Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp 4 Tổ chức nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của TTCM xếp thứ bậc 3 với  = 2,91. Trên thực tế, việc thực hiện nhiệm vụ người TTCM đa số đang thực thi nhiệm vụ theo chỉ đạo chưa phát huy hết tính sáng tạo trong quá trình thực hiện n

Biện pháp 4 Tổ chức nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của TTCM xếp thứ bậc 3 với  = 2,91. Trên thực tế, việc thực hiện nhiệm vụ người TTCM đa số đang thực thi nhiệm vụ theo chỉ đạo chưa phát huy hết tính sáng tạo trong quá trình thực hiện n

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biện pháp 3 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý

cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn cũng được đánh giá khá cao về

tính khả thi,  = 2,86. ( xếp thứ bậc 4/6), điều này cũng hoàn toàn

phù hợp thực tế. Ở các trường THPT, TTCM là người đứng đầu về

chuyên môn nghiệp vụ nên muốn quản lý được về chun mơn đòi

hỏi người tổ trưởng phải khơng ngừng học tập rèn luyện để nâng

cao trình độ chuyên môn cho bản thân. Tổ trưởng phải được giáo

viên trong tổ nhìn nhận như một tấm gương mẫu mực về năng lực

chuyên môn và là chỗ dựa tin cậy cho mỗi khi có vấn đề nào đó

cần giải đáp, tháo gỡ.

Biện pháp 5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ TTCM xếp

thứ 5 về mưc độ cần thiết

Biện pháp 6 Xây dựng môi trường làm việc, thực hiện cơ chế

đãi ngộ để tạo động lực làm việc cho đội ngũ TTCM trong quản lý

tổ chuyên môn được xếp ở thứ bậc 6.

Qua việc xếp thứ bậc về mức độ cần thiết của các biện pháp

trên, ta còn nhận thấy một điều quan trọng đó là, những người làm

cơng tác giáo dục nói chung và đội ngũ TTCM nói riêng ln

nhận thức đúng đắn, đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao trong

cơng việc; ln đặt lợi ích chung lên trên những lợi ích và đãi ngộ

có tính chất cá nhân.

Tổng quan về mức độ cần thiết các biện pháp thể hiện qua

biểu đồ sau:108- Nhận thức tính cần thiết của biện pháp phát triển đội ngũ TTCM

các trường THPT huyện Lâm Hà

- Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi của biện pháp quản lý đội

ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh

Lâm Đồng

- Thống kê kết quả khảo sát mức độ khả thi

Mức độ khả thi

TT Các biện pháp Rất khả thi Khả thi

SL%SLKhông

khả thiΣ

Thứ% SL %bậc

Y

XTổ chức nâng cao

1nhận thức về tầm

quan trọng của112 93,386,7 00 352 2,93112100 348 2,92đội ngũ TTCM

Tổ chức quy

hoạch, tuyển chọn

2và bổ nhiệm đội 108 90

ngũ tổ trưởng

chuyên môn1090Tổ chức bồi

dưỡng nâng cao

3năng lực quản lý 107 89,2 13 10,8 00 347 2,893105 87,5 15 12,5 00 345 2,88495 79,2 25 20,80 335 2,79698 81,7 22 18,3 00 338 2,825cho đội ngũ

TTCM

Tổ chức nâng cao

chất lượng thực

4hiện hiệu quả

nhiệm vụ của

TTCM

Tăng cường kiểm5tra, đánh giá đội

ngũ TTCM

Xây dựng môi

trường làm việc,

thực hiện cơ chế6đãi ngộ để tạo

động lực làm việc

cho đội ngũ

TTCM trong quản

lý tổ chuyên môn2,87

110Nhận xét:

Theo ý kiến của các khách thể khảo sát là tổ trưởng chun

mơn tổ trưởng chun mơn thì mức độ khả thi của các biện pháp

đề xuất rất cao, thể hiện điểm trung bình chung của các biện pháp

X=2,87 và các biện pháp quản lý đội ngũ TTCM có điểm trungbình dao động 2,82 < X < 2,93 (min = 1; max = 3).

