Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

PHẦN 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khấu hao tài sản cố định tính theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12

tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu

hao TSCĐ. Mức trích khấu hao TSCĐ hình thành sau đầu tư hàng năm của dự án:

+ Phần xây dựng: Thời gian khấu hao 20 năm. Mức trích bình qn 01 năm:

935,000,000 đồng.

+ Phần thiết bị: thời gian khấu hao 10 năm. Mức trích bình qn 01 năm:

2,070,000,000 đồng.

2. Giá thành sản phẩm:

TT

1

2

3

4

5

6

7Tên vật tư

Mua bã mía (2.5 tấn tươi = 1 tấn T.phẩm)

Vận chuyển

Sấy

Nghiền

Đóng block hoặc nén viên

Tiêu hao điện năng (40kw x 3000 đồng)

Chi phí quản lý trực tiếp

TỔNG CỘNGĐơn vị

tấn

tấn

tấn

tấn

tấn

Kw

đồngĐịnh mức

cho 1 tấn sp

2.5

1

1

1

1

40

1Đơn giáThành tiền30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,000

65,00075,000

200,000

200,000

200,000

200,000

120,000

65,000

1,060,00093. Kết quả kinh doanh:

T

T

TNội dungTỷ lệNămtăng0Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 712345670%80%90%90%80%80%-38,896,200,00044,452,800,00050,009,400,00050,009,400,00044,452,800,00044,452,800,000-(34,583,723,280)(38,748,859,920)(42,916,245,660)(42,965,838,315)(38,897,755,963)(38,952,431,865)(40,006,422,362)(28,047,600,000)(32,054,400,000)(36,061,200,000)(36,061,200,000)(32,054,400,000)(32,054,400,000)(32,054,400,000)3 Chi phí khấu hao(4,147,040,000)(4,147,040,000)(4,147,040,000)(4,147,040,000)(4,147,040,000)(4,147,040,000)(5,124,080,000)4 Chi phí sữa chữa lớn

Chi phí sữa chữa thường(414,000,000)(414,000,000)(414,000,000)(414,000,000)(414,000,000)(414,000,000)(414,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(187,000,000)(252,000,000)(264,600,000)(277,830,000)(291,721,500)(306,307,575)(321,622,954)(337,704,101)giá

Cơng suất hoạt động7

80%5

I Doanh thu

I

I%Chi phí hoạt động44,452,800,0005

1 Chi phí nguyên vật liệu%5 xun

Chi phí điện nước văn

6 phòng5

%

57 Chi phí lương0(630,000,000)(661,500,000)(694,575,000)(729,303,750)(765,768,938)(804,057,384)(844,260,254)8 Chi phí tiếp thị, quảng cáo(388,962,000)(444,528,000)(500,094,000)(500,094,000)(444,528,000)(444,528,000)(444,528,000)9 Chi phí quản lý

1(388,962,000)(444,528,000)(500,094,000)(500,094,000)(444,528,000)(444,528,000)(444,528,000)(128,159,280)(131,263,920)(134,412,660)(135,385,065)(134,183,450)(135,255,527)(155,922,007)Chi phí dự phòng%10I

IIVThuế VAT phải nộp(449,316,065)(578,676,371)(707,975,395)(706,624,130)(574,619,361)(573,129,593)(480,967,081)1 Thuế giá trị gia tăng đầu vào3,536,018,1824,041,163,6364,546,309,0914,546,309,0914,041,163,6364,041,163,6364,041,163,6362 Thuế giá trị gia tăng đầu ra

I3,086,702,1163,462,487,2653,838,333,6963,839,684,9603,466,544,2753,468,034,0443,560,196,555Hoạch định lãi lỗ

Lợi nhuận trước thuế và lãi

1 vay-3,863,160,6555,125,263,7096,385,178,9456,336,937,5554,980,424,6764,927,238,5423,965,410,5572 Trả lãi vay(1,210,941,732)(2,421,883,464)(4,480,484,408)(3,511,731,023)(2,542,977,637)(1,634,771,338)(666,017,953)-3 Lợi nhuận trước thuế(1,210,941,732)1,441,277,191644,779,3012,873,447,9233,793,959,9173,345,653,3384,261,220,5903,965,410,5574 Thuế thu nhập doanh nghiệp-(360,319,298)(161,194,825)(718,361,981)(948,489,979)(836,413,334)(1,065,305,147)(991,352,639)5 Lãi ròng từ dự án(1,210,941,732)1,080,957,893483,584,4762,155,085,9422,845,469,9382,509,240,0033,195,915,4422,974,057,9184. Bảng cân nguồn trả nợ:

