Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích một số yếu tố chi phí cơ bản

Phân tích một số yếu tố chi phí cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớ

tăng 159,32%, Thép Miền Nam tăng 75,65%. Chủ yếu là do

các dự án hoàn thành .

- Chi phí tiền lơng năm 2004: Dựa vào bản thut

minh vỊ t×nh h×nh thu nhËp cđa CBCNV cđa Tỉng công

ty, ta thấy tình hình thu nhập của CBCNV trong công ty là

tơng đối ổn định. Tuy nhiên chi phí tiền lơng của các

đơn vị thành viên còn cha hợp lý. Để thấy đợc điều đó, ta

cần so sánh tốc độ tăng của lợi nhuận và tốc độ tăng của

tiền lơng năm 2004/2003 tại một số đơn vị nh sau:

Đơn vịCty KK Hà Nội

CTy KK Miền Trung

CTy TP HCM

CTy Thép Miền Nam

CTy Gang Thép Thái Nguyên

CTy Thép Đà NẵngTốc độ tăng 2004/2003

Tiền

lơng Lợi nhuận (%)

(%)

24,01

7,86

15,13

17,94

5,05

139,4949,5

142,76

3,75

6,51

74,4

103,26Nh vậy về cơ bản những đơn vị có tốc độ tăng lợi

nhuận thấp, tốc độ tăng tiền lơng cao cần đợc xem xét

thận trọng hơn khi quyết toán tiền lơng theo các quy định

hiện hành.

Đánh giá chung về các khoản chi phí lớn: Nhìn chung

các chi phí đều tăng cao, tuy nhiên cần thấy rõ những

khoản chi phí tăng cao có tính bất lợi cho đầu vào làm ảnh

hởng gía thành, chi phí quản lý, chi phí bán hàng nh giá cả

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chi phí vận tải, tiền

vay và các khoản chi phí có tăng cao nhng xét về lợi ích

sẽ nhanh chóng hoàn vốn đầu t nh khấu hao TSCĐ chẳng

hạn. Trớc tình hình khó khăn trong những năm tới vấn đề

đặt ra phải ổn định và quản lý đợc giá thành, chi phí

Đại học KTQD86Ket-noi.com kho ti liu min phớ

thì mới có khả năng tạo lãi. Trên thực tế giữa lời nói và việc

làm của nhiều đơn vị, bộ phận, cá nhân cha thống nhất

với nhau. Vì vậy mà có rất nhiều hiện tợng lãng phí, chi sai

chế ®é thĨ hiƯn trong mét sè trêng hỵp lËp q đen lớn,

tham ô tiền vận chuyển, bốc dỡ,.. đa vào sử dụng nên lãi

vay không đợc vốn hoá mà hạch toán vào kết quả kinh

doanh làm tăng chi phí lãi vay.Đại học KTQD87Ket-noi.com kho ti liu min phớPhần III: Một số kiến nghị về phơng hớng

hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo

tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam

I.Đánh giá chung về tình hình tài chính củaTổng công ty

Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới

có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tiền

tệ ở Đông Nam á, bắt đầu từ Thái Lan đã kéo theo sự

khủng hoảng của nền kinh tế trong khu vực. Chỉ số giá

tăng cao so với nhiều năm trớc đây đã gây ra tác động

đến nhiều ngành sản xuât và đời sống nhân dân. Các

doanh nghiệp cũng đứng trớc những khó khăn và thử thách

hết sức to lớn. Trớc những khó khăn của khách quan của

ngành Thép nói chung và của Tổng công ty Thép Việt Nam

nói riêng, bằng những nỗ lực không ngừng, cùng với những

chính sách đổi mới trong chiến lợc kinh doanh, Tổng công

ty Thép Việt Nam đã giữ vững và liên tục phát triển thị

phần nhằm thực hiện điều tiết thị trờng theo sự chỉ đạo

của Nhà nớc.

