Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Lý do chọn chuyên đề báo cáo

1 Lý do chọn chuyên đề báo cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong những năm qua các cấp ủy đảng và chính quyền Quận 11 đã ban hành

và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức, kể cả người lao động không chun trách nói chung. Đặc biệt số

cán bộ, cơng chức theo quy định đạt chuẩn chiếm tỷ lệ cao. Nhưng trên thực tế vẫn

còn một bộ phận cán bộ, cơng chức của Quận 11 chưa thật sự ổn định, tính chun

nghiệp hóa còn thấp, còn nhiều hạn chế về năng lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế,

pháp luật, hành chính, kỹ năng thực thi cơng vụ; cơng tác quản lý điều hành.

Nhận thức rõ nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát

triển kinh tế - xã hội của Quận 11. Trong đó, nguồn nhân lực với tư cách là chủ thể

của mọi hoạt động, có vai trò tích cực nhất, mang tính chất quyết định đến việc

khai thác và sử dụng các nguồn lực khác. Vấn đề làm thế nào để xây dựng được

một đội ngũ cán bộ, cơng chức hành chính có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo

đức và các yếu tố hội đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận 11 là vơ cùng cần

thiết. Chính vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong

những việc làm quan trọng của Quận 11.

Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức tại UBND quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài báo cáo thực tập cho

riêng mình và đây chính là cơ hội để tơi nghiên cứu và trình bày được thành quả

của mình.

2.2. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức tại UBND Quận 11,

Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn của công chức chuyên môn và cơng chức cấp

phường.

Theo chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL) giai đoạn 2016

– 2020 thì tiêu chuẩn hóa trình độ cơng chức:

7+ 100% đội ngũ CBCC là lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và dự bị, nguồn quy

hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong các tổ chức Đảng, chính

quyền đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đạt tiêu chuẩn theo quy định

đối với từng loại chức danh, từng ngạch và từng chức danh nghề nghiệp.

+ 100% công chức các cơ quan hành chính phải đạt trình độ chun mơn phù

hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo

ngạch; ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch, từng chức

danh. Đối với công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên phải có trình

độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

+ 100% cán bộ chủ chốt cơ sở phường - xã, thị trấn (bí thư, phó bí thư đảng

ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân

dân; chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc và trưởng các đồn thể phường - xã, thị trấn)

có trình độ đại học hoặc đang học đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối

với cơng chức chuyên môn phường - xã, thị trấn đảm bảo 100% trình độ từ đại học

trở lên (đối với các xã cần đạt trình độ đại học) phù hợp cơng việc đảm nhận, trung

cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quy định đối

với từng ngạch, chức danh.

+ 100% cán bộ, công chức khi được tuyển dụng từ năm 2016 phải đảm bảo đủ

tiêu chuẩn, trình độ chun mơn và các tiêu chuẩn khác theo quy định phù hợp với

yêu cầu vị trí việc làm, đồng thời có lộ trình chuyển đổi cho các trường hợp đang

cơng tác chưa đạt u cầu.82.2.2 Tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức tại UBND Quận 11

Số lượng CBCC tại UBND Quận 11 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là

225 người, trong đó cơ cấu cán bộ, cơng chức theo tuổi, theo trình độ chun mơn,

theo trình độ lý luận chính trị (LLCT), trình độ tin học, ngoại ngữ như sau:

Bảng 1: Cơ cấu ngạch Cán bộ, cơng chức theo tuổi

Trình độSố lượngTỷ lệ (%)Dưới 305023Từ 30 đến 501255450 đến 55 (nữ), 60 (nam)5023Tổng225100%(Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 11)

Nhận xét: Đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND Quận 11 trong độ tuổi từ 30

đến 50 chiếm tỷ lệ cao, như vậy họ đã có kinh nghiệm nghề nghiệp. Đây là một

điều thuận lợi cho phát triển các kiến thức và kỹ năng của họ.

