Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế công nghệ gia công chi tiết bán trục

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết bán trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

- Do chi tiÕt cã dạng hình trụ dài , dễ tạo và cần yêu cầu

về thớ nên em chọn phơng pháp chế tạo phôi là rèn khuôn. Với

kết cấu phôi rèn nh vậy sẽ đáp ứng đợc yêu cầu về cơ học

của phôi và yếu tố công nghệ cho sản suất hằng loạt.

2.2. Thiết kế quy trình công nghệ.

2.2.1. Nguyên công 1: Khoả mặt đầu và khoan lỗ tâm.

- Khỏa mặt đầu.

- Khoan lỗ định vị tâm, chiều sâu là 4,5 mm, đờng

kínhHình 5.1 Sơ đồn guyên công 1

a. Khoả mặt đầu:

* Định vị, kẹp chặt:

+ Định vị và kẹp chặt bằng 4 khối V tự định tâm sử

dụng vít me trái chiều.

*Dụng cụ:

+ Máy chuyên dùng MP-73 do Nga sản xuất.

+ Dao khỏa mặt đầu: dùng dao phay mặt đầu răng

chắp mảnh hợp kim cứng có D = 100.

* Chế độ cắt:

88Ket-noi.com kho ti liu min phớ

+ Tốc độ cắt: V = 145 mm/ph+ Chiều sâu cắt: t = 1

mm

+ Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vßng

+ Sè vßng quay trơc chÝnh dao n = 462(v/phut)

b. Khoan lỗ tâm:

* Định vị, kẹp chặt:

+ Định vị và kẹp chặt bằng 4 khối V tự định tâm sử

dụng vít me trái chiều.

*Dụng cụ:

+ Máy chuyên dùng MP-73

+ Chọn mũi khoan lỗ tâm chuyên dụng đờng kính d =

6(mm).

* Chế độ cắt:

+ Lợng d gia công: Z = d/2 = 3 (mm)

+ Chiều sâu cắt: t = 1 (mm)

+ Lợng chạy dao: S = 0,08 (mm/vòng)

+ Tốc độ cắt: V = 20 (m/ph)

+ Số vòng quay trục chính n = 525 (v/phut)

2.2.2. Nguyên công 2: Tiện mặt phẳng bắt bu lông.

- Tiện mặt trong của bích.

- Tiện mặt ngoài của bích.89Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Hình 5.2 Sơ đồ nguyên

công 2

a. Tiện mặt trong của bích:

* Định vị, kẹp chặt:

+ Dịnh vị và kẹp chặt bằng 2 mũi tâm có sử dụng luynet

bổ trợ và tốc ®Ĩ trun chun ®éng quay.

*Dơng cơ:

+ M¸y tiƯn 1M63

+ Dao tiện ngoài thân cong gắn mảnh thép gió mác

thép P8.

* Chế độ cắt:

+ Tốc độ cắt: V = 100 mm/ph

+ Lợng d Z = 1,5 mm

+ Chiều sâu cắt: t = 1,5 mm

+ Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vòng

+ Số vòng quay trục chính n = 159

b. Tiện mặt ngoài của bích:

* Định vị, kẹp chặt:

+ Dịnh vị và kẹp chặt bằng 2 mũi tâm có sử dụng

luynet bổ trợ và tốc để truyền chuyển động quay.

*Dụng cụ:

+ Dao tiện ngoài thân cong gắn mảnh thép gió.

* Chế độ cắt:

+ Tốc độ cắt: V = 100 mm/ph

+ Chiều sâu cắt: t = 1,5 mm

+ Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vòng

90Ket-noi.com kho ti liu min phớ

2.2.3. Nguyên công 3: Tiện mặt trụ 200Hình 5.3 Sơ đồ nguyên công 3

* Định vị và kẹp chặt:

+ Chi tiết đợc định vị bằng hai mũi tâm, hạn chế 4 bậc

tự do, tăng cứng bằng luynet và truyền chuyển động quay

bằng tốc.

* Chän m¸y:

+ Chän m¸y tiƯn 1M63

* Chän dao:

+ Chän dao tiện bằng ngoài thân thẳng gắn các mảnh

thép gió mác P8.

