Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét : Qua bảng số liệu nhìn chung các trường THPT trong tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý có tổ trưởng chuyên môn, đạt tỷ lệ 100%, các trường bố trí TPCM đạt tỷ lệ 58,8%, ở một số trường không có hoặc có rất ít TPCM, đây cũng là điều còn bất cập do các t

Nhận xét : Qua bảng số liệu nhìn chung các trường THPT trong tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý có tổ trưởng chuyên môn, đạt tỷ lệ 100%, các trường bố trí TPCM đạt tỷ lệ 58,8%, ở một số trường không có hoặc có rất ít TPCM, đây cũng là điều còn bất cập do các t

Tải bản đầy đủ - 0trang

100%, các trường bố trí TPCM đạt tỷ lệ 58,8%, ở một số trường

khơng có hoặc có rất ít TPCM, đây cũng là điều còn bất cập do

các trường vẫn còn có tổ ghép. Chẳng hạn, trường THPT Lê Q

Đơn có 02 TPCM, THPT Huỳnh Thúc kháng có 01 TPCM.

Số tổ trưởng chuyên môn là Đảng viên chưa nhiều, chỉ có 21

người, chiếm 61,8%, đây là một vấn đề cần tăng số đảng viên là

TTCM của các trường THPT trong huyện .

- Thực trạng về độ tuổi đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chun mơn

các trường THPT Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng

Thống kê

Dưới Từ 30- Từ 41- Từ 51 - Trên 55

(Bao gồm TTCM

30

40

50

55 tuổi

tuổi

và TPCM)

tuổi

tuổi

tuổi

Số lượng

6/54 27/54 18/54

3/54

0/54

Tỷ lệ %11,15033,35,60- TTCM có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm tỉ lệ 11,1%, đây là kết

quả của sự trẻ hóa độ ngũ nhanh chóng của 05 trường THPT trên

địa bàn; ở nhóm tuổi này làm TTCM là rất năng động, sáng tạo và

dám nghĩ, dám làm, tuy nhiên kinh nghiệm quản lý là điều mà

nhóm tuổi này cần được tích lũy, cần được bồi dưỡng hoặc đào

tạo về kiến thức QLGD.

- TTCM có độ tuổi từ 30 đến 39 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất 48,1%,

đây là lực lượng đang trong độ tuổi sung sức nhất, trình độ chun

13mơn nghiệp vụ bắt đầu đạt độ chín, kinh nghiệm quản lý tổ CM

bước đầu được tích lũy; độ tuổi này đã và đang đóng góp nhiều

cho thành tích các nhà trường về giảng dạy, giáo dục và thành tích

của tổ CM. Nếu được đào tạo nâng cao trình độ chun mơn,

nghiệp vụ quản lý thì họ sẽ còn đóng góp lâu dài cho sự nghiệp

giáo dục của các trường.

- TTCM có độ tuổi từ 40 đến 49 tuổi chiếm tỉ lệ cao thứ hai

31,5%, đội ngũ TTCM trong độ tuổi này thực sự là nòng cốt cả về

chun mơn và cơng tác quản lý tổ CM của các trường. Khơng chỉ

có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt mà họ

còn rất vững vàng về chun mơn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản

lý. Đó chính là lực lượng trợ giúp đắc lực cho hiệu trưởng trong

công tác quản lý nhà trƣờng nói chung, đặc biệt quản lý chun

mơn nói riêng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và

nâng cao chất lượng giáo dục, thực sự là điều không dễ đối với

lứa tuổi này để thay đổi cách làm mới vì thời gian cơng tác cũng

đã trên dưới 20 năm, đã tạo thành nếp thói quen cũ trong giảng

dạy và quản lý từ lâu.

- TTCM có độ tuổi trên 50 tuổi chiếm tỉ lệ khá thấp 5,6%, đây là

đội ngũ có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác giảng dạy và giáo

dục. Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới, đặc biệt là đổi mới quản lý,

thì đây cũng là lực lượng hay tự mãn, chủ quan, bảo thủ và chậm

thích ứng với những cái mới , điều này chứng tỏ rằng hiệu trưởng

14các trường đã có tầm nhìn rất xa trong việc quy hoạch đội ngũ cán

bộ kế cận.

