Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tri thức khoa học công nghệ là chìa khóa đi vào nền kinh tế tri thức.

Tri thức khoa học công nghệ là chìa khóa đi vào nền kinh tế tri thức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

bảo bền vững. Động lực thúc đẩy sản xuất không phải vốn, tài nguyên thiên

nhiên mà là tri thức là khoa học, công nghệ.

Trong kinh tế tri thức những ngành dựa vào tri thức, dựa vào những thành

tựu mới của khoa học, cơng nghệ có tác dung to lớn tới sự phát triển xã hội.

Chẳng hạn như công nghệ thông tin, cơng nghệ sinh học…nhưng cũng có thể là

những ngành kinh tế truyền thống (như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)

được ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Trong nền kinh tế tri thức giá trị do tri thức tao ra chiếm tỷ lệ áp đảo

(khoảng 70%) trong tổng giá tri sản xuất của ngành đó. Một nền kinh tế được

coi là đã phát triển đến nền kinh tế tri thức khi tổng sản phẩm các ngành kinh tế

tri thức chiếm 70% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Chiến lược phát triển kinh tế tri thức phải dựa trên nền tảng phát triển khoa

học công nghệ, trên nhu cầu phát triển và đòi hỏi của xã hội, tạo cơ hội cho

khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng trong công cuộc phát triển

đất nước. Rút ngắn khoảng cách về khoa học kỹ thuật so với thế giới bằng cách

thu nhập ứng dụng công nghệ tân tiến vào các ngành cơng nghiệp mũi nhọn,

từng bước nội địa hóa rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-Trong kinh tế tri thức công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi trong mọi

lĩnh vực.

Nhân loại đang bước vào những năm của thế kỷ 21 sống trong hòa bình,

hợp tác cùng phát triển. Đồng thời cũng đang chứng kiến sự phát triển của cuộc

cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mà đặc trưng là các ngành công

nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,công nghệ vật liệu mới,

công nghệ hàng không vũ trụ đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống,

kinh tế làm thay đổi diện mạo thế giới đương đại.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa thế giới, một số nước đang phát triển tuy chưa

có cơng nghệ hiện đại nhưng biết chủ động hội nhập kinh tế, tranh thủ tiếp thu

1công nghệ cao trên cơ sơ nguồn nhân lực thích hợp thi vẫn có thể bước đầu

phát triển kinh tế tri thức.

Nước ta tuy còn ở trong nền kinh tế nơng nghiệp và là nước đang phát triển

thu nhập thấp nhưng biết phát huy đội ngũ cán bộ khoa học, cơng nghệ có năng

lực tiếp thu và ứng dụng các công nghệ cao, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

vẫn có thể có cơ hội rút ngắn thời gian để tiến nhanh hơn. Muốn vậy phải đồng

thời tiếp thu công nghệ cao của kinh tế tri thức và vận dụng ngay vào cơng

nghiệp hóa hiện đại hóa trong các lĩnh vực cần thiết.

Dịch vụ là lĩnh vực rất lớn của kinh tế tri thức bởi vậy gắn kết phát triển

kinh tế tri thức sẽ có thuận lợi mạnh hiện đại hóa cơng nghệ hóa nhanh ở nước

ta. Các ngành dịch vụ quan trọng như thương mại, tài chính ngân hàng, du

lịch…bắt buộc phải nhanh chóng chuyển sang cơng nghệ thơng tin, mạng

internet viễn thơng tồn cầu hay cơng nghệ cao.Vì vậy số dự án công nghệ cao

đa tăng nhanh với vốn đầu tư lớn hứa hẹn triển vọng tốt.1KẾT LUẬN

Xu hướng xây dựng và phát triển kinh tế tri thức là xu hướng tất yếu của

lịch sử vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh Việt

Nam khơng thể đi ngược xu hướng đó. Nước ta đã thu được nhiều thành tựu to

lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Nhờ có chính

sách đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng những thành tựu khoa học- công

nghệ nên nước ta đã dần thốt khỏi tình trạng lạc hậu rút ngắn khoảng cách với

các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhìn vào quá trình phát triển của nước

ta, chúng ta thấy việc chuyển đổi, sử dụng nhiều tri thức khoa học trong công

cuộc đổi mới là một hướng đi đúng đắn của Đảng và nhà nước, điều này được

khẳng định qua các kì đại hội Đảng lần thứ VIII, IX.

Do chiến tranh kéo dài, tiềm lực kinh tế thấp, do tác phong làm việc chưa

năng động, do các phong tục tập qn của người phương Đơng,… nên nước ta

có trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn rất thấp. Để nhanh chóng đuổi kịp các

nước khác, Đảng và nhà nước phải có những biện pháp, chính sách để đẩy mạnh

tri thức khoa học của đất nước, đó là con đường ngắn nhất để thực hiện lời Bác

Hồ dạy “ làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực tri thức khoa học còn gây ra nhiều

mặt tiêu cực như ô nhiễm môi trường, bệnh tật, làm cho xã hội phân hóa giàu

nghèo,… nếu biết khắc phục các mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực thì nước ta

sẽ nhanh chóng phát triển theo kịp các nước trên thế giới.1TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tạp chí kinh tế và phát triển - Số chuyên đề của kinh tế Mac-Lênin

(Tháng 11/2001)

2. Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số 48/2001

3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

4. Tạp chí Khoa học xã hội1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tri thức khoa học công nghệ là chìa khóa đi vào nền kinh tế tri thức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×