Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a/ Kiểm định Cronbach’s Alpha

a/ Kiểm định Cronbach’s Alpha

Tải bản đầy đủ - 0trang

khía cạnh là tương quan giữa bản thân các biến và tương quan của các điểm số

của từng biến với điểm số tổng thể. Chỉ có những biến có hệ số tương quan tổng

biến phù hợp > 0,3 hoặc có hệ số alpha > 0.6 mới được xem là chấp nhận được

và thích hợp đưa vào những bước phân tích tiếp theo. Cũng theo nhiều nhà

nghiên cứu nếu Cronbach’s Alpha đạt từ 0,8 trở lên thì thang đo lường là tốt và

mức độ tương quan sẽ cao.

Khi thực hiện kiểm định Cronbach’s Alpha vào mơ hình nghiên cứu các

yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Nó sẽ giúp tác giả loại bỏ các

biến rác, các biến khơng có sự tương quan với các yếu tố khác trong cũng một

nhóm vì các biến đó tồn tại sẽ làm giảm hệ số Cronbach’s Alpha.

Lần lượt tiến hành kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho từng nhóm

biến quan sát của mỗi biến độc lập và biến phụ thuộc để kiểm tra các thang đo

trong mơ hình có đảm bảo độ tin cậy theo yêu cầu đề ra của kiểm định này hay

khơng. Do kết quả chạy có loại biến PV9, dưới đây là kết quả chạy lần 2.

(Phụ lục 5)

* Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho các biến độc lập

Bảng 2.4. Phân tích Cronbach’s Alpha của các biến độc lập

Biến

Giá trị

Thang đo phương Hệ số tương

Cronbach's

quan sáttrung bìnhsai nếu loại biếnquan biến tổngAlpha nếu

loại biếnChất lượng sản phẩm

Cronbach’s Alpha = 0.786

CL1

7.86

2.590

CL2

7.79

2.479

CL3

7.57

3.447

Mẫu mã, kiểu dáng.651

.650

.616.684

.691

.744Cronbach’s Alpha = 0.753

MB4

7.28

3.541

MB5

7.30

3.343

MB6

7.22

3.805

Phục vụ của nhân viên.576

.630

.542.678

.614

.715.656.Cronbach’s Alpha = 0.792

PV7

3.75

1.111

52PV8

3.77

Hình ảnh cơng ty1.258.656.Cronbach’s Alpha = 0.764

HA10

7.41

3.323

HA11

7.34

3.741

HA12

7.43

4.056

Giá cả sản phẩm.618

.631

.548.662

.647

.735Cronbach’s Alpha = 0.778

GC13

7.90

2.528

GC14

7.91

2.549

GC15

7.84

3.124

Giá trị cốt lõi.674

.632

.545.630

.680

.772Cronbach’s Alpha = 0.707

CB16

7.51

3.991

CB17

7.43

3.691

CB18

7.53

3.573.470

.682

.594

.534

.516

.629

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Biến chất lượng sản phẩm gồm 3 biến quan sát. Cả 3 biến này đều có hệ

số tương quan biến tổng hớn hơn 0.3 nên được chấp nhận. Ngoài ra hệ số

Cronbach’s Alpha 0.768 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành phần chất lượng sản

phẩm đạt yêu cầu.

Biến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm gồm 3 biến quan sát. Cả 3 biến này

đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên chấp nhận được. Ngoài ra,

hệ số Cronbach’s Alpha 0.753 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành phần mẫu mã,

kiểu dáng đạt yêu cầu.

Biến phục vụ của nhân viên có giá trị Cronbach’s Alpha là 0.661 thỏa

mãn điều kiện lớn hơn 0.6, trong đó biến quan sát PV9 có hệ số tương quan

Biến – Tổng là 0.276 < 0.3. Loại biến PV9 và tiến hành kiểm định lần 2.