11STTChỉ tiêu01234567INguồn trả nợ(1,210,941,732)4,903,710,525

4,147,040,004,485,549,133

4,147,040,005,655,600,1596,138,868,9575,903,508,0026,384,180,8107,205,920,5421Khấu hao (100%)-004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0005,124,080,0002Lãi ròng (70%)(1,210,941,732)756,670,525338,509,1331,508,560,1591,991,828,9571,756,468,0022,237,140,8102,081,840,542IILũy kế nguồn trả nợ(1,210,941,732)3,692,768,7938,178,317,92613,833,918,08519,972,787,04225,876,295,04432,260,475,85439,466,396,396III

IVNhu cầu trả nợ (goc)

Cân nguồn (II)-(III)(1,210,941,732)3,692,768,7937,451,949,120

726,368,8067,451,949,120

6,381,968,9657,451,949,120

12,520,837,9227,451,949,120

18,424,345,9247,451,949,120

24,808,526,73439,466,396,3965. Nhu cầu vốn lưu động:

Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Nhu cầu tiền mặt (2% tổng CP)691,674,466774,977,198858,324,913859,316,766777,955,119779,048,637800,128,4472Hàng tồn kho (15% tổng CP)5,187,558,4925,812,328,9886,437,436,8496,444,875,7475,834,663,3945,842,864,7806,000,963,3543Phải thu khách hàng (10% DT)3,889,620,0004,445,280,0005,000,940,0005,000,940,0004,445,280,0004,445,280,0004,445,280,0004Phải trả người bán (20% tổng CP)6,916,744,6567,749,771,9848,583,249,1328,593,167,6637,779,551,1937,790,486,3738,001,284,4725Nhu cầu vốn LĐ (1+2+3-4)2,852,108,3023,282,814,2023,713,452,6303,711,964,8513,278,347,3213,276,707,0443,245,087,3296Tăng giảm vốn LĐ(+/-)2,852,108,302430,705,901430,638,428(1,487,780)(433,617,529)(1,640,277)(31,619,715)8Lãi vay VLĐ370,774,079426,765,846482,748,842482,555,431426,185,152425,971,916421,861,353STTChỉ tiêu1Năm 06. Chỉ tiêu tài chính:12S

TT

1CHỈ TIÊUNăm 0Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Ngân lưu từ HĐ kinh

doanh

Doanh thu-38,896,200,00044,452,800,00050,009,400,00050,009,400,00044,452,800,00044,452,800,00044,452,800,000Chi phí hoạt động-(30,436,683,280)(34,601,819,920)(38,769,205,660)(38,818,798,315)(34,750,715,963)(34,805,391,865)(34,882,342,362)Thuế VAT phải nộp-(449,316,065)(578,676,371)(707,975,395)(706,624,130)(574,619,361)(573,129,593)(480,967,081)Thuế TNDN-(360,319,298)(161,194,825)(718,361,981)(948,489,979)(836,413,334)(1,065,305,147)(991,352,639)Ngân lưu ròng-7,649,881,3579,111,108,8849,813,856,9659,535,487,5758,291,051,3418,008,973,3958,098,137,9184,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0005,124,080,0002 Ngân lưu từ HĐ đầu tưChi phí đầu tư

Khấu hao(53,228,208,000)

-Thu hồi TSCĐ

Ngân lưu ròng

3341,964,000

(53,228,208,000)4,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0004,147,040,0005,466,044,000(7,451,949,120.000)(7,451,949,120.000)(7,451,949,120.000)(7,451,949,120.000)(7,451,949,120.000)-Ngân lưu từ HĐ tài

chính

Vốn tự có15,968,462,400Vay trung hạn37,29,745,600---Trả nợ gốc

Trả lãi vay(1,210,941,732)(2,421,883,464)(4,480,484,408)(3,511,731,023)(2,542,977,637)(1,634,771,338)(666,017,953)-Ngân lưu ròng52,017,266,268(2,421,883,464)(11,932,433,528)(10,963,680,143)(9,994,926,757)(9,086,720,458)(8,117,967,073)-(1,210,941,732)8,164,096,1619,489,811,51612,487,028,33816,174,629,15619,526,000,04023,564,046,362Dư tiền mặt đầu kỳ

Tiền tạo ra trong kỳ(1,210,941,732)9,375,037,8931,325,715,3562,997,216,8223,687,600,8183,351,370,8834,038,046,32213,564,181,918Dư tiền mặt cuối kỳ(1,210,941,732)8,164,096,1619,489,811,51612,487,028,33816,174,629,15619,526,000,04023,564,046,36237,128,228,280(53,228,208,000)11,796,921,35713,258,148,88413,960,896,96513,682,527,57512,438,091,34112,156,013,39513,564,181,918Ngân lưu

