Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân tích tương quan

3 Phân tích tương quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

䁟9Be 娐 (BE m) ó

䁫 %), Rể R䧐 ᠹơᠹ香 qo娐ᠹᠹ香 m ở 香䧐娐䧐Đòᠹ ẩm ( EV) ó

ᠹ香R 娐 䁫%), U 䧐

Rở䧐ᠹ香 m U ᠹ香

ó䁮䧐 Uơᠹ香 qo娐ᠹR ửᠹᠹ Rở䧐ᠹᠹ om m o (ᠹằᠹᠹ U ᠹ香 Ro

o 䧐 p ụ香 䁮䧐 U娐, ể

㌳娐 V Fᠹ香 m R䧐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐U ᠹ香ý

ᠹᠹó Rể 香䧐 䧐 Ro R ó 䁮

ᠹ香 m䁮ᠹ香 娐m ᠹ香 ᠹ R䁮ᠹ香ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ (BeU香eU 䁮 U e ,ᠹ香 R 娐 ᠹắRắ ӯU ᠹ香ơᠹ香 qo娐ᠹᠹ香 m ầo香 䁮䧐 U娐, òᠹ ẩm óý ᠹ香R 娐 䁫%) 䁮 om R 䧐䧐 香䧐娐䧐

ᠹ香 ở 香䧐娐䧐U ᠹ香ơᠹ香 qo娐ᠹ oᠹ香䧐 ᠹ, om ᠹR䧐 ᠹ R 娐 ㌳ ơ ở ểụᠹ香 ᠹR ᠹ(ᠹằo R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ)ᠹᠹ om m o (ᠹằ

ᠹ óᠹ香 pR ᠹ o Rᠹ香R䧐 ᠹᠹᠹ Rở䧐ó,( Reý ᠹ香R 娐ᠹ香 香䧐 R p Rơᠹӯý

U ᠹ香ý ᠹ香R 娐 5%)ӯ䧐 香䧐娐䧐香䧐 娐ӯᠹ ᠹ䧐 ừ Uý ᠹ香R 娐 5%) Rể R䧐 ᠹ ᠹ香om ơ pR

ᠹ香 ㌳娐䧐 R ᠹ ᠹ香 R䁮ᠹRᠹ香om ơ pR

ơᠹ香䧐 香䧐娐䧐ó 香䧐úp 香䧐䧐 香䧐娐䧐U ᠹ香䧐 ᠹở䧐 ᠹ香o ᠹ ᠹ 䧐ó ở 香䧐娐䧐ᠹ U㌳䧐 Uơᠹ香RoR ử oᠹ ụᠹ香 U䁫995), R(ᠹằơᠹ香 qo娐ᠹo R óᠹᠹ R Rò娐 (ᠹằᠹᠹ R Rò娐 ó䧐 ý RomR㌳ m o䧐 香䧐娐䧐(ᠹằU ᠹ香ᠹᠹ Rở䧐, 䁮ơᠹ香 qo娐ᠹơᠹ香 qo娐ᠹý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯ

p䧐 ᠹR ᠹ 娐ᠹ ầo娐 U娐 ᠹR ᠹᠹ香 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹRpRóᠹ香 ᠹ䧐 pR ơᠹ香 娐䧐 (V F) R

o ᠹRỏ RơᠹR

R m R ᠹ香 ó 娐䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐䧐 ᠹ R䁮ᠹR pR ᠹ o R R 䧐 qom ể 䁮

Uằᠹ香 R ᠹ香 ó R䧐 ᠹR ᠹR ᠹ香R䧐 ᠹᠹᠹ Rở䧐ᠹ香 娐ᠹ香 mӯó 䁮䧐䧐 qo娐ᠹ R ᠹ䁮mӯᠹ香 om ᠹ, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹừᠹ香 䧐 ᠹ

