Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III : GIẢI PHÁP VÀ THỰC TIỄN

PHẦN III : GIẢI PHÁP VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hành Vi Tổ Chức-8-GVHD : TS.Vũ QuangDo xung đột là tự nhiên trong các tổ chức phức tạp,các nhà quản lý phải có

khả năng giải quyết nó trươc khi nó tàn phá họat động của tổ chức.

Những chiến lược phổ biến trong việc giải quyết các xung đột có thể là:né

tránh,can thiệp bằng quyền lực,khuếch tán và kiên trì giải thích…

1.Né tránh :

 Lờ đi.Nếu xung đột khơng q căng thẳng và khơng q lơn,các nhà quản

lý có xu hương thích lờ đi,làm ra ve nó khơng tồn tại.

 Tách ra.Nếu hai bên xung đột,khả năng thù địch và công kích sẽ giảm.2.Can thiệp bằng quyền lực

 Tương tác được quy định.Các nhà quản lý cấp cao hơn có thể thiết lập

những luật lệ,thủ tục để có thể hạn chế các xung đột ở mức chấp nhận

được.

 Sự vận động chính trị. Hai nhóm có thể chính thức kết thúc xung đột bằng

một sớ hình thức vận động chính trị,trong đó một bên cớ gắng tích trữ

quyền lực đủ để ép bên kia phục tùng.3.Khuếch tán

 Làm dịu.Quá trình làm dịu bao gồm việc nhấn mạnh các điểm tương đông

và lợi ích chung của hai nhóm và tới thiểu hóa các mục tiêu của họ.

 Thỏa hiệp.Thỏa hiệp giữa hai nhóm bao gồm việc thỏa thuận về vấn đề

cùng bàn bạc để tìm ra lợi ích chung và những lợi ích đối kháng và thống

nhất phương án hành động trong tương lai.

 Nhận dạng kẻ thù chung.Khi hai nhóm đới diện vơi kẻ thù chung,sự khác

biệt về quan điểm và sự cạnh tranh qua lại giữa họ có thể tạp gác lại,trong

khi hai nhóm thớng nhất đánh bại kẻ thù chung.

4.Kiên trì giải quyết

 Tương tác giữa các nhóm.Làm cho các nhóm đến vơi nhau và làm tăng

liên hệ giữa hai phía có thể làm giảm xung đột.

Quản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânHành Vi Tổ Chức-9-GVHD : TS.Vũ Quang Những mục tiêu cao cả.Những mục tiêu cao cả là những mục quan trọng

hơn cả hai nhóm,hơn là những vấn đề nhỏ gây ra xung đột.

 Giải quyết vấn đề.Việc giải quyết vấn đề là gặp nhau mặt đới mặt của các

nhóm xung đột để nhận dạng các nguyên nhân gây xung đột để nhận dạng

nguyên nhân gay xung đột,và phát triển các giải pháp để giải quyết vấn đề

đó.

5.Thuyết phục

Thơng qua bồi dưỡng ý thức mỗi bên,làm cho họ nhận thức được tác hại của

xung đột do họ gây ra đối vơi tập thể và mọi người.Trên cơ sở đó thay đởi quan

niệm cũng như hành vi của mình trong quan hệ vơi bên kia và đối vơi các quan hệ

trong tập thể,tạo bầu khơng khí làm việc hợp tác,thân thiện.Việc thuyết phục có thể

thơng qua gặp gỡ trực tiếp,thơng qua tập thể,qua dư luận xã hội,hoặc qua trung gian

có ảnh hưởng lơn đến các bên xung đột.

6.Biện pháp hành chính

Thường biện pháp hành chính được tiến hành sau khi các biện pháp khác đã

thực hiện nhưng khơng có kết quả,hoặc xét thấy khởng thể áp dụng các biện pháp

khác.Đó là biện pháp thuyên chuyển công tác của cán bộ,đưa ra khỏi cơ quan hoặc

quyết định hành chính khác.

Cần lưu ý : Khi giải quyết các mâu thuẫn,xung đột phải làm cho mỗi bên

thấy được rõ lỗi lầm của mình.Những thực tế cho thấy có khi khơng phải các bên

đều tự giác và nghiêm túc sưa chữa những sai lầm của họ.

Về mặt tâm lý,dư âm của xung đột còn nằm trong ý thức của họ và sẽ còn

gây tác động trong một thời gian nhất định.Các bên xung đột có thể(trong vơ thức)

vẫn còn ác cảm,mặc cảm hoặc tác động không tốt đến nhau…

Những người xung quanh,tập thể,các nhà quản lý cần tiếp tục quan tâm theo

dõi,và tạo cho họ điều kiện cần thiết để hiểu và thông cảm vơi nhau,cùng xây dựng

khơng khí làm việc vui vẻ,đồn kết và hợp tác.

