Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 NHỮNG BÀI HỌC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG 3 NHỮNG BÀI HỌC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnnhư tạo lập và khẳng định uy tín của mình trên thị trường. V à N h à nước cũng

như toàn xã h ộ i cũng đã dành sự quan tâm hơn đến các doanh nghiệp, góp phần

tạo nên cơ sở thuận l ợ i cho các doanh nghiệp phát huy những tiềm năng, củng c ố

khả năng cạnh tranh trong thời kừ mới.3.1.1. Về văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay

Văn hóa k i n h doanh Việt Nam là một phần của vãn hóa dân tộc được lưu

truyền và b ồ i đắp từ t h ế hệ này sang thế hệ khác. V ă n hóa k i n h doanh nước ta

cũng tiếp thu những nhân t ố văn hóa trong kinh doanh hình thành qua nhiều n ă m

của các nền k i n h tế hàng hóa trên thế giới, đồng thời tiếp thu và phát huy những

tinh hoa vãn hóa trong k i n h doanh cùa cha ơng trên cơ sở đó vận dụng phù hợp

với đặc điểm xã h ộ i hiện nay. Đ ó chính là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện

tại, giữa văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại để hình thành nên nền văn hóa

kinh doanh đặc sắc của V i ệ t Nam.

Về văn hóa k i n h doanh ở Việt Nam, ngay từ đầu thế kỷ 20 người thầy l ỗ i

lạc trong giới doanh thương V i ệ t Nam - Lương Văn Can - đã đưa ra những

nguyên nhân khiến cho thương mại khơng phát triển, đó cũng chính là những

hạn c h ế của người V i ệ t Nam: Người mình khơng có thương phẩm - Khơng cỏ

kiên lâm - Khơng có tin thực - Khơng cố nghị lực - Khơng biết trọng nghề Khơng có thương học - Kém đường giao thiệp - Khơng biết tiết kiệm - Khinh nội

hóa ... Những nhận định này khơng phải khơng có cơ sở của nó. Cho đến tận

bây giờ chúng ta nhìn lại nhận định của người xưa vẫn còn thấy sâu sắc, đúng

đắn. V à nếu chúng ta t h ử so sánh với thế hệ ngày nay thì cũng thấy diện mạo

doanh nhân và doanh nghiệp chưa khác được bao nhiêu '. V ậ y thì chúng ta hãy

cùng t h ử làm một phép so sánh để có được m ộ t cái nhìn tồn diện hơn về thực

trạng văn hóa k i n h doanh của các doanh nghiệp V i ệ t Nam.1"Văn hóa doanh nghiệp chính là đạo làm giàu" - Dương Trung Quốc (http://www.vneconomv.com )-65-Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhững nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật BẩnKhơng có tín thực (thiêu chữ tín)

C ó thể nói rằng đây vẫn luôn là một trong những điểm y ếu lớn nhất của các

doanh nghiệp V i ệ t Nam từ xưa đến nay. Xuất thân từ nén kinh tế tiểu nơng, lại

thường xun phải đương đầu với những hồn cảnh lự nhiên và xã hội nhiều bất

trợc, con người Việt Namthường có tầm nhìn thấp, ngợn hạn, hay thay đổi vàmuốn đi đường tợt, thay vì kiên nhẩn chờ đợi kết quả láu dài (Tham luận của

Thạc sĩ N g u y ễ n Hoàng Á n h (trường Đ ạ i học N g o ạ i Thương) tại H ộ i thứo Quốc

tế V i ệ t N a m học lẩn l i ) .1V à cho đến ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài cũng đưa ra những

nhận xét tương đồng: b ố i cứnh xã hội và môi trường k i n h tế V i ệ t Nam thuộc loại

"low trust society" (xã h ộ i thiếu c h ữ tín).

C ó thể thấy ngay điểm yếu này qua việc rất nhiều doanh nghiệp V i ệ t N a m

trong kinh doanh với các doanh nghiệp nước ngồi thường khơng coi trong chữ

tín, hay viện dẫn các lý do khách quan để khước từ việc thực hiện cam kết, để lại

ấn tượng không tốt cho các đối tác. Nghiêm trọng hơn là nhiều người lại không

cho đây là k h i ếm khuyết m à lại coi đó là đường l ố i khôn ngoan, r ồ i ché bai đối

tác là thiếu thơng cứm, khơng uyển chuyển.

