Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

nhiỊu so víi tû lƯ tăng doanh thu. Lợng đóng góp vào Ngân

sách Nhà nớc tăng 36,63%. Thu nhập bình quân tăng

26,77%.

- Sản lợng tiêu thụ năm 2004 đạt 276.710.988 tấn, tăng lên

so với năm 2003 0,07% ứng với giá trị tuyệt đối là

80.213.038 tấn.

- Doanh thu năm 2004 đạt 13.908.107.561.221 VNĐ tăng

lên so với năm trớc 3.737.233.577.125 VNĐ ứng với tỷ lệ

36,74%

- Lợi nhuận trớc thuế đạt 222.848.830.960 VNĐ, tăng

3,59%. Mức tăng này lớn hơn rất nhiều so với mức tăng

doanh thu, điều này thể hiện hiệu quả kinh doanh cao.

Nguyên nhân có thể là do Tổng Công ty đã giảm đợc chi

phí hoặc là giá bán sản phẩm của Tổng Công ty tăng lên.

-TìnhhìnhnộpNgânsáchNhànớcđạt536.352.125.456 VNĐ tăng lên so với năm 2003 là 36,63% với

giá trị 830.425.123.452 VNĐ.

- Thu nhập bình quân năm 2004 đạt 2.250.500 VNĐ/ngời, tăng 367.158 VNĐ so với năm 2003, với tỷ lệ tăng 26,77%.Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

Thép Việt Nam

Đơn vị: VNĐChỉ tiêuĐại học KTQDĐơn

vịChênh lệch

2003Tỷ2004

Giá trị11(%)lệKet-noi.com kho ti liu min phớ

1. Sản lợng tiêu thụ Tấn196.709.740276.710.98880.213.03840.0810.170.873.98 13.908.107.56 3.737.233.577

2. Doanh thu

3.LợiTr đnhuậntrớcthuế4.0961.221.12536,74215.116.895.8 222.848.830.9

Tr đ58607.731.935.102 3,59453.250.132.7 536.352.125.4 830.425.123.4

4. Nộp ngân sách

5.ThunhậpBQthángTr đ84Đ/ngời 1.738.500565236,632.250.500367.15826,77(Nguồn cung cấp số liệu: Phòng Kế toán)

Bảng2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các

đơn vị thành viên

(Năm 2004)

Đơn vị: triệu đồng

TTĐơn vịDTT1VP Tcty923.8492CtyKKHà 1.400.903Nội4DTTNLNHĐ LNLNHĐTC khác

57.19 572SXKD

khác

52.270 5192004

52.753445.279(78)8903.1171.066 14.1659695.201Cty1.665.342.0633.432 21.6253.37515.135KKMTrung97.724988319846Cty1.910.601.460570646(540)25.007KKTPHCM01.1705.604 71.5683.43208Cty CP KKBT 276.00021.279.530 38.5718.4299299Cty KKHP91635716310610Cty6.419103(3.625)175.0011MNam387554053361012Cty GTTN3.004.7748010047.00Cty thép ĐN569341.980thép 4.079.32Đại học KTQD0

12Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Cty VLCLTT

Cty326.35265220cơ 69.359(3.62điện LK98.8494)Viện LK Đen5.660414

10Tổng cộng14.102.9101.422.02 201.4416.73218.196852

8

1

79

(Nguồn cung cấp số liệu:Phòng Kế toán)

5. Mục tiêu phát triển của tổng công ty thép Việt

Nam

5.1 Dự kiến hoạt động trong năm 2005

1. Sản lợng tiêu thụ: 300.000.000 tấn

2. Doanh thu: 15.000.000.000.000 VNĐ

3. Lợi nhuận trớc thuế: 225.000.000.000 VNĐ

4. Nộp ngân sách: 600.000.000.000 VNĐ

5. Thu nhập bình quân tháng: 2.500.000 đồng/ngời

5.2 Mục tiêu lâu dài

Định hớng phát triển của tổng công ty với khẩu hiệu

hành động là Kỷ luật và hiệu quả, tiến hành biện pháp

rà soát lại toàn bộ hệ thống qui chế điều hành của công ty,

đồng thời ban hành các qui chế mới tạo điều kiện tăng cờng và quản lý công ty. Hoạt động sản xuất đợc đánh giá là

một bộ phận quan trọng của kế hoạch kim ngạch do Bộ giao

cho tổng công ty, coi việc hoàn thành kế hoạch sản xuất làĐại học KTQD13Ket-noi.com kho ti liu min phớ

góp phần thực hịên nhiệm vụ chính trị, xã hội và kinh tế

chotổng công ty. Tiến tới hoàn thiện qui chế về phânphối tiền lơng, tiền thởng theo hớng gắn chặt kết quả

kinh doanh, hiệu quả công tác với tiền lơng, thởng, hạn chế

thấp nhất yếu tố bình quân. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt

động thông tin quảng cáo, tiếp thu, xây dựng các chiến lợc

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, từng bớc ỏn định, nâng cao

vị trí của công ty trên thị trờng. Đồng thời duy trì và cải

thiện sự đoàn kết trong công ty vì mục tiêu phát triển của

tổng công ty và cải thiện không ngừng đời sống vật chất

tinh thần của cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công

ty.

6. Đánh giá công tác quản trị của tổng công ty.

Kể từ khi thành lập đến nay tổng công ty thép Việt

Nam không ngừng cải tổ bộ máy quản lý của mình nhằm

nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hiện nay tổng công ty thép Việt Nam đã có một bộ

máy tổ chức tơng đối gọn nhẹ, có hiệu lực, chế độ một

thủ trởng đợc đảm bảo, có đợc điều này là do tổng công

ty đã thực hiện những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thống nhất trong mục tiêu

Nguyên tắc hiệu quả về một tổ chức: một tổ chức có

hiệu quả khi nó đợc xây dựng để giúp cho việc hoàn

thành các mục tiêu của doanh nghiệp với những chi phí tối

thiểu.

Nguyên tắc tính tuyệt đối về trách nhiệm

Nguyên tắc tơng xứng giữa quyền hạn và trách nhiệmĐại học KTQD14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×