Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

TiÕn tr×nh gia nhËp AFTA của Việt Nam tạo cơ hội cho các

công ty kiểm toán trong đó có Công ty Cổ phần Kiểm toán và T

vấn Thăng Long hội nhập với dịch vụ kế toán, kiểm toán trong khu

vực nhng đồng thời cũng không ít thách thức đợc đặt ra. Để có

thể hoà nhập vào tiến trình hội nhập Công ty cần có bớc chuẩn

bị về mọi mặt ngay từ bây giờ, trong đó hoàn thiện hơn nữa

việc lập kế hoạch kiểm toán là một yêu cầu đợc đặt ra.

Do Công ty đi vào hoạt động mới đợc hơn 2 năm nên khách

hàng của Công ty chủ yếu là khách hàng mới. Vì vậy để giữ đợc

khách hàng và nâng cao uy tín của mình Công ty phải rất chú

trọng vào lập kế hoạch kiểm toán.

Tuy nhiên trên thực tế, công việc lập kế hoạch kiểm toán tại

Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Thăng Long còn cha đợc

chú trọng đúng mức cần thiết. Điều đó không hoàn toàn là do

trình độ kiểm toán viên, mà một trong những nguyên nhân

đầu tiên đó là trong một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính với

một số lợng kiểm toán viên nhất định nhng phải thực hiện một

khối lợng công việc lớn và dới áp lực về thời gian hoàn thành, nên

trong nhiều trờng hợp việc lập kế hoạch kiểm toán vẫn cha thực

sự đạt hiệu quả cao.

Việc từng bớc hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán,

vì vậy, là một vấn đề tất yếu đợc đặt ra đối với Công ty Cổ

phần Kiểm toán và T vấn Thăng Long.

3.2Một số nhận xét về việc lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài

chính tại Công ty

Các cuộc kiểm toán do công ty thực hiện đều đợc lên kế

hoạch chu đáo đảm bảo thời gian, giá cả hợp lý và phải đợc BanKet-noi.com kho ti liu min phớ

giám đốc phê duyệt. Công việc kiểm toán luôn có sự hớng dẫn

chu đáo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ ở mọi cấp để đảm bảo

rằng công việc do công ty tiến hành đạt đợc những chuẩn mực

chất lợng đề ra.

Một cuộc kiểm toán có hiệu quả thì phải đợc chuẩn bị và

tiến hành đồng bộ từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đến

giai đoạn kết thúc kiểm toán. Thực hiện tốt giai đoạn lập kế

hoạch là cơ sở quan trọng mang lại thành công cho cuộc kiểm

toán. Nhận thức đợc vấn đề nêu trên, công ty rất quan tâm

đến giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, công việc thờng đợc

giao cho những kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết

về ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Công ty cũng đã

xây dựng những phơng pháp để trợ giúp kiểm toán viên trong

giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán nhằm tiết kiệm thời gian và

chi phí cho cuộc kiểm toán.

Trong hai cách để phân chia Báo cáo tài chính thành các

phần hành kiểm toán, công ty đã lựa chọn phơng pháp kiểm

toán Báo cáo tài chính theo khoản mục. Cách tiếp cận này so với

kiểm toán Báo cáo tài chính theo chu trình đơn giản hơn

trong việc nhận diện đối tợng kiểm toán. nếu đối tợng kiểm

toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính theo chu trình liên quan

đến nhiều khoản mục khác nhau trong chu trình nghiệp vụ

thì đối tợng của kiểm toán theo khoản mục chỉ liên quan đến

khoản mục đợc kiểm toán. Do kiểm toán viên dễ dàng nhận

diện đợc đối tợng kiểm toán nên việc thiết kế các thủ tục kiểm

tra chi tiết sẽ đơn giản hơn và dễ thực hiện hơn kiểm toán Báo

cáo tài chính tài chính theo chu trình. Mặt khác, việc phân

công công việc đối với kiểm toán Báo cáo tài chính theo khoản

mục dễ dàng thực hiện do mỗi kiểm toán viên có thể kiểm toán

những khoản mục trong các chu trình khác nhau. Vì vËy, sÏKet-noi.com kho tài liệu miễn phí

tiÕt kiƯm thêi gian cho công ty kiểm toán khi họ gặp phải sức

ép về thời gian từ phía khách hàng.

