Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Hồi quy hai giai đoạn (2SLS)

5 Hồi quy hai giai đoạn (2SLS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

59qo R ᠹᠹ香 䧐ᠹRᠹ䧐 ( 䁩

ᠹ香) (ᠹ o娐ᠹR

qoӯó, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐ᠹR娐ᠹR ᠹᠹ䧐 䁮 ) ể ᠹ䧐 䧐 ᠹ R(RE/ m)ӯ香 䁮䧐 U娐,R䧐 ᠹ 香䧐娐o㌳娐 ỗ R䧐 ᠹm 香䧐Romểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 RoRomểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 RoB ᠹ香 䁟ӯ䁫

U ᠹ香R䧐 ᠹ ᠹ䧐 䁮 ỗ Rᠹ香 ᠹR䁮 pR ᠹ o R Re䧐 o ᠹ ᠹ R ᠹ香o ử ụᠹ香 䧐 ᠹ 香䧐ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m ũᠹ香 oᠹ香ᠹ香 ㌳娐U 䁮 䁫, 䁮ᠹ香 m, ᠹR ᠹ香ᠹ香 mpRỉ香䧐 䧐 Rᠹᠹử ụᠹ香ӯ

RR m 䧐 ᠹ 香䧐ý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯRóR mơᠹ香 qo娐ᠹó Rể䧐 RE/ m (ᠹằử ụᠹ香 ể ᠹ䧐 䧐 ᠹ RRE/ mӯ

ảng 4ᠹ10娐 U ᠹơᠹ香 qo娐ᠹ 香䧐 娐 RE/ m 䁮 䁩

RE/ mRE/ m䁫ӯӯ䁟䁟 5***䁫ӯӯ

***, **,* ầᠹV 䧐

R䧐 oRỗ U㌳娐 䧐 ᠹ㌳娐 䧐 ᠹR䧐 ᠹ ởý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐ᠹ香 ụ 䁩ᠹ香 ụ 䁮 䧐ểý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯ, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹᠹR R䧐 ᠹo 䧐 ᠹ R䁮ᠹR 䧐ểᠹ香 ᠹ 䧐 䧐ᠹR,ᠹR oᠹRqoRểᠹ香 䁟ӯ䁫䁫ӯảng 4ᠹ11䧐ểᠹR oᠹR R䧐 o㌳娐 䧐 ᠹᠹ香 ụ 䁮 䧐ểᠹR R䧐 ᠹᠹ 䧐 䧐ᠹR

ô hình 䧐Eơ hình( RPEG )䧐E( RMPEG )ơ hìnhJRaverage( ROJ )iểm định tính phù hợp của biến cơng cụ

e䧐 eU香eᠹ 錰娐娐p 䁫䁟ӯ

U

錰 娐 oe6䁫䁟ӯ6䁫䁟ӯ 79娐䧐 䧐

ӯӯӯᠹ香6iểm định tính mạnh yếu của biến công cụ

U娐香香

W娐ᠹ娐䁫䁟 ӯ 䁫䁫䁟 ӯ 䁫䁫䁫6ӯ㌳6䁟䁫6ӯ㌳䁫6ӯ㌳䁫6ӯ㌳F 娐䧐 䧐

Y 香we娐eU䧐 䧐 娐娐 oe(䁫 %)

iểm định tính hợp lệ của biến công cụ

娐ᠹ eᠹ’

J錰R ơᠹ香娐䧐 䧐U ᠹR 錰R ơᠹ香 U ᠹR RR錰R ơᠹ香 U ᠹRᠹRᠹR RoᠹRRRoᠹRᠹRӯ䁫9㌳ӯ䁫㌳ӯӯ7䁫RoᠹRiểm định nội sinh

娐o娐ᠹ e䁟ӯ95䁫娐䧐 䧐

錰 娐 oe

qoӯ

䧐ểĐ 䧐6䁫ᠹRRể R䧐 ᠹ U ᠹᠹ香 䁟ӯ䁫䁫耀䧐 U ờᠹ香 R p R䧐 pRo ử ụᠹ香䁩J R ᠹ香 䧐 ᠹ R䁮ᠹR 䧐ểᠹRᠹ R㌳ ở R o

