Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thu gom và xử lý chất thải:

Thu gom và xử lý chất thải:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực hiện từ khi xây

dựng đến khi đi vào vận hành và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh

hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung quanh.Page 26 of 29KẾT LUẬNThơng qua đánh giá phân tích và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho

thấy dự án mang lại nhiều hiệu quả. Dự án sau 4 tháng đầu tư đi vào

hoạt động đã góp phần giải quyết được công ăn việc làm cho gần 80 lao

động trong vùng, mang lại một khoản lợi nhuận ổn định cho chủ đầu tư.

Đặc biệt là dự án ra đời giải quyết mối quan tâm lo lắng của người nông

dân, giúp họ cải thiện đời sống. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn

cho ngân sách Nhà Nước.

Với thị trường đang có nhu cầu lớn về gỗ dăm, giảm nhập khẩu và đang đẩy

mạnh để xuất khẩu đang là chiến lược và xu hướng của đất nước ta trong ngành này.

Do đó việc ra đời của dự án rất phù hợp với tình hình chung của xã hội, đặc biệt là của

tỉnh Quảng Nam trong vấn đề đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Hơn thế nữa dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được công ăn việc làm, tạo thu nhập

cho nhiều người.

Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi

công và đưa vào hoạt động!

Phụ lục 1

BẢNG TỔNG HỢP THỜI GIAN THU HỒI VỐN CỦA DỰ ÁNNăm2014

IIIII2015

IVIII6,178,438.

25,815,000.

6Nợ đầu kỳ7,268,75

6,905,313.3 6,541,875.7

0.8Trả nợ:617,844605,124592,403579,683566,963+ Lãi phát sinh254,406241,686228,966216,245203,525+ Nợ gốc363,438363,438363,438363,438363,438

Page 27 of 296,905,31

6,541,875.7 6,178,438.2

3.3Nợ cuối kỳ5,815,000.

65,451,563.

12016

Năm2015

IIIIVI5,451,563.15,088,1264,724,688Trả nợ:554,242541,522+ Lãi phát

sinh190,805+ Nợ gốcNợ đầu kỳNợ cuối kỳIIIIV4,361,2503,997,8133,634,375528,802516,081503,36

1490,64

1178,084165,364152,644139,923127,20

3363,438363,438363,438363,438363,438363,43

85,088,125.64,724,6884,361,2503,997,8133,634,3753,270,93820182017Năm

I

Nợ đầu kỳII3,270,938IIIII2,907,500 2,544,063IVIII2,180,62

51,817,18

81,453,750Trả nợ:477,920465,200452,480439,759427,039414,319+ Lãi phát

sinh114,483101,76389,04276,32263,60250,881+ Nợ gốc363,438363,438363,438363,438363,438363,4381,817,181,453,751,090,313Nợ cuối kỳ2,907,5002,544,063 2,180,625Page 28 of 298Năm201802019IIIIVINợ đầu kỳ1,090,31

3726,875363,438Trả nợ:401,598388,878376,158+ Lãi phát

sinh38,16125,44112,720+ Nợ gốc363,438363,438363,438Nợ cuối kỳ726,875363,4380Page 29 of 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thu gom và xử lý chất thải:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×