Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu k

4 Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu k

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m,pR ơᠹ香 娐䧐 娐䧐

( o eU)ӯ

Roẩᠹ香䧐U p 娐 oe < ӯR娐m ổ䧐, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 ᠹᠹ香䁫ӯ Để ử ý R R䧐 ᠹo ử ụᠹ香 R 䧐 qom 娐䧐ơᠹ香 qo娐ᠹ ᠹ o óᠹ香Roẩᠹᠹ香ử ý R䧐 ử ụᠹ香 R 䧐 qom 娐䧐ᠹ香 ( o eU)ӯ

4ᠹ4ᠹ1ghiên cứu sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu ở cácgiai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của công ty

B ᠹ香 䁟ӯRể R䧐 ᠹ ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mR䧐娐 ReoᠹR Re

Re

,䧐 䧐ᠹ ᠹ (R ᠹR 錰E댳,䧐 䧐ᠹ ᠹ (香䧐娐䧐䁫䁫) R䁫䁫)ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香錰E댳, 䁩J 䁮 Uoᠹ香RoᠹR娐o U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹRᠹᠹ U ᠹ香 ᠹ

m 䧐 ᠹ 香䧐R䁮ᠹR 香䧐娐䧐香䧐娐䧐

U ᠹ香ᠹᠹqoRᠹmU ᠹ香oᠹR ReR䧐ᠹR (ᠹằ㌳ӯ Đ䧐 o ᠹ䁮m ó Rể

R ửR ᠹᠹ香 ừ UU ᠹ R U ờᠹ香ᠹR 香䧐ᠹ香 m; thứ hai, ᠹRRᠹR䁮 ầoR ᠹ香ᠹ香 R 䧐 qo

ơᠹ香 娐䧐ӯ䁫5,

Uở, 䁮

qoᠹᠹRᠹ ᠹ香䁮 U娐ᠹ香 (

ý ᠹ香R 娐 䁫 %) 䁮香䧐娐䧐娐䧐 U㌳䧐 UR moᠹᠹ ừ R ᠹ香 7 ᠹ㌳娐ᠹ香, R ᠹ ᠹ香 娐R䧐

ᠹ香 mӯᠹ香 m

7ᠹR䁮 ầoᠹ qo娐ᠹ R娐m 䧐 qo娐ᠹ R ᠹ香 R p ý

ᠹR 香䧐ᠹ香 mòᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香䁫5) ᠹ香R䧐 ᠹR 香䧐qo耀 thứ nhất,

䧐 R䧐 pRo ửo R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ R

ổ䧐ý ᠹ香R 娐 5%),香䧐 䧐 Ro RR m ằᠹ香 R ᠹ香 ㌳ᠹ香 R䧐 R ᠹ香 䧐ᠹ, ũᠹ香 ᠹRU ᠹ香U ᠹ香ᠹ香, Rể R䧐 ᠹU ᠹ R U ờᠹ香 R ᠹ香 R ᠹ V䧐

ỗ䧐R m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ om m o,R ᠹR 錰E댳 (ᠹằᠹ香 R ᠹmRỏ qo娐 䁮R䧐 香䧐娐䧐m 娐ᠹ香 Romểᠹ Rᠹ䧐ᠹᠹ耀 Rở䧐ᠹ香 m, om ᠹR䧐 ᠹ ể U ᠹRᠹ香 䁟ӯᠹᠹ Rở䧐ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香o óơᠹ香 娐䧐 ㌳娐香䧐娐䧐

䧐 ᠹ 香䧐ᠹᠹ om m oR ᠹR R 䧐 qom Rể R䧐 ᠹ ởR䧐 pRo ử ụᠹ香

䧐 香䧐óᠹR ᠹR ᠹ䁮mӯᠹRӯᠹ R㌳ ở R oᠹ䁮m U 䧐ᠹ香 ㌳娐R ᠹR R 䧐 qom, 香䧐娐䧐R㌳ ở R o R p Rơᠹ ở 香䧐娐䧐

ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,ᠹ香 m R䧐娐 R䁮ᠹR ᠹᠹᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 ㌳娐 娐ᠹ香 U ởᠹ香, U ởᠹ香 R䁮ᠹR, om m o, 䁮 om R 䧐ӯ香䧐娐䧐U ᠹ香ᠹᠹ RpR ᠹ

Ro ᠹR p香 䁮䧐 U娐, Re5㌳R ᠹR 䁩J R 香䧐娐䧐

om m o (ᠹằᠹᠹ om R 䧐 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香U ᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫 %), 䧐 o ᠹ䁮m pRù R pqo R 䧐 qom òᠹ R

ọᠹ香ӯ ĐặR㌳ ở R o,䧐 ,R mZE ó䧐ᠹm ᠹằử ụᠹ香ӯ䧐 ᠹ

ᠹ香 香䧐

U ᠹ香ᠹ香 mᠹ䧐U

U ᠹ香Ro R Re R娐䧐R ( 娐UU o香R 䁮 Ye,ở䧐 R U ờᠹ香䧐 R䧐 pRo ᠹ香R䧐 ᠹR oᠹ ẩᠹ䁮䧐Rơᠹ香, pRù R poᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

䧐 R䁮 U娐ᠹ香 (

ỷ oơᠹ香 ᠹ香ᠹ R㌳ ở䁫5) R䧐 R䧐ᠹR䧐 U ᠹ香qo䧐 香䧐ᠹR 香䧐R䧐 ӯR mơᠹ香 娐䧐U䧐ểᠹR ᠹR錰E댳 (ᠹằᠹ香 m

ọᠹ香òᠹ香 RoRờ䧐; thứ hai,䁮 R ᠹ香香䧐 䧐ᠹR 香䧐ᠹ,娐ᠹR ỗ Rỉ 䁮 ᠹở䧐 R U ờᠹ香,ᠹ R㌳ ở R oqo ᠹ䁮m ó Rể7)耀 thứ nhất,o 䁮 pR

䧐ᠹR䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫%) 䁮ý ᠹ香R 娐 䁫 %), 䧐 o ᠹ䁮m U 䧐ơᠹ香 娐䧐oý ᠹ香R 娐 5% R ặ 䁫%ӯR ᠹ香 香䧐úpR ᠹR 錰E댳 (ᠹằᠹR p U ᠹ香ó䧐 ỗ U ᠹ香 ᠹR p Rơᠹ ở

U ᠹ香Rᠹᠹ䧐 香䧐 R䧐 ㌳ӯ䁮B

qo ᠹ䁮m pRù R pổ pR䧐 o qoo ᠹ香R䧐 ᠹoqo ᠹ䁮m úᠹ香 RBE m R ᠹ香 ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香

R o ᠹ䁮ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹ 香䧐娐䧐ᠹ香 m ở香R䧐 ᠹR ᠹ U ᠹ香 ổᠹӯ

EV ópRù R poRe R娐䧐R ᠹR 錰E댳 䁮錰E댳, ᠹằU ᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫%,ọᠹ香ӯ香 䁮䧐 U娐,qoRᠹmom ᠹR䧐 ᠹ 䧐 o ᠹ䁮m R ᠹ香 pR 䧐

R ӯ Ró,qo䧐ểpRù R p (䧐 p 娐 oe < ӯ䁫)ӯR ᠹR RR mRqo娐ᠹ Uọᠹ香,ᠹRᠹR pR ơᠹ香 R䧐 o RỉᠹR ᠹRỏ Rơᠹ ӯ5,pRù R p ㌳娐m ᠹ香R䧐 ᠹ

R ᠹR Ro䧐 䧐 ᠹR mR ᠹR 䁮5䁟ảng 4ᠹ8

U䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

iến䧐 䧐 ᠹ R 香䧐 娐 R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m Reấu kỳơ hìnhvọng䧐E䧐 䧐ᠹ ᠹ (?Rở䧐+ӯᠹ香ӯU ởᠹ香