Nhìn ra thế g i ớ i , giới doanh nhân Trung Quốc đã được cứ t h ế giới biế t đến

với tinh thần cộng đồng cao, người Nhật Bứn được vị nể và đánh giá cao bởi chữ

tín. Còn các doanh nghiệp V i ệ t Nam thì khứ năng tạo dựng lòng tin, chữ tín và

tính liên kết trong k i n h doanh vẫn được c o i là những điểm yếu. D o vậy, các

doanh nghiệp thiếu m ộ t yếu t ố quan trong cho sự tăng trưởng và phát triển, đó là

tính bền vững. Tất nhiên, chúng ta khơng thể khơng kể đến vai trò của yếu t ố

môi trường k i n h doanh. M ô i trường kinh doanh V i ệ t N a m vẫn còn rất thiếu tính

đồng bộ, tính ổn định, các chính sách của Chính phủ thường thay đổi, và k h i

thay đổi lại khơng tính đến quyền l ợ i của những người có liên quan. Đây là m ộ t1"Vãn hóa kinh doanh - Chữ tín làm trọng" - http://www.vietnamnet.vn (15.7.2004)-66-Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnk h i ế m khuyết quan trọng, gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp và làm cho

môi trường k i n h doanh V i ệ t Nam kém hấp dẫn với nhiều nhà đẩu tư nước ngồi.Khơng có thương phẩm

Thương phẩm ở đáy có thể được hiếu là hệ thống sản phẩm của doanh

nghiệp, là kết quả hoạt động k i n h doanh của doanh nghiệp và cũng là một trong

những yếu t ố đánh giá mực độ trưởng thành của văn hóa doanh nghiệp. Trong

đó, y ế u tố dễ nhận biết nhất chính là thương hiệu của sản phẩm. M ộ t thực tế cho

thấy là hiện nay đã có khá nhiều thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam

tạo dựng được uy tín trên thị trường như Bitis, M a y l o , T r u n g Nguyên...chựng

tỏ các doanh nghiệp V i ệ t Nam cũng đã có sự quan tâm đến việc gây dựng hình

ảnh, tạo dựng thương hiệu, nâng cao uy tín và cam kết v ớ i người tiêu dùng về

chất lượng của sản phẩm. Bước tiếp theo và cũng rất quan trọng m à các doanh

nghiệp cần quan tâm hiện nay đó chính là làm sao để g i ữ được niềm t i n của

người tiêu dùng, của đ ố i tác đối với hệ thống sản phẩm của mình. Đ ể làm được

điều này doanh nghiệp cẩn quan tâm đến việc không ngừng nâng cao chất lượng

sản phẩm và các dịch vụ sau bán hàng. M ộ t m i n h chựng cụ thể về vấn đề này:

Nếu như năm 1997, n ă m đầu tiên Giải thưởng Hàng V i ệ t Nam chất lượng cao

được tổ chực chỉ có 112 doanh nghiệp được bình chọn thì đến n ă m 2003 đã có

tới 447 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là có hàng chất lượng cao,

và năm 2005 con số này đã lén t ớ i 548 doanh nghiệp . Đây là m ộ t thực tế rất

1đáng mừng, và đây cũng là một điểm khác biệt so với các doanh nhân V i ệ t N a m

thời xưa.Khơng có kiên tâm

N h ư Thạc sỹ N g u y ễ n Hoàng ánh đã nhận xét: người V i ệ t N a m thường có

tầm nhìn thấp và ngắn hạn, hay thay đổi và m u ố n d i dường tắt, thay vì kiên nhẫn

chờ đợi kết quả lâu dài. Đ ó chính là khơng có kiên tâm. Đây là kết quả của m ộ t1Website Hàng Việt Nam chất lượng cao - http://www.hvnclc.com.vn-67-Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhững nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnnền văn hóa được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp cộng v ớ i

những ảnh hưởng của môi trường kinh doanh. K h i nền k i n h tế V i ệ t N a m chuyến