Bảng 2: Cơ cấu cán bộ, công chức theo trình độ lý luận chính trị

Trình độSố

lượngTỷ lệ (%)Chưa qua đào tạo11251Sơ cấp219Trung cấp5122Cao cấp4119Tổng225100%(Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 11)

Nhận xét: Theo mục tiêu cụ thể của Chương trình nâng cao chất lượng NNL

thì 100% cơng chức các cơ quan hành chính phải có trình độ lý luận chính trị từ

9trung cấp trở lên, tuy nhiên tại UBND Quận 11 có đến 51% số lượng CBCC chưa

qua đào tạo, như vậy còn đến 49% số lượng CBCC cần đào tạo LLCT.

Bảng 3: Cơ cấu cán bộ cơng chức theo trình độ chun mơn.

Trình độSố lượngTỷ lệ ( % )Sơ cấp83,5Trung cấp3214Cao đẳng105Đại học16774Sau đại học84,5Tổng225100(Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 11)Nhận xét: Trình độ chun mơn là sơ cấp và trung cấp chiếm tới 17,5%, chưa

đạt mục tiêu cụ thể trong chương trình nâng cao chất lượng NNL. Như vậy cần đào

tạo nâng cao trình độ chun mơn cho họ.

Bảng 4: Cơ cấu cán bộ, cơng chức theo trình độ tin học

Trình độSố lượngTỷ lệ (%)Trên trung cấp78,5Bằng B6228Bằng A13159104,5Chưa qua đào

tạo10(Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 11)

Nhận xét: Có đến 4.5% số lượng CBCC chưa qua đào tạo và đến 59% số

CBCC mới ở trình độ A nên việc ĐTBD để nâng cao trình độ là tất yếu.

Bảng 5: Cơ cấu cán bộ, cơng chức theo trình độ ngoại ngữPhòng

Quận 11)Trình độSố lượngĐại học116Cao đẳng135,5Bằng B và tương

xét: Cần

tạo,bồinâng cao

ngoạiTỷ lệ(Nguồn:

Nội vụNhận14264Bằng A4218,5dưỡng đểChưa qua đào tạo146trình độTổng225100%ngữ chođươngphải đào6% số lượng CBCC chưa qua đào tạo, và 18.5% số CBCC mới chỉ có bằng A ngoại

ngữ.

Đối với UBND 16 phường:

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, UBND 16 phường đã sử dụng 600/684

biên chế được giao đạt tỉ lệ 87,8%.

Tổng số cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách là 600 người; trong

đó có 132 cán bộ, 163 cơng chức, 305 cán bộ khơng chun trách.

Về trình độ đào tạo:

+ Thạc sỹ: 17/600 người, chiếm tỷ lệ 2,8%

+ Đại học: 313/600 người, chiếm tỷ lệ 52,2%

+ Cao đẳng: 36/600 người, chiếm tỷ lệ 6%

+Trung cấp: 163/600 người, chiếm tỷ lệ 27,2%

11+ Sơ cấp: 3/600 người, chiếm tỷ lệ 0,5%

Nhận xét: Tổng số CBCC đang ở trình độ trung cấp và sơ cấp còn lớn 27,5%,

chưa đạt với chỉ tiêu của chương trình nâng cao chất lượng NNL, nên việc bồi

dưỡng để nâng cao trình độ là tất yếu.

2.2.3. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND Quận 11, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bước 1: Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của UBND Quận và Sở Nội vụ,

Phòng nội vụ hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo và bản dự tốn kinh

phí gửi về Phòng nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Quận phê duyệt.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình

UBND Quận các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh

vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) trình

UBND Quận phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm về quy

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được ban hành; theo dõi, tổng hợp kết

quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Quận; xây dựng chiến lược, quy hoạch,

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Quận; Lập kế hoạch kinh phí và

phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho

các đơn vị theo kế hoạch; quản lý thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đã phân

bổ.