U ởᠹ香

R䁮ᠹR

om R 䧐++䁩RE

香䧐(䁟ӯ 6)ӯ 䁫9ӯ 䁟㌳7( 䁫ӯ5䁫)( 䁫ӯ㌳7)( ӯ 5)ӯ ㌳6ӯ 䁫 䁟ӯ㌳䁟ӯ ㌳ 6**( ӯ 5)( ӯ6䁟)( ӯ 9)( ӯ7 )ӯ 䁫ӯ 䁫6ӯ 5 7*ӯ( 䁫ӯ䁫7)(䁫ӯ77)( ӯ ㌳)( 䁫ӯ䁫䁟)

ӯӯ 7**( ӯ)ӯ 䁫ӯ䁫 7䁫**ӯ 9 䁫***( ӯ57)( ӯӯ 5 䁟***ӯ 䁟5㌳***ӯ 557**ӯ 5( ӯ59)(7ӯ55)( ӯ䁟䁟)(7ӯ 䁫)ӯӯӯ6

ӯ ㌳77***䁟7( ӯ))( ӯ㌳ )( ӯ)*ӯ( ӯ66)( 䁫ӯ)( ӯ ㌳)ӯ 䁟56***ӯ 5䁫 ***( ӯ99)(㌳ӯ ㌳)ӯ

ó ᠹRӯ( ӯ 5)

ó ᠹR( ㌳ӯ9 )7ӯ( ӯ䁫 )

B䧐 ᠹӯ䁫ӯ䁟 6***ӯ+EV**ӯ 䁫 䁫( ӯ9䁟)

LOSS t 䁫㌳ӯ6( ӯ59)ӯ 59䁟**BE m**( ӯ㌳ )++J ( ROJ )( ӯ㌳䁟)ZEZӯ䁫㌳6( ӯ7䁟)BRaverage( RMPEG )䁟*( 䁫ӯ69)ơ hình䧐E䁫ӯ6䁫䁟**

( ӯ㌳䁟)ᠹᠹ pR䁫䁫)ơ hình( RPEG )

B䧐 ᠹ Rặᠹᠹ R㌳ ở R o 䁮 香䧐娐䧐***ӯ 䁫䁟䁫

( ӯ䁟㌳)

ӯ5( ӯ)ӯ 䁫99ӯ ㌳ 9( ӯ㌳䁟)(䁫ӯ 䁫)ӯ9( 䁫ӯ䁟9)

R ᠹ香 ᠹRӯ䁫 5( ӯ䁟 )

R ᠹ香 ᠹR55R ởᠹ香R ởᠹ香R ởᠹ香R ởᠹ香ӯ䁟6䁫9ӯ䁟䁟㌳5ӯ䁫9 7(YEmR)

RᠹRӯ䁫䁟pR ơᠹ香

R䧐 o RỉᠹR

qo娐ᠹ䁟 䁫䁟 䁫䁟䁫9( )

ᠹ香 m

***, **,* ầᠹ4ᠹ4ᠹ2ý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐ý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯghiên cứu ảnh của giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống đếnchi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, với 䢐E/ A đại diện cho sự chuyển tiếp

trong chu kỳ sống của công ty

B ᠹ香 䁟ӯ9 Rể R䧐 ᠹ ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐

ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香

䁮 Uoᠹ香

ᠹRᠹ R㌳ ở R o,ᠹ香 ㌳娐 娐Ro ᠹR p 香䧐ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ᠹR p 香䧐ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ᠹRo ầoᠹ 娐ử ụᠹ香Rᠹmᠹ 娐ᠹ香ử ụᠹ香 R R ᠹR ᠹR R 䧐 qom Rụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹọᠹ香ӯ䧐ᠹm ᠹằR mqo ᠹ䁮m úᠹ香 R