* Chế độ cắt:

+ Lợng d gia công:

+ Chiều sâu cắt:

+ Lợng chạy dao:

+ Tốc độ cắt:Z =1,2 (mm).

t = 1,2 (mm)

S = 0,8 (mm/vòng)

V= 100(m/phut)2.2.4. Nguyên công 4: Tiện mỈt trơ 

- TiƯn mỈt trơ phay then hoa 

- Tiện vát góc mặt trụ phay then hoa91Ket-noi.com kho ti liu min phớHình 5.4 Sơ đồ nguyên công 4

* Định vị và kẹp chặt:

+ Chi tiết đợc định vị bằng hai mũi tâm, hạn chế 4 bậc

tự do, tăng cứng bằng luynet và truyền chuyển động bằng

tốc

* Chọn máy:

+ Chọn máy tiện 1M63

* Chọn dao:

+ Chọn dao tiện ngoài thân thẳng gắn mảnh thép gió

mác thép P8.

* Chế độ cắt:

+ Lợng d gia công: Z = 1 (mm).

+ Chiều sâu cắt:

+ Lợng chạy dao:t = 1 (mm)

S = 0,6 (mm/vòng)+ Tốc độ cắt V = 140(m/phut)

+ Số vòng quay trục chính n = 568 (v/ phut)

Chế độ cắt cho bớc vát góc.

* Chế độ cắt:

+ Lợng d gia công: Z = 1 (mm).

+ Chiều sâu cắt: t = 1 (mm)

+ Lợng chạy dao: S = 0,6 (mm/vòng)

+ Tốc độ cắt V = 140(m/phut)

+ Số vòng quay trục chính n = 568 (v/ phut)

92Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

2.2.5. Nguyªn công 5: Khoan lỗ bắt bu lông

- Khoan 12 lỗ trên mặt bích.Hình 5.5 Sơ đồ nguyên công 5

* Định vị và kẹp chặt:

+ Chi tiết đợc định vị bằng mặt đáy hạn chế 3 bậc tự

do, 1 khối V ngắn hạn chế hai bậc tự do 1 khối V tuỳ động

hạn chế 1 bậc tự do.

+ Kẹp chặt bằng khối Vtuỳ động.

* Chọn máy:

+ Chọn máy khoan đứng Việt Nam Liên Xô K125

* Chọn dao:

+ Chọn dao khoan bằng thép gió mác thép P8.

* Chế độ cắt:

+ Chiều sâu cắt:

tD 147( mm)

2 2+ Lợng chạy dao: S = 0,25 (mm/vòng)

+ Tốc độ cắt V = 71,3 (m/phut)

+Số vòng quay trôc chÝnh n = 525 ( v/ph)

93Ket-noi.com kho tài liu min phớ

2.2.6. Nguyên công 6: phay then hoa.

+ Chi tiết đợc định vị bằng hai mũi tâm hạn chế 4 bậc

tự do tăng cứng bằng luynet, truyền chuyển động quay bằng

tốc truyền.Hình 5.6 Sơ đồ nguyên

công 6

* Chọn máy:

+ Chọn máy là máy phay vạn năng :

* Chọn dao:

+ Chọn dao là dao phay lăn răng chuyên dùng để phay

then hoa vật liệu mũi dao là thép gió mác P8:

* Chế độ cắt:

+ Chiều sâu cắt: t 3(mm)

+ Lợng chạy dao: Tra bảng : S = 0,005 (mm/vòng)

+ Tốc độ cắt: V = 80 (mm/phut).

+ Số vòng quay của dao n = 318(v/phut)

2.2.7. Nguyên công7 : Mài then hoa.

+ Chi tiết đợc định vị bằng hai mũi tâm hạn chế 4 bậc

tự do tăng cứng bằng luynet, khống chế chuyển động góc

bằng dỡng.94Ket-noi.com kho ti liu min phớHình 5.7 Sơ đồ nguyên công 7

* Chọn máy:

+ Chọn máy là máy mài phẳng 3B724:

* Chọn dao:

+ Chọn dao là đá mài profin thẳng:

* Chế độ cắt:

+ Chiều sâu cắt: t = 20 (m).

+ Tốc độ cắt Vc = 30 ( m/s)

+ Số vòng quay trục chính đá mài ns =

Thay sè60.1000.Vc

.

�.DsVc = 30(m/s) , Ds = 80 ta cã ns =7165( v/phut).

2.2.8. Nguyên công8 : Kiểm tra.

- Mặt chuẩn là bề mặt côn của hai lỗ tâm.