HĐKD+HĐĐT13Hệ số chuyển đổi1.000.900.850.810.790.760.750.73Hiện giá dòng tiền(53,228,208,000)10,631,980,83011,243,841,20411,339,772,01510,747,831,0629,506,727,6919,078,758,5049,929,562,361Lũy kế(53,228,208,000)(42,596,227,170)(31,352,385,966)(20,012,613,951)(9,264,782,889)241,944,8029,320,703,30619,250,265,668Suất chiết khấu15%NPV596,183,818IRR15.37%Thời gian hồn vốn5.97147. Phân tích độ nhạy:

-Thay đổi tổng mức đầu tư:

P/APhương án 1

-10%Phương án 2Phương án 3

4%NPV596,183,8185,406,871,537596,183,818(1,176,174,815)IRR15.37%18.63%15.37%14.29%Tỷ lệ-)

13.27%Phương án 5

10%

-4,467,697,991

12%Thay đổi giá bán:

P/ATỷ lệ

NPV

IRRPhương án 4

7%

(2,948,533,449596,183,818

15.37%-Phương án 1

-10%

596,183,818

15.37%Phương án 2

-3%

596,183,818

15.37%Phương án 3

2%

596,183,818

15.37%Phương án 4

596,183,818

15.37%Phương án 5

4.0%

596,183,818

15.37%Thay đổi sản lượng:

P/ATỷ lệ

NPV596,183,818IRR15.37%-Phương án 1

-10%

(13,386,151,595Phương án 2

-5%

(5,962,269,146)

6%)

11.21%Phương án 3Phương án 4

5%Phương án 5

10.0%596,183,8186,839,164,79013,082,145,76215.37%19.14%23%Khảo sát hai chiều:

Khảo sátthay đổi của NPVThay đổi giá bán

596,183,818-10.0%

(13,386,151,595-5.0%-10%)

(13,386,151,595(5,962,269,146)596,183,8186,839,164,790-5.0%)

(13,386,151,595(5,962,269,146)596,183,8186,839,164,790)

(13,386,151,595(5,962,269,146)596,183,8186,839,164,7905.0%)

(13,386,151,595(5,962,269,146)596,183,8186,839,164,79010.0%)(5,962,269,146)596,183,8186,839,164,790Thay đổi

sản lượng5.0%15168. Hiệu quả kinh tế, xã hội hàng năm:

-Tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương;-Tăng kim ngạch xuất khẩu 5.5 triệuUSD;-Nộp ngân sách bình quân trên 500 triệu đồng.Nhận xét: Qua phân tích tính tốn hiệu quả kinh tế của dự án, ta thấy dự án

hồn tồn có tính khả thi về kinh tế, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, giải

quyết được nhiều việc làm mới cho người lao động tại địa phương.

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án Nhà máy chế biến bã mía xuất khẩu Vĩnh Ân là dự án có tính chất và quy

mơ phù hợp với doanh nghiệp. Dự án hoạt động có hiệu quả tốt, thời gian thu hồi vốn

nhanh và có tính khả thi cao. Thực hiện dự án sẽ khai thác được nguồn nguyên liệu dồi

dào của Tỉnh. Sản xuất được nhiều sản phẩm xuất khẩu, từ đó tăng được nguồn thu cho

ngân sách và kim ngạch xuất khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế –

xã hội của tỉnh, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa

phương.

Để doanh nghiệp sớm triển khai dự án kịp thời đưa vào sản xuất theo đúng tiến độ,

cơng ty TNHH TM – DV Vĩnh Ân kính đề nghị:

1.Ban Quản lý các KCN Phú Yên và các cơ quan chức năng sớm quan tâmthẩm định cấp các giấy tờ liên quan đến việc đầu tư dự án;

2.Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên thẩm định và chấp thuận cho vayhoặc cấp chứng thư bảo lãnh để Doanh nghiệp có cơ sở vay vốn ngân hàng thương mại

đầu tư cho dự án.

3.Công ty TNHH TM – DV Vĩnh Ân cam kết triển khai dự án đúng tiến độ,phù hợp với nội dung dự án và các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình,

tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh dự án đạt hiệu quả trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn.17TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài chính Doanh nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Định, tháng 9, 2013

2. Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, TS. Lưu Thị Hương, Trường Đại học Kinh Tế

Quốc Dân, Khoa Ngân hàng, Nhà Xuất bản Giáo dục 2012 – Tái bản lần 1

3. Fundamentals of Corporate Finance, Stephen A.Ross, Randolph W. Westerfield,

Bradford D.Jorrdan, 6th edition, The Mcgraw-Hill Companies, 200218Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x