đổi sang cơ chế thị trường, k h i m à môi trường k i n h doanh, mơi trường pháp luật

còn chưa ổn định và nhiều khe hở, khát vống làm giàu, chạy theo lợi nhuận cộng

với tầm nhìn ngắn hạn đã nảy sinh tư tưởng làm ăn gian dối, đánh quả, chụp

giật...gây nên những ảnh hưởng rất lớn đến nền k i n h tế và hình ảnh của các

doanh nghiệp V i ệ t N a m trong mắt đối tác nước ngồi. C ó những doanh nghiệp

vừa nổi lên như m ộ t tấm gương kinh doanh thành đạt đã bị đưa ra toa vì trốn thuế

hoặc tham ơ tài sản nhà nước như hãng nước hoa Thanh Hương, M i n h Phụng

Epco, Tân Trường Sanh, Đông Nam Associates... Hay vụ án k i n h tế gán đáy như

Lã Thị K i m Oanh, N g u y ễ n Thị Bé Tư hay các vụ án của T C T Hàng không Việt

nam, vụ án của T C T Điện lực... Những ví dụ rất điển hình trên đã cho chúng ta

thấy rằng nếu thiếu một phương hướng kinh doanh đúng đắn, thiếu đi cái tâm

trong k i n h doanh thì các doanh nghiệp V i ệ t Nam khó có thể đứng vững trước làn

sóng d ữ của cơ chế thị trường.Khơng có thương hốc

"Thương h ố c " ở đây là một khái niệm rộng, nó bao g ồ m việc học tất cả

những kiến thức, kĩ năng cần thiết cho việc kinh doanh, cho hoạt động thương

nghiệp như là: k i ế n thức về k i n h doanh, khả năng và năng lực lãnh đạo, trình độ

của người lãnh đạo, những hiểu biết, trình độ nhận thức của doanh nhân về k i n h

doanh, về pháp luật...Và "thương hốc" cũng là m ộ t trong những điều kiện cơ

bản, chủ yếu cho m ộ t nền văn hóa k i n h doanh vững mạnh. Bởi vì chỉ có thể xây

dựng được văn hóa doanh nghiệp k h i bản thân người lãnh đạo và những thành

viên trong doanh nghiệp đó là những người có trình độ vãn hóa, có sự hiểu biết

về vãn hóa doanh ngiệp. T ừ đó hố m ớ i xác định rõ được những giá trị vãn hóa

của mình, những giá trị m à hố mong muốn có được trong doanh nghiệp. M ộ t

điều hiển nhiên là chúng ta không thể xây dựng nên cái m à chính chúng ta cũng-68-Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnkhơng thế hiếu. Nhưng nếu chỉ có văn hóa thơi thì chưa đủ, một điều kiện cốt

yếu nữa là người lãnh đạo doanh nghiệp cần có kiến thức, có trình độ hiếu biết ,

có tầm nhìn xa trơng rộng. C ó như thế họ m ớ i vạch ra được phương hướng, mục

đích kinh doanh đúng đắn và những chiến lược cụ thể để dận dắt m ọ i thành viên

của doanh nghiệp đi đúng hướng. Điều này cũng đã được nhắc đến trong phần

1.3.2. "Phong cách lãnh đạo - một nhân t ố quyết định đối v ớ i văn hóa k i n h

doanh của doanh nghiệp"

Về vấn đề này, chúng ta có thể nhận thấy ở V i ệ t N a m hiện nay có những

đặc điểm nổi bật sau:

Đội ngũ doanh nhăn Việt nam ngày càng được trẻ hoa. Theo kếtquả điểu tra của đề tài K X - 07 - 14 tiến hành năm 1998 thì độ tuổi trung bình

1của giám đốc là 40, trong đó từ 40 - 49 chiếm 4 2 % , 50 - 59 chiếm 3 2 % còn độ

tuổi 30 - 39 là 2 0 % . N h ư vậy, đội ngũ doanh nhân V i ệ t nam phần lớn đều nằm

trong độ tuổi sung sức. Đây là một thuận l ợ i l ớ n cho việc học hỏi, tiếp thu các

kiến thức, k i n h n g h i ệ m từ bên ngoài của doanh nghiệp V i ệ t nam

2Trình độ chung của doanh nhăn cũng tăng lên nhiều. Các số liệuđiểu tra đã cho thấy, khơng chỉ những người có học hành m ớ i bắt tay vào k i n h

doanh, m à ngay cả những người đang là doanh nhân cũng muốn học hỏi, nâng

cao trình độ của mình. Theo để tài K X - 07 - 14, 7 7 % giám đốc có trình độ đại

học. Đ ặ c biệt trong để tài này, con số giám đốc và Trưởng phòng k i n h doanh có

