Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống Thông tin

Hệ thống Thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Xây dựng và áp dụng bộ Cẩm nang lao động Lilama10 , là nền tảng

hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, cơng nhân viên hiểu biết tồn diện về cơng ty,

chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cũng như truyền thống, văn hóa, các

thành tích đã đạt được của Lilama10 và nhiệm vụ của mỗi cá nhân để thực

hiện công việc một cách hiệu quả hơn.

V.LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC1. Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Lilama10 là các thành

viên phát triển từ bên trong tổ chức, có thâm niên gắn bó từ nhiều năm. Ban

Tổng giám đốc có trình độ chun mơn tốt, khả năng bao qt và kết nối tới

các lĩnh vực, các bộ phận, cá nhân rộng khắp tổ chức và có thể gắn bó lâu dài

với Lilama10.

- Sự phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong Ban TGĐ tương đối rõ

ràng. Thành công hiện nay của Lilama10 có sự đóng góp to lớn của các thành

viên trong Ban Tổng giám đốc, từ xác lập các mục tiêu, kế hoạch hành động

đến chuẩn bị các nguồn lực và điều phối nguồn nhân lực, chuẩn bị tài chính.

- Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc đang chủ yếu điều hành bằng mệnh

lệnh, theo sự vụ của công việc, dự án và kết quả hoạt động dựa trên lòng

nhiệt tình của các thành viên và cấp dưới. Điều này sẽ bị hạn chế khi tổ chức

lớn lên, nó đòi hỏi một sự hồn thiện hơn nữa về trình độ quản lý tổ chức,

thiết lập các mục tiêu chiến lược dài hạn, và khả năng phối hợp giữa các bộ

phận cũng như từng cá nhân.

2. Cán bộ quản lý

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Lilama10 hầu hết là các cán bộ trẻ, thuộc

nhóm tuổi từ 30 đến 32 có trình độ chun mơn cao theo nhiều ngành nghề

đào tạo khác nhau. Họ đang cùng Ban Tổng giám đốc phát triển hình ảnh của

tổ chức trong những năm qua. Đội ngũ quản lý khá trẻ, 60% các cán bộ quản

lý đã tại nhiệm ít hơn 3 năm, thăng tiến từ bên trong tổ chức.

8- Năng lực chung của Đội ngũ Quản lý dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực

trong hồn thành nhiệm vụ, cơng việc, song việc nâng cao trình độ và năng

lực quản lý vẫn là yêu cầu cần thiết đối với Đội ngũ Quản lý của Lilama10.

Cụ thể, khả năng tương tác, trao đổi trực tiếp của các cán bộ quản lý với Ban

Tổng giám đốc là nhanh chóng, kịp thời và liên tục. Tuy nhiên, hoạt động

trao đổi trực tiếp diễn ra quá nhiều, làm ảnh hưởng tới việc quản lý triển khai

hoạt động các các đơn vị chức năng, đồng thời việc trao đổi trực tiếp khiến

thông điệp dễ bị sai lệnh, hiệu quả truyền tin thấp, tính dị bản sẽ làm các

quyết định khó đạt hiệu quả mong muốn. Bên cạnh đó, việc trao đổi với các

cán bộ cấp dưới và các cán bộ đồng cấp chưa tốt, dẫn tới sự phối hợp và triển

khai thực hiện công việc mang lại hiệu quả chưa cao.

3. Các giải pháp:

- Đối với Ban Lãnh đạo: Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của

CBCNV; tạo việc làm ổn định cho CBCNV; có năng lực lãnh đạo và tạo môi

trường làm việc tốt, đồn kết trong Cơng ty; có chế độ chính sách tốt, tăng

lương, thưởng cho CBCNV; lắng nghe ý kiến cấp dưới.