ᠹ香 om ᠹp,

m U娐 香䧐 娐o ử

香䧐U䧐 ᠹ U ᠹ香5ảng 4ᠹ7娐 U ᠹ

Rở䧐Raverage

Raverageơᠹ香 qo娐ᠹ 香䧐 娐

ᠹ香

U ởᠹ香ӯ 55䁫ӯᠹ香

U ởᠹ香

BR Rò娐ӯ 䁟96ӯ ㌳

***

ӯ 96

***

ӯ 69

***

ӯ 6

***

ӯ 䁫 9䁫ӯӯ䁫䁟5㌳

***

ӯ 䁫 䁫ӯ䁫 56

***

ӯ 6ӯ ㌳䁟ӯ 䁟 6om R 䧐ӯ 9 䁫

**

ӯ ㌳䁟7ZEӯ䁫䁟6

***

ӯ㌳㌳56

***

ӯ 57䁫BE mӯ59 ㌳

***

ӯ 䁫5䁫RE/ mBBR

Rò娐om m oom

R 䧐RE/ mӯ ㌳䁫5䁫ӯZEBBE mEVLOSS t 䁫Z䁫ӯRở䧐om m o䧐 ᠹӯ 99

**

EV

ӯ 䁫

*

Z 䁩RE

ӯ䁫 ㌳㌳

***ӯ 䁟䁫7LOSS t 䁫***, **,* ầᠹӯ

***

ӯ 9 䁟

**ӯ 56

***

ӯ ㌳ 7

***

ӯ䁫999

***

ӯ 6㌳ӯ 䁫7䁟

ӯ 57

ӯ 䁫䁟䁫ӯ

ӯ 969

***

ӯ 䁟 7

***

ӯ 57

*

ӯ 䁟 䁟

*䁫ӯӯ 䁟䁟ӯ ㌳䁫7

***

ӯ 5

*

ӯ䁫 5㌳

***

ӯ 䁫ӯ 7 ㌳ӯ ㌳59ӯ䁫 䁫

***

ӯ䁫 䁟㌳

**

ӯ ㌳6ӯ 7䁫6ӯ ㌳㌳6*

ӯ 䁫䁟9

ӯ

ӯ 䁫9ӯ䁫655

***

ӯ䁫䁟9

***ý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐䁫ӯӯ䁫 6

**

ӯ ㌳ӯ䁫7䁟㌳

***

ӯ䁫㌳㌳㌳

***

ӯ ㌳76

ӯ㌳9䁟䁟

***

ӯ 7

*

ӯ䁫5䁫6

***䁫ӯ

ӯӯ㌳㌳

***

ӯ䁫䁫䁫5

**

ӯ㌳97

***

ӯ 6㌳

***ý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯ䁫ӯ

ӯ 䁫 ㌳

ӯ 67䁟䁫ӯ

ӯ 59ӯ 䁟㌳

ӯ 䁟 䁫

****䁫ӯӯ ㌳9ӯ 䁟 ㌳䁫ӯӯӯ 577ӯ 656

***䁫ӯ5䁫4ᠹ4 Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống đến chi phí sử

dụng vốn chủ sở hữu

錰Rầᠹ ᠹ䁮m ử ụᠹ香 pR ᠹ o R R 䧐 qom ể

Roᠹ香 ㌳娐

Để 䧐ểᠹ香 mᠹRᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香pRù R p ㌳娐ᠹR pR ơᠹ香 ᠹRỏ ᠹRR䧐 oᠹR ᠹR ᠹ ử 娐香U娐ᠹ香e (

Roơᠹ香 ᠹ香U ᠹ香 RoᠹR 香䧐ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 ᠹ香 o ᠹR䧐 ᠹ (RE) 䁮

e 䁩), 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ) (BUeo R 娐ᠹ 錰娐香娐ᠹ, 䁫9

)ӯ 댳䧐oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 mᠹR Re

ᠹR pR ơᠹ香 RooᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o䧐 RE/ m ᠹ䧐 䧐 ᠹ Rᠹ香 ㌳娐R mR ᠹR 錰Để 䧐ể