- Thực trạng chất lượng đội ngũ tổ trưởng chun mơn

- Thực trạng chung về trình độ đội ngũ tổ trưởng chun mơn

- Trình độ đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chun mơn các trường

THPT huyện Lâm Hà – Lâm Đồng năm 2017.Trường

THPTLâm HàThăng LongLê Quý ĐônTân Hà

Huỳnh Thúc

KhángS Trình độ chính Trình độ CM Quản

Trên

Trung Cao

Đại

Qua

L

ĐH SL

SL

1

85,

14,

0 0 0 0 12

2

0 0

4

7

3

1

1

1

1

990000 11 100 00000 1000000015008890,

9

88,

9

88,

9001 9,1 0011,11,1101

11,

1101

0Tổng cộng5

411,

900 4990,

75 9,3 11,

9Theo thống kê ở bảng trên thì 100% TTCM, TPCM đều có

trình độ đại học, có nghĩa là 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo;

tỉ lệ trên chuẩn còn thấp hơn nhiều so với yêu cầu trong tiêu chuẩn

về kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông. Qua đây,

đặt ra yêu cầu cần đựợc Hiệu trưởng quan tâm hơn đến vấn đề

nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ TTCM trên chuẩn bằng việc

thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược nhằm nâng

cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ TTCM.

Qua khảo sát, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ TTCM,

TPCM các trường THPT trong huyện đạt trình độ trung cấp chính

trị chiếm 1,9%, chủ yếu là những tổ trưởng được quy hoạch Phó

hiệu trưởng thì mới có cơ hội học lớp trung cấp chính trị, nhưng

do thực tế hiện nay 1 số CBQL là Phó Hiệu Trưởng vẫn chưa

được đi học nên phải ưu tiên cho đối tượng này được học trước.

Trong định hướng phát triển đội ngũ CBQL giáo dục kế cận, việc

nâng cao trình độ nhận thức về chính trị cho đội ngũ TTCM,

TPCM cũng là một vấn đề cần đặt ra để các cấp lãnh đạo quan

tâm có kế hoạch trong thời gian tới.

Về trình độ năng lực quản lý: số TTCM, TPCM được đào tạo

quản lý còn q ít, chỉ có 1 người, chiếm 5,1%. Đa phần các

TTCM được học lớp quản lý là do được quy hoạch các chức danh

16như Phó hiệu trưởng. Phần lớn TTCM còn lại chưa được trang bị,

bồi dưỡng những kiến thức lý luận cần thiết; chưa so sánh được

khái niệm, bản chất giữa quản lý và lãnh đạo, đặc biệt là bốn

chức năng cơ bản của quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo,

kiểm tra đánh giá). Họ quản lý tổ chuyên môn hầu hết bằng kinh

nghiệm, bằng quá trình học hỏi mọi người xung quanh và qua sự

chỉ đạo của Hiệu trưởng. Số TTCM được đào tạo nghiệp vụ

quản lý nhà trường hầu như khơng có. Họ chỉ được bồi dưỡng

theo chuyên đề nhưng không thường xuyên do Sở Giáo dục &

Đào tạo tổ chức vào một vài dịp nào đó trong hè hoặc trong năm

học.

Để cụ thể hơn vấn đề chất lượng đội ngũ TTCM, tác giả tiến

hành phân tích thực trạng phẩm chất nhà giáo, năng lực quản lý

và uy tín chun mơn của đội ngũ TTCM các trường THPT huyện

Lâm Hà với tổng số đối tượng khảo sát gồm 170 người, trong đó

có 5 hiệu trưởng, 11 phó hiệu trưởng, 54 tổ trưởng, tổ phó chun

mơn và 100 giáo viên.

- Mức độ phẩm chất đạo đức và năng lực của đội ngũ tổ

trưởng chun mơn (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) được cho điểm

theo nguyên tắc: 4 - 3 - 2 - 1

Cách tính: Lấy tổng ∑ chia cho 170 phiếu khảo sát ta được

giá trịX.Ta có thể xác định và so sánh các nội dung thơngqua giá trị trung bình là X .

Thang đánh giá :

Mức 1

3,25 ≤ X ≤ 4,0;

Mức 2

2,5 ≤ X ≤ 3,24;

17Mức 3

1,75 ≤ X ≤ 2,49

X < 1,75

Mức 4

Khi tiến hành khảo sát thực hiện ở 3 nhóm đối tượng tham

gia đánh giá năng lực TTCM, đó là:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đánh giá về TTCM.

- TTCM tự đánh giá về mình.

- Các tổ viên đánh giá về TTCM của mình.

- Thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ tổ trưởng

chuyên môn.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức

của đội ngũ tổ trưởng chun mơn trường THPT Huyện Lâm Hà

ThMức độ đạt đượcTTiêu chíTTốtSL1.Khá%S

L%TBS

L%YếuS

Lbậ

Xc%Am hiểu và chấp

hànhtốtchủtrương của Đảng, 13 80.

chínhsáchcủa7633Nhà nước và quy

định của Ngành

1819.