trình độ trên đại học lén tới 2 2 , 5 2 %

2Tuy nhiên, doanh nhân Việt nam nói chung đều thiếu các kiến thứcvề kinh doanh trong thời kỳ đổi mới. Theo đề tài K X - 07 - 14, chỉ có 8 % số

người được h ỏ i được đào tạo về quản trị k i n h doanh, 12,2% được đào tạo về quản

lý nói chung. 6 5 % cán bộ quản lý doanh nghiệp N h à nước được đào tạo trước13Vũ Quốc Tuấn. Để hình thành và phát triển tâng lớp doanh nhân Việt nam. DNVN. trang 19 -20

Đ ể lài: G i ả i pháp xây dựng vãn hỏa doanh nghiệp Việt nam trong điều kiện h ộ i nhập k h u vực và [hể giới - Th.sNguyễn Hồng Á n h và nhóm nghiên cứu. 54.-69-Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhững nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnnăm 1989, nhiều kiến thức khơng còn phù hợp với cơ c h ế mới. V ớ i đ ộ i ngũ

người quản lý trong các doanh nghiệp tư nhãn, thiếu hụt này còn rõ ràng hơn.

Chỉ có 3 0 % chủ doanh nghiệp qua các lớp quản lý trên dưới 3 tháng, 2 5 % chủ

doanh nghiệp biết rõ Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân, 2 5 % biết Luật

Lao dộng, 2 2 % biết Luật Phá sản, đạc biệt chỉ có 8 % người được h ỏ i biết về

Luật K h u y ế n khích đầu tư trong nước. Luật được quan tâm nhiều nhất là các luật

thuế cũng chỉ có 4 4 % số người được hỏi biết rõ các luật này.

C ó thổ thấy rằng, trình độ về "thương học" của các doanh nhân V i ệ t N a m

cũng đã có rất nhiều thay đổi đáng mừng. N h i ề u doanh nghiệp V i ệ t Nam cũng

đã ý thức được vai trò quan trọng của yếu tố văn hóa trong k i n h doanh, tầm quan

trọng của việc xây dựng một nền văn hóa vững mạnh cho mình. T u y nhiên, sự

thay dổi này vẫn chưa đủ đế tạo nên bộ mặt m ớ i cho nền vãn hóa k i n h doanh ở

V i ệ t Nam.

Còn về các yếu t ố khác như: "Khơng có nghị l ự c " , "không biết trọng nghề",

" K é m đường giao thiệp", "Không biết tiết kiệm", " k h i n h n ộ i hóa"..., chúng ta

cũng đã thấy có nhiều sự thay đổi, nhiều sự tiến bộ rất đáng mừng trong đội ngũ

doanh nhân V i ệ t Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ tuổi. Đ ã có rất nhiều điổn

hình trong xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp tại V i ệ t N a m trong những

năm gần đây, tạo nên một nét m ớ i cho nền văn hóa k i n h doanh V i ệ t Nam. Trong

số đó có thổ kổ đến như FPT, V i n a m i l k , Công ty gạch Đ ồ n g T â m .. .Đây chính là

những nhân vật tiên phong m ở đường cho q trình xây dựng văn hóa doanh

nghiệp tại V i ệ t Nam. V à nếu nhìn vào những nỗ lực của lớp doanh nhân V i ệ t

Nam h ô m nay, cộng v ớ i sự quan tâm của xã h ộ i - thổ hiện qua giải Sao vàng

đất V i ệ t dược tổ chức riêng cho các doanh nghiệp trẻ - và còn rất nhiều cuộc t h i

khác dành cho các bạn sinh viên, những doanh nhân tương lai, những người sẽ

góp phẩn tạo nên bộ mặt văn hóa kinh doanh của đất nước trong m ộ t tương lai

không xa. C ó thổ kổ đến hai cuộc thi là Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp do báo-70-Nhũng nét đặc trung trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật BànDiễn đàn doanh nghiệp phối hợp v ớ i Trung tâm thông t i n k i n h tế ( B ộ Ngoại

giao) tổ chức, hay Cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ do H ộ i doanh

nghiệp trẻ V i ệ t N a m tổ chức hàng năm. V ớ i mục đích tìm kiếm, b ồ i dưỡng và

