Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Kiểm định mô hình và các giả thuyết

c. Kiểm định mô hình và các giả thuyết

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy hệ số tương quan đơn

Pearson giữa HL và các biến với sig. = 0.000 <0.05. Như vậy giữa HL và các

biến đều có mối quan hệ tương quan với nhau. Biến phụ thuộc “ Đánh giá

chung” có tương quan mạnh nhất với Biến HA – Hình ảnh công ty (hệ số

Pearson là 0.625), tiếp theo là biến CL – Chất lượng sản phẩm ( hệ số Pearson là

0.493), GC – Giá cả sản phẩm (hệ số pearson là 0.445), PV – Phục vụ nhân viên

(hệ số pearson là 0.444), CB – Giá trị cốt lõi (hệ số Pearson 0.437), MB – Mẫu

mã, kiểu dáng (hệ số Pearson 0.345). Sự tương quan này rất được kì vọng trong

nghiên cứu, vì chính những mối quan hệ chặt chẽ, tuyến tính giữa các biến sẽ

giải thích được sự ảnh hưởng của các nhân tố trong mơ hình nghiên cứu. Vì vậy,

có thể đưa tất cả các biến này vào phân tích hồi quy và khơng loại biến nào.

* Phân tích hồi quy đa biến

Tiến hành phân tích hồi quy đa biến với biến phụ thuộc Y và 6 biến độc

lập CL, MB, PV, HA, GC, CB. Phương pháp đưa biến vào hồi quy là phương

pháp Enter (đưa tất cả các biến vào cùng một lượt) do đây là nghiên cứu kiểm

định nên phương pháp Enter sẽ phù hợp hơn phương pháp Stepwise (Nguyễn

Đình Thọ, 2011). Kết quả phân tích hồi quy như sau (Phụ lục 7):

Qua quá trình chạy hồi quy đa biến, tác giả thấy rằng có biến PV có

sig > 0.05 khơng tương quan với biến phụ thuộc HL nên biến này loại ra khỏi

nghiên cứu, thực hiện hồi quy với 5 biến CL, MB, HA, GC, CB có tương quan

với biến phụ thuộc HL.

Bảng 2.11: Kết quả phân tích hồi quy đa biến

R2 hiệu chỉnhFSig. FDurbin

Watson0.69344.2960.0002.19659Nhân

Tolerance

VIF

tố

CL

0.907

1.102

HA

0.916

1.091

GC

0.905

1.105

CB

0.823

1.215

MB

0.875

1.143

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Giá trị R2 hiệu chỉnh = 69,3%. Có ý nghĩa: Các biến độc lập trong mơ

hình nghiên cứu ảnh hưởng tới 69,3% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Còn lại

30,7% là do sự ảnh hưởng của các biến ngồi mơ hình và sai số ngẫu nhiên.

Giá trị R2 hiệu chỉnh cho thấy sự phù hợp của mơ hình với tập dữ liệu

mẫu. Để kiểm định độ phù hợp của mơ hình hồi quy với tổng thể, ta cần xem xét

các yếu tố dưới đây:

• Trị thống kê F có giá trị sig. = 0.000 < 0.05.

• Các biến đều đạt tiêu chuẩn chấp nhận với Tolerance > 0.0001.

• Các biến đều có hệ số phóng đại phương sai VIF < 10 nên khơng có hiện

tượng đa cộng tuyến xảy ra.

• Giá trị Durbin Watson là 2.196 thỏa điều kiện 0 < Durbin Watson < 4 nên

khơng có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.

Vì vậy, biến phụ thuộc HL có liên hệ tuyến tính với 5 biến độc lập.

