Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Căn cứ Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008

của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Công an;

- Căn cứ Quyết định 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND

Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết ĐKKD,

đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo

Luật Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

2. Đơn vị thụ hưởng đầu tư.

- Đơn vị được đầu tư là các Phòng đăng ký kinh doanh, bộ phận 1 cửa thuộc

Văn phòng Sở KH&ĐT có chức năng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục

cấp GCN Đăng ký kinh doanh - mã số thuế quản lý; nhập cơ sở dữ liệu để quản lý

doanh nghiệp sau cấp GCN đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Các tổ chức, công dân và các cơ quan liên quan được thụ hưởng dịch vụ

cấp GCN ĐKKD - mẫu dấu-mã số thuế trong vòng 5 ngày.

II. Khảo sát và đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của đơn vị.

1. Khảo sát

a. Trang thiết bị, hệ thống thông tin

Hạ tầng của Sở KH-ĐT: Sở KH-ĐT đã thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho

các phòng ban chun mơn của Sở. Có một hệ thống máy chủ trung tâm, dùng để

quản lý mạng, cài đặt và chạy các ứng dụng, lưu trữ và sao lưu các cơ sở dữ liệu.

Hạ tầng của các phòng ĐKKD: Các phòng ĐKKD hiện có … máy tính nối

mạng nội bộ, cài hệ điều hành Windows XP. Các máy tính của các phòng ĐKKD

được nối với hệ thống máy chủ trung tâm của Sở KH-ĐT.

Phần mềm nghiệp vụ do cán bộ bộ phận một cửa của Văn phòng Sở và cán

bộ của các phòng ĐKKD sử dụng; bộ phận CNTT của Sở KH-ĐT quản lý máy

chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu.

2b. Các phần mềm đã được xây dựng và sử dụng.

- Phần mềm dịch vụ công cấp giấy phép ĐKKD cho các doanh nghiệp trên

địa bàn TP Hà Nội.

- Phần mềm hỗ trợ ĐKKD qua mạng.

Các phần mềm trên được khảo sát từ trước năm 2005 và được xây dựng theo

dự án “Xây dựng hệ thống dịch vụ công cấp Đăng ký kinh doanh trên địa bàn

thành phố”.

2. Đánh giá hiện trạng

a.Trang thiết bị, hệ thống thông tin.

Trang thiết bị hiện có của các Phòng ĐKKD và bộ phận một cửa đáp ứng về

cơ bản việc triển khai các hệ thống lớn, công nghệ tiên tiến. Các máy trạm cấu hình

đủ mạnh phục vụ cho việc thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý có độ phức tạp

lớn. Hạ tầng mạng cho phép triển khai và khai thác trên nhiều máy với cơ sở dữ

liệu đặt tại một máy chủ.

b. Các phần mềm đã được xây dựng và sử dụng

Các phần mềm được xây dựng theo dự án “Xây dựng hệ thống dịch vụ

công cấp Đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố”, theo các yêu cầu khảo sát

kỹ thuật nghiệp vụ được khảo sát trước đây (trước năm 2005), chưa được hồn

thiện về tính năng nghiệp vụ, quản lý theo các quy trình nghiệp vụ mới về dịch vụ

cơng cấp ĐKKD do có sự ban hành Nghị định mới của Chính phủ về việc thi hành

Luật doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn quản lý ISO của Sở

KH&ĐT Hà Nội (sau năm 2005).

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ - NỘI DUNG ĐẦU TƯ

I. Yêu cầu nâng cấp và mở rộng phần mềm

3- Hiện nay TP Hà Nội có 03 phòng ĐKKD có chức năng, nhiệm vụ như

nhau và quản lý nghiệp vụ theo các địa bàn được phân cơng theo từng phòng (phần

mềm đang sử dụng chỉ được xây dựng và hỗ trợ trên 01 phòng ĐKKD). Do vậy

cần thiết phải nâng cấp phần mềm để đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Nghiên cứu và xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm theo các quy

trình nghiệp vụ đang thực hiện, có tính mở đối với một số hạng mục đáp ứng được

các nhu cầu phát triển về quy trình cung cấp giấy chứng nhận ĐKKD trong các giai

đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu và xây dựng các module cập nhật thông tin, trao đổi thông tin và

đồng bộ thông tin với cục Thuế theo yêu cầu của Thông tư 05.

