Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

 a11

a

A =  21

... an1a12 ... a1n   a11

a22 ... a2 n  0

=

... ... ...  ...

 

an 2 ... ann   0

0 ... 0   0 -a12

0

 −a 0 ... 0   0 0

 21

−

... ... ... ... ... ... 

 −an1 -an 2 ... 0   0 0

D − L −U0 

a22 ... 0 ... ... ... 0 ... ann 

... -a1n 

... -a2 n 

=

... ... ... 0 

0...Với điều kiên giả sử A là ma trận đường chéo trội nghiêm ngặt tức det A ≠ 0

và aii ≠ 0, ∀i = 1,2,..., n

Do aii ≠ 0, ∀i = 1,2,..., n nên det D ≠ 0 như vậy tồn tại D −1 và cũng tồn tại

( D − L) −1Khi đó ta có:

Ax = b

↔ (D − L − U )x = b

↔ ( D − L) x = Ux + b

↔ x = ( D − L) −1 * Ux + ( D − L) −1 b

Đặt

Tg = ( D − L) −1 * U

cg = ( D − L) −1 b

Khi đó thành lập cơng thức có dạng

x(m)= Tg x (m −1)+ cg- Kiểm tra tính hội tụ:

_Nếu Tg < 1 thì nghiệm của hệ hội tụ về x

- Cơng thức đánh giá sai số:4• Đánh giá sai số tiên nghiệmx( m)mT

1

0

−x ≤

x( ) − x( )

1− T

_• Đánh giá sai số hậu nghiệmx(m)_−x ≤T

m

m −1

x( ) − x( )

1− T5PHẦN 2. HIỆN THỰC

• Cơng cụ sử dụng: Matlab 2016a

• Một số hàm được dùng:

Tên hàm

norm

inv

zerosChức năng

Tính chuẩn vectơ và chuẩn ma trận

Tính nghịch đảo của vectơ và ma trận

Tạo ma trận 0Lệnh forVòng lặpVí dụ

norm(A,1), norm(A,'inf')

int(A)

A = zeros(5,5)

for i = 1:Nend

If a == 0Lệnh ifLệnh điều kiệnclear;clcXóa dữ liêu, xóa màn hình….

end• Source Code

% ------------------------------------------------------------------------% De tai 6: Giai he Ax = b bang phuong phap lap GaussSeidel

% ---------------------------******-----------------------% INPUT:

%N la cap cua ma tran he so%Cac ma tran A,b la ma tran he so cua he Ax = b%X0 là vectơ lap ban dau (nhap 0 de chon vecto 0, nhap 1 de chon random)%eps là sai so (gia tri mac dinh là 1.0E-6)%maxlap là so lan lap toi da cho phep (gia tri mac dinh la 100)% OUTPUT:

%Xn la vecto nghiem%TienNgChuan1 la sai so tien nghiem chuan 1%TienNgChuanVoCung la sai so tien nghiem chuan vo cung%HauNgChuan1 la sai so hau nghiem chuan 1%HauNgChuanVoCung la sai so hau nghiem chuan vo cung%n la so lan lap thoa man yeu cau% TEST:

% Test 16%GaussSeidel(4,[10,-1,2,0; -1,11,-1,3;2,-1,10,-1; 0,3,-1,8],[6;25;-11;15],0)

%N = 4%A = [10,-1,2,0; -1,11,-1,3;2,-1,10,-1; 0,3,-1,8]%b = [6;25;-11;15]%X0 = 0 (auto X0 = [0;0;0;0])%so lan lap: 5%Ket qua: Xn =%1.0001%2.0000%-1.0000%1.0000% Test 2

%GaussSeidel(2,[9,-7;-3,7],[2;5],[0.7;0.4])%N = 2%A = [9,-7;-3,7]%b = [2;5]%X0 = [0.7;0.4]%esp = 0.06 ( chuan 1)%Ket qua: n = 5% Test 3

%GaussSeidel(2,[11,5;-3,11],[2;4],[0.9;0.2])%N = 2%A = [11,5;-3,11]%b = [2;4]%X0 = [0.9;0.2]%so lan n: 3%Ket qua: Xn =%0.0159%0.3680% Test 4

%GaussSeidel(2,[15,3;6,13],[6;2],[0.2;0.2])%N = 2%A = [15,3;6,13]%b = [6;2]%X0 = [0.2;0.2]%esp = 0.007 ( chuan 1)%Ket qua: n = 3% ------------------------------------------------------------------------function GaussSeidel(N,A,b,X0)

clc;7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×