Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự trù chi phí giá thành sản phẩm:

Dự trù chi phí giá thành sản phẩm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Paraffintấn1,14022,00025,080,000ĐiệnkW37,800,0001.68063,504,000Nướcm3108,0004432,000Megacal164,16010016,416,000Nhiệt năngTổng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu cho 108.000 m3 sản phẩm248,312,000Tổng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu cho 1 m3 sản phẩm (Ngàn đồng)2,299.19Bảng tổng hợp chi phí nguyên, nhiên liệu :

Năm thứ 1

Sản lượng(m3)Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 554,00075,60097,200108,000108,0002,2992,2992,2992,2992,299173,818,400223,480,800Đơn giá Ngàn đồng/m3

Thànhtiền(Ngàn đồng)Năm thứ 2124,156,000248,312,000 248,312,000b) Chi phí tiền lương, đào tạo :

Lương hàng tháng (tham khảo bảng nhu cầu nhân sự) : tổng mức lương hàng tháng

trong năm thứ 1 là 1,450,400 (Nghìn đồng). Mức lương trên đây được tăng phù hợp với

việc mở rộng sản xuất kinh doanh qua từng năm. Tuy vậy tỷ lệ tăng trưởng luôn phù hợp

với mức tăng trưởng của sản xuất, ln thấp hơn chi phí lương dự tính trong giá thành.

Khẳng định việc tăng lương như vậy là khả dĩ và chấp nhận được. Theo dự tính, quỹ lương

được tăng 10%/năm.

Tính tốn quĩ lương hàng năm : Quỹ lương hàng năm được tính 13 lần tổng lương

trên tháng. Đây thể hiện nhu cầu quỹ lương tối thiểu cần thiết theo sự phát triển của nhân

sự :

Chi phí lương năm thứ 1= 1,450,400 x 13= 18,855,200 (nghìn đồng)BHXH +BHYT năm thứ 1= 18,855,200 x 19% =3,582,488 (nghìn đồng)Chi phí đào tạo hàng năm : kinh phí đào tạo phụ thuộc vào mức sản xuất kinh

doanh của Công ty và dự kiến phát triển thị trường. Dự kiến chi phí đào tạo như sau :

Chi phí đào tạo trong nước : 60% Quỹ lương hàng tháng :

1,450,400 x 60% = 870,240 (nghìn đồng)

Chi phí đào tạo nước ngồi : 40% Quỹ lương hàng tháng.

1,450,400 x 40% = 580,160 (nghìn đồng)Trang 18 / 28- Tổng hợp chi phí tiền lương, đào tạo :

ĐVT : Ngàn đồng

Năm

Lương hàng tháng

Lương hàng nămThứ 1Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5BHXH + BH YT+TN1,450,400

18,855,200

3,582,4881,595,440

20,740,720

3,940,7371,754,984

22,814,792

4,334,8101,930,482

25,096,271

4,768,2922,123,531

27,605,898

5,245,121Chi phí đào tạo

- Trong nước

- Nước ngồi

TỔNG CỘNG870,240

580,160

25,338,488957,264

638,176

27,872,3371,052,990

701,994

30,659,5701,158,289

772,193

33,725,5281,274,118

849,412

37,098,080c) Dự trù các chi phí khác

Chỉ tiêuNăm thứ 1Năm thứ 2Năm thứ 3Sản lượng (m3)54,000

772,012,609

320,544,00075,600

661,109,380

448,761,60097,200

108,000

108,000

550,206,151 439,302,922 329,087,193

576,979,200 641,088,000 641,088,0001,373,7601,923,2642,472,7682,747,5202,747,52015,440,25213,222,18811,004,1238,786,0586,581,7442,518,5603,525,9844,533,4085,037,1205,037,120Chi phí tiếp thị lưu thơng

hàng hóa : chiếm 10% doanh

thu trong năm đầu tiên, 7% cho

năm thứ 2 và 5% cho các năm

tiếp theo (nghìn đồng)32,054,40031,413,31228,848,96032,054,40032,054,400Chi phí bảo hiểm tài sản là

0,4% trên giá trị còn lại (nghìn

đồng)3,088,0502,644,4382,200,8251,757,2121,316,349Giá trị còn lại (nghìn đồng)

Doanh Thu (nghìn đồng)

Chi phí phụ tùng thay thế :

USD 1,2 / m3

(nghìn đồng)

Chi phí bảo dưỡng, bảo trì

máy móc thiết bị, nhà

xưởng : là 2% giá trị còn lại.

