Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

ĐVT: 1000 đồngSTTHẠNG MỤCNăm hoạt động

20141Chi phí tiếp thị,

quảng cáo (0,31,5%DT)2Chi phí điện nước

Chi phí trong 1 ngày201520162017201883,76

8142,9

34155,06

717

6,88419

2,432328,50

0511,00

0552,36

759

7,870647

,9971,5

001,7

501,8

922,0482,21945,43

060,57

363,60

26

6,78270

,1219,08

612,11

512,7

201

3,3561

4,0243Chi phí bảo trì:

0,5% giá trị tài sản

(khơng tính tiền đất)4Phí bảo hiểm5Quĩ phúc lợi, bảo

hiểm thất nghiệp,

trợ

cấp,

khen

thưởng…581,9

29775,90

5814,7

0085

5,435898

,2076Chi phí nguyên vật

liệu5,190,3

008,073,80

08,727,39

39,44

6,34610,23

8,347Chi phí trong 1 ngày23,7

0027,6

5029,8

883

2,3513

5,0634

0,00040

,0003,583,8877Chi phí tiền thuê đất8Chi phí vận chuyển1,971,03,066,003,314,2Page 18 of 29000007,220,98021

929

229

2292292Chi phí trong 1 ngày9,0

0010,5

0011,3

501

2,2851

3,315Chi phí ngun liệu

hóa chất4,730,40

07,358,40

07,954,08

08,60

9,3289,33

1,152Chi phí trong 1 ngày21,6

0025,2

0027,2

402

9,4843

1,95610Văn phòng phẩm,

điện thoại225,00

0300,00

0306,00

031

2,12031

8,36211Chi phí khác1,184,8

871,624,05

81,752,0

101,89

6,4272,05

1,09014,350,2

9921,924,7

8523,652,13

925,60

1,76827,689

,712Số ngày hoạt động9TỔNG CỘNG Doanh thu từ dự án:

Với quy trình cơng nghệ hiện đại, kỹ thuật công nghệ tiên tiến cùng với việc tận

dụng nguồn nguyên liệu vốn có sẵn từ nơi khai thác và thị trường đầu ra ổn định.

Doanh thu của dự án bao gồm những hạng mục sau:

1. Doanh thu từ giấy xeo:

- Trong năm 2014 chủ đầu tư dự kiến chỉ sản xuất giấy xeo, trong năm này do mới

đi vào hoạt động nên nhà máy mỗi ngày sản xuất ra khoảng 9 tấn giấy xeo bán ra với

đơn giá 8.500.000 đồng/ 1 tấn, do đó doanh thu năm này khoảng 16.753.500 ngàn

đồng.

- Trong những năm tiếp theo nhà máy sản xuất thêm giấy thái và giấy vàng nên sản

lượng giấy xeo sản xuất trong ngày khoảng 6 tấn và bán ra với đơn giá 8.500.000

đồng/tấn trong năm 2013, 2014 và 2015 đến năm 2016 bán ra với đơn giá 8.925.000

đồng/ tấn. Sản lượng giấy xeo sẽ tăng 5% vào những năm tiếp theo. Như vậy doanh thu

Page 19 of 29từ giấy xeo năm 2015 là 14.892.000 ngàn đồng và doanh thu này sẽ tăng vào các năm

tiếp theo của dự án cùng với sản lượng và đơn giá.

2. Doanh thu từ giấy thái:

Năm 2015 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy thái với công suất 2.5 tấn/ 1 ngày, đơn giá

bán cho mỗi tấn giấy thái khoảng 10.200.000 đồng. Do đó doanh thu khoảng

7.446.000.000 đồng trong năm 2015. Doanh thu được tính như sau:

Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm

Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% ở các năm tiếp theo trong vòng đời

dự án được tính toán.

3. Doanh thu từ giấy vàng

Năm 2015 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy vàng với công suất 2 tấn/ 1 ngày, đơn giá

bán cho mỗi tấn giấy thái khoảng 10.700.000 đồng. Do đó doanh thu khoảng

6.248.800.000 đồng trong năm 2015. Doanh thu được tính như sau:

Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm

Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% ở các năm tiếp theo trong vòng đời

dự án được tính tốn.

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU CỦA DỰ ÁN

ĐVT: 1000 đồngNăm hoạt độngSTTHạng Mục1Doanh thu từ

giấy xeo16,753

,50014,892

,00015,636

,60017,239

,35218,101

,319Số lượng xuất

(tấn)966.36.66.92192922922922928,5008,5008,5008,9258,9257,4468,1909,46010,4062Số ngày

độnghoạtĐơn

(VND/tấn)giáDoanh thu từ20132014201520162017Page 20 of 293giấy thái-,000,600,143,157Số lượng xuất

(tấn)-2.52.83.03.32192922922922921

0,2001

0,2001

0,2001

0,7101

0,7107,186

,1208,677

,2409,978

,826Số ngày

độnghoạtĐơn

(VND/tấn)giáDoanh thu từ

giấy vàng-6,248

,800Số lượng xuất

(tấn)-2.02.32.63.02192922922922921

0,7001

0,7001

0,7001

1,2351

1,23516,753

,50028,586

,80031,013

,32035,376

,73438,486

,302Số ngày

độnghoạtĐơn

(VND/tấn)giáTỔNG CỘNGCăn cứ vào doanh thu và chi phí hoạt động của dự án có thể dự tính được thu nhập hàng năm của dự án như

sau:BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP CỦA DỰ ÁNNăm

Doanh thu

Chi phí

Chi phí lương

Chi phí khấu hao2013201420152016201716,753,50028,586,80031,013,32035,376,73438,486,30214,350,29921,924,78