U ᠹ香ᠹ香R mᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ R娐 , U ᠹ香 R䧐 ó

娐ᠹ香䧐 ỷRoᠹ香 U ởᠹ香ӯ

䧐 qo娐ᠹ Rᠹ香 m ở 香䧐娐䧐

娐ᠹ香ᠹ香 m, pRù R p

錰E댳, 䁩J

6) Rᠹ香 m Uẻ R ặᠹᠹ pRZE óᠹ香 m(ý ᠹ香R 娐 䁫%) ởᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐qo R 䧐 qom òᠹ Rᠹ香 mR䧐 Uᠹ香 m Uẻ R ặᠹ R㌳ ở R o ㌳娐R m RE/ mU ᠹ香ᠹ R㌳ ở R oӯ Đ䧐 o ᠹ䁮m R䧐 ổ

ᠹ香 ầoụᠹ香pRo ử ụᠹ香Rể R䧐 ᠹᠹ香 ㌳娐R ᠹR 錰E댳,emᠹ香eᠹ R p Rể R䧐 ᠹᠹ R㌳ ở R o (ᠹằR m ằᠹ香 R ᠹ香oᠹR ReR ᠹR ᠹ䁮mӯ ReRò娐 R ặ 香䧐䁮 Rơᠹ U ᠹ香 RoqoRomểᠹ 䧐 p U ᠹ香 Roo䧐 R䧐 pRo

oᠹR R䧐 pRo ửᠹᠹ R Rò娐 ó R䧐 pRo ử

ᠹ香 U ởᠹ香,U䧐ểᠹ U ᠹ香 Roqo ᠹ䁮m R

ᠹ香ᠹ R䧐䧐 ý Rom ӯ

䁮Boơᠹ香, pRù R poᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,ý ᠹ香R 娐 5% R ặ 䁫%ӯó56BE m R ᠹ香 ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香

R o ᠹ䁮ử ụᠹ香ӯ䧐 ᠹᠹ香 香䧐 qoơᠹ香 娐䧐ᠹ香 m

ᠹ䁮m U 䧐

Ye,R䧐 ӯ䧐ᠹRU䧐ểᠹở䧐 R U ờᠹ香,UEV ó

pRù R pọᠹ香

Rờ䧐; R R娐䧐,Re R娐䧐ơᠹ香m 䁮 m o,香 䁮䧐 U娐,qom ᠹ香R䧐 ᠹ

R mảng 4ᠹ9RE/ mRᠹmᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香B䧐 ᠹ Rặᠹý ᠹ香R 娐 䁫%), 䧐 o

R ( 娐UU o香R 䁮ở䧐 R U ờᠹ香䧐 R䧐 pRo ᠹ香R䧐 ᠹòᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香ơᠹ香 娐䧐ᠹ香 m ở R oᠹ ẩᠹ䁮䧐Rqo

ᠹR 香䧐ᠹӯ錰E댳, ᠹằᠹ R㌳ ở R o ReU ᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫%,oᠹ R㌳ ở R o, U 䧐R ᠹR RR mR錰E댳, Z

䁩RE óọᠹ香ӯ om ᠹR䧐 ᠹ,ᠹR pR ơᠹ香 R䧐 o RỉᠹR ᠹRỏ Rơᠹ ӯ5ᠹ R㌳ ở R o ReR ᠹR 䁩J 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹR, om ᠹR䧐 ᠹ 䧐 o ᠹ䁮m R ᠹ香 pR 䧐

䧐 䧐 ᠹR ӯ RR ᠹR 䁮 pRù R p (ó,qo䧐 p 娐 oe < ӯ䧐 䧐 ᠹ R 香䧐 娐 R䧐 pRo ử ụᠹ香

ấu kỳơ hìnhvọng䧐E?R ᠹRý ᠹ香R 娐 R pӯoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香iếnR ᠹR 錰E댳 䁮䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香mởR ᠹR RU ᠹ香ᠹ R㌳ ở R oọᠹ香ӯ䧐 qo娐ᠹ RR mᠹ R㌳ ở R o U ᠹ香香䧐 䧐 Ro R Re R娐䧐香R䧐 ᠹR ᠹ U ᠹ香 ổoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐ᠹ䁫5) R䧐 R䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香錰E댳 ( o ᠹằ

