Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

13. Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (2018), Tình hình kinh tế - xã hội năm

2017trênđịabàntỉnhPhúThọ,http://phutho.gov.vn/solieuthongke/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=201759,

xem 24/3/2018.

14. Nguyễn Thị Bích Vân (2017), Quản trị nhân sự trong thời đại công nghệ

4.0https://unilever.com.vn/new/press-releases/2017/quan-tri-nhan-su-trong-thoidai-cong-nghe.html, xem 24/01/2018.

15.P.V,Vinamilkchútrọngđầuchonguồnnhânlực,https://baomoi.com/vinamilk-chu-trong-dau-tu-cho-nguon-nhan-luc/c/21156906.

epi,xem 24/01/2018.

16. Tổng cục thống kê (2017), Thơng cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm

2017, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18667,

xem 24/3/2018.DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ

Số1.1

2.1Nội dung

Trang

Hình

Thơng báo tuyển dụng trên Website của công ty

57

Sơ đ ồ

Quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực

10

Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty cổ phần bia rượu NGK

372.2

2.3Viger

Quy trình sản xuất bia Viger

Quy trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại công ty cổ phần38

502.4bia rượu NGK Viger

Quy trình tuyển dụng tại cơng ty cổ phần bia r ượu NGK542.5Viger

Quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại cơng ty cổ phần bia602.1rượu NGK Viger2.1

2.2

2.3DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Tình hình đào tạo trong cơng việc tại cơng ty

Tình hình đào tạo ngồi cơng việc tại cơng ty

NSLĐ bình qn của người lao động tại công ty61

62

642.4Tạo động lực bằng chế độ du lịch cho người lao động tại68công ty2.1DANH MỤC BẢNG

Cơ cấu lao động tại công ty cổ phần bia r ượu NGK Viger giai

đoạn 2015-2017402.2Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ43phần bia

rượu NGK Viger

Thiết kế công việc tại công ty cổ phần bia rượu NGK Viger

Dự báo nhu cầu lao động từ năm 2015-2017

Kế hoạch lao động từ năm 2015-2017 của công ty cổ ph ần49

51

54bia rượu NGK Viger

2.6 Nhu cầu tuyển dụng qua các năm của công ty

2.7 Kết quả tuyển mộ qua các năm của công ty

2.8 Kết quả tuyển dụng qua các năm của cơng ty

2.9 Kinh phí đào tạo của công ty cổ phần bia rượu NGK Viger

2.10 Xếp loại lao động của cơng ty giai đoạn 2015-2017

2.11 Bảng tính lương của nhân viên phòng tổ chức hành chính53

56

59

63

66

70tại cơng ty tháng 12/2017

2.12 Bảng tính lương của một số cơng nhân của phân xưởng sản71xuất tại công ty tháng 12/2017

2.13 Tình hình thu nhập bình quân trên một người lao động tại71công ty

2.14 Đánh giá của cán bộ công nhân viên về cơng tác thiết kế và phân732.15tích cơng việc

Đánh giá của cán bộ công nhân viên về công tác kế hoạch hóa732.16nguồn nhân lực

Đánh giá của cán bộ cơng nhân viên về công tác tuyển dụng742.17nhân lực

Đánh giá của cán bộ công nhân viên về công tác đào tạo nhân742.3

2.4

2.5lực

Đánh giá của cán bộ công nhân viên về công tác đánh giá thực

2.18

2.19hiện công việc

Đánh giá của cán bộ công nhân viên về công tác tạo động lực

cho người lao động75

76DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

1

2

3

4

5Chữ viết tắt

BHXH

NGK

NSLĐ

SXKD

TĐPTBQÝ nghĩa

Bảo hiểm xã hội

Nước giải khát

Năng suất lao động

Sản xuất kinh doanh

Tốc độc phát triển bình qnMỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU................................................................................................................................. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................................. 1

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.................................................................................... 4

3.1. Mục tiêu chung................................................................................................................. 4

3.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................................................ 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................... 4

4.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................... 4

4.2. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................................... 4

5. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................ 4

5.1. Phương pháp thu thập tài liệu.................................................................................. 4

5.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp.........................................................4

5.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp...........................................................5

5.2. Phương pháp xử lý thơng tin...................................................................................... 6

5.3. Phương pháp phân tích thơng tin.............................................................................6

6. Kết cấu bài khóa luận....................................................................................................... 6

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU................................................................................................ 7

Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊNHÂN

LỰC TRONG DOANH NGHIỆP............................................................................................. 7

1.1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực..........................................................................7

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản......................................................................................... 7

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của cơng tác quản trị nhân lực..........................................8

1.1.3. Nội dung công tác quản trị nhân lực...................................................................8

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực ............................25

1.2. Cơ sở thực tiễn về công tác quản trị nhân lực ................................................26

1.2.1. Trên thế giới............................................................................................................... 26

1.2.2. Ở Việt Nam................................................................................................................. 281.2.3. Bài học kinh nghiệm về công tác quản trị nhân lực cho công ty c ổ

phần bia rượu nước giải khát Viger.............................................................................30

Chương 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TYCỔ

PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER............................................................31

2.1. Đặc điểm về công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger...................31

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ ph ần bia r ượu n ước

giải khát Viger........................................................................................................................ 31

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty................................................................................... 33

2.1.3. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu..........................................37

2.1.4. Đặc điểm lao động của công ty..........................................................................39

2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn ..........42

2015 -2017.............................................................................................................................. 42

2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bia r ượu

nước giải khát Viger............................................................................................................ 46

2.2.1. Quan điểm và chính sách chung về quản trị nhân lực tại công ty .......46

2.2.2. Thực trạng các nội dung quản trị nhân l ực tại công ty ............................47

2.2.3. Đánh giá của cán bộ công nhân viên về công tác quản tr ị nhân l ực c ủa

công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.......................................................72

2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ ph ần bia

rượu nước giải khát Viger................................................................................................. 76

2.3.1. Ưu điểm....................................................................................................................... 76

2.3.2.Hạnchế……………….………………………………………….. ...77

Chương 3.......MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN

LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER.............80

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty .......................................80

3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty.........................................................................80

3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty............................................................81

3.2. Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực tại công ty c ổ

phần bia rượu nước giải khát Viger.............................................................................833.2.1. Hồn thiện cơng tác thu hút nguồn nhân lực................................................84

3.2.2. Hồn thiện cơng tác đào tạo và phát triển nhân l ực.................................86

3.2.3. Hồn thiện cơng tác duy trì nguồn nhân lực .................................................87

C. KẾT LUẬN........................................................................................................................... 91

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................... 92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×