Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức thông tin kế toán

Tổ chức thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớ

thông qua chu trình ghi chép, theo dõi, tính toán và xử lý

số liệu trong sổ kế toán cần thiết. Việc quy định mở

những loại sổ nào để phản ánh các đối tợng kế toán, kết

cấu của từng loại sổ, trình tự, phơng pháp ghi sổ và mối

quan hệ giữa các số liệu nhằm đảm bảo vai trò chức năng,

nhiệm vụ từng phần kế toán.

+ VËn dơng tin häc: ViƯc thao t¸c kÕ to¸n cđa Tổng

công ty hầu hết là tiến hành trên máy tính có trang bị

phần mềm chuyên dùng, mỗi kế toán viên đều đợc trang bị

một máy tính cá nhân, có nối mạng. Hàng ngày, kế toán

viên tập hợp chứng từ, kiểm tra chứng từ và nhập số liệu các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung hoặc sổ

nhật ký chuyên dùng cho mỗi phần hành kế toán và lu vào

máy. Mỗi kế toán bộ phận đều phải kiểm tra, đối chiếu và

lập các báo cáo tuần, các cấp quản lý sẽ kiểm tra định kỳ.

+ Trình tự hạch toán: Mặc dù, công việc đợc sử dụng

phần mềm kế toán nhng cũng bao gồm các chứng từ, sổ

sách, và trình tự nh hình thức kế toán Nhật ký chung.

Nhng hầu hết các công việc đợc thực hiện và lu lại trên

máy. Tổng công ty có niên độ kế toán từ 1/1 đến 31/12,

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nên kế toán áp dụng

phơng pháp kê khai thờng xuyên, tính thuế giá trị gia tăng

theo phơng pháp khấu trõ, trong kÕ to¸n c¸c nghiƯp vơ

kinh tÕ ph¸t sinh có liên quan đến ngoại tệĐại học KTQD26Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Bảng 5: Sơ đồ hạch toán kế toán

Chứng từ

gốc

Nhật ký

chungNhật ký

chuyên dùngSổ và thẻ chi

tiếtSổ cáiBảng cân

đối phát

sinhBảng tổng

hợp chi tiếtBáo cáo tài

chính

Ghi hàng

ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm

tra

Có thể biểu hiện trình tự hạch toán nh sau:

- Dựa vào chứng từ gốc, kế toán ghi hàng ngày vào

nhật ký chung (hoặc nhật ký chuyên dùng) và sổ chi

tiết có liên quanĐại học KTQD27Ket-noi.com kho ti liu min phớ

- Định kỳ kế toán cộng số phát sinh trong kỳ ở nhật ký

chuyên dùng và ghi chuyển số cộng đó vào nhật ký

chung

- Sau đó ghi vào sổ cái tài khoản có liên quan

- Cuối tháng, kế toán cộng nhật ký chung, sổ cái tính

ra số d cuối kỳ trên các tài khoản và lập bảng cân đối

phát sinh

- Cộng các sổ chi tiết, lập bảng tổng hợp chi tiết và so

sánh dòng cộng của bảng này với số liệu ở bảng cân

đối phát sinh

- Trên cơ sở bảng cân đối phát sinh, các bảng tổng hợp

chi tiết kế toán lập các báo cáo tài chính.Đại học KTQD28Ket-noi.com kho ti liu min phớPhần II: Phân tích Thực trạng tài chính của

Tổng công ty Thép Việt Nam

A.Các bảng báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép

Việt NamTheo chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành, hệ

thống Báo cáo tài chính kế toán của Tổng công ty Thép

Việt Nam bao gồm các loại báo cáo sau đây: Bảng cân đối

kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng thuyết minh

báo cáo tài chính. Đối với báo cáo Lu chuyển tiền tệ là báo

cáo cha bắt buộc trong các doanh nghiệp nên Tổng công

ty không lập báo cáo này. Nội dung, kết cấu của các báo cáo

kế toán tài chính của Tổng công ty đều tuân theo quy

định của chế độ kế toán Việt Nam, và đợc trình bày

trong phần phụ lục của báo cáo này (phụ lục 1, 2, 3).

B.Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống

báo cáo tài chính của Tổng công ty Thép Việt NamI.Phân tích khái quát tình hình tài chính của Tổng công

ty1. Đánh giá tổng quan tình hình tài chính Tổng

công ty

Trong năm vừa qua, tình hình thị trờng Thép trong

nớc và trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp,

diễn biến nhanh, ngành Thép đang đứng trớc rất nhiều

khó khăn và thử thách. Các đơn vị của Tổng công ty phải

cạnh tranh quyết liệt với các nhà sản xuất và kinh doanh

thép trong nớc để giữ vững và không ngừng phát triển thị

phần nhằm để thực hiện điều tiết thị trờng theo sự chỉ

đạo của Nhà Nớc. Với những nỗ lực không ngừng trong việcĐại học KTQD29Ket-noi.com kho ti liu min phớ

đầu t, cải tạo và nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật

chất kỹ thuật cùng với những phơng án kinh doanh mang

tính chiến lợc, Tổng công ty đang cố gắng phát huy thế

mạnh của mình trên nhiều góc độ sao cho phù hợp với

những yếu tố khách quan trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, nhằm khẳng định vị thế đi đầu của mình trên

thị trờng thép Việt Nam.

Qua hệ thống báo cáo tài chính của Tổng công ty

trong những năm gần đây, đặc biệt là báo cáo kết quả

kinh doanh trong năm 2004 cho thấy công ty đã cố gắng

đáng kể. Trong bối cảnh nền kinh tế biến động mạnh, thị

trờng thép bất ổn, nhng có thể nói năm 2004 là năm đỉnh

cao về lợi nhuận. Lợi nhuận cả năm dạt 222.848 triệu VNĐ

bằng 101.89% kế hoạch đợc giao và tăng 1,42% so với năm

2003. Tuy kÕt qu¶ kinh doanh cha thùc sù cao nhng điều

đó cũng chứng tỏ sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các

đơn vị trong Tổng công ty.

Dựa vào số liệu trên BCĐKT của Tổng công ty Thép

Việt Nam qua các năm 2002, 2003, 2004 ta thấy tổng số

nguồnvốnnăm20042.795.134.133.005sovớiVNĐnăm2003tăng(=9.204.951.147.408-6.409.817.014.403) tơng ứng tăng về số tuyệt đối là

65,88% (=2.795.134.133.005*100/6.409.817.014.403). So

sánhvớimứctăng1.485.899.388.764VNĐ(=6.409.817.014.403- 4.895.716.403.167), tơng ứng tăng

vềsốtuyệtđối(=1.485.899.388.764*100/4.895.716.403.167)30,35%

củanăm2003 so với năm 2002, ta thấy Tổng công ty đã có nhữngĐại học KTQD30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x