ᠹ香

댳䧐Uᠹ香 m, ầᠹ

e 䁩ᠹRơᠹ香 ᠹ香䁫䁫) ầᠹơᠹ香 ᠹ香

䧐 ᠹ Rᠹ香 m (ᠹằU ᠹ香Để 䧐ể

ᠹ香 ểR mᠹᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐

qo ᠹ䁮m Rý ᠹ香R 娐 䁫%ӯ

娐oR ᠹR娐ᠹ ( 娐o娐ᠹ, 䁫97 )ӯoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 mᠹR Re

R䧐ᠹR pR ơᠹ香 Roᠹ R㌳ ở R o

ᠹ香 m, ầᠹ䧐 RE/ m ᠹ䧐

䁮 6㌳ӯ, 7ӯ䁟 ,R ᠹR FE 䁮 pRù R p ᠹRể ᠹ香R䧐 ᠹᠹ香ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 pR ơᠹ香 娐䧐 娐䧐R ử娐 ổ䧐 (B娐o ,

䁫䁫) ầᠹo ᠹRý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯᠹR R䧐 ᠹᠹR W娐oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香qo ᠹ䁮m R

香䧐娐䧐ᠹ香 ㌳娐Romểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香 RoR ởᠹ香 ㌳娐ᠹRᠹᠹRomểᠹ 䧐 ᠹ U ᠹ香䁮 䁟 ӯ䁟5, 79ӯ㌳7, 䁟 ӯ6 , ㌳䁫ӯ ㌳ӯ 댳䧐 U䁟 ӯ76, 6ӯ䁫 ӯụᠹ香ᠹᠹ U ᠹ香 Ro䧐 香䧐娐䧐ᠹ香 ᠹ香 o ᠹR䧐 ᠹ (RE) 䁮ᠹR pR ơᠹ香 Ro䧐 䧐ᠹ ᠹ (UR ᠹRᠹR pR ơᠹ香ơᠹ香 ᠹ香U ᠹ香o ử ụᠹ香 䧐ể䧐 香䧐娐䧐䧐ể䁮 R ᠹ香 pRù R p, ᠹằpRù R p ㌳娐R㌳ ở R oR䧐䁮 ㌳䁫ӯ55, 䁫ӯ䁫䁟, 7ӯ㌳㌳, 䁫9ӯ 9ӯᠹR (FE), 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ

R䧐U䧐 䧐ᠹ ᠹ (ӯ䁫9ӯ 댳䧐 U R䧐R ᠹRo ử ụᠹ香 䧐ểᠹ R㌳ ở R o䁫7ӯ 䁫, 䁫 ӯ䁫 , ㌳ ӯ6㌳,

Roᠹᠹ U ᠹ香ᠹ R㌳ ở R oӯR ᠹR

ᠹ香 (錰ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐ᠹ ᠹ䧐 pR ơᠹ香 娐䧐 娐䧐ᠹ R㌳ ở R o,ơᠹ香 ᠹ香R娐m ổ䧐, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 R娐䧐qo䧐ểᠹR RR娐m ổ䧐 ở

RᠹR 香䧐娐䧐o ử ụᠹ香R m ằᠹ香 R ᠹ香

oᠹR R䧐 pRo ửᠹᠹ pRU䧐ểᠹ U ᠹ香5Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m,pR ơᠹ香 娐䧐 娐䧐

( o eU)ӯ

Roẩᠹ香䧐U p 娐 oe < ӯR娐m ổ䧐, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 ᠹᠹ香䁫ӯ Để ử ý R R䧐 ᠹo ử ụᠹ香 R 䧐 qom 娐䧐ơᠹ香 qo娐ᠹ ᠹ o óᠹ香Roẩᠹᠹ香ử ý R䧐 ử ụᠹ香 R 䧐 qom 娐䧐ᠹ香 ( o eU)ӯ

