Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng rắn hòa tan (TDS)

Tổng rắn hòa tan (TDS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Tổng rắn hòa tan (TDS)

Tiến hành:(100-150ml)Md

o

180 C, 1 hMt

o

180 C, 1 h4. Tổng rắn hòa tan (TDS)Cơng thức tính:TDS(mg/L)=1000*(Mt-Md)/V.

Trong đó: Mt: khối lượng dĩa+dư lượng khơ (mg).

Md: khối lượng dĩa (mg)

V: thể tích mẫu (mL)5.Chất rắn lơ lửng

o

Phương pháp: Mẫu nước được lọc bằng giấy lọc đã cân trước. Phần lọc được làm khô ở 105 C và cân lại. Chất rắn lơ lửng bằng sự tăng khối lượng giấy

lọc.Dụng cụ: Tương tự như phần IV.

Thực hiện:(100-150ml)Mt

o

180 C, 1 h

o

180 C, 1 hMd5.Chất rắn lơ lửngChất rắn lơ lửng (SS): SS(mg/L)= 1000*(Mt-Md)/V

Trong đó:Mt: khối lượng giấy lọc trước khi lọc(mg)

Md: khối lượng giấy lọc sau khi lọc(mg).

V:thể tích mẫu (Ml)Hoặc:SS=TS-TDSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng rắn hòa tan (TDS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×