ᠹR 香䧐ᠹ,oơᠹ香 ᠹ香

R ᠹR䁮 R ᠹ香ᠹ R㌳ ởᠹ香 m娐ᠹR ỗ Rỉ 䁮 ᠹ䁮 U娐ᠹ香 (R䧐 pRo ử ụᠹ香qo ᠹ䁮m ó Rể7)耀 R ᠹR ,o 䁮 pRo ᠹ香R䧐 ᠹR ᠹR 錰E댳 䁮

䧐 香䧐䧐 RR ᠹ香 香䧐úp䧐 ỗ U ᠹ香 ᠹR p Rơᠹ ởoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香qo ᠹ䁮m pRù R pRᠹ䧐䧐ểqo娐ᠹ Uọᠹ香,ᠹRpRù R p ㌳娐䁫)ӯᠹ R㌳ ở R o 䁮 RE/ m

ơ hình

䧐Eơ hình

J ( ROJ )( RPEG )( RMPEG )䁫ӯ䁟㌳䁫***䁫ӯ76 ***5ӯ䁟䁟䁫***( ӯ 5)(㌳ӯ㌳5)(㌳ӯ69)ӯ 95䁫***䁫ӯ䁫 ㌳9***Raverageӯ57䁟***ӯ6 5***

(䁟ӯ䁟7)

ӯ6 䁟 ***57( 䁟ӯ5 )

ZEӯ 5 5***B+BE m+EVӯ 65㌳***香䧐( 䁟ӯ㌳5)ӯ 5***ӯ 䁟5 ***ӯ 5㌳ **ӯ 5 7***(9ӯ)(9ӯ㌳䁟)( ӯ 5)(6ӯ5 )7ӯ 䁫69ӯ 䁫6㌳䁫ӯ(䁫ӯ 䁫)( ӯ7 )( ӯ ㌳)( ӯ6㌳)ӯ 䁟77***( ㌳ӯ6 )( ㌳ӯ6㌳)ӯ ㌳ 9 ***ӯ ㌳6䁟***( ӯ 䁟)(㌳ӯӯӯ䁫6ӯ ㌳975㌳䁫

ӯ ㌳)ӯᠹRR ởᠹ香ӯ 䁫9㌳6䁟㌳ 5( 䁫ӯ 5)óᠹR(䁫ӯ)ӯ7( ӯ䁟㌳)R ᠹ香R ởᠹ香( ӯ 7)( ӯ䁟 )䁫59*䁫㌳

ӯ( ӯ䁟䁟)(䁫ӯ7䁟)óӯ 97 ***( ㌳ӯ䁟㌳)(䁫ӯ䁟9)

B䧐 ᠹӯ䁫9㌳ ***( ㌳ӯ㌳䁟)ӯ 5 䁫***䁩RE( ӯ76))ӯ+( 䁟ӯ㌳9)( ӯ+LOSS t 䁫Z( 6ӯ㌳7)ᠹRR ᠹ香R ởᠹ香ᠹRR ởᠹ香(YEmR)

RᠹRӯ56䁟9ӯ6ӯ 䁫 䁫ӯ76pR ơᠹ香

R䧐 o RỉᠹR

qo娐ᠹ䁟 䁫䁟 䁫䁟䁫9( )