Về việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể của công ty đã

đáp ứng đợc yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số

300- Lập kế hoạch kiểm toán. Công ty đã tiến hành đầy đủ các

bớc cần thiết trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

nh: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, soát xét

hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ, phân tích sơ bộ Báo cáo

tài chính, dánh giá rủi ro và trọng yếu. Kế hoạch kiểm toán cũng

đã đa ra đợc nội dung, lịch trình và phạm vi của cuộc kiểm

toán cũng nh sự phân công công việc giữa các kiểm toán viên

và phối hợp sự chỉ đạo, hớng dẫn của Ban giám đốc.

Cũng trong giai đoạn này công ty rất tích cực tìm kiếm mở

rộng thị trờng của mình bằng cách chủ động gửi Th chào hàng

đến các khách hàng tiềm năng. Bởi vì trong điều kiện hiện

nay khi mà khách hàng cha có nhiều hiểu biết về dịch vụ kiểm

toán cũng nh các công ty cung cấp dịch vụ này thì việc gửi th

chào hàng sẽ cung cấp cho họ những thông tin về các loại hình

dịch vụ, kết quả mà cuộc kiểm toán sẽ đem lại cũng nh quyền

lợi mà họ nhận đợc. Từ đó các khách hàng mới có cơ sở so sánh

để đa ra quyết định của mình. Đồng thời Th chào hàng cũng

giúp cho công ty tránh đợc những bất đồng với khách hàng

trong việc thoả thuận các điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

Hợp đồng kiểm toán giữa công ty và khách hàng đã đợc lập

đúng theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, Hợp đồng

kiểm toán. Hiện nay, các công ty kiểm toán có thể ký hợp đồng

kiểm toán trớc khi lập kế hoạch hoặc lập kế hoạch rồi mới ký hợp

đồng kiểm toán. Cách thứ hai thể hiện sự thận trọng hơn nhng

đòi hỏi phải có sự đầu t về thời gian và chi phí trớc khi ký hợp

đồng kiểm toán. Công ty đã kết hợp cả hai cách thức trên trong

việc ký hợp đồng kiểm toán nhằm giảm chi phí mà vẫn đảmKet-noi.com kho ti liu min phớ

bảo nguyên tắc thận trọng nghề nghiệp bằng cách công ty và

khách hàng sẽ có một cuộc họp trớc khi ký hợp đồng kiểm toán

nhằm đi đến những thoả thuận về các vấn đề chung mà hai

bên cùng quan tâm nh: Thời gian, phạm vi và giá phí của cuộc

kiểm toán, dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, lựa chọn nhóm

kiểm toán viênCách này giúp công ty tiết kiệm chi phí và dễ

dàng đi đến thoả thuận với khách hàng khi ký kết hợp đồng

kiểm toán.

Công việc soát xét hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát

nội bộ đã đợc công ty tập hợp thành một chơng trình riêng,

điều này hỗ trợ rất nhiều cho các kiểm toán viên trong quá

trình tìm hiểu hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của công

ty khách hàng. Công việc này thờng đợc giao cho các kiểm toán

viên có nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm. Cùng với việc tìm hiểu

các yếu tố của hệ thống kế toán, kiểm toán viên cũng thực hiện

việc đánh giá các yếu tố khác của hệ thống kiểm soát nội bộ

nh môi trờng kiểm soát, các thủ tục kiểm soát và kiểm toán nội

bộ của đơn vị. Điều này giúp kiểm toán viên hiểu đợc việc

thiết kế và thực hiện hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của

công ty khách hàng. Từ đó, giúp kiểm toán viên xác định đợc

phạm vi kiểm toán cần thiết đối với những sai sót trọng yếu có

thể tồn tại trong Báo cáo tài chính và xem xét những yều tố có

khả năng gây ra sai sót trọng yếu cũng nh xây dựng các thủ

tục kiểm toán thích hợp cho công ty khách hàng.

Công ty đã thực hiện việc phân tích sơ bộ Báo cáo tài

chính đối với các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán và Báo

cáo kết quả kinh doanh. Việc phân tích sơ bộ Báo cáo tài

chính giúp cho kiểm toán viên có đợc những đánh giá về sự

biến động của các chỉ tiêu liên quan đến các khoản mục đợc

kiểm toán nh biến động số d trên các tài khoản qua các năm, tỷKet-noi.com kho ti liu min phớ

lệ số d tài khoản trên một số chỉ tiêu đánh giá về tình hình

tài chính của doanh nghiệpTừ đó, giúp kiểm toán viên có

những nhận định về các gian lận và sai sót. Các nguyên nhân

dự tính này sẽ giúp kiểm toán viên đi đúng hớng trong việc

tìm ra các sai sót trên Báo cáo tài chính đồng thời giúp kiểm

toán viên giảm bớt đợc các thử nghiệm chi tiết ở mức cần thiết.

