Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cũng được đánh giá khá cao về tính khả thi, = 2,88 (xếp thứ bậc 4/6). Sở dĩ như vậy vì thực tế hiện nay các trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà nói riêng và các trường THPT trên toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung rất chú trọng về công tác nâng cao chất lượng

cũng được đánh giá khá cao về tính khả thi, = 2,88 (xếp thứ bậc 4/6). Sở dĩ như vậy vì thực tế hiện nay các trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà nói riêng và các trường THPT trên toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung rất chú trọng về công tác nâng cao chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biện pháp 5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ TTCM

xếp thứ bậc 6/6 vẫn có tới 79,2 đánh giá ở mức độ rất khả thi

Tổng quan về mức độ khả thi các biện pháp thể hiện qua

biểu đồ sau:

- Mức độ khả thi của biện pháp quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên

môn ở trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

- Mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả thi của biện pháp phát

triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT huyện Lâm

Hà, tỉnh Lâm Đồng

- Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi

Mức độ

Cần thiết

TTMức độ

Khả thiThCác biện pháp

DD2

bậcThứ

bậc22,9311112,92-11Tổ chức nâng cao

1nhận thức về tầm quan 2,9

trọng của đội ngũ4TTCM

2Tổ chức quy hoạch,2,9tuyển chọn và bổ5

113nhiệm đội ngũ tổ

trưởng chuyên môn

Tổ chức bồi dưỡng

3nâng cao năng lực2,8quản lý cho đội ngũ642,8931132,884-1152,796-1162,82511TTCM

Tổ chức nâng cao chất

4lượng thực hiện hiệu2,9quả nhiệm vụ của1TTCM

Tăng cường kiểm tra,

52,8đánh giá đội ngũ2TTCM

Xây dựng môi trường

làm việc, thực hiện cơ

6chế đãi ngộ để tạo2,7động lực làm việc cho7đội ngũ TTCM trong

quản lý tổ chuyên môn

6,0114Để thấy được quan hệ giữa mức độ cần thiết và mức độ khả

thi của biện pháp quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, đề tài sử

dụng hệ số tương quan thứ bấc Spearman tính tốn:

r 16D2

N  N 2  1Kết quả tính tốn r  + 0,83. Với kết quả trên cho phép kết

luận tương quan trên là thuận và chặt chẽ, có nghĩa là giữa tính

cần thiết và khả thi có mức độ phù hợp cao, các biện pháp phát

triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn đề xuất cần thiết ở mức độ

nào thì cũng có mức độ khả thi tương ứng.

Có thể biểu diễn mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả thi

của biện pháp quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn bằng biểu đồ

sau- Mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

phát triển đội ngũ TTCM theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lựcCăn cứ trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn công

tác phát triển đội ngũ TTCM các trường THPT, luận văn đã đề

xuất ra 06 biện pháp nhằm làm tốt hơn công tác phát triển đội ngũ

TTCM các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng:

+ Tổ chức nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đội

ngũ TTCM

115+ Tổ chức quy hoạch, tuyển chọn và bổ nhiệm đội ngũ tổ

trưởng chuyên môn

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ

TTCM

+ Tổ chức nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

của TTCM

+ Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ TTCM

+ Xây dựng môi trường làm việc, thực hiện cơ chế đãi ngộ

để tạo động lực làm việc cho đội ngũ TTCM trong quản lý tổ

chuyên môn

Các biện pháp chúng tôi đề xuất không phải là vấn đề hoàn

toàn mới, nhưng đối với địa phương là vấn đề lần đầu tiên được

đề cập, góp phần cho việc nghiên cứu vận dụng để phát triển đội

ngũ TTCM các trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà

Tuy nhiên các biện pháp cũng chỉ mang tính chất lý luận, còn

việc thực hiện các biện pháp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện phát triển giáo dục;

sự quan tâm của các cấp quản lý ngành và chính quyền địa

phương...116Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cũng được đánh giá khá cao về tính khả thi, = 2,88 (xếp thứ bậc 4/6). Sở dĩ như vậy vì thực tế hiện nay các trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà nói riêng và các trường THPT trên toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung rất chú trọng về công tác nâng cao chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×