phát triển các tài năng kinh doanh trẻ, những cuộc t h i như t h ế sẽ góp phẩn phát

triển đầt nước phồn vinh, đào tạo một lực lượng các doanh nhân trẻ có đủ trình

độ và kĩ năng cần thiết để có thể thành công trong thời kỳ h ộ i nhập kinh tế quốc

tế. T i n rằng v ớ i sự ủng hộ quan tâm của N h à nước và toàn xã hội, cùng với sự

nhận thức của bản thân các doanh nghiệp, chắc chắn những đặc điểm trên đây sẽ

khơng còn là y ế u điểm của các doanh nghiệp V i ệ t Nam nữa.3.2. BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TỪ VÃN HÓA KINH

DOANH NHẬT BẢN

Trước thực trạng văn hóa kinh doanh ở V i ệ t N a m hiện nay, chúng ta thầy

rằng nền văn hóa k i n h doanh của các doanh nghiệp V i ệ t N a m vẫn còn rầt nhiều

điểm yếu kém, và nó sẽ là một trong những cản trở trong quá trình h ộ i nhập

quốc tế và hợp tác v ớ i các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh

nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp V i ệ t N a m cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng

nền văn hóa cho mình. Trong q trình đó, từ những m ơ hình thành cơng của các

doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp V i ệ t N a m cũng có thể tự rút ra những

bài học cho mình. Điều quan trọng nhầt là các doanh nghiệp cần vận dụng sáng

tạo những ưu điểm trong văn hóa kinh doanh Nhật vào môi trường V i ệ t Nam, đối

với người lao động V i ệ t Nam, từ đó hình thành m ộ t nền văn hóa vững mạnh và

tiến bộ.3.2.1. Xác định mục đích và phương hướng kinh doanh đúng đán

Phương hướng k i n h doanh chính là con đường m à doanh nghiệp đạt đến

mục đích. Trong phương hướng k i n h doanh thì y ế u t ố mục đích k i n h doanh có

vai trò quyết định, nhưng ngược l ạ i phương hướng k i n h doanh lại liên quan trực-71 -Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhững nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩntiếp đến việc thực hiện mục đích k i n h doanh. Điều này có nghĩa là khơng thể đạt

được mục đích bằng m ọ i cách m à phải tuân theo những nguyên tắc luật pháp và

đạo đức trong k h i thực hiện các phương pháp k i n h doanh, đó chính là văn hóa

trong phương pháp k i n h doanh của doanh nghiệp.

Việc xác định m ộ t phương hưống kinh doanh đúng đắn là vô cùng quan

trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. N ế u

một doanh nghiệp không xác định được phương hưống k i n h doanh đúng đắn thì

dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể thành cơng và phát triển lâu dài được. Do

đó, bưốc đầu tiên m à các doanh nghiệp V i ệ t N a m cẩn quan tâm thực hiện là tìm

cho mình m ộ t phương hưống và mục đích kinh doanh đúng đắn.

Trẽn thực tế, về phương pháp kinh doanh thường có những điếm chung như

sau:

Tuân t h ủ pháp luật (kể cả pháp luật quốc gia, quốc tế cũng như điều

lệ, n ộ i quy của từng doanh nghiệp); đảm bảo m i n h bạch, công khai trong k i n h

doanh.

Chú trọng khoa học quản lý, tuân theo các nguyên lý quản lý khoa

học, dựa vào khoa học m à tổ chức bộ m á y quản lý, thực hiện các phương pháp

kinh doanh.

Dựa vào khoa học, kỹ thuật, vận dụng công nghệ tiên tiến trong điều

hành sản xuất kinh doanh.

Chú trọng quan hệ con người (đây cũng là m ộ t khuynh hưống m ố i

của phương pháp k i n h doanh hiện đại); phát huy năng lực xã h ộ i (còn g ọ i là vốn

xã hội) bao g ồ m n ă m nhân tố: giối lãnh đao chính trị, quan chức quản lý, tri thức,

doanh nhân và người lao động; quan trọng nhất là khơi dậy và phát huy tổng hợp

các tiềm năng, thực hiện sự c ố kết của các nhân t ố đó vì mục tiêu chung.