ᠹ香 m

***, **,* ầᠹý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐Tổng kết lại, ó ằᠹ香 R ᠹ香 R

R㌳ ở R o R p Rơᠹ 香䧐娐䧐

m oӯ om ᠹR䧐 ᠹ,

pRo ử ụᠹ香

o ᠹ香R䧐 ᠹR m 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m o, 䁮 香䧐娐䧐qo ᠹ䁮m ó䧐ᠹo ᠹRỏ, Rờ䧐 香䧐娐ᠹ ᠹ香R䧐 ᠹý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯᠹᠹ Rở䧐娐 U娐ó R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ om R 䧐 娐 Rơᠹ 香䧐娐䧐m R ᠹ香 娐ᠹ R㌳ ở R o, ᠹ ᠹ R 娐 Rể䁮 Uờ䧐 Uᠹ ởᠹᠹ om

oᠹR R䧐o ᠹӯ 香om ᠹ ᠹR ᠹ ó Rể 䁮o Rỉ ừ ᠹ䁫䁟䁫6,ᠹ R 娐5qo娐ᠹR䧐 pRo ử ụᠹ香U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mӯ òᠹ ᠹ香R䧐 ᠹU ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m, Rᠹ R㌳ ở R o ởR㌳ ở R oӯ B ᠹ ᠹᠹR ó 䧐 ᠹ

R㌳ ở R o ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香

R p䧐 RR䧐 pRo ử ụᠹ香m

ọᠹ香òᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香R R娐䧐,ᠹ香 m ở R o香R䧐 ᠹR ᠹ U ᠹ香 ổ

4ᠹ5ᠹ香pRo ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香o pRù R p䁮䧐ơᠹ香 娐䧐ᠹ ẩᠹọᠹ香ӯ BE mᠹ R㌳ ở R o, pRùᠹ香 香䧐 qoRR ᠹ香 香䧐úpo ᠹ香R䧐 ᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 R䧐 pRo ᠹ香R䧐 ᠹ

qo

ᠹR 香䧐o U 䧐ᠹ R㌳ ởọᠹ香,7)耀 R ᠹR ,o 䁮 pR䧐ᠹRoӯ B䧐 ᠹU䧐ểᠹᠹ,娐ᠹR ỗ Rỉ 䁮 ᠹở䧐 R U ờᠹ香,ᠹ香

Rờ䧐;䁮 R ᠹ香ᠹӯo,ᠹR Rᠹ R p Rơᠹ䧐 qo娐ᠹ R香䧐 䧐 qom

ᠹ香 ụ,ᠹ䁮m 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ

R 䧐 pᠹ 䧐 䧐ᠹR 䁮 R ᠹ香ó Rểᠹᠹ Rở䧐娐ᠹR Ro娐 ỗ, U ᠹ香 R䧐 ó娐ᠹ香ᠹ香 U ởᠹ香ӯ om ᠹR䧐 ᠹ,

R䧐 ᠹᠹ香 ᠹ 䧐 䧐ᠹRӯU ᠹ香 pR ơᠹ香 U ᠹR R 䧐 qom óơᠹ香 qo娐ᠹӯ Đểo ử ụᠹ香䧐 娐䧐ᠹᠹ R Rò娐 R ặ 香䧐䁮 Rơᠹ ó

R RR ᠹR R 䧐 qom R娐䧐 香䧐娐䧐ᠹ ᠹ䁮m Rỉ pRù R p R䧐 䧐 ᠹơᠹ香 qo娐ᠹᠹ香 m U ᠹ香 香䧐娐䧐ᠹ香 m Uẻ R ặRom U娐 R䧐 RE/ m 䁮 娐䧐ᠹ香 ể 香䧐 娐 RE/ m 䁮 R䧐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹ, R ặ ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香Đ䧐 o ᠹ䁮mR mᠹ R㌳ ở R o, Rể R䧐 ᠹR䧐 pRo ử ụᠹ香䧐ᠹRR ( 娐UU o香R 䁮 Ye,ơᠹ香 娐䧐U ᠹ香ồi quy hai giai đoạn (2S S)

