Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyết định về dịch vụ kèm theo sản phẩm

Quyết định về dịch vụ kèm theo sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyết định về dịch vụ kèm theo

sản phẩm

• Dịch vụ khách hàng là tất cả các loại dịch vụ

doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng kèm

theo sản phẩm bao gồm các dịch vụ trước khi

bán, trong khi bán và sau khi bán.

• Thỏa mãn cho khách hàng về thời gian, địa

điểm, truyền tin, khả năng sử dụng, sự tiện

lợi,…

• Phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm

cạnh tranh và thuyết phục khách hàng

17Quyết định về dịch vụ

kèm theo sản phẩm

CÁC NHÀ QUẢN TRỊ PHẢI QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ

SAU:-Khả năng của doanh nghiệp và đòi hỏi của khách hàng

-Chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh

-Chi phí dịch vụ hình thức cung cấp dịch vụ: trực tiếp

hay qua những đối tác trung gian.18PHẦN

PHẦN II.

II.Tổng quan về

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Các tiếp cận thương hiệu

Các thành tố thương hiệu

Các loại thương hiệu

Vai trò của thương hiệu

Các vấn đề trong Quản trị thương

hiệu

12/10/1819Thương hiệu là gì?

“Thương hiệu là tên, thuật ngữ, ký hiệu, biểu

tượng, kiểu dáng, hay là sự kết hợp các phần tử

đó, nhằm nhận diện các hàng hóa dịch vụ của một

người bán hay một nhóm người bán, và phân biệt

chúng với các hàng hóa dịch vụ của đối thủ cạnh

tranh”

 Các dấu hiệu trực giác – hữu hình

 Các dấu hiệu tri giác – Vơ hình12/10/1820Các dấu hiệu trực giác

• Các dấu hiệu trực giác được tiếp nhận thông qua các

giác quan.Tên hiệu,

Logos và symbols,

Khẩu hiệu (Slogan),

Nhạc hiệu,

Kiểu dáng của hàng hố và bao bì,

Các dấu hiệu khác (mùi, màu sắc…).Sự hiện hữu của các dấu hiệu trực giác. Tác động trực tiếp lên

các giác quan, khả năng tiếp nhận nhanh chóng

12/10/1821Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyết định về dịch vụ kèm theo sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×