B.Thực tiễn trong các doanh nghiệpQuản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânHành Vi Tổ Chức- 10 -GVHD : TS.Vũ QuangGiải quyết mâu thuẫn, xung đột trong doanh nghiệp.

Xung đột - mâu thuẫn là điều khơng thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi

cấp độ trong một doanh nghiệp. Khi mâu thuẫn, xung đột không được giải

quyết hay giải quyết không thỏa đáng, sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình

trạng hỗn loạn, suy thoái. Lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận diện được

các mâu thuẫn, tìm ra nguyên nhân và các bươc giải quyết mâu thuẫn một

cách hiệu quả nhất...

 Để giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong doanh nghiệp, trươc hết nhà lãnh

đạo hãy lắng nghe các bên trình bày quan điểm của mình, sau đó ra quyết

định đình chiến xung đột, dành thời gian thu thập thơng tin, tìm hiểu

ngun nhân. Trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược để giải quyết mâu

thuẫn, xung đột.STT

123Các bươc

Lắng ngheNội dung

Lắng nghe các bên trình bày và giải thích quan

điểm của mình, và nghe họ đánh giá về đối

phương. Nhà lãnh đạo cần xem xét kỹ lợi ích

của họ trong vụ xung đột

Ra quyết định đình chiến Các mâu thuẫn, xung đột khó có thể giải quyết

được ngay. Nhà lãnh đạo cần thời gian tìm ra

bản chất của vấn đề. Hãy dùng quyền yêu cầu

chấm dứt ngay xung đột, và thông báo thời hạn

giải quyết cho các bên.

Thu thập thông tin

Yêu cầu các bên cung cấp thông tin. Đồng thời

thu thập thông tin từ mọi nguồn, mọi người có

liên quan trực itếp hoặc gián tiếp tơi các bên

Quản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânHành Vi Tổ Chức45- 11 -GVHD : TS.Vũ Quanggây nên mâu thuẫn, xung đột. Cần phải xác

định được đâu là thông tin chính xác, có giá trị.

Tìm hiểu ngun nhân Tìm hiểu rõ nguyên nhân, lãnh đạo mơi tìm ra

hương giải quyết. Liệt kê ra tất cả các nguyên

nhân có thể dẫn tơi mâu thuẫn, xung đột và xác

định xem đâu là nguyên nhân chủ yếu

Áp dụng chiến lược giải Các chuyên gia quản trị doanh nghiệp đã đưa ra

quyết

ba chiến lược phổ biến: một là thắng – thua, hai

là thua - thua và ba là thắng - thắng.

 Chiến lược thắng - thua là chiến lược tạo cho người nào đó chịu thua.

Chiến lược này thường được dùng khi có một cuộc xung đột xảy ra, khi

các bên không tự giải quyết được xung đột và gây rắc rối cho doanh

nghiệp.

 Chiến lược thua - thua được tìm thấy trong khi xung đột xảy ra và có thỏa

hiệp thực hiện do những người liên quan đến trong xung đột, mỗi bên

phải đầu hàng cái mà họ muốn. Các bên liên quan sư dụng một trọng tài.

Trọng tài thường đề nghị một giải pháp không làm cho bên nào hạnh phúc

100%. Các bên liên quan bị bắt buộc sư dụng luật mà khơng có bên nào

linh động. Cả hai bên đều mất mát khi đã sư dụng các quy tắc nào đó.

 Chiến lược thua - thua được sư dụng khi cần một giải pháp nhanh. Trong

trường hợp này thường là nhà quản lý phải thấy rằng khơng còn thời gian

để chờ đợi. Đây là một biện pháp ngắn hạn bởi việc cần thiết là tập trung

hàn gắn nhanh chóng các mới quan hệ chứ khơng phải là tìm ngun

nhân.

 Cần đấu tranh cho giải pháp thắng - thắng. Nó mất nhiều năng lượng và

các ý nghĩ sáng tạo hơn của doanh nghiệp bạn nhưng nó chỉ ra gớc rễ của

vấn đề.

 Chiến lược thắng - thắng chỉ ra vấn đề gốc rễ tạo ra xung đột. Việc thực

thi chiến lược này đòi hỏi phải kiên nhẫn và linh động của người trung

gian. Bí quyết chính là tập trung xác định vấn đề mà mọi người có thể

chấp nhận. Việc tìm ra giải pháp thắng - thắng đòi hỏi lòng tin và khả

năng lắng nghe. Các bên không thể tranh đua và tập trung vào việc thắng.

Quản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III : GIẢI PHÁP VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×