4ᠹ4ᠹ1ghiên cứu sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu ở cácgiai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của công ty

B ᠹ香 䁟ӯRể R䧐 ᠹ ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mR䧐娐 ReoᠹR Re

Re

,䧐 䧐ᠹ ᠹ (R ᠹR 錰E댳,䧐 䧐ᠹ ᠹ (香䧐娐䧐䁫䁫) R䁫䁫)ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香錰E댳, 䁩J 䁮 Uoᠹ香RoᠹR娐o U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹRᠹᠹ U ᠹ香 ᠹ

m 䧐 ᠹ 香䧐R䁮ᠹR 香䧐娐䧐香䧐娐䧐

U ᠹ香ᠹᠹqoRᠹmU ᠹ香oᠹR ReR䧐ᠹR (ᠹằ㌳ӯ Đ䧐 o ᠹ䁮m ó Rể

R ửR ᠹᠹ香 ừ UU ᠹ R U ờᠹ香ᠹR 香䧐ᠹ香 m; thứ hai, ᠹRRᠹR䁮 ầoR ᠹ香ᠹ香 R 䧐 qo

ơᠹ香 娐䧐ӯ䁫5,

Uở, 䁮

qoᠹᠹRᠹ ᠹ香䁮 U娐ᠹ香 (

ý ᠹ香R 娐 䁫 %) 䁮香䧐娐䧐娐䧐 U㌳䧐 UR moᠹᠹ ừ R ᠹ香 7 ᠹ㌳娐ᠹ香, R ᠹ ᠹ香 娐R䧐

ᠹ香 mӯᠹ香 m

7ᠹR䁮 ầoᠹ qo娐ᠹ R娐m 䧐 qo娐ᠹ R ᠹ香 R p ý

ᠹR 香䧐ᠹ香 mòᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香䁫5) ᠹ香R䧐 ᠹR 香䧐qo耀 thứ nhất,

䧐 R䧐 pRo ửo R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ R

ổ䧐ý ᠹ香R 娐 5%),香䧐 䧐 Ro RR m ằᠹ香 R ᠹ香 ㌳ᠹ香 R䧐 R ᠹ香 䧐ᠹ, ũᠹ香 ᠹRU ᠹ香U ᠹ香ᠹ香, Rể R䧐 ᠹU ᠹ R U ờᠹ香 R ᠹ香 R ᠹ V䧐

ỗ䧐R m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ om m o,R ᠹR 錰E댳 (ᠹằᠹ香 R ᠹmRỏ qo娐 䁮R䧐 香䧐娐䧐m 娐ᠹ香 Romểᠹ Rᠹ䧐ᠹᠹ耀 Rở䧐ᠹ香 m, om ᠹR䧐 ᠹ ể U ᠹRᠹ香 䁟ӯᠹᠹ Rở䧐ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香o óơᠹ香 娐䧐 ㌳娐香䧐娐䧐

䧐 ᠹ 香䧐ᠹᠹ om m oR ᠹR R 䧐 qom Rể R䧐 ᠹ ởR䧐 pRo ử ụᠹ香

䧐 香䧐óᠹR ᠹR ᠹ䁮mӯᠹRӯᠹ R㌳ ở R oᠹ䁮m U 䧐ᠹ香 ㌳娐R ᠹR R 䧐 qom, 香䧐娐䧐R㌳ ở R o R p Rơᠹ ở 香䧐娐䧐

ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,ᠹ香 m R䧐娐 R䁮ᠹR ᠹᠹᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 ㌳娐 娐ᠹ香 U ởᠹ香, U ởᠹ香 R䁮ᠹR, om m o, 䁮 om R 䧐ӯ香䧐娐䧐U ᠹ香ᠹᠹ RpR ᠹ

Ro ᠹR p香 䁮䧐 U娐, ReTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân tích tương quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×