Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTChữ viết tắtChữ cáiCổ phần kiểm toán

Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính

Kiểm sốt nội bộ

Chuẩn mực kiểm tốn

Tài sản cố định

Bảng cân đối kế tốn

Đầu tư dài hạnCPKT

KTV

BCTC

KSNB

CMKT

TSCĐ

BCĐKT

ĐTDHNgun ThÞ HunKiĨm to¸n 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................1

PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN

THĂNG LONG...............................................................................................3

1.1. Q trình hình thành và phát triển của công ty.......................................3

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty......................................................5

1.3. Các loại hình dịch vụ và khách hàng của công ty...................................9

1.3.1. Các dịch vụ của công ty...................................................................9

1.3.2. Khách hàng của công ty.................................................................10

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của cơng ty........11

1.4.1. Cơng tác kế tốn tại Cơng ty..........................................................11

1.4.1.1. Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty.....................................11

1.4.1.2. Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng.................................12

1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty....................................13

1.4.3. Tình hình tài chính của cơng ty......................................................14

1.5. Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty.................................................14

PHẦN II. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY CỔ

PHẦN KIỂM TỐN THĂNG LONG THỰC HIỆN.................................17

2.1 Các cơng việc trước kiểm tốn..............................................................17

2.1.1 Gửi thư chào hàng kiểm tốn..........................................................17

2.1.2 Tìm hiểu khách hàng và đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát.......19

2.1.3 Hợp đồng kiểm toán........................................................................21

2.1.4 Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kim toỏn...........................24Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phí2.2 Lập kế hoạch kiểm tốn tổng qt.........................................................26

2.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng...........................26

2.2.2 Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý...........................................28

2.2.3. Tìm hiểu hệ thống kế tốn và hệ thống kiểm sốt nội bộ...............29

2.2.3.1. Tìm hiểu hệ thống kế tốn......................................................29

2.2.3.2. Tìm hiểu hệ thống KSNB.......................................................33

2.2.4. Phân tích sơ bộ Báo cáo tài chính...................................................36

2.2.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro....................................................41

2.2.6. Lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể....................................................42

2.3.Thiết kế chương trình kiểm tốn trong kiểm tốn tài chính...................45

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC 51

KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN TÀI CHÍNH TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN THĂNG LONG..............................51

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện lập kế hoạch kiểm tốn tài chính tại Cơng

ty...................................................................................................................51

3.2 Đánh giá thực tế lập kế hoạch kiểm tốn tại Cơng ty ...........................55

3.2.1 Các cơng việc trước kiểm toán........................................................55

3.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng qt...................................................55

3.2.3 Thiết kế chương trình kiểm tốn.....................................................56

3.2.4 Nhận xét chung................................................................................57

3.3 Hồn thiện lập kế hoạch trong kiểm tốn tài chính tại Công ty..........57

3.3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên..........................................57

3.3.2 Hồn thiện việc tìm hiểu hệ thống KSNB.......................................58

3.3.3 Phân tích sơ bộ BCTC.....................................................................59

3.3.4 Thiết kế chương trình kiểm tốn.....................................................60

KẾT LUN....................................................................................................62

DANH MC TI LIU THAM KHONguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty...........................................8

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty................................12

Bảng số 1.1. Một số chỉ tiêu tài chính của Cơng ty.....................................13

Sơ đồ 1.3: Quy trình kiểm tốn báo cáo tài chính của cơng ty..................15

Biểu số 2.1: Mẫu thư chào kiểm tốn của cơng ty CPKT Thăng Long....17

Biểu số 2.2: Mẫu Hợp Đồng Kiểm toán......................................................22

Biểu số 2.3: Kế hoạch chiến lược áp dụng cho khách hàng.......................25

Biểu số 2.4: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng..............28

Bảng 2.1: Tìm hiểu hệ thống kế tốn..........................................................30

Bảng số 2.2: Đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng về phần TSCĐ.. 35

Bảng số 2.3: Phân tích sơ bộ BCTC của Cơng ty.......................................38

Bảng số 2.4: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Sông Đà 25........41

Bảng số 2.5: Biểu số đánh gía mức độ trọng yếu và rủi ro........................43

Biểu số 2.5: Kế hoạch kiểm toán tổng thể ..................................................44

Bảng số 2.6 : Chương trình kiểm tốn Giá vốn hàng bán , Chi phí bán

hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp........................................................47

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ khái quát lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn tài chính

tại Cơng ty.......................................................................................................51Ngun ThÞ HunKiĨm to¸n 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2007Ngun ThÞ HunKiĨm to¸n 45BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×