Tại công ty đội ngũ kiểm toán viên đều đợc lựa chọn phù

hợp với mỗi cuộc kiểm toán. Số lợng kiểm toán viên đợc lựa chọn

theo yêu cầu về khối lợng công việc phải hoàn thành trong một

giới hạn về thời gian. Các kiểm toán viên đợc lựa chọn đều là

những ngời có khả năng và trình độ chuyên môn, có am hiểu

về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty khách hàng.

Đồng thời mỗi cuộc kiểm toán ®Ịu cã sù híng dÉn chØ ®¹o trùc

tiÕp tõ Ban Giám đốc công ty đảm bảo chất lợng và hiệu quả

cho mỗi cuộc kiểm toán.

Các chơng trình kiểm toán của công ty đợc thiết kế cụ thể

đối với từng khoản mục trên Báo cáo tài chính đảm bảo đợc các

mục tiêu đề ra cho mỗi khoản mục về việc đánh giá các rủi ro,

sai sót có thể có trên mỗi khoản mục đợc kiểm toán. Việc xác

định các tài liệu mà khách hàng cần chuẩn bị, xác định các

mục tiêu kiểm toán đặc thù, phân tích sự biến động của các

chỉ tiêu liên quan đến các khoản mục kiểm toán giúp kiểm

toán viên đánh giá rủi ro và hạn chế phạm vi thực hiện các thủ

tục kiểm tra chi tiết.

Việc thiết kế các chơng trình kiểm toán đầy đủ và đồng

bộ cho các khoản mục kiểm toán giúp cho Ban giám đốc công ty

sắp xếp một cách có kế hoạch các công việc và bố trí nhân

lực, hớng dẫn chi tiết cho các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán

trong quá trình thực hiện kiểm toán. Đồng thời thông qua chơng trình kiểm toán, các kiểm toán viên có thĨ thùc hiƯn c«ngKet-noi.com kho tài liệu miễn phí

viƯc cã hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, công sức của kiểm

toán viên trong mỗi cuộc kiểm toán và là căn cứ để trởng nhóm

kiểm toán soát xét, đánh giá lại các công việc mà nhóm kiểm

toán đã thực hiện. Ngoài ra, chơng trình kiểm toán còn là bằng

chứng để chứng minh các thủ tục kiểm toán đã đợc thực hiện

bằng việc ký tên của các kiểm toán viên công ty lên chơng trình

kiểm toán gắn liền với các thủ tục kiểm toán đã hoàn thành.

Thực tế thời gian hoạt động của công ty cho thấy thực hiện

tốt giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là một phần quan trọng

giúp công ty hoàn thành tốt công việc kiểm toán tại các công ty

khách hàng đem lại uy tín cho công ty trên thị trờng kiểm toán.

Tuy nhiên, bên cạnh những u điểm đã đạt đợc trong giai đoạn

lập kế hoạch kiểm toán vẫn còn những tồn tại mà công ty cần

khắc phục để hoàn thiện hơn quá trình kiểm toán của mình.

3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch

kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và T

vấn Thăng Long

3.3.1 Về tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán viên có thể sử dụng đồng thời Bảng câu hỏi kết

hợp với Bảng tờng thuật tuy nhiên, Bảng câu hỏi phải đợc thiết kế

phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp trên cơ sở các câu hỏi

chung đã có sẵn. Bảng câu hỏi phải đợc thiết kế dựa trên việc

kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ thoả mãn

bảy mục tiêu kiểm soát. Bảng câu hỏi nên thiết kế dới dạng câu

trả lời có hoặc không hay các câu hỏi mang tính mô tả hoặc

giải thích các quá trình kiểm soát của khách hàng.

Bên cạnh Bảng câu hỏi kiểm toán còn có thể sử dụng kỹ

thụât vẽ sơ đồ. Nhờ biểu hiện bằng hình vẽ nên sơ đồ cho

phép kiểm toán viên nhận định rõ ràng về toàn bộ hệ thống

cũng nh mối quan hệ giữa các bộ phận, giữa chứng từ sổ sách...Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Kiểm toán viên vẽ sơ đồ hệ thống kiểm soát nội bộ về sự phân

chia trách nhiệm, về các quá trình kiểm soát hiện có. Tuy nhiên,

để vẽ sơ đồ thì kiểm toán viên phải có kiến thức, kinh nghiệm

và cả sự hiểu biết tổng thể về hệ thống kiểm soát nội bộ của

khách hàng cũng nh các quy chế kiểm soát có liên quan dến hoạt

động kinh doanh của khách hàng.