523,652,13

925,601,76

827,689,71

23,112,0544,149,40

54,149,40

54,149,40

54,149,40

5723,992965,32

2965,32

2965,32

2965,32

2

Page 21 of 29Chi phí lãi vay

Lợi nhuận

trước thuế725,058788,659585,134381,609178,084(2,157,902

)758,62

91,661,31

94,278,6

305,503,77

9189,65

7415,33

01,069,65

71,375,94

5568,97

21,245,99

03,208,9

724,127,83

4Thuế TNDN

(25%)

Lợi nhuận sau

thuế(2,157,902

)Do nhà máy mới đi vào hoạt động từ quý II/2014 nên công suất cũng như chi phí

chưa được tận dụng triệt để. Hơn nữa với ước tính của chủ đầu tư khi mua nguyên liệu

đầu vào cao hơn so với gía nguyên liệu trên thị trường. Cho nên trong năm đầu chủ

đầu tư lỗ 2.157.902.000 đồng. Tuy nhiên con số này chỉ là ước tính để đề phòng những

biến động, rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nhưng đến năm 2015 lợi nhuận từ hoạt

động của nhà máy là 758.629.000 đồng. Lợi nhuận của nhà máy tăng dần vào các năm

tiếp theo cho thấy dự án hoạt động có hiệu quả.

2.1.3 Giá trị hiện tại thuần và tỉ suất hoàn vốn nội bộ của dự án

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và

kết quả cho thấy:

Giá trị hiện tại thuần của dự án là: NPV = 17.286.968.000 đồng >0

Tỉ suất hoàn vốn nội bộ của dự án là: IRR = 38%Page 22 of 29BẢNG BÁO CÁO NGÂN LƯU

ĐVT: 1000 đồng

Năm201320142015201620170123416,7

53,50028,5

86,80031,0

13,32035,3

76,734NGÂN LƯU VÀO

Doanh thu

Vay ngân hàng2,

892,8614,3

75,890Giá trị thanh lý0

28,58

6,80031,01

3,32035,37

6,734Chi phí hoạt động,14,3

50,29921,9

24,78523,6

52,13925,6

01,768Chi phí lương3,1

12,0544,1

49,4054,1

49,4054,1

49,405Nợ vay33,7502,0

69,7772,2

42,4102,0

38,8851,8

35,360Tổng ngân lưu ra4,8

55,18526,82

5,27928,31

6,59929,84

0,42931,58

6,533(1,

962,324)(5,69

5,889)2

70,2011,1

72,8913,7

90,20218

9,65741

5,330Tổng ngân lưu vào2,8

92,86121,12

9,3904,

821,4357,2

93,150NGÂN LƯU RA

Chi phí đầu tư ban

đầuNgân lưu ròng trước

thuế

Thuế TNDN-Page 23 of 29Ngân lưu ròng sau

thuế(1,

962,324)(5,69

5,889)2

70,20198

3,2343,3

74,8721.000.870.760.660.57Hiện giá ngân lưu

ròng(1,

962,324)(4,95

2,947)2

04,31164

6,4921,9

29,594Hiện giá tích luỹ(1,

962,324)(6,91

5,271)(6,7

10,961)(6,06

4,468)(4,13

4,874)Hệ số chiết khấuNPV17,2

86,968IRR38%Đánh giá: Qua q trình hoạch định, phân tích và tính tốn dự án kết quả thu được

như sau :

TT

Chỉ tiêu

Kết quả

1Tổng mức đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT

10% (1.000 đồng)12,114,5852Giá trị hiện tại thuần NPV (1.000 đồng)17,286,9683Tỷ suất hòan vốn nội bộ IRR (%)4Thời gian hồn vốn (năm)38%

6Qua bảng tổng hợp cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư so với

nguồn vốn đầu tư ban đầu bỏ ra.2.2 Đánh giá hiệu quả Kinh tế - Xã hội của dự án

2.2.1. Hiệu quả kinh tế

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm có nhiều tác động tích cực đến sự phát

triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền

kinh tế tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Quế Sơn nói riêng. Nhà nước, địaPage 24 of 29phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra

công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;

2.2.2. Lợi ích xã hội

Khơng chỉ tiềm năng về mặt kinh tế mà dự án còn có giá trị to lớn về mặt xã hội.

Khi dự án đi vào hoạt động tiêu thụ một lượng lớn cây keo, cây lá tràm, tạo mối an tâm

đầu ra cho việc trồng cây của người nông dân miền núi. Trong những năm qua nền

kinh tế nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thiên tai, bão lũ làm cho đời sống

người nông dân cơ cực. Mùa màng không có gì để thu hoạch, nhiều hộ nơng dân khơng

có đủ điều kiện để sinh sống. Từ khi có chủ trương của nhà nước về việc trồng cây ceo

thì đời sống của những người dân nơi đây đỡ cơ cực hơn. Tuy nhiên công sức của

người nông dân chưa được trả thỏa đáng cho giá mua cây keo tươi. Do đó dự án ra đời

là một bài giải cho những bài tốn này. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho

ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao và

lao động khơng có trình độ cho Tỉnh Quảng Nam.

2.3 Đánh giá tác động của dự án tới môi trường

Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra một khối lượng lớn chất thải rắn và chất thải

khí và chất thải lỏng, khói bụi và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường là điều không

tránh khỏi. Các giải pháp được chủ đầu tư đưa ra là:

 Giảm thiểu lượng chất thải

Dự tốn chính xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu

lượng dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng cơng trình.

Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió và trên nền

đất cao để tránh tình trạng hư hỏng và thất thoát khi chưa sử dụng đến.

Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh trong q trình

thi cơng.

Thường xun kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ các hạng mục cơng trình

nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Thu gom và xử lý chất thải:Page 25 of 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×