Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung và các cộng sự (1997), Kinh tế nông

nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

15. Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam, Cổng thông tin điện tử

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

16. Nông Ngọc Hà (2015), “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

theo hướng phát triển bền vững tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn”, Luận văn

thạc sỹ Quản lý đất đai.

17. Quyền Đình Hà (2006), Bài giảng Kinh tế đất, Trường Đại học Nông

nghiệp I, Hà Nội.

18. Phạm Thị Bích Hạnh (2011), “Đánh giá tình hình thực hiện phương

án quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, Phú Thọ”, Luận văn Thạc sỹ

Nông nghiệp.

19. Đỗ Nguyên Hải (1999), “Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng

môi trường trong quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp”,

Khoa học đất.

20. Vũ Khắc Hòa (1996), “Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh

tác trên địa bàn huyện Thuận Thành – tỉnh Hà Bắc”, Luận văn thạc sỹ, trường

ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội.

21. Lê Hội (1996), “Một số phương pháp luận trong việc quản lý và sử

dụng đất đai”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Hà Nội.

22. Hội khoa học đất (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

23. Trần Mạnh Huy (2014), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Luận

văn Thạc sỹ quản lý đất đai.

24. Nguyễn Đức Khiển (2001), Môi trường và phát triển, NXB Khoa học

và kỹ thuật.

25. Đinh Tài Nhân (2009), “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”, Luận

văn thạc sỹ.8426. Quốc hội CHXHCNVN (2003), Luật đất đai, Nhà xuất bản chính trị

Quốc gia, Hà Nội.

27. Châu Mai Thoan (2012), “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông

nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”,

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp.

28. Phạm Chí Thành, Trần Văn Diễn và cộng sự (1993), Hệ thống nơng

nghiệp, Giáo trình cao học, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội.

29. Phạm Chí Thành, Trần Đức Viên (1994), Chuyển đổi canh tác vùng

trũng ở đồng bằng sông Hồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

30. Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Đánh giá đất, NXB Nông

nghiệp, Hà Nội.

31. Vũ Thị Phương Thụy (2000), “Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng

cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội”, Luận án Tiến

sĩ Kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

32. Đào Thế Tuấn (2007), Vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta trong

thời kỳ đổi mới, Tạp chí cộng sản – số 122/2007.

33. UBND huyện Thanh Thủy (2015 – 2017), Niên giám thống kê, Thanh

Thủy.

34. UBND huyện Thanh Thủy (2016), Quyết định về việc điều chỉnh, bổ

sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Thủy, Quyết định số

2958/QĐ – UBND.

35. Hoàng Việt (2001), “Một số kiến nghị về định hướng phát triển nông

nghiệp, nông thôn thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế.

36. Nguyễn Thị Vòng và các cộng sự (2001), Nghiên cứu và xây dựng

quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu quả sử dụng đất thông qua chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục, Hà Nội.

37. FAO (1976), Khuôn khổ đánh giá đất đai, FAO.

38. FAO (1990), Đánh giá đất và phân tích hệ thống canh tác để lập kế

hoạch sử dụng đất, Tài liệu làm việc.8539. Smith and J. Dumanski (1993), Khung quốc tế đánh giá quản lý đất

bền vững, Báo cáo đất đai Thế giới, FAO.

40. World Bank (1995), Phát triển và Môi trường, Báo cáo phát triển công

việc, FAO.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×