Bảng 2.12: Kết luận phương trình hồi quy đa biến

Nhân tố

(Hằng số)

CL

HA

GC

CB

MBTên nhân tốHệ số B

0.194

0.184

0.329

0.234

0.122

0.100Chất lượng sản phẩm

Hình ảnh cơng ty

Giá cả sản phẩm

Giá trị cốt lõi

Mẫu mã, kiểu dángHệ số

BetaSig.0.279

0.490

0.300

0.181

0.1450.000

0.000

0.000

0.002

0.000(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

- Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và 5 biến độc lập được thể hiện trong phương

trình hồi quy sau:

HL = 0.194 + 0.184CL + 0.329HA + 0234GC+ 0.122CB + 0.100MB

Theo phương trình hồi quy, sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà

Nội – Hồng Hà có quan hệ tuyến tính với 5 nhân tố theo thứ tự tương quan mạnh

tới yếu gồm:HA – Hình ảnh công ty (B = 0.329)

GC – Giá cả sản phẩm (B = 0.234)

CL – Chất lượng sản phẩm (B = 0.184)

CB – Giá trị cốt lõi (B = 0.122)

60• MB – Mẫu mã, bao bì (B = 0.100)

* Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết H1: Nếu chất lượng sản phẩm được nâng cao thì mức độ hài lòng

của khách hàng sẽ càng cao.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có mối quan hệ cùng chiều giữa chất

lượng sản phẩm (CL) và sự hài lòng của khách hàng (HL) với hệ số hồi quy là

0.184. Tức là giả thuyết H1 được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu

khảo sát. Hay nói cách khác, chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng cùng chiều đến

sự hài lòng của khách hàng.

Giả thuyết H2: Nếu mẫu mã, kiểu dáng đẹp hơn thì mức độ hài lòng của khách

hàng sẽ càng cao.

Yếu tố mẫu mã, bao bì (MB) được khách hàng đánh giá càng cao thì sự

hài lòng của khách hàng càng cao. Hay nói cách khác, Yếu tố mẫu mã, bao bì

và sự hài lòng của khách hàng HL có quan hệ cùng chiều và có sự tương quan

với nhau là 0.100. Như vậy, mẫu mã, kiểu dáng có tỉ lệ thuận với mức độ hài

lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà.

Giả thuyết H3: Nếu thái độ phục vụ của nhân viên cơng ty tốt hơn thì mức độ

hài lòng của khách hàng sẽ càng cao.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa phục vụ của nhân

viên công ty (PV) có giá trị sig > 0.05 nên khơng có ý nghĩa với biến HL nên

giả thuyết H3 khơng được chấp nhận. Như vậy, phục vụ nhân viên là nhân tố

khơng có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội –

Hồng Hà.

Giả thuyết H4: Nếu hình ảnh cơng ty tốt hơn thì mức độ hài lòng của khách

hàng sẽ càng cao.

Kết quả phân tích cho thấy có sự tương quan giữa hình ảnh cơng ty (HA)

và sự hài lòng khách hàng (HL) là 0.329 với mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu

khảo sát. Điều này có ý nghĩa là giả thuyết H4 được chấp nhận: Hình ảnh cơng

ty có ảnh hưởng đến sự hài lòng. Hình ảnh cơng ty càng tốt thì sự hài lòng của

khách hàng đối với sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà càng cao.Điều này iên

61quan đến tinh thần khách hàng, thường thì khách hàng sẽ lựa chọn sử dụng sản

phảm với những thương hiệu cho hình ảnh tốt với khách hàng trên thị trường,

khiến khách hàng an tâm khi sử dụng sản phẩm.

Giả thuyết H5: Nếu giá cả sản phẩm hợp lý thì mức độ hài lòng của

khách hàng sẽ càng cao.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy giá cả sản phẩm (GC) tương quan

dương với sự hài lòng của khách hàng (HL), hệ số hồi quy là 0.234. Có nghĩa là

giả thuyết H5 được chấp nhận vơi mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu khảo sát.

Hay nói cách khác, giá cả sản phẩm có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách

hàng đối với sản phẩm bia Hà Nội –Hồng Hà, nếu bia của công ty cổ phần bia

Hà Nội – Hồng Hà có giá cả hợp lý thì mức độ hài lòng của khách hàng sẽ tăng.