- Đối với Trưởng phòng/ban: Phân cơng cơng việc rõ ràng; lắng nghe và

chia sẻ với CBCNV; quan tâm đến đời sống và quyền lợi của CBCNV; giám

sát và quản lý tốt cơng việc, tránh sai sót, quan tâm đến hoạt động sản xuất;

tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các Đơn vị.

- Đối với Quản lý trực tiếp: Phân công công việc rõ ràng; lắng nghe và

chia sẻ với CBCNV; thường xuyên giám sát, tránh sai sót; trao đổi kinh

nghiệm và hướng dẫn cấp dưới; đánh giá đúng năng lực và có khả năng phát

huy tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới.

VI. CẤU TRÚC VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC91. Về bố trí các Phòng Ban, đơn vị2. Về liên kết, phối hợp giữa các bộ phận

Các Đơn vị đều ý thức và nỗ lực hoàn thành trách nhiệm trong mảng cơng

việc do mình phụ trách. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại nhất định

trong việc liên kết, phối hợp giữa các Đơn vị nên làm giảm hiệu quả hoặc gây

ra những lãng phí nhất định về các nguồn lực:

- Sự phối hợp, liên kết giữa các phòng ban chức năng đưa ra chưa tốt,

thiếu sự gắn kết và đôi khi chưa thực sự hợp tác.10- Việc xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng Đơn vị chưa được triển

khai một cách đồng bộ, tuy nhiên chưa được chuẩn hóa nội dung nên dẫn đến

việc liên kết, phối hợp giữa các đơn vị chưa được được tốt.

3. Về phạm vi quản lý

Tầm hạn kiểm soát của đội ngũ quản lý cao, quy mơ kiểm sốt rộng. Vì

vậy, đơi khi dẫn đến tình trạng q tải hoặc chậm trễ trong công việc.

Hiện tại hầu như mọi hoạt động đều tập trung vào các Trưởng Đơn vị,

mức độ chuyển giao thông tin và công việc cho cấp dưới còn hạn chế nên sự

chủ động trong cơng việc chưa cao.

4. Về phân chia trách nhiệm và quyền hạn

Lilama10 còn tồn tại những quyết định về quy trách nhiệm đã được ký và

ban hành nhưng vẫn không được thực thi.

Hiện tại quyền lực chủ yếu tập trung vào Ban Lãnh đạo Cơng ty và các

Trưởng Đơn vị, chưa có sự phân quyền cụ thể đến cấp dưới nên tính chủ

động trong công việc chưa cao, người chịu trách nhiệm triển khai đơi khi

khơng có đủ thẩm quyền.

Đánh giá chung

Các phân tích về cơ cấu tổ chức đã chỉ ra những điểm đáng lưu ý trong cơ

cấu tổ chức bao gồm:

1. Hồn thiện cơ chế, kênh thơng tin và văn hóa phối hợp chia sẻ giữa các

bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn tổ chức.

2. Làm rõ phạm vi trách nhiệm, mức độ ủy quyền, và hiệu quả quyết định

của những người được ủy quyền

3.Phát triển hệ thống văn bản quản lý phải đảm bảo tính hiệu quả và hiệulực của văn bản. Bên cạnh đó phải hồn thiện văn hóa doanh nghiệp làm cơ

sở cho các hành vi ứng xử trong doanh nghiệp, hướng tới năng suất và hiệu

quả cao.

11VII. VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị chung, là niềm tin, nguyên

tắc và chuẩn mực hành động, ứng xử được tồn thể doanh nghiệp cơng nhận

và phát huy. Có thể nói rằng thành cơng của Lilama10 có sự góp mặt tích cực

của văn hóa doanh nghiệp. Trong Lilama10, hầu hết các cán bộ, công nhân

viên đều làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao độ với mong muốn đóng

góp vào thành công chung của công ty. Ở đây, con người làm việc với niềm

tin, và sự kỳ vọng vào tương lai của Lilama10, tất cả cùng chia sẻ các giá trị

của tổ chức và tạo nên văn hóa Đồn kết, Cống hiến, Trách nhiệm của

Lilama10.