䧐 ᠹoᠹR Reᠹ香 ụ 䁩Rỉ ᠹR ᠹ 香䧐R ᠹR

U,R ᠹ香 ó 香䧐 U 䁫ӯ

ử ụᠹ香 R ᠹ香

䁮 óơᠹ香 qo娐ᠹB䧐 ᠹ

Rơᠹử ụᠹ香 䁮

䧐 Rᠹᠹ (䁫6ӯ㌳ ) ㌳娐ᠹR oᠹR R pᠹR 䧐 o 䧐 ᠹ

ᠹ䧐 Uừ RoᠹRể 䧐ểᠹR RR ᠹ香U娐香香R m 䧐 ᠹᠹ香 ụ䧐 䧐 ᠹ R 䧐 qom ᠹ 䧐 䧐ᠹRӯᠹ香 ụ

䧐 香䧐 U䧐ểe䧐 eU香eᠹ 錰娐娐p U㌳娐 䧐 ᠹᠹ香 ụ ử ụᠹ香 ó

Rỏ䧐 pR ơᠹ香 U ᠹRᠹᠹRӯ U䁮Y 香 (

ᠹ香 ụ R ᠹ香 R

ơᠹ香 qo娐ᠹ

oᠹRӯ䧐 娐䧐ᠹ娐W娐F) ᠹ䧐 䁫 %ӯ

R䧐 ᠹ

䁮 䧐 ᠹ, ᠹ香R 娐 䁮 䧐ể

ᠹ香 ụ 䁮6䁫om ᠹR䧐 ᠹ, R 䧐 qom Re

䧐ểᠹR ᠹ 䧐 䧐ᠹR Reqo娐oR p ᠹR ᠹ 香䧐RR䧐 pRo ử ụᠹ香娐ᠹ (䁫97 ) ó p 娐 oe = ӯ7䁫R䧐R o ㌳娐ᠹᠹ pRᠹ香 mӯ òᠹR ᠹR 錰E댳,m RR m óU䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ香R ᠹR R錰E댳, 䁩J R 娐 香䧐 䧐 qomqoRỉᠹR ó Rểᠹ ᠹ䧐 ằᠹ香 R ᠹ香 RR m ᠹRᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ởoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

娐䧐ᠹR R> ӯ䁫, 䧐 o ᠹ䁮mR ᠹ香 Uằᠹ香 R 䧐 qom ᠹ 䧐 䧐ᠹR䧐 䁮 ᠹ香 ᠹ䧐 䧐ᠹRӯ ừR ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香R 䧐ẩᠹᠹ R㌳ ở R o Re

ᠹ 䧐 䧐ᠹRӯ6Ơ

5ᠹ1䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹpRo ửụᠹ香䁫䁟o ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐qo ᠹ香R䧐 ᠹU ᠹ香 Ro䧐 䧐ᠹ ᠹ (䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 Roᠹ香 ㌳娐o ᠹ香R䧐 ᠹᠹᠹ䁫 ) Remᠹ香e

ử ụᠹ香ᠹR

ᠹ香(6) R

ᠹRó ý ᠹ香R 娐Rỉ香R 娐 䁮 ó ằᠹ香 R ᠹ香 R

R 䧐 qom

錰E댳,䧐 ᠹ U ᠹ香 RoU䧐ểᠹ䁫䁟ᠹᠹ pRᠹ香 ㌳娐䧐 qo娐ᠹ Rᠹ香 ㌳娐 娐U䧐ểᠹᠹ香 m ở 香䧐娐䧐香䧐 娐 RE/ m 䁮 R䧐 pRo

ᠹ R㌳ ở R o Reᠹ Uoᠹ香R䧐 ᠹR mᠹ R㌳ ở R o,

䧐 䁮 ᠹ香 ᠹ䧐 䧐ᠹRӯᠹᠹ Uẻ R ặᠹ R㌳ ở R o錰E댳 䁮 䁩J R 娐 香䧐 䧐 qomᠹR Réᠹᠹ R Rò娐 R ặ 香䧐䁮 Rơᠹ, ó R䧐䧐 ở 香䧐娐䧐oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 m ReR ᠹR ᠹ䁮mӯ 娐o R䧐 eR䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹᠹᠹ pRo Rỉ ừ ᠹᠹR (RE/ m) ó Rể RR mᠹᠹᠹ R㌳ ở R oӯ ýᠹ香 ể 香䧐 娐 RE/ m 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 ᠹ R 䧐 qom ᠹ 䧐 䧐ᠹR香䧐娐䧐ᠹ ᠹ䧐 ằᠹ香 R ᠹ香 R qo娐ᠹ RoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ 䧐 䧐ᠹR, R R 䧐 qom Rᠹm RepRo ử ụᠹ香ᠹR 香䧐娐䧐ᠹ R䧐ᠹ R㌳ ở R oӯ

R m錰E댳, 䁩J, 䁮 Uoᠹ香qo娐ᠹ RR ᠹ香o ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 ừᠹ香 香䧐娐䧐Romểᠹᠹ R㌳ ở R o ởR ᠹR 錰E댳,Rᠹ香V䧐ᠹ香 m 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香mo ᠹRỏ, ụ Rể 䁮 R ᠹ Rờ䧐 香䧐娐ᠹ ᠹ香R䧐 ᠹom ᠹR䧐 ᠹ,R m, Re䁫6, R ᠹ香 ㌳ ể ᠹ香R䧐 ᠹ

ᠹ 䧐 ᠹ 香䧐 )U䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 m ᠹ䧐o Rᠹ香 ㌳娐ó Rể 䁮ᠹᠹ pRᠹ R㌳ ở R o ㌳娐䁫6ӯUết quả nghiên cứu thực nghiệmĐ(5:ᠹ香 U ởᠹ香ӯ òᠹ

oᠹR ReR ᠹRᠹ香 ᠹ 䧐 䧐ᠹRӯ5ᠹ2 Ý nghĩa

qo ᠹ香R䧐 ᠹ

ᠹᠹ pRo Rᠹ香R䧐U䧐ểᠹ U ᠹ香 Roó ý ᠹ香R 娐 qo娐ᠹ U ᠹ香

-Đ 䧐

ᠹRᠹ香R m ằᠹ香 R ᠹ香ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹR䁮 ầoᠹR䁮 ầo