- Kiểm tra độ vuông góc giữa mặt bích bắt bu lông so với

đờng tâm trục.Hình 5.8 Sơ đồ nguyên công 8

95Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíKÕt ln chung

Trong thêi gian ba th¸ng thiết kế tốt nghiệp em đã đợc

giao nhiệm vụ thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho ôtô vận

tải 4x2 có trọng lợng toàn bộ 12 18 tấn. Em đã cố gắng su

tầm tài liệu và vận dụng kiến thức đã đợc học tập để hoàn

thành nhiệm vụ đợc giao. Sau khi hoàn thành thiết kế tốt

nghiệp, đồ án của em đã giải quyết đợc các vấn đề sau:

*) Phân tích lựa chọn phơng án thiết kế.

+ Lựa chọn phơng án thiết kế TLC là loại cặp bánh răng

hipôit.

+ Lựa chọn phơng án thiết kế vi sai là loại vi sai bánh răng

côn đối xứng.

+ Lựa chọn phơng án thiết kế bán trục là loại bán trục giảm

tải hoàn toàn.

+ Lựa chọn phơng án thiết kế dầm cầu loại dầm rời ghép

bằng phơng pháp hàn.96Ket-noi.com kho ti liu min phớ

+ Lựa chọn phơng án thiết kế cơ cấu phanh loại cơ cấu

phanh guốc đối xứng trục dẫn động thuỷ lực ®iỊu khiĨn

b»ng khÝ nÐn.

*) ThiÕt kÕ cÇu chđ ®éng.

+ TÝnh toán thông số hình học cặp bánh răng ăn khớp TLC.

+ Tính bền cặp bánh răng ăn khớp TLC.

+ Lựa chọn phơng pháp bố trí ổ bi.

+ Tính toán thông số hình học và tính bền Cặp bánh răng

ăn khớp b¸n trơc, vi sai.

+ TÝnh to¸n b¸n trơc.

+ TÝnh to¸n dầm cầu.

*) Thiết kế cơ cấu phanh.

+ Xác định mô men phanh yêu cầu.

+ Tính lực tác dụng lên guốc phanh.

+ ThiÕt kÕ tÝnh to¸n guèc phanh, chèt phanh, m¸ phanh, xy

lanh bánh xe.

*) Lựa chọn phơng án dẫn động, điều khiển phanh.

Phơng án dẫn động thuỷ lực điều khiển khÝ nÐn.

*) ThiÕt kÕ c«ng nghƯ gia c«ng chi tiÕt bán trục.

Qua kết quả tính toán em thấy rằng các cụm thiết kế đều

đảm bảo về thông số làm việc, đủ bền và không bị lãng phí

vật liệu.

Trong quá trình làm đồ án, với thời gian có hạn nhng bản

thân em đã có cố gắng tìm hiểu thực tế và giải quyết các

nội dung kĩ thuật hợp lý. Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp

97Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Có những vấn đề đã ứng dụng trong thiết kế mà em cho là

mới sau đây:

Các thông số kỹ thuật về kích thớc, áp suất.. đợcchọn theo tiêu chuẩn chung châu âu ECE trên cơ sở xe

tải của hãng HINO.

Việc tính toán bền guốc phanh sử dụng giả thiếtphân bố áp suất đều trên guốc phanh và áp dụng bài

toán thanh cong chịu lực phân bố.

Sử dụng kết cấu hợp lý cho cơ cấu điều chỉnh khehở má phanh giúp cho ngời sử dụng xe có thể điều

chỉnh dễ dàng.

Với kết quả thiết kế tốt nghiệp nh trên cụm tổng thành cầu

sau chủ động của đề tài có thể lắp trên các loại xe xe khách,

xe tải hai cầu hoặc ba cầu mà có tổng tải trọng lên cầu sau

chủ động không vợt quá 11 tấn. Với tình hình sản suất và xu

thế chung trong sản xuất ôtô hiện nay là tính chuyên môn

hoá ngày càng cao em nghĩ rằng cụm tổng thành cầu sau

chủ động trong đề tài phù hợp với thực tế sản xuất ở nớc ta.

Trong thời gian thiết kế tốt nghiệp mặc dù bản thân đã có

rất nhiều cố gắng nhng do năng lực có hạn và kinh nghiệm

thiết kế cha có nên không thể tránh khỏi những sai sót. Em

rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp, bổ sung của các

thầy, và các bạn để đề tài của em đợc hoàn thiện hơn, góp

phần nhỏ bé vào nhu cầu sử dụng xe ở Việt Nam hiện nay.

Một lần nữa em xin cảm ơn sự hớng dẫn, chỉ bảo tận tình

98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết bán trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×