Nhìn chung trong những năm gần đây Tổng công ty

liên tục làm ăn có lãi, đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Đặc biệt trong năm 2004 này, Tổng công ty đã đạt đợc

mức lợi nhuận rất cao 222.848 triệu VNĐ, có thể nói đây là

năm đỉnh cao về lợi nhuận. Tuy nhiên những năm sau có lẽ

sẽ gặp nhiều khó khăn hơn về cạnh tranh, hội nhập, xử lý

tồn đọng. Mặc dù lợi nhuận trong năm là rất cao, nhng

nhìn vào tình hình tài chính của công ty thông qua việc

phân tích báo cáo tài chính có thể thấy rằng công ty cũng

Đại học KTQD88Ket-noi.com kho ti liu min phớ

đang gặp rất nhiều khó khăn nh thiếu vốn, khả năng

thanh toán công nợ thấp, nguồn vốn kinh doanh cũng thấp,

chủ yếu là do nguồn Ngân sách nhà nớc cấp, và nguồn vốn

tự bổ sung thì rất ít. Trong khi đó, những khoản nợ khó

đòi lại gia tăng, hàng tồn kho tăng. Điều này chứng tỏ rằng

doanh thu trong năm tăng là do yếu tố giá tăng cao. Tổng

công ty cần xem xét lại phơng án kinh doanh của mình

để tìm ra bớc đi thích hợp trong quá trình hội nhập trong

tơng lai.

II.Đánh giá về tình hình tài chính của Tổng

công ty Thép Việt Nam

Thông qua nghiên cứu, tiếp cận công tác lập, phântích các báo cáo tài chính của Tổng công ty thép, em có

một số đánh giá về tình hình tài chính nh sau:

1.Ưu điểm:

Về tổ chức bộ máy kế toán: Phòng kế toán Tổngcông ty và các đơn vị trực thuộc đợc tổ chức hợp lý, chặt

chẽ, các công việc đợc phân công một cách rõ ràng, cụ thể,

hợp lý đảm bảo công tác hạch toán kế toán có hiệu quả

cũng nh tiến hành theo đúng chế độ kế toán hiện hành

và các chuẩn mực kế toán liên quan. Đội ngũ kế toán có

trình độ, năng lực chuyên môn và bề dày kinh nghiệm

lâu năm, nghiêm túc, linh hoạt trong công việc. Bên cạnh

đó, Tổng công ty vẫn thờng xuyên tuyển dụng, đào tạo

đội ngũ kế toán viên mới phù hợp với công việc và chuyên

môn. Công ty thờng xuyên trang bị thêm những kiến thức

về hệ thống kế toán quốc tế cũng nh các chuẩn mực kếĐại học KTQD89Ket-noi.com kho ti liu min phớ

toán, kiểm toán trong nớc và quốc tế cho đội ngũ nhân

viên kế toán.

Về hệ thống sổ sách kế toán: Phòng kế toán của

Tổng công ty đã xây dựng riêng cho mình một hệ thống

sổ sách kế toán theo qui định của Bộ tài chính phù hợp với

đặc điểm riêng có của Tổng công ty. Cách thức ghi chép,

phơng pháp hạch toán đợc tiến hành một cách khoa học,

phù hợp với yêu cầu thực tế của công tác kế toán và tuân

thủ theo các qui định hiện hành. Tổng công ty cũng đã áp

dụng hệ thống mạng máy tính hiện đại nhằm phục vụ cho

công tác hạch toán kế toán tại Tổng công ty. Nhờ đó khối lợng công việc của kế toán viên đợc giảm nhẹ xuống, hiệu

quả công tác kế toán đợc nâng cao, thông tin đa ra đảm

bảo độ chính xác cao hơn giúp cho các nhà quản lý đa ra

các quyết định đúng đắn.

Về việc lập các báo cáo tài chính: Theo hệ thống

kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính qui định, hệ thống

báo cáo tài chính bao gồm có 4 loại, tuy nhiên tại Tổng công

ty thép Việt Nam chỉ có 3 báo cáo tài chính đợc lập trong

khi Tổng công ty không lập báo cáo lu chuyển tiền tệ.

Thiết nghĩ tuy báo cáo này không bắt buộc đối với các

doanh nghiệp, nhng đây là loại báo cáo mang tính chất hớng dẫn cho biết tình hình luân chuyển các luồng tiền

vào ra của doanh nghiệp. Thực chất đây là báo cáo cung

cấp thông tin về những sự kiện và nghiệp vụ ảnh hởng

đến tình hình tiền tệ của một doanh nghiệp, giúp ngời

sử dụng thông tin có thể đánh giá khả năng tạo ra tiền, sự

biến động tài sản trong doanh nghiệp và dự đoán đợc cácĐại học KTQD90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích một số yếu tố chi phí cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×