Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng. Tổng hợp thực trạng mức độ quản lý trường mầm non theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Bảng. Tổng hợp thực trạng mức độ quản lý trường mầm non theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mức độ đạt được

T

TNội dungTốtTr.bìnhTh

Yếu

SL%SL%SL %bậ

cXây dựng kế

hoạch quản

nhà1 trường theo 36,0 25,5 96,0 68,1 9,0 6,4 309,0 2,19 1

hướng tăng

cườngứngdụng CNTT

Tổ chức

hoạt động

nhà trường

2 theo hướng26,8 19,0 104,0 73,8 10,2 7,2 298,6 2,12 2tăng cường

ứng dụng

CNTT

3 Chỉ đạo thực 26,2 18,6 104,4 74,0 10,4 7,4 297,8 2,11 3

hiệnhoạtMức độ đạt được

T

TNội dungTốtTr.bìnhTh

Yếu

SL

động%SL%SL %bậ

cnhàtrường theo

hướng tăng

cườngứngdụng CNTT

Kiểmtrahoạtđộngnhàtrường4 theo hướng 22,2 15,7 109,8 77,9 9,0 6,4 295,2 2,09 4

tăng cường

ứngdụngCNTT

5Hoạtđộng 21,8 15,5 106,5 75,5 12,7 9,0 291,2 2,07 5cungứngcácđiềukiện quản lýMức độ đạt được

T

TNội dungTốtTr.bìnhTh

Yếu

SL

nhà%SL%SL %bậ

ctrườngtheo hướng

tăng cường

ứngdụngCNTT

Trung bình

chung26,6 18,9 104,1 73,9 10,3 7,3 298,4 2,12CBQL, GV, NV tham gia khảo sát đánh giá mức độ thực

hiện quản lý trường mầm non theo hướng tăng cường ứng

dụng CNTT theo tiếp cận chức năng mức độ trung bình, thể

hiện điểm trung bình chung = 2,12 (min = 1, max = 3).

Mức độ thực hiện quản lý trường mầm non theo hướng

tăng cường ứng dụng CNTT được đánh giá là không đồng đều

nhau. Trong đó tập trung chủ yếu ở hoạt động “Xây dựng kếhoạch quản lý nhà trường theo hướng tăng cường ứng dụng

CNTT” với = 2,19, xếp bậc 1/5. Thực trạng “Hoạt động cung

ứng các điều kiện quản lý nhà trường theo hướng tăng cường

ứng dụng CNTT” chỉ ở mức độ thấp, với = 2,07, xếp bậc 5/5.

Sự chênh lệch giữa các nội dung không cách nhau quá xa, độ

lệch là 0,12.

Qua bảng tổng hợp trên cho thấy thực trạng quản lý

trường mầm non theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT còn

có một số hạn chế, chủ yếu tập trung vào việc lập kế hoạch

triển khai theo đúng yêu cầu của các cấp quản lí.

Quản lý nhà trường theo hướng tăng cường ứng dụng

CNTT còn nhiều hạn chế chưa được thực hiện một cách đầy

đủ và đồng bộ theo các chức năng, trong thực tiễn quản lý thì

chưa chú trọng vào hoạt động cung ứng các điều kiện quản lý

nhà trường theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT.

- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà trường

theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Thực trạng quản lý nhà trường theo hướng tăng cường

ứng dụng CNTT tại các trường mầm non huyện Lạc Dương

hiện nay có nhiều nguyên nhân chi phối. Luận văn tập trungtiến hành khảo sát hai nhóm ngun nhân trên để tìm ra mức

độ các nguyên nhân ảnh hưởng, kết quả ý kiến đánh giá của

CBQL được thể hiện qua bảng thống kê dưới đây:

- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà

trường theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh

TTNội dunghưởng

SL %Sựchỉđạocủa1 Đảng, Nhà nước và 30

các cấp QLGD21,

3ẢnhÍt ảnhhưởng hưởng

SL109%77,

3S

L%Tổn

gThứđiểbậcm2 1,4 3102,2

03Tác động của kinh

2tế xã hội, văn hóa,

mơi trường của địa2014,

211783,

04 2,8 2982,1

17phương

3 Sự phát triển của 18 12, 118 83, 5 3,5 295 2,08Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh

TTNội dunghưởng

SL %khoa học cơng nghệ

hiện đại

NhậnthứcẢnhÍt ảnhhưởng hưởng

SL%S

L%Tổn

gThứđiểbậcm87922,78,2,2củaCBQL, GV, NV về

4tầm quan trọng của

việc

CNTTứng

trongdụng31011000 0,0 31321cáchoạt động

5 Năng lực, trình độ 29 20, 112 79, 0 0,0 311 2,2

chuyên môn và khả

năng

CNTT

hoạtứng

trong

độngdụng

các

của6412Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh

TTNội dunghưởng

SL %ẢnhÍt ảnhhưởng hưởng

SL%S

L%Tổn

gThứđiểbậcmCBQL, GV, NV

Nhà trường có đủ cơ

6sở vật chất, thiết bị,

phương tiện phục vụ2618,

411178,

74 2,8 3042,1

65ứng dụng CNTT

Sự kiểm tra giám sát

của CBQL các cấp

7 về việc ứng dụng 27

CNTTtrongnhà19,

110977,

35 3,5 3042,1

65trường

8 CBQL,GV,NV 29 20, 107 75, 5 3,5 306 2,1thường xuyên được

tập huấn về ứng6974Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh

TTNội dunghưởng

SL %ẢnhÍt ảnhhưởng hưởng

SL%S

L%Tổn

gThứđiểbậcmdụng CNTT

Trung bình chung 26,318,

6111,679, 3,

212,2305 2,1

,16Các CBQL, GV, NV tham gia khảo sát đánh giá mức độ

các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà trường theo hướng tăng

cường ứng dụng CNTT ở mức trung bình khá, thể hiện điểm

trung bình chung = 2,16 (min = 1, max = 3).

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thực trạng là “Nhận thức

của CBQL, GV, NV về tầm quan trọng của việc ứng dụng

CNTT trong các hoạt động” vớiX =2,22.Yếu tố ít ảnh hưởnglà “Sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại”. vớiX=2,09. Sự chênh lệch giữa các yếu tố khơng cách nhau q xa,độ lệch là 0,13 nên có thể khẳng định là các yếu tố đều có sự

ảnh hưởng đến việc quản lý nhà trường theo hướng tăng

cường ứng dụng CNTT.

Yếu tố “Nhận thức của CBQL, GV, NV về tầm quan

trọng của việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động” vớiX=2,22 xếp thứ nhất và yếu tố “Năng lực, trình độ chun mơn

và khả năng ứng dụng CNTT trong các hoạt động của CBQL,

GV, NV” vớiX =2,21xếp thứ hai cho thấy để thực hiện thànhcông việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường thì nhà

quản lý cần tác động mạnh nhất vào nhận thức của mỗi

CBQL, GV, NV; đồng thời tập trung bồi dưỡng nâng cao năng

lực, trình độ chun mơn và khả năng ứng dụng CNTT trong

các hoạt động của CBQL, GV, NV

Qua phỏng vấn, đa số CBQL cho rằng yếu tố “con

người”, bao gồm: cái “tâm” và cái “tầm” của người CBQL là

yếu tố quan trọng góp phần quản lý nhà trường theo hướng

tăng cường ứng dụng CNTT đạt hiệu quả; còn cơ chế phối

hợp, điều kiện CSVC, các phương tiện hỗ trợ, sự phát triển

của khoa học công nghệ hiện đại cũng ảnh hưởng nhưng

khơng đáng kể, có thể khắc phục được.Như vậy, để quản lý nhà trường theo hướng tăng cường

ứng dụng CNTT đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương

tiện, CSVC, điều kiện về cơ chế, chính sách, tổ chức, nhận

thức, năng lực, trình độ của đội ngũ.

- Đánh giá chung

- Ưu điểm

- CBQL trường mầm non nêu cao ý thức trách nhiệm,

gương mẫu của người đứng đầu, tích cực học tập rèn luyện

nâng cao năng lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ quản lý,

kỹ năng CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Đội ngũ GV, NV nhiệt tình, có trách nhiệm và ham học

hỏi, cầu tiến và dễ thích nghi với điều kiện phát triển của khoa

học cơng nghệ nhất là lớp GV, NV trẻ; có nhận thức đúng đắn

về tính cần thiết phải ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên

môn, nghiệp vụ ở trường mầm non trong giai đoạn hiện nay

- Đến thời điểm này, hầu hết các CBQL, GV, NV ở

trường mầm non huyện Lạc Dương đều có trình độ CNTT ở

mức cơ bản.- Phần lớn các trường đều có mơi trường thuận lợi để

CBQL, GV, NV phát triển năng lực cá nhân, cũng như thể

hiện khả năng ứng dụng CNTT trong nhiệm vụ được giao.

- Bước đầu đã có những hoạt động quản lý nhà trường

theo hướng ứng dụng CNTT.

- Nhược điểm

- Một số CBQL, GV, NV ở các trường mầm non huyện

Lạc Dương chưa thật sự ổn định n tâm cơng tác và chưa

hồn tồn chuẩn hóa về mặt chất lượng.

- Một số CBQL, GV, NV vẫn theo phương pháp truyền

thống, chậm tiếp thu cái mới, ngại khó, ngại thay đổi, vì vậy

tinh thần tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chun

mơn còn hạn chế. Ở một số vùng đặc biệt khó khăn, đội ngũ

CBQL, GV và NV vẫn còn thiếu, chất lượng chun mơn

thấp, điều kiện ứng dụng CNTT còn hạn chế.

- Một số CBQL hạn chế về năng lực và trình độ, chưa

mạnh dạn ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường; chưa

nhận thức được tác động qua lại giữa việc kiểm tra đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng. Tổng hợp thực trạng mức độ quản lý trường mầm non theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×