Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọccao chất lượng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xuất hiện hiện tượng nguồn

nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực tư.

Tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính,

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, đầu tư dàn trải,

hiệu quả chưa được như mong muốn.

3.2 Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

Khối lượng công việc cần giải quyết trên địa bàn tỉnh rất lớn, đa dạng, phức

tạp, trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực ban

hành khơng đồng bộ, một số nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý

chậm được sửa đổi, bổ sung.

Thiếu chính sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích cán bộ, cơng chức hành

chính, đồng thời chưa có chế tài xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị gây cản trở

hoặc không thực hiện cơ chế một cửa. Do đó, chưa tạo được động lực thực hiện

cơ chế một cửa một cách tốt nhất.

Nguyên nhân chủ quan:

Việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh ở một số địa phương, cơ sở

trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính còn thiếu năng động, chưa

quyết liệt; một số sở ngành còn trì trệ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị

chưa thực sự vào cuộc, còn chỉ đạo chung chung; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ

cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, tính ổn định thấp; kỷ luật, kỷ

cương trong cải cách hành chính chưa nghiêm; cơng tác tự kiểm tra, giám sát ở

khơng ít cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc xem xét, xử lý

trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm còn thiếu kiên quyết; cơng tác

tun truyền vẫn còn hạn chế, chưa có kế hoạch đồng bộ, tồn diện về cơng tác

tun truyền cải cách hành chính.

Một bộ phận cán bộ, cơng chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý

trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn đùn đẩy, né tránh trách

nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc. Một số cán bộ, công chức

hành chính khơng thực hiện đúng quy định về nhiệm vụ, cơng vụ, gây phiền hà

cho tổ chức và cơng dân.

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 8Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcViệc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức còn chậm; chính sách, chế độ

cán bộ, cơng chức chưa phù hợp; chưa mạnh dạn thực sự đổi mới về công tác

cán bộ.

4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Một là, rà sốt, cập nhật, bổ sung, cơng khai các thủ tục hành chính; giảm

tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn; quá trình tiếp nhận và giải

quyết hồ sơ thủ tục hành chính tránh yêu cầu thêm những thành phần hồ sơ

không đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong cơng tác

cải cách hành chính, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện bất cập, hạn

chế và có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, định, góp phần tích cực cải

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện Chỉ số SIPAS của

người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp cơng lập trên địa bàn tỉnh.

Ba là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp

tỉnh của tỉnh thông qua việc tiếp tục hồn thiện và minh bạch hóa hệ thống các

quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại lần thứ 2

năm 2018 với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bốn là, tiếp tục theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên

thơng theo đúng quy định; thẩm định các quy trình, quy chế giải quyết thủ tục

hành chính liên thơng. Triển khai kiểm tra cơng tác cải cách hành chính đợt 2;

điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của

cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018;

hồn thiện Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính và triển khai đánh

giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2018; ban hành, triển khai kế hoạch tập

huấn cải cách hành chính năm 2018.Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 9Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcNăm là, hồn thành các hạng mục của Trung tâm Dịch vụ hành chính cơng

trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ

khai trương Trung tâm; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mơ hình Khu dân cư

điện tử.PHẦN III

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1.Kiến nghị:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu;

- Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật;

- Cải cách thủ tục hành chính cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung

tâm;

- Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả;

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

ngang tầm nhiệm vụ;

- Cải cách tài chính cơng theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các

nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính;

- Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp

ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

2. Kết luận

Cải cách hành chính có thể nói là một yêu cầu tất yếu của chính quyền các

cấp, từ Trung ương tới địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, các tỉnh, thành

phố nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã có những nỗ lực và bước đầu đã

đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Khánh Hòa với vị trí đặc biệt quan trọng,

là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Nguyên, gắn kết với các tỉnh Nam Trung

Bộ và Tây Nguyên, vì vậy yêu cầu cải cách hành chính cần phải được chú trọng

và coi là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện được tốt công tác cải cách hành chính

tại tỉnh Khánh Hòa, cần có sự chung sức, chung lòng của các cấp ủy Đảng, chínhThực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 10Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcquyền, các cơ quan, đơn vị và tồn thể nhân dân, để tạo nên một nền hành chính

vững mạnh, trong sạch, đảm bảo các mục tiêu của một nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân

dân.

Báo cáo thu hoạch “Thực trạng và giải pháp nâng cao cơng tác cải

cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” được thực hiện trong thời gian ngắn do

vậy vẫn còn có một số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ

giáo để hồn thiện hơn.

PHẦN IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 –

2020.

3. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp

tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực,

hiệu quả

5. Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy

Khánh Hòa về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy

mạnh cải cách hành chính”

6. Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về “Ban hành kế hoạch cài cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018”

7. Cơng văn số 1957/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về

việc “Tham mưu thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ

đạo của Thủ tướng Chính phủ”

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×