Đây chỉ là những điểm chung nhất của văn hóa k i n h doanh. Những điểm

chung này được vận dụng cụ thể trong từng thời kỳ nhất định, chịu ảnh hưởng-72-Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bảncủa c h ế độ sở hữu, hệ thống thể c h ế (trong đó chủ y ế u là thể c h ế chính trị, thế

chế k i n h tế, thể c h ế hành chính, thể c h ế văn hóa) của từng nước m à có những

thay đổi theo những chiều hướng khác nhau. Điểu quan trọng cần nhấn mạnh là

mục đích k i n h doanh quyết định phương pháp kinh doanh, mục đích kinh doanh

nói lên tầm vóc cao, thấp của văn hóa doanh nghiệp1C ó thể nói đây là bước đầu tiên quan trọng quyết định đến văn hóa k i n h

doanh của doanh nghiệp. V à trên cơ sở xác định đưảc phương hướng, mục đích

kinh doanh đúng đắn, doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một triết lý k i n h

doanh, nơi h ộ i tụ tất cả tinh thần của doanh nghiệp và là tư tưởng dẫn đạo cho

m ọ i thành viên trên con đường xây dựng và củng c ố vãn hóa doanh nghiệp.3.2.2. Dành sự quan tâm hơn nữa đến việc tuyển chọn và đãi ngộ nhản sự

Trong chương 2, chúng ta cũng đã thấy đưảc một điều rằng m ộ t yếu tố quan

trọng tạo nên thành công, sự vững mạnh cho các doanh nghiệp Nhật Bản chính là

lòng trung thành, sự gắn bó của m ỗ i thành viên d ố i v ớ i doanh nghiệp, và chính

nguồn sáng tạo khơng ngừng của m ỗ i cá nhân hảp lại tạo nén nguồn nội lực cho

doanh nghiệp. Đ ó cũng chính là kết quả cùa một c h ế độ tuyển chọn và đãi n g ộ

nhân sự rất đúng đắn tài tình của các doanh nghiệp Nhật Bản. ( C h ế độ tuyển

dụng suốt đời, đối nhân xử t h ế khéo léo.. .)•

Cũng như người Nhật, người lao động V i ệ t N a m cũng là những con người

cần cù, chịu khó trong lao động, có tư chất thơng minh, truyền thống hiếu học và

có tính sáng tạo cao, dễ tiếp thu cái m ớ i và dễ thích nghi v ớ i sự thay đổi của mói

trường. Con người V i ệ t Nam có tinh thần đồn kết và tính cộng đồng cao, h ọ

cũng có sự tận tâm, hãng say với công việc và trung thành v ớ i cơng ty...vậy thì

tại sao các doanh nghiệp V i ệ t Nam lại không thể thành công và phát triển như"Về vãn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiên nay" - V ũ Quốc Tuấn, Chuyên gia cao cấp. Ban nghiên cứu cùa Thù

tướng Chính phù (hĩtp://hanoi.vnn.vn/chuven de/ttvhdn/clbdn )

1-73-Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhững nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bảncác doanh nghiệp Nhật Bản? Điều cốt lõi có lẽ là do các doanh nghiệp chưa dành

sự quan tâm đúng mức đến hoạt động quản trị nhân sự.

Nhưng m ộ t thực tế nữa m à chúng ta cần quan tâm đến chính là những điểm

yếu của người lao động V i ệ t Nam so với lao động Nhật Bản. D o xuất phát tắ m ộ t

nền nông nghiệp nên người lao động vẫn mang tâm lý tiểu nông, thiếu tư tưởng

làm ăn lớn, yếu về tính nguyên tắc và nhất quán. V à do chưa quen với một nền

sản xuất l ớ n nên người lao động chưa có tác phong cơng nghiệp, vẫn còn thói

quen ỳ lại, dựa dẫm, thiếu tinh thần trách nhiệm, không tôn trọng giò giấc, vẫn

còn thói quen tùy tiện, coi của cơng là của chùa, làm việc theo kiểu hành chính,

"nói nhiều làm ít", "nói một đằng làm một nẻo"...Đây thực sự là những điểm

yếu m à chúng ta không thể thay đổi trong ngày m ộ t ngày hai. Chính tắ thực t ế

này m à vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là cần phải dành

sự quan tâm hem nữa đến công tác quản trị nhân sự. T ắ công tác tuyển chọn ban

đầu đến việc giáo dục, đào tạo người lao động, các doanh nghiệp đều cần phải đi

theo phương pháp và mục đích k i n h doanh đã lựa chọn. Các doanh nghiệp cần

phải làm cho m ỗ i người lao động thấm nhuần tư tưởng chủ đạo (triết lý) của

công ty, thu hút họ gắn bó v ố i cơng ty, coi công t y là m ộ t phần cuộc sống của họ,