40064 3.8

7122.Ý thức chấp hành

tổ chức, kỷ luật

laođộngtrườngcủa

của14 82.

192917.01065 3.8

131Ngành3.Lốisốnglànhmạnh, giản dị, là

tấm gương sáng 78

cho học sinh và45.

96940. 2 13.

630556 3.3

524giáo viên

4.Quantâmđếnđồng nghiệp và 10 61.

học sinh, sẵn sàng5834 202 14.

5763.557

83.43giúp đỡ mọi người5.Trung thực trong

báocáo,côngbằng khi đánh giá6135.

97342. 3 21.

960253 3.1

556xếp loại6.Thắng thắn phê 55 32. 73 42. 3 21.

bình góp ý tổ viên49

197852.9 51 3.0

857và tự phê bình bản

thân

Tự tin, lạc quan,

7.có ý thức ủng hộ,

chấp hành sự thay4325.

34828. 5 32.

2542414. 45 2.6

1058đổi

8.Quan hệ tốt với

đồng nghiệp, tạo 83

sự đoàn kết nội bộ48.

851 303 21.

60255 3.2

783.3

X1Với kết quả khảo sát trên, cho thấy phẩm chất chính trị đạo

đức nghề nghiệp, lối sống của đội ngũ TTCM được đánh giá

chung là tốt, có điểm trung bình của các tiêu chíX= 3,31. Trongđó các nội dung được đánh giá cao, đó là: Có ý thức chấp hành tổ

chức, chấp hành kỷ luật lao độngX= 3,83 (thứ bậc 1/8); Hiểu vàchấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của

Đảng và Nhà nướcX= 3,81 (thứ bậc 2/8); Quan tâm đến đờisống vật chất và tinh thần của GV và HS, sẵn sàng giúp đỡ, chia

sẻX= 3,4 (thứ bậc 3/8); Lối sống lành mạnh, giản dị, là tấm

205gương sáng cho học sinh và giáo viênX=3,32 (thứ bậc4/8);Quan hệ tốt với đồng nghiệp, tạo sự đoàn kết nội bộX= 3,28(thứ bậc 5/8). Đây cũng là những phẩm chất quan trọng nhất đối

với một người cán bộ quản lý giáo dục nói chung và người TTCM

nói riêng.

Các nội dung được đánh giá thấp hơn một chút, đạt ở mức khá

X< 3,2; đó là: Trung thực trong báo cáo, cơng bằng khi đánhgiá xếp; Thắng thắn phê bình góp ý tổ viên và tự phê bình bản

thân

Riêng phẩm chất Tự tin, lạc quan, có ý thức xây dựng, chấp

nhận sự thay đổi ở đội ngũ TTCM được đánh giá ở mức độ trung

bìnhX= 2,65 (thứ bậc 8/8). Đây cũng là chính điểm còn bộc lộnhiều tồn tại của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và đội

ngũ TTCM nói riêng.

- Thực trạng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ tổ

trưởng chun mơn.

- Thực trạng trình độ chun môn, nghiệp vụ sư phạm của

đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông huyện

Lâm Hà

TCác biểuThiện năng

lực chunMức độ đạt đượcTốtKháTB

21XTh

YếubậcS

mơn nghiệpL%S

LS%L% SL%Hiểuvụ

biết về

chương trình

1 giáo

.dụcTHPT, chuẩn11366.

53721.20811.0860

33.5523.7912.7652.854kiến thức kỹ năng2

.Trìnhđộchuẩn về bộ

mơn13 79.

543520.06064

5Năng lực tự

3 học, tự bồi

.dưỡng4526.

56135.42924.

72212. 46

99chuyên môn

Năng lực bồi

4

.dưỡngnângcaochuyênmônnghiệp4425.

97141.418vụ cho đồng

nghiệp2224.

114 8.248

55

.Nănglựcnghiêncứukhoa học và

đổimới4023.

535.6142924.

72715. 45

942.6763.3832.357phương pháp

dạy học

Tham gia dạy

6

.ở đội tuyển

học sinh giỏi

các cấp có10 61.

5820.3520611.

810 5.957

5hiệu quả

Khả năng về

tinhọcngoại

ngữ,phục vụ tốt

7 cho việc học

tậpnghiêncứuchuyên3520.

621.3751 3084727. 40

60môn

3.05X23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét : Qua bảng số liệu nhìn chung các trường THPT trong tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý có tổ trưởng chuyên môn, đạt tỷ lệ 100%, các trường bố trí TPCM đạt tỷ lệ 58,8%, ở một số trường không có hoặc có rất ít TPCM, đây cũng là điều còn bất cập do các t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×