Kết quả khảo sát cho thấy cả 6 nhóm biện pháp trên đều

được đánh giá là có tính khả thi cao, khơng có biện pháp nào

khơng mang tính khả thi. Trong đó:

Biện pháp 1 Tổ chức nâng cao nhận thức về tầm quan trọng

của đội ngũ TTCM được đánh giá cao nhất, cho rằng rất khả thi,

X= 2,93 (xếp thứ bậc 1/6). Sở dĩ biện pháp này có tính khả thicao bởi đội ngũ TTCM rất quan trong trong việc triển khai các kế

hoạch, chủ trương của nhà trường đến đọi ngũ giáo viên một cách

hiệu quả nhất.

Biện pháp 2 Tổ chức quy hoạch, tuyển chọn và bổ nhiệm đội

ngũ TTCM xếp thứ bậc 2 vớiX= 2,90. Trên thực tế, việc pháthiện, tạo nguồn, bổ nhiệm đội ngũ TTCM đã và đang thực hiện

nhưng chưa đầy đủ, tuy nhiên đó cũng là cơ sở tốt để khi đưa

nhóm biện pháp này vào thực hiện sẽ có tính khả thi cao.

Biện pháp 3 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý

cho đội ngũ TTCM cũng được đánh giá khá cao về tính khả thi,X= 2,89. Điều đó phản ánh rất đúng thực tế. Xét ở góc độ quản lý

thì TTCM chính là một nhà quản lý, do vậy phẩm chất bắt buộc

cần có là năng lực quản lý; kỹ năng quản lý. Phẩm chất và kỹ

111năng quản lý phải được đào tạo, và thường xuyên được bồi dưỡng

để nâng cao. Tuy nhiên hiện nay có một thực tế là chưa có khố

học đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho TTCM của các

trường THPT một cách thường xuyên; chưa có hệ thống tài liệu và

giáo trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho TTCM một cách chính

thống, bài bản; chưa có chuẩn đánh giá xếp loại TTCM... Và như

đã nói ở trên, TTCM làm công tác quản lý tổ chủ yếu dựa trên

kinh nghiệm cá nhân và sự học hỏi không đầy đủ.

Biện pháp 4 Tổ chức nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả

nhiệm vụ của TTCM

cũng được đánh giá khá cao về tính khả thi,X=2,88 (xếp thứ bậc4/6). Sở dĩ như vậy vì thực tế hiện nay các trường THPT trên địa

bàn huyện Lâm Hà nói riêng và các trường THPT trên tồn tỉnh

Lâm Đồng nói chung rất chú trọng về cơng tác nâng cao chất

lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán, mà đội

ngũ cốt cán chủ yếu là các TTCM. Đây là một điều kiện thuận lợi

cho việc áp dụng biện pháp này đối với đội ngũ TTCM.

Biện pháp 6 Xây dựng môi trường làm việc, thực hiện cơ chế

đãi ngộ để tạo động lực làm việc cho đội ngũ TTCM trong quản lý

tổ chuyên môn được xếp ở thứ bậc 5. Sở dĩ như vậy vì việc thực

hiện biện pháp này khơng chỉ phụ thuộc vào năng lực của hiệu

trưởng mà còn phụ thuộc vào các cấp, các ngành và cần sự đồng

bộ cao. Tuy xếp thứ bậc 5 nhưng cũng vẫn có tới 81,7% đánh giá

ở mức độ rất khả thi.

112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp 4 Tổ chức nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của TTCM xếp thứ bậc 3 với  = 2,91. Trên thực tế, việc thực hiện nhiệm vụ người TTCM đa số đang thực thi nhiệm vụ theo chỉ đạo chưa phát huy hết tính sáng tạo trong quá trình thực hiện n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×