Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chương IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Bảng tính tốn khấu hao : (ĐVT : Ngàn đồng)

HẠNG MỤCNăm 1Tổng giá trị vốn cố định đầu kỳ

Khấu hao thiết bị , máy móc

Khấu hao đều trong 8 năm

Khấu hao xây dựng

Khấu hao đều trong 8 năm

Khấu hao Thiết bị văn phòng

Khấu hao đều trong 4 năm

Khấu hao Phương tiện vận tải

Khấu hao đều trong 5 năm

TỔNG CỘNG KHẤU HAO

Tổng giá trị vốn cố định cuối kỳ4.Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8882,915,838772,012,609661,109,380 550,206,151 439,302,922 329,087,193 219,391,464 109,695,73595,003,42395,003,42395,003,42395,003,42395,003,42395,003,42395,003,42395,003,42314,692,30614,692,30614,692,30614,692,30614,692,30614,692,30614,692,30614,692,306687,500687,500687,500687,500520,000520,000520,000520,000110,903,229110,903,229772,012,609661,109,380520,000109,695,72 109,695,72

109,695,729

9

9

550,206,151 439,302,922 329,087,193 219,391,464 109,695,735

0

110,903,229110,903,229 110,215,729Tính tốn vốn lưu động :Căn cứ vào chi phí sản xuất và kế hoạch sản xuất hàng năm, tính tóan nhu cầu sử dụng vốn lưu động và lượng vốn lưu động tối thiểu

cần thiết để dảm bảo hoạt động của công ty không bị trở ngại nhu cầu dự trữ như sau:Trang 14 / 28MỨC ĐẦU TƯ

ĐVT : Ngàn đồng

Nguyên liệu trong kho (1 tháng)

10,345,500

Phụ tùng trong kho (2 tháng)

2,747,520

Thành phẩm trong kho ( 1 tháng tổng chi phí sản xuất)

26,280,961.63

Dự phòng các khoản phải thu ( 4% tổng doanh thu )

12,821,760

Tiền mặt ( 1 tháng quỹ lương)

2,111,541

TỔNG CỘNG

54,307,282

Tổng vốn lưu động cho dự án theo tính tốn cần thiết là 54,307,282

Thành phần5. Tổng mức đầu tư :Thành phần

A. Vốn cố định

B.Vốn lưu động

C. Tổng vốnSố tiền (x1000 VND)882,915,838

54,307,282

937,223,120II. NGUỒN VỐN :Nguồn vốn

Số tiền(x1000 VNĐ)

Vốn cố định

882,915,838

Vốn vay

750,478,462

Vốn chủ SH

132,437,376

Vốn lưu động

54,307,282

Vốn vay

0

Vốn chủ SH

54,307,282Tỷ lệ

85%

15%100%Vốn chủ sở hữu :

- Vốn cố định : 132,437,376 (x1000 VNĐ) chiếm 15 % vốn cố định

- Vốn lưu động : 54,307,282 (x1000 VNĐ) chiếm 100% vốn lưư động

Vốn vay : Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam và ngân hàng thương mại với sự bảo

lãnh của Ngân hàng phát triển, Thời hạn vay 8 năm. Tổng cộng 750,478,462 (x1000

VNĐ) trong đó :

- Vay Ngân hàng phát triển lãi suất 6.9 %/năm : vay 529,749,503 (x1000 VND)

chiếm 60% vốn cố định.

- Vay ngân hàng thương mại với lãi suất 10,5 %/năm : vay 220,728,959 (x1000

VND) chiếm 25 % vốn cố định.Trang 15 / 28BẢNG KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VAY :

ĐVT : Ngàn đồng

Năm

Giá trị đầu kỳ

Vay trong kỳ

- Vốn vay trên tổng

vốn cố định dự án

- Với lãi suất

Trả nợ

Gốc

Lãi

Giá trị cuối kỳThứ 0- Vốn vay trên tổng

vốn cố định dự án

- Với lãi suất

Trả nợ

Gốc

Lãi

Giá trị cuối kỳ

Tổng nợ gốc phải trả

Tổng lãi phải trảThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Thứ 8529,749,503463,530,815397,312,127331,093,439264,874,751198,656,064132,437,37666,218,688102,771,404

66,218,688

36,552,716

463,530,81598,202,314

66,218,688

31,983,626

397,312,12793,633,225

66,218,688

27,414,537

331,093,43989,064,135

66,218,688

22,845,447

264,874,75184,495,046

66,218,688

18,276,358

198,656,06479,925,956

66,218,688

13,707,268

132,437,37675,356,867

66,218,688

9,138,179

66,218,68870,787,777

66,218,688

4,569,089

(0)220,728,960193,137,840165,546,720137,955,600110,364,48082,773,36055,182,24027,591,120--------50,767,661

27,591,120

23,176,541

193,137,840

93,809,808

59,729,25647,870,593

27,591,120

20,279,473

165,546,720

93,809,808

52,263,09944,973,525

27,591,120

17,382,406

137,955,600

93,809,808

44,796,94242,076,458

27,591,120

14,485,338

110,364,480

93,809,808

37,330,78539,179,390

27,591,120

11,588,270

82,773,360

93,809,808

29,864,62836,282,323

27,591,120

8,691,203

55,182,240

93,809,808

22,398,47133,385,255

27,591,120

5,794,135

27,591,120

93,809,808

14,932,31430,488,188

27,591,120

2,897,068

93,809,808

7,466,157529,749,502

60%

6.9%

0

0

529,749,502Giá trị đầu kỳ

Vay trong kỳThứ 1220,728,959

.50

25%

10.50%

0

0

220,728,959Trang 16 / 28III. CÁC BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH

1. Dự trù doanh thu :

Tham khảo giá ván MDF nhập khẩu và giá ván MDF Quảng Trị, Gia Lai trong 3 năm

vừa qua, có thể xác định giá bán trung bình các năm qua như sau :

Năm 2007 : Từ 220 – 230 USD/m3Năm 2008 : Từ 230 – 250 USD/m3Năm 2009 : Từ 260 – 280 USD/m3Năm 2010 : Từ 270 – 290 USD/m3Năm 2011 : Từ 290 – 320 USD/m3Năm 2012 : Từ 295 – 320 USD/m3Từ đầu năm 2013 đến nay với sự ảnh hưởng sự suy giảm kinh tế tòan cầu, giá ván

MDF trung bình giảm mạnh (15%) so với cùng kỳ năm 2012. Giá MDF nhập khẩu trung

bình từ 280 – 295 USD/m3

Trừ các yếu tố trượt giá, giả định giá bán sản phẩm một cách thận trọng của dự án là

280 USD/m3 (tính trong trường hợp đợt suy giảm kinh tế kéo dài), tỷ giá 21,200

VNĐ/USD, tương đương : 5,936,000 VNĐ/m3.

Công suất trung bình của nhà máy là 108.000 m 3/năm. Bằng một cách thận trọng, giả

định dự án chỉ chạy được 50% công suất trong năm đầu tiên, và tăng thêm 20% công suất

cho những năm tiếp theo.

Bảng dự trù doanh thu cho 5 năm đầu hoạt động :

Năm

Công suất dự kiến (m3)

Hiệu suất (%)

Giá bán (Ngàn đồng/m3)

Tổng doanh thu(Ngàn đồng)1

54,000

50%

5,936

320,544,0002

3

75,600

97,200

70%

90%

5,936

5,936

448,761,600 576,979,2004

108,000

100%

5,936

641,088,0005

108,000

100%

5,936

641,088,0002. Dự trù chi phí giá thành sản phẩm:a) Chi phí nguyên, nhiên liệu :

Nguyên liệu, nhiên liệuĐVTổng mức tiêu

hao cho 108,000

m3 thành phẩmĐơn Giá

(Ngàn đồng)Thành tiền

(Ngàn đồng)Gỗ câytấn82,08090073,872,000Urea formaldehydetấn8,3607,60063,536,000Ammonium Chloridetấn22812,0002,736,000Chemical buffertấn22812,0002,736,000Trang 17 / 28Paraffintấn1,14022,00025,080,000ĐiệnkW37,800,0001.68063,504,000Nướcm3108,0004432,000Megacal164,16010016,416,000Nhiệt năngTổng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu cho 108.000 m3 sản phẩm248,312,000Tổng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu cho 1 m3 sản phẩm (Ngàn đồng)2,299.19Bảng tổng hợp chi phí nguyên, nhiên liệu :

Năm thứ 1

Sản lượng(m3)Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 554,00075,60097,200108,000108,0002,2992,2992,2992,2992,299173,818,400223,480,800Đơn giá Ngàn đồng/m3

Thànhtiền(Ngàn đồng)Năm thứ 2124,156,000248,312,000 248,312,000b) Chi phí tiền lương, đào tạo :

Lương hàng tháng (tham khảo bảng nhu cầu nhân sự) : tổng mức lương hàng tháng

trong năm thứ 1 là 1,450,400 (Nghìn đồng). Mức lương trên đây được tăng phù hợp với

việc mở rộng sản xuất kinh doanh qua từng năm. Tuy vậy tỷ lệ tăng trưởng luôn phù hợp

với mức tăng trưởng của sản xuất, ln thấp hơn chi phí lương dự tính trong giá thành.

Khẳng định việc tăng lương như vậy là khả dĩ và chấp nhận được. Theo dự tính, quỹ lương

được tăng 10%/năm.

Tính tốn quĩ lương hàng năm : Quỹ lương hàng năm được tính 13 lần tổng lương

trên tháng. Đây thể hiện nhu cầu quỹ lương tối thiểu cần thiết theo sự phát triển của nhân

sự :

Chi phí lương năm thứ 1= 1,450,400 x 13= 18,855,200 (nghìn đồng)BHXH +BHYT năm thứ 1= 18,855,200 x 19% =3,582,488 (nghìn đồng)Chi phí đào tạo hàng năm : kinh phí đào tạo phụ thuộc vào mức sản xuất kinh

doanh của Công ty và dự kiến phát triển thị trường. Dự kiến chi phí đào tạo như sau :

Chi phí đào tạo trong nước : 60% Quỹ lương hàng tháng :

1,450,400 x 60% = 870,240 (nghìn đồng)

Chi phí đào tạo nước ngồi : 40% Quỹ lương hàng tháng.

1,450,400 x 40% = 580,160 (nghìn đồng)Trang 18 / 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x