Giả thuyết H6: Nếu giá trị cốt lõi sản phẩm đem lại thỏa mãn nhu cầu

khách hàng thì mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng cao.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy giá trị cốt lõi (CB) có tương quan

dương với sự hài lòng của khách hàng (HL), hệ số hồi quy là 0.122 với mức ý

nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. Như vậy, giá trị cốt lõi mà sản phẩm đem

lại có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Hay Khi giá trị cốt lõi mà sản

phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà đem lại làm thỏa mãn nhu cầu mà khách hàng thì

mức độ hài lòng về sản phẩm ngày càng tăng lên.

2.2.2. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng qua từng yếu tố ảnh hưởng

Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà

trên địa bàn thành phố Việt Trì là tương đối cao.

Các mức độ hài lòng sử dụng thang đo Likert như sau:

(1) Hồn tồn khơng hài lòng (2) Khơng hài lòng (3) Bình thường

(4) Hài lòng (5) Hồn tồn hài lòng

Bảng 2.13. Bảng thống kê mức độ hài lòng của khách hàng

Biến12345Mức độ hài lòng

(4 +5)/116Chất lượng sản phẩm

CL11172148

622966.4%CL241120483369,8%CL30516643181,9%Mẫu mã, kiểu dáng

MB441919492563,8%MB532123422759,5%MB631525462762,9%Phục vụ của nhân viên

PV731718433567,2%PV841319522869%PV91942273250,9%Hình ảnh cơng ty

HA1032320323860,3%HA1111920443265,5%HA1221920502564,7%Giá cả sản phẩm

GC1301319473772,4%GC1401711533575,9%GC150128663082,8%Giá trị cốt lõi

CB1622021383562,9%CB1731519443568,1%CB1832512393765,5%Đánh giá chung

HL190522731676,7%HL200620761477,6%HL210718781378,4%

(Nguồn: Tác giả điều tra)Đối với yếu tố chất lượng sản phẩm, trong 120 người được hỏi có 4 người

trả lời trên 2 đáp án, còn lại 116 phiếu có 66,4% khách hàng hài lòng về tiêu

chuẩn VSATTP của cơng ty. Có 69,8% khách hàng hài lòng về nồng độ cồn ổn

định của sản phẩm bia và tỷ lệ cao nhất là 81,9% khách hàng hài lòng rất cao về

mùi vị dễ uống, đặc trưng của sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà. Xét trong mối

63quan hệ với mức độ hài lòng chung về chất lượng sản phẩm của Cơng ty thì tỷ lệ

này càng cao khi mức độ hài lòng càng tăng. Sau khi nghiên cứu thị trường, tác

giả thấy rằng, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của bia Hà Nội – Hồng Hà trên địa

bàn thành phố Việt Trì là bia Viger. Bia viger có nồng độ tương đương với bia

Hà Nội. Về mùi vị, bia viger có vị nặng và lạnh sâu do có đậm Co2 hơn, còn bia

Hà Nội thì uống lạnh vừa phải, mùi vị thơm đặc trưng, vị thanh thoát dễ uống.

Do đó, khách hàng vẫn đang sử dụng bia Hà Nội – Hồng Hà nhiều hơn so với

bia viger.

Đối với yếu tố mẫu mã, kiểu dáng, có 74 người tương ứng 63,8% trong

tổng số 116 phiếu đồng ý rằng sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà dễ nhận diện

qua bao bì và 62,9% người cho rằng kiểu dáng chai, keng tinh tế, rõ ràng. Và có

59,5% người đồng ý rằng bao bì sản phẩm có ghi đầy đủ thông tin cần thiết về

sản phẩm. Đây cũng là tỉ lệ mức độ hài lòng khá của khách hàng đối với mẫu

mã, kiểu dáng của sản phẩm. Trên thị trường hiện nay, công ty cổ phần bia Hà

Nội – Hồng Hà mới sản xuất có 2 loại bia là bia hơi Hà Nội và bia chai Hà Nội

450ml. Mặc dù cơng ty tổng có đưa ra nhiều mẫu mã bia mới nhưng tại cơng ty

Hà Nội – Hồng Hà thì vẫn chưa được cập nhật nên kiểu dáng còn cũ và khơng

nhiều mới mẻ.(Nguồn: Internet)