Bước 2: Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Lãnh đạo UBND Quận xem xét kế hoạch và cân đối nhu cầu đào tạo nguồn

nhân lực phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và ngân sách được giao của

quận, Lãnh đạo xem xét và ký phê duyệt kế hoạch đào tạo năm và phân bổ cho các

đơn vị triển khai thực hiện.

12Đối với cán bộ, công chức tự đi học: cá nhân làm đơn đề nghị thủ trưởng cơ

quan đồng ý, gửi Phòng Nội vụ xét duyệt và trình UBND quyết định.

Đối với cán bộ, công chức được cơ quan, đơn bị cử đi học: cơ quan, đơn vị có

văn bản đề nghị, gửi Phòng Nội vụ xét duyệt và trình UBND quyết định.

Bước 3: Triển khai, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng

Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch duyệt triển khai được duyệt phối hợp với các

nơi đào tạo để tổ chức đào tạo. Kết thúc các đợt đào tạo theo kế hoạch các đơn vị

phải báo cáo kết quả đào tạo, danh sách đào tạo cho Phòng Nội Vụ để theo dõi và

quản lý.

.

Cán bộ được cử đi đào tạo: Trước khi đi học phải bàn giao công việc đang

thực hiện, có trách nhiệm chấp hành nội quy nơi đào tạo, nghiêm túc trong quá

trình học tập để nâng cao trình độ. Sau khi kết thúc khóa đào tạo phải báo cáo với

thủ trưởng đơn vị và báo cáo với Phòng Nội Vụ cập nhật hồ sơ liên quan.

Bước 4: Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) kết quả công tác đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thuộc Quận cho UBND Quận và

Sở Nội vụ.

Phòng Nội vụ theo dõi q trình đào tạo; thu thập tồn bộ hồ sơ tài liệu về kết

quả học tập của cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo; Cuối năm cơng

tác, Phòng Nội vụ có trách nhiệm lập báo cáo lãnh đạo UBND Quận về kết quả

theo dõi quá trình đào tạo năm làm cơ sở cho lãnh đạo định hướng kế hoạch đào tạo

trong năm tiếp theo.132.2.4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND Quận 11,

Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Quận 11 năm

2016 thì đào tạo, bồi dưỡng bao gồm những nội dung sau:

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức,

viên chức của các cơ quan; kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo; xây

dựng; thống kê; văn thư – lưu trữ; kỹ năng soạn thoản văn bản; kỹ năng giao tiếp;

quản lý và giám sát dự án; công tác tôn giáo; tin học; ngoại ngữ,…cụ thể như sau:

+ Mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế, các hiệp định

thương mại vào năm 2016 cho chuyên viên, cán bộ phụ trách kinh tế Phòng Kinh tế

và Uỷ ban nhân dân 16 phường trên địa bàn Quận.

+ Tổ chức chiêu sinh 2 lớp Trung cấp Chính trị- Hành chính vào quý 3 năm

2016.

+ Mở lớp kỹ năng lãnh đạo điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo vào quý 3

năm 2016 cho cán bộ lãnh đạo của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân

Quận, phường.

+ Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác khen thưởng vào quý 3 năm 2016

cho cán bộ, công chức, phụ trách công tác thi đua khen thưởng tạo các phòng, ban,

đơn vị sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân 16 phường trên địa bàn Quận

+ Mở lớp bồi dưỡng kiến thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2008 vào quý 3 năm 2016 cho cán bộ, cơng chức phụ trách ISO tại

các phòng, ban và Uỷ ban nhân dân 16 phường trên địa bàn Quận.

+ Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản và công tác văn thư – lưu trữ

vào quý 3 năm 2016 cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện soạn thảo văn bản và14làm công tác văn thư – lưu trữ tại các phòng, ban và Uỷ ban nhân dân 16 phường

trên địa bàn Quận.

+ Mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng, mô hình, sáng kiến

trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao trong lao động sản xuất vào quý 4

năm 2016 cho cán bộ, công chức, phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các

phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân 16 phường trên địa bàn Quận.

+ Mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo vào quý 4

năm 2016 cho cán bộ, công chức dân tộc, tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân Quận và

Uỷ ban nhân 16 phường.

+ Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về lĩnh vực nhà đất vào quý 4

cho cán bộ, công chức Phòng quản lý đơ thị, Phòng Tài ngun và Mơi trường, Ban

Bồi thường giải phóng mặt bằng và cán bộ địa chính 16 phường.

+ Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên vào quý 4 năm 2016 cho

Bí thư, Phó Bí thư Quận Đồn và tương đương; Bí thư đồn phường, cán bộ, cơng

chức trực tiếp tham mưu xây dựng và thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với

thanh niên và công tác thanh niên.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật cán bộ, công chức và

các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Các đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân Quận tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập

huấn theo chuyên đề, nghiệp vụ,… căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn

vị.

+ Ngoài các lớp tổ chức tại Quận, Uỷ ban nhân dân Quận cử cán bộ, công

chức tham dự các lớp do Thành phố chiêu sinh như: bồi thường Quản lý nhà nước

ngạch chuyên viên chính, ngoại ngữ, tin học,...

152.2.5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND Quận 11 trong

năm 2016.

2.2.5.1. Về số lượng

* Đối với Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương

- Lý luận chính trị: trình độ cao cấp: 2 người; trình độ trung cấp: 1 người;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính: 02 người; chun viên: 3 người;

- Đào tạo chun mơn trình độ thạc sĩ: 01 người;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: 02 người;

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 3 người;

- Bồi dưỡng về Quốc phòng – An ninh: 7 người;

- Bồi dưỡng về ngoại ngữ: 3 người; Tin học: 3 người;

- Tổng số: 27 người. Trong đó người dân tộc thiểu số: 4 người; nữ: 2 người.

* Đối với các công chức chuyên môn

Ngạch chun viên:

- Lý luận chính trị: trình độ cao cấp: 3 người; trình độ trung cấp: 37 người; trình độ

sơ cấp: 6 người

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính: 02 người; chuyên viên: 17 người;

- Đào tạo chuyên môn trình độ thạc sỹ: 1 người; trình độ Đại học: 10 người;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: 17 người;

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 7 người;

- Bồi dưỡng về Quốc phòng – An ninh: 28 người;

- Bồi dưỡng về ngoại ngữ: 8 người; Tin học: 7 người;

16- Tổng số: 144 người. Trong đó người dân tộc thiểu số: 5 người; nữ: 1người.

Ngạch cán sự:

- Lý luận chính trị trình độ trung cấp: 01 người;

- Quản lý nhà nước: Ngạch cán sự: 15 người;

- Đào tạo chun mơn :trình độ Đại học: 8 người, trình độ cao đẳng: 1 người;

- Tổng số: 24 người.

Đối với đại biểu HĐND cấp phường:

- Lý luận chính trị: Trình độ cao cấp: 10 người, trình độ trung cấp: 43 người, trình

độ sơ cấp: 10 người và bồi dưỡng lý luận chính trị là 8 người.

- Đào tạo chun mơn: trình độ Thạc sĩ: 4 người, trình độ Đại học: 46 người; trình

độ Cao đẳng: 6 người, trình độ trung cấp: 7 người, trình độ sơ cấp: 4 người;

- Đào tạo, bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh: 68 người, ngoại ngữ: 35 người; tin

học: 33 người

- Tổng số: 293 người, trong đó người dân tộc thiểu số: 13 người, nữ: 2 người.

Đối với Cán bộ chuyên trách cấp phường:

- Lý luận chính trị: Trình độ cao cấp: 9 người, trình độ trung cấp: 25 người, trình độ

sơ cấp: 4 người;

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên chính: 1 người, ngạch chuyên viên: 15

người;

- Đào tạo chuyên mơn : trình độ Thạc sĩ: 8 người, trình độ Đại học: 25 người; trình

độ Cao đẳng: 2 người;

- Đào tạo, bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh: 37 người, ngoại ngữ: 25 người; tin

học: 26 người

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lý do chọn chuyên đề báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×