khuyên khích và động viên người lao động sáng tạo để cải thiện môi trường làm

việc...Làm sao để hạn c h ế được những yếu điểm, khuyến khích những un điểm

của người lao động, làm sao để nguôi lao động luôn tự hào về công ty, về công

việc của mình và ln khát khao được cống hiến; đó chính là bài học rút ra t ắ

văn hóa của các doanh nghiệp Nhật Bản và cũng là mục tiêu cần hướng tới của

các doanh nghiệp V i ệ t Nam.3.2.3. Xây dựng một mơ hình kinh doanh lý tưởng, năng động và tiến bộ

M ộ t m ơ hình k i n h doanh lý tưởng, m ộ t mơi trường văn hóa doanh nghiệp

tiến bộ là nơi tạo ra m ộ t sức mạnh tổng thể c ố kết và cổ vũ người lao động trong

doanh nghiệp lao động sáng tạo v ớ i niềm t i n và lý tưởng cao đẹp. M ộ t m ô hình

-74-Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bẩnk i n h doanh lý tưởng là nơi m à m ọ i thành viên đều được tạo điều kiện đế phát

huy m ọ i năng lực của mình, nơi m à từ lãnh đạo doanh nghiệp đến m ỗ i người lao

động đều có chung m ộ t n i ềm tự hào được làm việc với cái tên của doanh nghiệp,

với thương hiệu của sản phẩm m à họ đã dồng lòng tạo dựng và phát triển. Chắ

trong m ộ t môi trường như vậy thì các thành viên m ớ i có ý thức trung thành và

gắn bó v ớ i cơng ty, đ e m hết sức mình ra cống hiến vì sự tồn vong của cơng ty,

tạo nên một nguồn lực mạnh mẽ giúp doanh nghiệp phát triển.

M ộ t quốc gia không thế tồn tại và phát triển nếu khơng báo tồn, gìn g i ữ

được nền văn hóa truyền thống của mình. M ộ t gia đình sẽ khơng thể đầm ấm

sum vầy và đóng góp tích cực cho xã h ộ i nếu khơng có gia phong, gia giáo.

Cũng như vậy, m ộ t doanh nghiệp sẽ khơng thể có một sự nghiệp lâu dài, bền

vững nếu khơng có m ộ t nền văn hóa đặc thù, hoặc tệ hơn nữa, mơi trường văn

hóa của doanh nghiệp lại là một bầu khơng khí căng thẳng, ức c h ế hoặc chắ tồn

những bất cơng. Các doanh nghiệp V i ệ t Nam hơn lúc nào hết cần phải ý thức

được điều này và chính băn thân giám đốc, người lãnh đạo công t y phải là những

người coi trọng việc xây dựng nén văn hóa doanh nghiệp. N g ư ờ i lãnh đạo phải là

những người tiên phong, tìm ra phương hướng k i n h doanh đúng đắn cho doanh

nghiệp, thu hút sự gắn bó của m ọ i thành viên với doanh nghiệp, khơi dậy tinh

thần đoàn kết của người lao động. N g ư ờ i Việt Nam đã rất đoàn kết gắn bó trong

đấu tranh chống l ạ i sự nơ dịch, xâm lấn của kẻ thù nhưng dường như truyề n

thống đó đang m ờ đi trong thời kỳ m ở của. Các doanh nghiệp V i ệ t N a m cần

thông qua các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để khôi phục tinh thần ấy, tạo

nên sức mạnh cho doanh nghiệp đi đến thành cơng.3.2.4. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong cộng đồng

Hình ảnh của doanh nghiệp chính là tổng hòa của nhiều yếu t ố như: chất

lượng sản phẩm, phong cách kinh doanh, văn hóa của doanh nghiệp cũng như

các hoạt động truyền thơng, quảng bá...hình ảnh của doanh nghiệp cũng chính-75-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 NHỮNG BÀI HỌC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×