Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM SẢN PHẨM

KHÁI NIỆM SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ - 0trang

SP THEO QUAN ĐIỂM MARKETING

Theo quan điểm Marketing sản phẩm bao

hàm cả vật thể hữu hình và vơ hình

Sản phẩm

hữu hình

(thuốc,

sách...)Dịch vụ

(khám sức

khỏe, giáo

dục…)3 BỘ PHẬN CẤU THÀNH MỘT SẢN PHẨM HỒN CHỈNHLắp

đặtDòch

vụ

hậu

bán

hàn

gNhã

n

hiệukiể

ungSản phẩm

hoàn chỉnh

Bao

Lợi

Đặ

ích

c

cốt

điể

lõi

Cha m

át

lượn

g

Bảo

hànhSản phẩm

hiện thực

Giao

hàngSản phẩm

cốt lõiVí dụ.

6Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến

lược sản phẩm

1. Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của

doanh nghiệp.

• Khả năng tài chính.

• Khả năng sử dụng ngun vật liệu.

• …

2. Các phương pháp đáp ứng thị trường hiện tại

3. Thực trạng cạnh tranh: đối thủ mới, sp thay thế, liên

minh, …

7Phân loại sản phẩm8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×