Phần lớn các trưởng đơn vị và các thành viên tích cực, hiện đang làm việc

bằng 100% sức lực và thời gian để hoàn thành các dự án của công ty. Các

trách nhiệm, quyền lực và thực hiện đều đang tập trung ở các trưởng đơn vị.

Sự nỗ lực, cố gắng và cống hiến này là một điểm tốt trong văn hóa doanh

nghiệp, song có thể thấy rằng nó khơng bền vững, khơng đảm bảo thành công

trong tương lai cho Lilama10 khi các mục tiêu của Doanh nghiệp gia tăng

hay Chiến lược mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động; mà còn ảnh hưởng

tới việc thực hiện các qui định, chính sách của cơng ty cũng như tinh thần

làm việc gắn bó của cán bộ cơng nhân viên đối với Lilama10, làm yếu tính hệ

thống của tổ chức.

Đại đa số nhân viên sợ bị khiển trách và đuổi việc khi mắc sai lầm. Khía

cạnh này cho thấy hiện tượng ngại trách nhiệm, sợ mắc lỗi trong tổ chức, các

thành viên sẽ có xu hướng trốn tránh các công việc, đổ trách nhiệm thực hiện

và chịu trách nhiệm cho các thành viên khác hoặc không nỗ lực hết mình cho

cơng việc do sợ bị khiển trách và đuổi việc. Bên cạnh đó, phong cách quản lý

của công ty là tạo sức ép xuống bên dưới, gây ra áp lực để cấp dưới hoàn

thành các mục tiêu và nhiệm vụ. Từ đó các phòng ban sẽ cảm thấy nặng nề,

áp lực, họ có xu hướng co cụm để thực hiện cơng việc của mình sao cho thật

nhanh để tránh khiển trách, không muốn tiếp nhận thêm các thơng tin, u

12cầu từ các phòng ban, đơn vị khác, điều này gây ra sự trễ trong lưu chuyển

thông tin và làm chậm tiến độ các công việc khác và củng cố thêm tính cục

bộ của đơn vị.

Nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp Lilama10 đang có tác động quan trọng

trong việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của

công ty. Tuy vậy, văn hóa hiện nay của Lilama10 chưa đáp ứng được sự đa

dạng của đội ngũ nhân viên, các nét trong văn hóa hành động chưa được

hưởng ứng rộng rãi tại hầu hết các đơn vị, một số hoạt động phát triển văn

hóa còn thiếu chiều sâu. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp định

hướng tạo nên sự nhất quán, nhận được sự ủng hộ, tham gia của hầu hết cán

bộ cơng nhân viên. Khi đó, Văn hóa doanh nghiệp mới thực sự phát huy hiệu

quả, hỗ trợ Lilama10 trở thành doanh nghiệp có năng suất sản xuất cao và

hiệu quả kinh tế lớn, xứng tầm với tiềm năng doanh nghiệp.

VIII.KẾT LUẬNTrên đây là phần trình bày của tơi về những vấn đề về Hành vi tổ chức tại

doanh nghiệp mình.. Do thời gian và trình độ hiểu biết có hạn, vì vậy rất

mong sự đóng góp ý kiến của thầy giáo cũng như các bạn bè chung quanh để

nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn từ những hành vi của các cá nhân

trong tổ chức và các tác động từ những quyết sách của công ty tác động đến

tâm lý người lao động. Đồng thời có những giải pháp hữu hiệu hơn để tăng

sức mạnh của tổ chức nhằm đạt được các kế hoạch sản xuất kinh doanh của

công ty, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của

cán bộ trong công ty13IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Giáo trình Quản trị hành vi tổ chức của

2. Văn hóa doanh nghiệp. Nguồn từ http://giamdocdieuhanh.org/vanhoa-doanh-nghiep.html

3. http://www.lilama10.com.vn

4. Sources http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-lam-viec-nhom.html14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống Thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×