Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST

T

123Nội dung triển khai

Xây dựng hệ thống hạ tầng nền tảng

CNTT

Dự án mạng truyền thông Giai đoạn 3

Dự án nâng cấp/hợp nhất hệ thống thư tín

điện tử NHPT (dùng Exchange)

Triển khai hệ thống AD (Active Directory)

Dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center DC) NHPT tại K1 – Hào Nam

Triển khai hệ thống điện thoại nội bộ trên

nền hạ tầng truyền thơng NHPT

Dự án Trung tâm dự phòng CNTT

(Disaster Recovery - DR)

XD các ứng dụng nghiệp vụ NHPT

Nâng cấp chuyển đổi phần mềm VDB

online sang hạch toán dự thu – dự chi.

Phần mềm Quản lý, thanh toán thủy điện

Sơn La

Triển khai hệ thống báo cáo thông minh BI

Triển khai dự án thanh toán quốc tế của

NHPT.

Chuẩn bị triển khai chuyển đổi sang corebanking mới thay thế cho VDB online.

Triển khai dự án cung cấp dịch vụ của

NHPT qua Internet (nếu có)

Triển khai dự án khóa cơng khai PKI (nếu

dự án cùng cấp dịch vụ qua Internet được

triển khai)

Xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa

rủi ro và xếp hạng tín dụng nội bộ (VDB

CIS)

Các phần mềm nghiệp vụ khác ngoài corebanking

Những nhiệm vụ khác

Xây dựng chiến lược phát triển CNTT của

NHPT (thuê tư vấn)

Mua sắm bổ sung thiết bị CNTT hàng năm

theo yêu cầu

Đào tạo (đào tạo cán bộ CNTT và đào tạo

người dùng cuối)201420152016201720181.5- Định hướng 2019-2030

- Nhân lực CNTT đủ số lượng và có trình độ, am hiểu nghiệp vụ để triển khai các dịch

vụ CNTT toàn hệ thống.

- Phát huy và nâng cấp hệ thống mạng truyền thơng tiến tới các mơ hình mạng hiện đại

và tập trung.

- Phần mềm Core banking hiện đại của nước ngoài được vận hành hiệu quả, bao trùm tất

cả nghiệp vụ chính của NHPT.

- Bước đầu hình thành kho dữ liệu tập trung tồn ngành (Enterprise Data Warehouse) với

đặc tính dữ liệu được tích hợp, được lưu trữ thơng tin lịch sử và thống nhất theo một tiêu

chuẩn trung

- Hệ thống báo cáo thông minh đáp ứng yêu cầu hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo NHPT

và lãnh đạo các Chi nhánh trong toàn hệ thống; đồng thời cán bộ nghiệp vụ có khả năng

vận hành nhuần nhuyễn hệ thống này trong việc khai thác báo cáo tùy ý (ad-hoc), phân

tích và dự báo thơng tin.

- Hệ thống dự phòng CNTT hiện đại được triển khai, vận hành hiệu quả đảm bảo u cầu

dự phòng dữ liệu bậc cao (khơng mất dữ liệu – No Data Loss) và tối đa hóa khả năng sẵn

sàng hoạt động (High Availability) cho hầu hết các hệ thống phần mềm quan trọng của

NHPT.

- Hệ thống CNTT được đảm bảo an ninh ở tất cả các phân lớp, từ hệ thống mạng truyền

thông đến phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và dữ liệu khai thác.

Dự kiến kinh phí để hiện đại hóa:

STTDự ánDự toán (tỷ1Thuê tư vấn lựa chọn CORE cho NHPT102Triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT”103Triển khai dự án thanh toán QT, VDB CIS4Triển khai Trung tâm dữ liệu (Data Center – DC) NHPT tại K1 – Hào Nam1515Triển khai dự án trung tâm dự phòng CNTT (Disaster Recovery –DR)1005STTDự ánDự toán (tỷ6Mua sắm thường xuyên thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu thay thế/bổ sung toàn427Triển khai mua sắm và triển khai CORE cho NHPT608Thuê tư vấn xây dựng chiến lược hiện đại hóa CNTT309Bổ sung các phần mềm vệ tinh đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ mới1210Các tiện ích gia tăng trên hạ tầng sẵn có (hội nghị TT, ...)10TỔNG CỘNGIX. KẾT LUẬN

Tóm lại, để HĐH hệ thống CNTT hiện tại, VDB cần chú trọng phát triển CNTT

theo chuẩn mực quốc tế với nguồn vốn hợp lý và đầu tư có trọng điểm trên cơ sở cơ cấu

lại tỷ lệ đầu tư các lĩnh vực CNTT (phần cứng, phần mềm, mạng và viễn thông), ưu tiên

cho đào tạo, coi trọng, khuyến khích nguồn lực CNTT và các sản phẩm đầu tư trí tuệ, sản

phẩm phần mềm nhằm mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại đã “Đầu tư là phát triển”.

Như vậy, nếu những giải pháp tổng thể đã nêu ở trên được triển khai hiệu quả và

đúng tiến độ, chúng ta có thể lạc quan tin tưởng trong tương lai gần, CNTT sẽ bao trùm

hết các mảng nghiệp vụ, góp phần tích cực vào thành công của VDB trong việc triển

khai các nhiệm vụ do Chính phủ giao.X. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Raymond McLeod George, P. Shell, Management Information Systems –

International Edition 9th Edition.

2. Trang chủ Ngân hàng Phát triển Việt nam: http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx?

ID=DETAIL&INFOID=2081430 TỶTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×