(nghìn đồng)

Chi phí bao bì : $US 2,2 / m3

(nghìn đồng)Năm thứ 4Năm thứ 5Chi phí khác chiếm 1% trên tổng chi phí giá thành báo gồm chi phi đi lại, điện thoại,

tiếp khách, văn phòng phẩm .v.v.Trang 19 / 28Bảng dự trù giá thành chi phí sản xuất :

(ĐVT : Ngàn đồng)

Năm thứ 1

Chi phí nguyên vật

liệu,nhiên liệu, năng lượng

Chi phí tiền lương, đào tạo

Chi phí phụ tùng thay thế

Chi phí bảo dưỡng, bảo trì

Chi phí bao bì

Chi phí tiếp thị lưu thơng

hàng hóa

Chi phí bảo hiểm tài sản

Khấu hao

Lãi tín dụng

Chi phí thuê đất

Chi phí sử dụng hạ tầng

KCN

Chi phí khác 1%

TỔNG CỘNGNăm thứ 2124,146,000

25,338,488

1,373,760

15,440,252

2,518,560173,804,400

27,872,337

1,923,264

13,222,188

3,525,984223,462,800

30,659,570

2,472,768

11,004,123

4,533,408248,292,000

33,725,528

2,747,520

8,786,058

5,037,120248,292,000

37,098,080

2,747,520

6,581,744

5,037,120248,292,000

40,807,888

2,747,520

4,387,829

5,037,120Năm thứ 8

248,292,00

248,292,000

0

44,888,677 49,377,544

2,747,520

2,747,520

2,193,915

5,037,120

5,037,12032,054,400

3,088,050

110,903,229

59,729,256

339,20031,413,312

2,644,438

110,903,229

52,263,099

339,20028,848,960

2,200,825

110,903,229

44,796,942

339,20032,054,400

1,757,212

110,903,229

37,330,785

339,20032,054,400

1,316,349

110,215,729

29,864,628

339,20032,054,400

877,566

109,695,729

22,398,471

339,20032,054,400 32,054,400

438,783

109,695,729 109,695,729

14,932,314

7,466,157

339,200

339,200169,600

3,751,

008

378,85

1,804

61Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 5169,600Năm thứ 6Năm thứ 7169,600

169,600

169,600

169,600

169,600

169,600

4,593,

4,811,4

4,737,

4,668,

4,607,

4,551

4,180,811

914

27

164

073

893

,793

422,261,8

463,98

485,95

478,45

471,47

465,39

459,7

5,339

4,079

3,534

5,397

7,150

31,063Trang 20 / 283. Bảng dự trù lãi lỗ:

Cơng ty dành khấu hao và lãi ròng ưu tiên trả nợ vay. Các tỷ lệ tài chính cho thấy việc kinh doanh sẽ ngày càng hiệu quả hơn, do

trong giai đoạn sau tình hình kinh doanh đã đạt được sự ổn định, giảm được các chi phí gián tiếp, tăng sản lượng và giảm chi phí lãi vay.

Dự án đầu tư vào “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” cụ thể như sau :

Thuế thu nhập doanh nghiệp : miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo.

ĐVT : Ngàn đồng

NĂM

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Thuế Thu nhập DN

Lợi nhuận ròng1

320,544,000

378,851,804

(58,307,804)2

448,761,600

422,261,861

26,499,7393

576,979,200

463,985,339

112,993,8614

641,088,000

485,954,079

19,391,740

135,742,1815

641,088,000

478,453,534

20,329,308

142,305,1586

641,088,000

471,475,397

21,201,575

148,411,0287

641,088,000

465,397,150

21,961,356

153,729,4948

641,088,000

459,731,063

22,669,617

158,687,320Lợi nhuận gộp

Quỹ dự trữ bắt buộc

Quỹ phúc lợi và khen thưởng

Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận giữ lại

Tỷ lệ tài chính

Lãi ròng/Doanh thu (ROS)

Lãi ròng/ Tổng vốn đầu tư (ROA)

Lãi ròng/Vốn tự có (ROE)(58,307,804)

(58,307,804)26,499,739

132,499

132,499

264,997

25,969,744112,993,861

564,969

564,969

1,129,939

110,733,984155,133,921

678,711

678,711

1,357,422

133,027,337162,634,466

711,526

711,526

1,423,052

139,459,055169,612,603

742,055

742,055

1,484,110

145,442,807175,690,850

768,647

768,647

1,537,295

150,654,904181,356,937

793,437

793,437

1,586,873

155,513,57324%

16%

82%25%

17%

85%-18%

-6%

-31%6%

3%

14%20%

12%

61%21%

14%

73%Trang 21 / 2822%

15%

76%23%

16%

79%4. Bảng dòng tiền dự án   ( x1000 đồng)Năm 0

IHOẠT ĐỘNG SXKD1TỔNG THU Tiền thu bán hàng2TỔNG CHINăm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8320,544,000448,761,600576,979,200641,088,000641,088,000641,088,000641,088,000641,088,000478,453,53Chi phí hàng bán-378,851,804422,261,861463,985,339485,954,079Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất

kinh doanh-(58,307,804)26,499,739112,993,861155,133,921162,634,466-----Tiền đầu tư tài sản cố định882,915,838---Đầu tư vốn lưu động54,307,282

(937,223,120

)--Tiền thu do đi vay750,478,462-Tiền thu do các chủ sở hữu đóng góp132,437,376-IIHOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ1TỔNG THU Thu đầu tư vốn lưu động2TỔNG CHILưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư

IIIHOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH1TỔNG THUKhấu hao

2Năm 1471,475,397465,397,15459,731,0603169,612,603175,690,850181,356,937---54,307,282----------54,307,282-------------110,903,229110,903,229110,903,229110,903,22993,809,80893,809,80893,809,80893,809,8084110,215,72

9109,695,729109,695,72109,695,729993,809,80893,809,808TỔNG CHI

Tiền trả nợ gốc ngân hàng-Trang 22 / 2893,809,80893,809,808Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự trù chi phí giá thành sản phẩm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×