Kết quả kiểm định lần 2 khi loại biến PV9, Hệ số Cronbach’s Alpha là

0.792, độ tin cậy được tăng lên.

Biến hình ảnh cơng ty gồm 3 biến quan sát. Cả 3 biến này đều có hệ số

tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên chấp nhận được. Ngoài ra, hệ số

Cronbach’s Alpha 0.764 (lớn hơn 0.6) nên thang đo biến hình ảnh cơng ty đạt

u cầu.

53Biến giá cả sản phẩm gồm 3 biến quan sát. Cả 3 biến này đều có hệ số

tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên chấp nhận được. Ngoài ra, hệ số

Cronbach’s Alpha 0.778 (lớn hơn 0.6) nên thang đo biến giá cả sản phẩm đạt

yêu cầu.

Biến giá trị cốt lõi gồm 3 biến quan sát. Cả 3 biến này đều có hệ số tương

quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên chấp nhận được. Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha

0.707 (lớn hơn 0.6) nên thang đo biến giá trị cốt lõi đạt yêu cầu.

* Kết quả phân tích thang đo với biến Đánh giá chung

Từ kết quả phân tích Cronbach’s Alpha ta thấy các thang đo đều đạt mức

độ tin cậy, hệ số Cronbach’s Alpha 0.853 (lớn hơn 0.6) và hệ số tương quan

biến tổng đếu lớn hơn 0.3.

Bảng 2.5. Phân tích Cronbach’s Alpha của nhân tố đánh giá chung

Biến

Giá trị

Phương sau thang đo Hệ số tương Cronbach's Alpha

quan sát

trung bình

nếu loại biến

HL19

7.68

1.663

HL20

7.71

1.461

HL21

7.70

1.691

Cronbach’s Alpha = 0.853quan biến tổng

nếu loại biến

.677

.838

.840

.679

.662

.851

((Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Từ kết quả phân tích Cronbach’s Alpha ta thấy các thang đo đều đạt mức

độ tin cậy, hệ số Cronbach’s Alpha 0.853 (lớn hơn 0.6) và hệ số tương quan

biến tổng đếu lớn hơn 0.3.

b. Phân tích nhân tố đánh giá EFA

Sau khi kiểm định Cronbach’s Alpha, có 6 biến độc lập với 17 biến quan

sát ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm bia Hà Nội – Hồng

Hà. Đưa 17 biến quan sát này vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích

nhân tố được thực hiện với phép trích Principle Component, sử dụng phép xoay

Varimax, sử dụng phương pháp kiểm định KMO và Bartlett để đo lường sự

tương thích của mẫu khảo sát. .(Phụ lục 6)

* Phân tích nhân tố cho các biến độc lập

54Đây là kết quả phân tích nhân tố cho các biến độc lập đã chạy lại lần 2. Vì

kết quả chạy phân tích lần 1 có một biến quan sát CL3 tải lên ở 2 nhân tố và

chênh lệch hệ số giữa 2 nhân tố nhỏ hơn 0.3. Do đó, nên loại bỏ biến này để

chạy lại. (Phụ lục 4)

Bảng 2.6: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA

Hệ số KMO

Giá trị Sig. trong Kiểm định Bartlett

Phương sai trích

Giá trị EigenvalueBiếnGiá trị

So sánh

0.704

0.5 < 0.704 < 1

0.000

0.000 < 0.05

72.617%

72.617%> 50%

1.027

1.027 > 1

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Bảng 2.7: Ma trận xoay nhân tố

Nhân tố

1

2

3

4

5quan sát

GC13

.847

GC14

.836

GC15

.765

MB5

MB4

MB6

HA11

HA12

HA10

CB17

CB18

CB16

PV8

PV7

CL1

CL26.828

.784

.782

.832

.800

.768

.811

.789

.682

.845

.837

.887

.843

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Qua bảng kết quả trên, ta thấy rằng các biến quan sát đưa vào phân tích đã

gộp thành 6 nhóm. Các yếu tố đánh giá được thống kê:

• KMO = 0.704 nên phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

55• Sig. (Bartlett’s Test) = 0.000 (sig. < 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có

tương quan với nhau trong tổng thể.