- Điều chỉnh cơ sở dữ liệu theo các yêu cầu trên cho phù hợp.

II. Phạm vi ứng dụng của phần mềm sau nâng cấp.

1. Phạm vi hoạt động.

Hệ thống hoạt động trong các phòng ĐKKD, bộ phận 1 cửa với Cơ sở dữ

liệu tập trung trên một máy chủ, các máy trạm khai thác, truy suất thông tin thông

qua kết nối với máy chủ.

2. Phạm vi thông tin.

- Đáp ứng được nhu cầu quản lý các thông tin Doanh nghiệp.

- Đáp ứng được nhu cầu trao đổi và cập nhật thông tin giữa Sở KH&ĐT với

cục Thuế.

III. Nội dung đầu tư.4Các module cần được nâng cấp như sau:

1.Chỉnh sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình để phù hợp với

quy trình làm việc theo tài liệu của Sở KHĐT ban hành lần hai ngày

16/4/2007.2.Thay đổi mẫu giấy biên nhận giải quyết TTHC cũng theo tài liệu trên.3.Thay đổi mẫu chứng nhận ĐKKD mới theo Thông tư 03 Bộ KHĐT ngày

19/10/2006.4.Nghiên cứu và xây dựng module cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho Tổ

chức Khoa học Công nghệ.5.Nghiên cứu xây dựng module nhập ngành nghề từ file Word vào chương

trình: Giúp cho cán bộ thụ lý nhập thơng tin ngành nghề được dễ dàng,

nâng cao năng suất làm việc.6.Nghiên cứu xây dựng module tự động phân công thụ lý theo địa bàn phụ

trách: Hệ thống sẽ căn cứ vào địa bàn thụ lý được phân cơng cho từng

user có quyền thụ lý để chuyển hồ sơ cho user có nhiệm vụ nhận thụ lý

địa bàn đó và có số hồ sơ thụ lý là ít nhất. Ngồi ra, user có quyền quản

lý thụ lý có thể phân cơng thụ lý hồ sơ trực tiếp bằng tay.7.Nghiên cứu và xây dựng module quản lý tình trạng hoạt động của doanh

nghiệp: Cho phép xem xét tình trạng hoạt động theo thời gian. Có thể biết

rõ nguồn gốc doanh nghiệp (đối với các hồ sơ tổ chức lại)…8.Xây dựng chức năng kết xuất các hồ sơ được bàn giao theo thời gian:

Cho phép kết xuất ra danh sách các hồ sơ được bàn giao giữa các bộ phận

trong khoảng thời gian bất kỳ.9.Nghiên cứu mơ hình và xây dựng module quản lý thông tin về cơ cấu vốn

của công ty cổ phần.

510. Xây dựng chức năng cảnh báo đối với các hồ sơ đến hạn trả cho công

dân.

11. Cập nhật hệ thống danh mục ngành nghề mới theo Quyết định số

10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của thủ tướng chính phủ .

12. Xây dựng module quản lý thông tin doanh nghiệp, địa bàn đối với từng

phòng ĐKKD.

13. Xây dựng module tra cứu và kết xuất thông tin doanh nghiệp một cách

linh hoạt hơn (tra cứu và kết xuất theo yêu cầu).

14. Điều chỉnh cấu trúc cơ sở dữ liệu và thiết kế xây dựng các module cập

nhật và trao đổi thông tin với cục Thuế theo thông tư 05.

15. Xây dựng module đồng bộ các bộ danh mục quản lý giữa sở KH&ĐT cục

Thuế theo thông tư 05.

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Lập hồ s yờu cu:

Bao gm cỏc ni dung:

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh;

- Mẫu đơn dự chào hàng cạnh tranh;

- Hớng dẫn chào hàng cạnh tranh;

- Yêu cầu cung cấp.

- Tiêu chuẩn đánh giá.

- Các biểu mẫu.6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×