R ᠹR䧐 ᠹRm 娐ᠹ香 ể (ᠹằ錰E댳ӯ R䧐 ᠹ香 䧐 ᠹ LOSS t 䁫 óở䧐 R U ờᠹ香U䧐ểᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 ể ở香䧐 䧐 Ro R Re R娐䧐ᠹR 香䧐ᠹ R㌳ ở R o U ᠹ香R ᠹR 錰E댳 䁮ᠹᠹ pRR m 䧐 ᠹEV 䁮 LOSS t 䁫 ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香qo ᠹ䁮m ó Rể䧐ᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䁫5) R䧐 RᠹR娐oRomểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ể,䁮 U娐ᠹ香 (R o Reọᠹ香ZE 䁮 BU䧐ểᠹ Ro ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐qo ᠹ䁮m 香䧐 ᠹ香 ᠹR娐o ởR ᠹ香 ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香ᠹᠹ pR䧐 RE/ m ᠹ䧐 䧐 ᠹ Rqo pRù R pý ᠹ香R 娐 䁫%), 䁮香䧐娐䧐ᠹ香 ụ 䁮ơᠹ香 qo娐ᠹᠹᠹ䧐 䧐 ᠹӯ

䁮 om R 䧐 ᠹR ᠹ Roᠹ香 óᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹqo R ᠹᠹ香 U ởᠹ香 䁮 R Rò娐 óᠹ香59qo R ᠹᠹ香 䧐ᠹRᠹ䧐 ( 䁩

ᠹ香) (ᠹ o娐ᠹR

qoӯó, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐ᠹR娐ᠹR ᠹᠹ䧐 䁮 ) ể ᠹ䧐 䧐 ᠹ R(RE/ m)ӯ香 䁮䧐 U娐,R䧐 ᠹ 香䧐娐o㌳娐 ỗ R䧐 ᠹm 香䧐Romểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 RoRomểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 RoB ᠹ香 䁟ӯ䁫

U ᠹ香R䧐 ᠹ ᠹ䧐 䁮 ỗ Rᠹ香 ᠹR䁮 pR ᠹ o R Re䧐 o ᠹ ᠹ R ᠹ香o ử ụᠹ香 䧐 ᠹ 香䧐ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m ũᠹ香 oᠹ香ᠹ香 ㌳娐U 䁮 䁫, 䁮ᠹ香 m, ᠹR ᠹ香ᠹ香 mpRỉ香䧐 䧐 Rᠹᠹử ụᠹ香ӯ

RR m 䧐 ᠹ 香䧐ý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯRóR mơᠹ香 qo娐ᠹó Rể䧐 RE/ m (ᠹằử ụᠹ香 ể ᠹ䧐 䧐 ᠹ RRE/ mӯ

ảng 4ᠹ10娐 U ᠹơᠹ香 qo娐ᠹ 香䧐 娐 RE/ m 䁮 䁩

RE/ mRE/ m䁫ӯӯ䁟䁟 5***䁫ӯӯ

***, **,* ầᠹV 䧐

R䧐 oRỗ U㌳娐 䧐 ᠹ㌳娐 䧐 ᠹR䧐 ᠹ ởý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐ᠹ香 ụ 䁩ᠹ香 ụ 䁮 䧐ểý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯ, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹᠹR R䧐 ᠹo 䧐 ᠹ R䁮ᠹR 䧐ểᠹ香 ᠹ 䧐 䧐ᠹR,ᠹR oᠹRqoRểᠹ香 䁟ӯ䁫䁫ӯảng 4ᠹ11䧐ểᠹR oᠹR R䧐 o㌳娐 䧐 ᠹᠹ香 ụ 䁮 䧐ểᠹR R䧐 ᠹᠹ 䧐 䧐ᠹR

ơ hình 䧐Eơ hình( RPEG )䧐E( RMPEG )ơ hìnhJRaverage( ROJ )iểm định tính phù hợp của biến cơng cụ

e䧐 eU香eᠹ 錰娐娐p 䁫䁟ӯ

U

錰 娐 oe6䁫䁟ӯ6䁫䁟ӯ 79娐䧐 䧐

ӯӯӯᠹ香Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu k

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×