• Eigenvalues = 1.027> 1 đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi

mỗi nhân tố, thì nhân tố rút ra có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt nhất.

• Tổng phương sai trích:

Rotation Sums of Squared Loadings (Cumulative %) =72.617%>50%

Điều này chứng tỏ 72.617% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 6

nhân tố mới.

* Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc

Thực hiện phân tích EFA cho các biến phụ thuộc bằng phương pháp

Principal Components với phép xoay Varimax. Kết quả như sau: (Phụ lục 6)

Bảng 2.8. Kết quả phân tích nhân tố phụ thuộc

Biến

Nhân tố

1

quan sát

HL20

HL19

HL21

KMO

sig.939

.854

.844

0.643

0.000

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Kết quả phân tích EFA cho các biến phụ thuộc

- Giá trị hệ số Eigenvalues = 2.322 > 1: đạt yêu cầu

- Tổng phương sai trích = 77,406%. Đạt yêu cầu

- Kiểm định Bartlett’s: sig = 0.000 < 0.05: Các biến quan sát trong phân tích

nhân tố trên có tương quan với nhau trong tổng thể.

- Hệ số KMO = 0.643 > 0.05. Phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên cứu.

- Tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố (factor loading > 0.5) đạt

yêu cầu.

Từ kết quả trên, thang đo “ Đánh giá chung” đạt giá trị hội tụ.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ hai đều thỏa mãn các

điều kiện chấp nhận, do đó khơng cần tiến hành các lần phân tích tiếp theo.

Như vậy sau khi phân tích nhân tố, 19 biến quan sát được nhóm thành 7

56nhóm nhân tố. Bảng phân nhóm và đặt tên nhóm cho 6 nhân tố được tạo ra

như sau:

Bảng 2.9: Bảng phân nhóm và đặt tên nhóm cho các nhân tố

Nhân

tốBiến

quanChỉ tiêuTên nhómsát

GC13 Giá cả sản phẩm bia phù hợp với chất lượngGCGC14 Cơng ty khơng tính thêm bất cứ phụ thu nào

GC15

MB5MBMB4

MB6Kiểu dáng, chai, keng tinh tế, rõ ràngHA12sản phẩmthương hiệu khác

Bao bì có ghi đầy đủ thơng tin cần thiết về sản

phẩm

Dễ nhận diện sản phẩm, bao bìHA11

HAGiá cả rất cạnh tranh so với sản phẩm củaGiá cảMẫu mã,

bao bìCơng ty có tổ chức sự kiện tri ân khách hàng

vào dịp lễ, tết

Khách hàng có biết đến thương hiệu bia Hà NộiHình ảnh

cơng ty– Hồng HàHA10 Cơng ty ln giữ chứ tín đối với khách hàng

CB17 Sản phẩm giúp tăng cường tiêu hóa

CBPVCLCB18 Bia giúp giảm stress

CB16 Bia Hà Nội – Hồng Hà giúp bạn giải khát

Nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn mọi ý kiến của

PV8

khách hàng

Thái độ nhân viên phục vụ lịch sự, nhã nhặn,

PV7

tận tình

Sản phẩm bia Hà Nội – Hồng Hà đạt tiêu chuẩn

CL1

VSATTP

CL2 Bia Hà Nội – Hồng Hà có nồng độ cồn ổn định

HL19 Hài lòng về sản phẩm bia Hà Nội- Hồng Hà

HL20 Sản phẩm bia của công ty là sự lựa chọn hàng đầu

57Giá trị

cốt lõiPhục vụ

nhân viên

Chất lượng

sản phẩmHLcủa bạn

HL21 Bạn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm bia của công tyĐánh giáchung

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)c. Kiểm định mơ hình và các giả thuyết

* Phân tích hệ số tương quan PearsonTạo các biến mới lần lượt là CL, MB, PV, HA, GC, CB, HL giá trị trung

bình các nhóm biến quan sát được phân nhóm ở “Bảng phân nhóm và đặt tên

nhóm cho 6 nhân tố”. Tiến hành phân tích tương quan Pearson.

