Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e) ứng suất cắt trục chữ thập dưới tác dụng của lực vòng Pvs:

e) ứng suất cắt trục chữ thập dưới tác dụng của lực vòng Pvs:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớvm.G

i imi.GiZZbxZbx

XZbx

YtbxZtH-3.8. Sơ đồ lực tác dụng lên ôtôYppH-3.9. Sơ đồ lựctác dụng lên ôtô

khi có lực dọc maxkhi trợtngang

3.1.1 Khi ôtô chuyển động thẳng chịu lực dọc cực đại

Xmax

Khi ôtô chuyển động thẳng tính theo trờng hợp tăng tốc lớn

nhất.

- Phản lực Zbx tác dụng lên bánh xe đợc xác định theo trạng

thái cầu sau

chđ ®éng víi ký hiƯu Zbx2:

Z bx  Zbx 2 m2 k .G2

.

2(2.24)Trong ®ã:

- m2k: hƯ sè thay ®ỉi träng lợng lên cầu sau khi có lực kéo

tiếp tuyến lớn nhất, chọn:m2k=1,1.- G2: trọng lợng tĩnh của ôtô đặt lên cầu sau tác dụng kên

mặt đờng, bỏ qua trọng lợng của lốp xe ta có: G2= 110000

(N).

Thay các giá trị vào ta đợc:

49Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Z bx Z bx 21,1.110000

60500( N ).

2- Xác định lực dọc trục cực đại tác dụng lên bánh xe X max:

Lực dọc cực đại Xmax tính theo bám:

X max Zbx 2 .max  60500.0, 75  45375( N ).3.1.2 Khi ôtô bị trợt ngang hoàn toàn.

Lực bên Yk tác dụng lên bánh xe khi bị trợt ngang hoàn

toàn, giả sử các lực ngang đợc thể hiện nh hình vẽ. Khi đó

phản lực thẳng đứng Zt và Zp tác dụng lên bánh xe sau bên

trái và bên phải đợc xác ®Þnh nh sau:

2.h

G2t

(1  g  ymax ).

2

B(2.25)2.h

G2t

Yp 

(1  g ymax ).

2

B(2.26)YtTrong đó:

- G2t : tải trọng tĩnh tác dụng lên cầu sau G2t.=110000 (N).

- hg: chiều cao trọng tâm của xe, lấy theo xe tham khảo:

hg=1,283 (m).

- B : ChiỊu réng c¬ së cđa xe lÊy theo xe tham kh¶o:

B=1800 (mm) .

-  ymax : hƯ số bám ngang, ymax =1.

Thay các giá trị vào ta đợc các lực các lực bên:

Yt ymax .Zt  1.110000

2.1, 283

(1 

.1)  133405( N )

2

1,8Yp   ymax .Z p  1.110000

2.1, 283

(1 

1)  23405( N )

2

1,850Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

3.1.3 TÝnh theo t¶i trọng động tác dụng.

Khi ôtô chuyển động trên đờng ghồ ghề thì tải trọng

thẳng đứng tác dụng lên bánh xe là:

G2t

110000

Zd

.kd

.2 110000( N ) .

2

2Trong đó kd là hệ số tải trọng động, lấy bằng 2.

3.2. Tính cho bán trục giảm tải hoàn toàn .

Vật liệu dùng làm bán trục cần chịu đợc mô men xoắn lớn,

liên tục trong thời gian dài. Vì vậy ta sẽ sử dụng thép hợp kim

C25Mn có ứng suất xoắn cho

phép là: Chọn = 750 (MN/m2).

bán trục giảm tải hoàn toàn khi làm việc chỉ chịu tác dụng

của mômen xoắn từ bánh xe.

ứng suất xoắn đợc xác định nh sau:

X max .rbx

.

i02 .0, 2.d 3(2.27)Trong đó: d-là đờng kính của bán trục.

d 3X max .rbx

0, 2.(2.28)Bán trục đợc chế tạo bằng thÐp hỵp kim víi

  600-750 (MN/m2).Chän  = 750 (MN/m2).Thay vào công thức trên ta đợc:

d 345375

0, 056(m).

0, 2.750.106Chän d = 56 (mm).

51Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

3.3. Tính dầm cầu chủ động với bán trục giảm tải hoàn

toàn.

Dầm cầu thiết kế là dầm cầu hn, ta chọn hình dáng tại

tiết diện đặt nhíp có dạng hình trụ tròn, các kích thớc đợc

chọn theo kích thớc theo kích thớc các phần đã thiết kế và

theo xe tham khảo. Sau khi đã chọn đợc kích thớc ta tính bền

cho dầm cầu ở vị trí đặt nhíp. Ta chọn các đờng kính ở

mặt cắt đặt nhíp nh sau:

D = 120(mm)d = 100 (mm).Mômen chống uốn xoắn tổng hợp là:

Wth= o,1.D.[1- (d/D)4]= 0,0062(m3).

(2.29)

3.3.1 Tính khi có lực kéo cực đại.

Phản lực Zbx gây uốn trong mặt phẳng thẳng đứng của

dầm cầu víi:

Mu® = Zbx.l52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e) ứng suất cắt trục chữ thập dưới tác dụng của lực vòng Pvs:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×