Hình 2.1. Hình ảnh bia chai Hà Nội – Hồng Hà

Dưới đây là một số kiểu dáng bia chai, bia hơi mới của tổng công ty

cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

64(Nguồn: Ảnh Internet)

Hình 2.2. Hình ảnh các mẫu chai, keg mới của tổng công ty

Mặc dù, công ty tổng đã đưa ra nhiều mẫu mã, kiểu dáng về chai và keg

bia để thu hút người tiêu dùng. Nhưng tại công ty cổ phần bia Hà Nội – Hồng

Hà thì vẫn chưa có sự thay đổi gì, vẫn sử dụng chai bia truyền thống. Đây cũng

là một điều hạn chế của công ty và nó cũng ảnh hưởng đến sự hài lòng của

khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà.

Đối với yếu tố phục vụ của nhân viên,trong 116 phiếu có 78 phiếu tương

ứng với 67,2% khách hàng hài lòng về thái độ nhân viên phục vụ lịch sự, tận

tình. Có tới 69% khách hàng hài lòng về việc nhân viên sẵn sàng tư vấn mọi ý

kiến của khách hàng và chỉ có 50,9% khách hàng đồng ý rằng nhân viên có đủ

kiến thức để trả lời câu hỏi của họ. Thấy rằng, cơng ty cần có q trình đạo tạo

nhân viên hơn nữa để khách hàng hài lòng hơn về đội ngũ nhân viên của công ty

cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà. Hiện nay, yếu tố dịch vụ ảnh hưởng khá lớn đến

tiêu dùng sản phẩm của khách hàng. Doanh nghiệp nào có dịch vụ tốt thì lại

càng thu hút khách hàng và ngược lại, nếu dịch vụ khơng tốt thì khách hàng

cũng khơng có nhu cầu sử dụng sản phẩm đó nữa.Các doanh nghiệp muốn cạnh

tranh trên thị trường, ngồi việc phải có sản phẩm chất lượng thì yếu tố quan

65trọng khơng kém là dịch vụ. Đó là lí do tại sao cơng ty cần đạo tạo nhân viên về

kỹ năng, kiến thức một cách chuyên nghiệp để phục vụ mọi khách hàng.

Đối với yếu tố hình ảnh cơng ty, có 60,3% khách hàng hài lòng về việc

giữ chữ tín của cơng ty, 65,5% khách hàng đồng ý rằng cơng ty có tổ chức các

sự kiện tri ân khách hàng vào dịp lễ, tết và 64,7% khách hàng có biết đến thương

hiệu bia Hà Nội – Hồng Hà và số còn lại có uống nhưng không để ý đến thương

hiệu bia. Phần lớn, khách hàng khá hài lòng về hình ảnh của cơng ty.Hình ảnh

của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà cũng khá là nổi tiếng trên địa bàn

tỉnh Phú Thọ. Mới đây, cơng ty có tài trợ vào chương trình Miss Kinh tế của

khoa kinh tế và quản trị kinh doanh tại Trường Đai Học Hùng Vương, điều này

cũng giúp cơng ty có ấn tượng trong tâm trí khách hàng. Bên cạnh đó, các cơng

ty đối thủ như bia Viger cũng có tham gia tài trợ chương trình. Thấy rằng sự

hoạt động của Viger cũng đang khá là mạnh để nâng cao hình ảnh của mình trên

thị trường.