Ta sử dụng hệ số thống kê có tên là hệ số tương quan Pearson để lượng

hóa mức độ chặt chẽ của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. Nếu

giữa hai biến có sự tương quan chặt chẽ thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến

khi phân tích hồi quy. Trong phân tích tương quan Pearson, khơng có sự phân

biệt giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc mà tất cả được xem xét như nhau.

Bảng 2.10. Kết quả phân tích tương quan Pearson

HL

HLCLMBPVHAGCPearson

Correlation

Sig.

N

Pearson

Correlation

Sig.

N

Pearson

Correlation

Sig.

N

Pearson

Correlation

Sig.

N

Pearson

Correlation

Sig.

N

Pearson

Correlation

Sig.

N1CLMBPVHAGCCB.493**.345**.444**.625**.445**.437**.000

116.000

116.000

116.000

116.000

116.000

1161.115.312**.260**.134.165.217

116.001

116.005

116.151

116.077

1161.135.101.194*.332**.148

116.279

116.037

116.000

1161.386**.150.329**.000

116.108

116.000

1161.061.162.517

116.082

1161.276**

.003

11658(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy hệ số tương quan đơn

Pearson giữa HL và các biến với sig. = 0.000 <0.05. Như vậy giữa HL và các

biến đều có mối quan hệ tương quan với nhau. Biến phụ thuộc “ Đánh giá

chung” có tương quan mạnh nhất với Biến HA – Hình ảnh cơng ty (hệ số

Pearson là 0.625), tiếp theo là biến CL – Chất lượng sản phẩm ( hệ số Pearson là

0.493), GC – Giá cả sản phẩm (hệ số pearson là 0.445), PV – Phục vụ nhân viên

(hệ số pearson là 0.444), CB – Giá trị cốt lõi (hệ số Pearson 0.437), MB – Mẫu

mã, kiểu dáng (hệ số Pearson 0.345). Sự tương quan này rất được kì vọng trong

nghiên cứu, vì chính những mối quan hệ chặt chẽ, tuyến tính giữa các biến sẽ

giải thích được sự ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Vì vậy,

có thể đưa tất cả các biến này vào phân tích hồi quy và khơng loại biến nào.

* Phân tích hồi quy đa biến

Tiến hành phân tích hồi quy đa biến với biến phụ thuộc Y và 6 biến độc

lập CL, MB, PV, HA, GC, CB. Phương pháp đưa biến vào hồi quy là phương

pháp Enter (đưa tất cả các biến vào cùng một lượt) do đây là nghiên cứu kiểm

định nên phương pháp Enter sẽ phù hợp hơn phương pháp Stepwise (Nguyễn

Đình Thọ, 2011). Kết quả phân tích hồi quy như sau (Phụ lục 7):

Qua quá trình chạy hồi quy đa biến, tác giả thấy rằng có biến PV có

sig > 0.05 khơng tương quan với biến phụ thuộc HL nên biến này loại ra khỏi

nghiên cứu, thực hiện hồi quy với 5 biến CL, MB, HA, GC, CB có tương quan

với biến phụ thuộc HL.

Bảng 2.11: Kết quả phân tích hồi quy đa biến

R2 hiệu chỉnhFSig. FDurbin

Watson0.69344.2960.0002.19659Nhân

Tolerance

VIF

tố

CL

0.907

1.102

HA

0.916

1.091

GC

0.905

1.105

CB

0.823

1.215

MB

0.875

1.143

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a/ Kiểm định Cronbach’s Alpha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×