Nếu nh Bảng câu hỏi mang lại cho kiểm toán viên những

đánh giá nhận định các điểm yếu của hệ thống kiếm soát nội

bộ thì vẽ sơ đồ giúp kiểm toán viên có đợc cái nhìn tổng quát

về hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết hợp hai hình thức này sẽ giúp

cho kiểm toán viên có sự nhận xét chính xác hơn khi đánh giá

hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

3.3.2 Các điều kiện khác để nâng cao chất lợng của giai đoạn

lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính.

Để công ty Cổ phần kiểm toán và T vấn Thăng Long nói

riêng cũng nh các công ty kiểm toán Việt Nam nói chung có thể

thực hiện công việc kiểm toán đạt hiệu quả cao cũng nh ngày

càng hoàn thiện quy trình kiểm toán của mình thì ngoài sự nỗ

lực của bản thân, các công ty rất cần sự hỗ trợ và chỉ đạo từ

phía Nhà nớc và các cơ quan chức năng. Những năm gần đây,

Bộ Tài chính đã từng bớc hoàn thiện và ban hành các chuẩn mực

kiểm toán giúp các công ty định đợc rõ hơn hớng đi của mình.

Tuy nhiên, kiểm toán độc lập Việt Nam vẫn cần có một cơ chế

chặt chẽ hơn để quản lý hoạt động này. Nhà nớc cần ban hành

luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng nh địa vị pháp lý

của kiểm toán để các công ty kiểm toán có cơ sở vững vàng

hơn cho các hoạt động của mình. Có nh vậy mới nâng cao đợc

niềm tin của khách hàng đối với hoạt động kiểm toán cũng nh

nâng cao trách nhiệm của các công ty trong hoạt động của

mình.Ket-noi.com kho ti liu min phớKết luận

Kiểm toán đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu nhng ở Việt

Nam thì kiểm toán là một ngành còn non trẻ. Tuy vậy, hoạt động

kiểm toán đã bớc đầu đạt đợc những thành công đáng kể mang

lại nhiều lợi ích không chỉ cho đời sống kinh tế mà còn làm cho

đời sống xã hội trở nên có văn hoá hơn, phát triển lành mạnh hơn.

Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín tại Việt Nam,

công ty Cổ phần kiểm toán và T vấn Thăng Long đang tích cực

hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm toán của mình đặc biệt

chú trọng hơn đến công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài

chính nhằm đạt đợc hiệu quả cao trong công tác kiểm toán, giữ

vững niềm tin mà khách hàng đã dành cho công ty cũng nh

nâng cao vị trí của công ty trên thị trờng kiểm toán.

Do đề tài lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính là đề

tài tơng đối khó và do tính chất phức tạp của nghiệp vụ, thời

gian tìm hiểu ngắn, lợng kiến thức có hạn song với sự giúp đỡ tận

tình của Thầy giáo Nguyễn Quang Quynh cùng các anh chị trong

Công tyem đã hoàn thành bài chuyên đề này. Tuy nhiên, donhững hạn chế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nên

chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Vậy em kính mong đợc sự chỉ bảo ân cần của thầy cô và của

các anh chị để chuyên đề tốt nghiệp của em đợc hoàn thành

tốt hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn.Ket-noi.com kho ti liu min phớdanh mục các tài liệu tham khảo

1. Các tạp chí kế toán và kiểm toán

2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam- Nhà xuất bản Tài

chính

3. Hồ sơ kiểm toán công ty ABC do công ty Cổ phần Kiểm toán

và T vấn Thăng Long thực hiện

4. Kiểm toán-ALVINA.REN-JAME K.LOCBECK

5. Kiểm toán- PGS Vơng Đình Huệ

6. Kiểm toán căn bản- PGS.TS Nguyễn Đình Hựu, NXB Chính trị

Quốc gia

7. Kiểm toán nội bộ hiện đại-Victor Z. Brink, Herbert Witt, NXB Tài

chính

8. Kiểm toán tài chính- GS.TS Nguyễn Quang Quynh chủ biên,

NXB Tài chínhKet-noi.com kho ti liu min phớ

9. Lý thuyết kiểm toán- GS.TS Nguyễn Quang Quynh chủ biên,

NXB Tài chính

10. Tìm hiểu kiểm toán độc lập ở Việt Nam Bùi Văn Mai, NXB

Tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x