Đối với yếu tố giá cả sản phẩm, có tới 82,8% là mức hài lòng khá cao của

khách hàng dành cho giá cả cạnh tranh của sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà với

sản phẩm của thương hiệu khác. Có 75,9% khách hàng đồng ý rằng cơng ty

khơng tính thêm bất cứ phụ thu nào và 72,4% khách hàng hài lòng về giá cả bia

phù hợp với chất lượng sản phẩm. Theo điều tra thị trường thấy rằng, bia đối thủ

Viger có giá rẻ hơn so với bia Hà Nội, nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu

đầu vào của bia Viger rẻ hơn. Bia Hà Nội – Hồng Hà có giá cao hơn chút do giá

nguyên liệu đầu vào đắt hơn, làm cho chất lượng bia tốt hơn, thơm hơn.

Đối với yếu tố giá trị cốt lõi, trong 116 phiếu, 73 phiếu tương ứng với

62,9% đồng ý rằng bia Hà Nội – Hồng Hà giúp khách hàng giải khát. Có 68,1%

khách hàng đồng ý rằng sản phẩm giúp khách hàng tăng cường tiêu hóa và

65,5% khách hàng hài lòng về sản phẩm bia giúp khách hàng giảm stress.

Đối với biến phục thuộc đánh giá chung, có 76,7% khách hàng cảm thấy

hài lòng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà, 77,6% khách hàng cho rằng sản

phẩm bia của công ty là sự lựa chọn hàng đầu của họ và có 78,4% khách hàng66nói rằng họ sẽ đồng ý tiếp tục sử dụng sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà. Thấy

rằng khách hàng hài lòng khá cao về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà.

Bảng 2.14. So sánh bia Hà Nội – Hồng Hà và bia Viger

Tiêu chíBia Hà Nội – Hồng HàBia VigerChất lượng Mùi vị đặc trưng, nồng độ ổn Vị nặng và lạnh sâu do có đậm

định, uống lạnh vừa phải, CO2

thanh thốt dễ uống

Mẫu mã,Có 2 loại là bia hơi và bia chai Có 2 loại bia hơi và bia chai (cókiểu dáng

Hình ảnh

cơng tyloại mới bia keg 2 lít)

Thương hiệu bia Hà Nội đã Thương hiệu bia Viger xuất hiện

xuất hiện lâu đời, được nhiều sau bia Hà Nội

người biết đếnGiá cả10.000đ/chai8.000đ/chai8.000đ/ cốc (bia hơi)6.000đ/cốc (bia hơi)18.000đ/ 1 lít (bia hơi)15.000đ/1 lít (bia hơi)

(Nguồn: Điều tra thị trường)Từ bảng trên có thể thấy được sự khác nhau về chất lượng, mẫu mã, hình

ảnh và giá cả của 2 loại bia đang cạnh tranh gay gắt trên địa bàn thành phố Việt

Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay là bia Hà Nội – Hồng Hà và bia Viger.Bảng 2.15. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm bia của các cơng ty trên thành phố

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (2015 - 2017)

Năm

STTTên công ty201520166720172016/2015

Tương

Tuyệt

đối

đối

(%)2017/2016

Tương

Tuyệt

đối

đối

(%)Tốc độ

PTBQ

(%)1

2

3Công ty CP Bia

rượu NGK Viger

Công ty CP Bia Hà

Nội – Hồng Hà

Công ty CP Bia

rượu Sài Gòn –

Đồng Xn7,38,07,80.7109,59-0.297,57,88,48,50,6107,690.1101,19 104,447,58,18,30.61080.2102,47 105,24(Đvt: Triệu lít)

(Nguồn: Phòng thị trường)

Nhìn vào bảng trên, ta thấy rằng lượng tiêu thụ bia của công ty cổ phần

bia Hà Nội – Hồng Hà đạt mức cao nhất so với bia Viger và bia Sài Gòn. Chứng

tỏ rằng, khách hàng khá hài lòng với sản phẩm bia hơi và bia chai Hà Nội của

cơng ty.