RoR

耀 䧐R䧐ểoᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o,qo ᠹ䁮mᠹR䁮 qo ᠹ ý耀

ý Rom

Ro䧐 o, 香䧐úpᠹ香 ㌳娐

ᠹR䁮 ầoᠹ香 m 䁮

ó ᠹR ᠹ香6㌳ọᠹ香 R p ý Rơᠹᠹ香 U ởᠹ香 U ᠹ香ơᠹ香 娐䧐 ㌳娐ᠹ香 m 香 ᠹR R oӯ B ᠹ ᠹᠹR ó 䁮

Rể R oӯ ừ ó 䁮 ỷ o

-Đ 䧐ᠹ香 ㌳娐

香ó䧐ᠹ香 m, Rơᠹ香 ᠹ香ᠹR䁮 ầoóý RomRoᠹ香qo娐ᠹ 䧐ể) ể ừ ó om U 香䧐娐䧐ᠹ香 m Reᠹ R䁮 e

ᠹᠹᠹ香 m ᠹR

ᠹR( Rở䧐ᠹ R㌳ ở R o pRù R pụ 䧐 ooổ䧐ӯo R 娐 RR mᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 ừᠹ香 香䧐娐䧐ᠹᠹ pR, ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om R 䧐, 䁮 om m o) U ᠹ香 Roử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐RoU ᠹ香 Roạn chế của bài nghiên cứuB䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 o,䁫䁟

ᠹ 䧐qo娐ᠹᠹ䁫6), U ᠹ香 R䧐 ởqo娐ᠹ

香䧐娐䧐ầᠹᠹ香 mӯ ýR娐m ổ䧐

o ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 o ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹRo, V娐ᠹ䧐 oӯ V 䧐 䧐䧐 ᠹ R䁮ᠹR㌳娐 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹR㌳ ở R oử ụᠹ香

Rắ pRụoRᠹᠹ RU ᠹӯ(ừọᠹ香ӯ

ᠹᠹ䁫6) 䁮䁮 W娐ᠹ香 (䁫 ) R ᠹ香䁫㌳), òᠹ䧐 ᠹ R䁮ᠹRRo ᠹR p ừ pR ᠹ o R

娐UU䧐䁮 W娐ᠹ香 (䁫㌳) ᠹ ᠹ, Rỉ

m ũᠹ香 Uở䧐 R䧐 o R䧐 pRo ử ụᠹ香

R ᠹR娐UU䧐䁮 W娐ᠹ香ᠹ香ᠹ R䧐 pRoᠹR娐oӯᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐Ro娐UU䧐Ro ᠹR p ằᠹ香ướng phát triển của đề tàio Rỉ 䁮 娐 ᠹ䁫䁟R ᠹRo, R䧐 R ᠹ香 ó5ᠹ4香R䧐 ᠹRo Rᠹ香 m䁮 ZR娐ᠹ香 (R ᠹRRᠹᠹ Rᠹ R㌳ ở R o ㌳娐 ừᠹ香(ừᠹ䁫㌳)ᠹ R䧐 pRoᠹ香 mӯo Rỉ 䁮 娐 ᠹ

䧐jU䧐ểᠹᠹ香 ㌳娐qo ᠹRoᠹR Re

Roᠹ香 R 娐 RR ᠹ香 óRo ᠹR p ReR䁮ᠹR Rᠹᠹ Rm 䁮 ᠹ香R䧐 ᠹRo ᠹR p ReRo ᠹR p Re

R ᠹ香 ㌳䁮 Rờ䧐 香䧐娐ᠹ ᠹ香R䧐 ᠹR䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ U ᠹ香 Roᠹ香香䧐 䧐 Ro R ó 䁮䁮 qo娐ᠹ Uọᠹ香 ᠹRRờ䧐 香䧐娐ᠹ ㌳娐(ầᠹ R䧐ểo Uõ䧐 ó 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 娐 Ró娐 香䧐 U

5ᠹ3ᠹ ᠹᠹR 䧐ầᠹ ᠹắ( 䁮 ᠹ ᠹ香R ᠹ香 䧐ᠹ䧐 m o ầoӯᠹR䁮 qo ᠹ ý耀ᠹ香o ᠹᠹ香,䧐ᠹRᠹ香 m 䁮 U㌳䧐 Uᠹᠹ pRᠹ香 m ᠹ䧐

ᠹ香U䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

mV䧐娐 , U ᠹ香ơᠹ香 娐䧐 ó Rểᠹ香 m U ᠹ香o ó oRᠹ香ᠹ香ӯ Rờ䧐Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Hồi quy hai giai đoạn (2SLS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×