Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hình thức quản lý dự án

- Hình thức quản lý dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.1. Mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

1.7 Nguồn lực hoạt động dự án

1.7.1 Lao động

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

ĐVT: 1000 đồngTTChức danhSố

lượn

gChi

phí

lương/

thángTổng

lương

thángTổng

lương

nămChi phí

BHXH,

BHYT

(năm)6,50084,5

0019,

4355,00065,0

0014,

9508,000104,0

0023,

92045004

5,000585,0

00134,

55030001234,053,1Giám Đốc165002Phó Giám Đốc150003Kế tốn240004Trưởng bộ phận105Nhân cơng đốt lò hơi6Page 12 of 298,000008206Nhân cơng nồi áp suất1230003

6,000468,0

00107,

6407Nhân công vớt bột630001

8,000234,0

0053,

8208Nhân công tẩy trắng1230003

6,000468,0

00107,

6409Nhân công máy băm430001

2,000156,0

0035,

880830002

4,000312,0

0071,

760630001

8,000234,0

0053,

820430001

2,000156,0

0035,

8801

2,000156,0

0035,

8809,000117,0

0026,

9102

59,5003,373,

500775,

90510 Nhân công máy nghiền

11Nhân công máy chạy

xeo12 Nhân công bốc vác

13Nhân công kỹ thuật, xe

cặp4300014Nhân công xử lý nước

thải33000Tổng chi lương79Căn cứ vào kết quả bảng tổng hợp lao động dự án cho thấy tổng số lao động cần

thiết cho dự án là 79 lao động. Chủ đầu tư đã đưa ra phương hướng tuyển dụng, số lao

động trên sẽ ưu tiên tuyển dụng tại địa phương trước sau đó mới tuyển dụng ở các tỉnh

lân cận nahừm tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong tỉnh.

1.7.2 Nguồn vốn đầu tư của dự án

a, Tổng vốn đầu tư

BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN

(Đvt: 1.000 đồng)

Page 13 of 29STTKhoản mục chi phíThành tiền

trước thuếThuế VAT1 Chi phí xây dựng (VNĐ)3,389,000.00 338,900.002 Chi phí thiết bị6,559,000.000.003 Chi phí tư vấn đầu tư644,724.7364,472.474 Chi phí quản lý dự án152,900.7615,290.085 Chi phí khác182,178.7718,217.881,186,780.4343,688.046 Dự phòng phí

TỔNG CỘNG12,114,584.68 480,568.47Tổng mức đầu tư12,114,584.68 480,568.47Căn cứ vào bảng tập hợp chi phí ta xác định được tổng mức đầu tư 12.114.585 ngàn

đồng.

b, Phương thức huy động vốn

BẢNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐVT: 1000đồngSTT Hạng mụcTháng

12/2013

sởQuý I/2014Tổng cộng1Vốn chủ

(40%)hữu1,928,573.9

2,917,259.93

44,845,8342Vốn vay ngân hàng

(lãi suất 12.5% năm)2,892,860.9

4,375,889.89

17,268,751Cộng4,821,434.86 7,293,149.8212,114,585Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi

vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt

động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ.

Page 14 of 29c, Tiến độ sử dụng vốn

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

(Đvt: 1.000 đồng)STTHạng mụcTháng

12/2013Quý I/2014Tổng Cộng1Chi phí xây dựng

(VNĐ)1,355,600.0

02,033,400.0

03,389,0002Chi phí thiết bị2,623,600.0

03,935,400.0

06,559,0003Chi phí tư vấn đầu

257,889.89386,834.84644,7254Chi phí quản lý dự

án45,870.23107,030.53152,9015Chi phí khác63,762.57118,416.20182,1796Dự phòng phí474,712.17712,068.261,186,7807Cộng4,821,434.867,293,149.8

212,114,584.68Tiến độ rút vốn vay và trả nợ vay được trình bày ở bảng sau:

(Đvt: 1.000 đồng)

Năm20132014

Page 15 of 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hình thức quản lý dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×