2.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội –

Hồng Hà

2.3.1. Ưu điểm

Trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới và khu vực, sự

cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hàng hóa tràn ngập với đủ mọi loại

hình kinh doanh. Cơng ty cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà ln hồn thành được

các chỉ tiêu được giao và vẫn giữ được uy tín với khách hàng của mình. Cơng ty

ln đảm bảo làm ăn có lãi, đảm bảo và phát triển được vốn. Đời sống cán bộ

công nhân viên của công ty cũng nhờ thế ngày một được nâng cao. Qua thời

gian công ty đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. Tất cả là

nhờ một phần vào các hoạt động của cơng ty làm hài lòng khách hàng khi khách

hàng sử dụng sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà.

Chất lượng sản phẩm: Cơng ty đã có sự quan tâm nhiều đến quy trình sản

xuất, cơng thức sản xuất bia do cơng ty tổng đưa xuống. Từ đó, cơng ty đã đưa

ra sản phẩm bia chai 450ml và bia hơi Hà Nội dễ uống và có mùi vị đặc trưng,

làm cho khách hàng hài lòng về sản phẩm.

Mẫu mã, bao bì: Cơng ty vẫn sử dụng mẫu mã sản phẩm từ cơng ty tổng

đưa xuống, trong đó đã có đủ thông tin của sản phẩm, màu sắc và đặc trưng của

bia Hà Nội. Do đó, sản phẩm cũng dễ nhận biết và làm hài lòng khách hàng.

68103,55Hình ảnh cơng ty: Cơng ty có tham gia các hoạt động xã hội như đi thăm,

tặng quà cho người nghèo hay tổ chức các sự kiện tri ân khách hàng vào cuối

năm. Điều này giúp cơng ty nâng cao hình ảnh của mình trong mắt khách hàng

và được nhiều khách hàng quan tâm đến.

Giá cả sản phẩm: Công ty đã đưa ra mức giá phù hợp với những khách

hàng có thu nhập trung bình và giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm.

Giá trị cốt lõi: Công ty đã đưa ra được sản phẩm bia đem lại lợi ích cơ

bản mà khách hàng thực sự mua đó chính là giải khát.

2.3.2. Nhược điểm

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong hoạt động làm hài lòng khách

hàng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà, song vẫn còn tồn tại những hạn chế

nhất định cần phải hoàn thiện và khắc phục.

Chất lượng sản phẩm: Hiện nay, chất lượng bia Hà Nội – Hồng Hà đang

dần giảm sút so với trước đây, độ đậm đặc của bia giảm sút và hạn sử dụng bia

thì chưa dài. Điều này đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến lượng khách hàng sử dụng

bia Hà Nội – Hồng Hà trong thời gian này. Bên cạnh đó, các bia đối thủ như bia

viger, bia sài gòn… thì đang có sự đầu tư mạnh về chất lượng bia.

Mẫu mã, bao bì: Cơng ty có ít kiểu dáng thay đổi, khơng đa dạng nên

khiến khách hàng khó có nhiều lựa chọn. Cơng ty hiện nay chỉ có kinh doanh 2

loại sản phẩm bia là bia chai Hà Nội 450ml và bia hơi Hà Nội. Với số lượng này

thì là ít so với các đối thủ cạnh tranh.

Hình ảnh cơng ty: Hình ảnh cơng ty là yếu tố tác động nhiều nhất đến sự

hài lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà (theo phân tích hồi

quy). Hiện nay, cơng ty vẫn còn có ít hoạt động để nâng cao hình ảnh của mình

cũng như thương hiệu bia Hà Nội – Hồng Hà trong tâm trí khách hàng.

Giá cả sản phẩm: Công ty chưa đưa ra được nhiều các chính sách khuyến

mại và ưu đãi cho khách hàng. Cơng ty nên tìm hiểu và đưa ra những mức giá

ưu đãi cho khách hàng.69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Kiểm định mô hình và các giả thuyết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×