Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiểm định sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn

2 Kiểm định sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn

Tải bản đầy đủ - 0trang

䁟6錰E댳ӯ䁫69676ӯ䁫䁟59䁟 6䁫ӯ6 76䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ979ӯ䁫6䁟5m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ䁫ӯ95㌳䁟ӯ䁫7 7hởi sự

錰E댳55 9Suy yếuӯ䁫9㌳䁫䁫59ӯӯ䁫69676ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ錰E댳hởi sự

錰E댳965 9

6

7 6a: diff < 0

䁫ӯ 5 ㌳ӯ 5䁟㌳ӯ5 䁫ӯ7䁫9ӯӯ5㌳㌳䁟9ӯ 䁫 䁫a: diff > 0ӯ76 5䁫䁫ӯ 65ӯ䁫69676ӯ䁫96 5ӯ9 9䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ 䁫m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ 䁟 6㌳55ӯăng trưởng

錰E댳ӯ79䁫䁫Suy thốiӯ䁫9㌳䁫䁫59錰E댳ӯ 䁟67**ӯ䁫䁟䁟䁫

**6㌳**ӯ䁫ӯ9**ӯ 䁫䁫9**ão hòaa: diff < 0ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ䁫 6 䁟 5ӯ㌳69㌳ӯ㌳56ӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫䁟59䁟 6ӯ 䁟5㌳ӯ䁫997䁩Jӯӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ㌳7ӯ㌳55m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ䁫ӯ䁟5 䁟ӯ㌳ 5錰E댳䁟99

ăng trưởng錰E댳55 9Suy yếuӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫錰E댳䁟99

ăng trưởng錰E댳ӯ965 9a: diff > 0

䁫ӯ䁫 䁟6ӯ䁫㌳䁫㌳䁫ӯ䁫 䁟5ӯ䁫㌳䁫㌳6ӯ7䁟677 6䁫ӯ ㌳䁫䁟ӯ

ӯ䁫 99Suy thoáia: diff > 0ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ76 5䁫䁫ӯ䁫㌳ӯ䁫ӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫96 5䁫ӯ䁟ӯ 7 6*䁩Jӯ䁟99ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ6 69ӯ5 ***m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ 䁟 6㌳55ӯ6䁟ӯ䁟6***錰E댳6䁟7ão hòa

錰E댳Suy yếuӯ䁫 6 䁟 5ӯӯ䁫䁟59䁟 6ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫ӯ錰E댳55 9ão hòa

錰E댳965 9

6

7 6ӯ76 5䁫ӯ䁫䁟59䁟 6ӯ䁫96 5䁩Jӯ 䁫55䁫䁫䁟m eU娐香eӯ䁫錰E댳

錰E댳55 9錰E댳 R

香䧐娐䧐6

7 6香䧐娐䧐香䧐 娐 香䧐娐䧐a: diff > 0

ӯ䁫 95

ӯ7㌳ӯ䁟䁫䁫ӯ9㌳䁟 *ӯӯ 䁟 6㌳55䁫ӯ䁟 67ӯ 696*Rᠹᠹ R㌳娐 Uoᠹ香ᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 ㌳娐ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹ ở 香䧐娐䧐

U ᠹ香 ũᠹ香ᠹ香 mӯ

R ᠹRᠹᠹ R Rò娐ý ᠹ香R 娐 䁫 %ӯ Reơᠹ香 ᠹ香 ᠹằ

R ᠹRᠹᠹ R Rò娐U ᠹ香ý ᠹ香R 娐 5%, 5%,R m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹ香䧐娐䧐ᠹᠹ Rở䧐,ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om m oý ᠹ香R 娐 5%, 䁫%, 䁫%, 5%ӯ

ᠹ香oᠹR ừ 娐ᠹᠹ om R 䧐 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om m o77**ý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯᠹR娐o U ᠹ香 Ro

ᠹRӯ55䁫䁟ӯ㌳ 6㌳䁫7R ᠹR 䁩J RU ᠹ香ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香

,䁫㌳***ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹ 香䧐 娐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om R 䧐ơᠹ香 ᠹ香 ᠹằ

香䧐娐䧐ӯ, om m o, om R 䧐䁫%ӯ U ᠹ香 R䧐 ó,ӯ 56 *㌳ӯ 6㌳ ***ᠹᠹ om m o 䁮 om R 䧐, ᠹằ

ᠹᠹ Rở䧐䁫ӯ597ӯ 䁟 6㌳55ᠹRR m R䧐 pRo ử ụᠹ香錰E댳 R䧐 pRo ử ụᠹ香

香䧐娐䧐a: diff > 0ý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐R m 䧐ểR㌳ ở R o Rӯ 䁟67**7***96 5B ᠹ香 䁟ӯ6 R䁫ӯ6 6ӯӯ䁫ӯ䁫79㌳6䁟ӯ䁫䁟6ӯ ㌳ 6***76 5䁫***, **,* ầᠹ䁫ӯ 5㌳6䁟7**ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ965 9ӯӯ69***ӯm eU娐香e䁫ӯ979ӯSuy thoáiӯ 䁟6䁟ӯ 665*ӯ䁟9㌳ **Suy yếu䁩J䁫ӯ5 9Suy thoáiӯ䁫 6 䁟 5錰E댳a: diff > 0娐 U ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香R ᠹR 錰E댳,ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹơᠹ香 ᠹ香 ᠹằU ᠹ香錰E댳, 䁩J R

䧐 香䧐娐䧐R mᠹᠹ Rở䧐ý ᠹ香R 娐 5%, 䁫%,䁫%, 䁫 % 䁮 ᠹ香 䁮䧐 U娐 香䧐娐䧐

香䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐 (ᠹằ

R ᠹ香ᠹᠹ om m o ó R䧐 pRo ử ụᠹ香U ᠹ香ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹý ᠹ香R 娐 5%)ӯᠹR ó ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香RopRù R p䧐 ơ ở ý Rom ӯ4ᠹ3 䧐hân tích tương quan

B ᠹ香 䁟ӯ7 R

䧐 香䧐娐䧐

香䧐娐䧐R m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ R Rò娐 (ᠹằᠹᠹ om R 䧐 (ᠹằᠹR (ᠹằ(ᠹằ5%), EV (ᠹằᠹ óơᠹ香 ᠹ香䧐 qo娐ᠹ Rᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香ᠹRӯ U ᠹ香 R䧐 ó, Z䁩RE óᠹ香R 娐 R ᠹ香RᠹR 䁮 pRù R p

R m

R 䧐 (ᠹằU ᠹ香ơᠹ香 qo娐ᠹ香 䁮䧐 U娐,

ọᠹ香 䁮 ỷ

ᠹ R㌳ ởU ᠹ香ơᠹ香ý ᠹ香R 娐䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 qo娐ᠹ R䧐 R䧐 pRoý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯ䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 ᠹ óýᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香ọᠹ香ӯRo ᠹR p 香䧐ᠹᠹ R Rò娐 (ᠹằoᠹR (ᠹằ䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫 %) ó䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫%), LOSS t 䁫 (ᠹằᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香ơᠹ香ọᠹ香ӯ䧐 qo娐ᠹ RU ᠹ香ử ụᠹ香ý ᠹ香R 娐 䁫%), pRù R pᠹ 娐U ᠹ香䧐 qo娐ᠹ Rý ᠹ香R 娐 5%) 䁮 ó qo娐ᠹ RU ᠹ香ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐R o R p Rơᠹӯ BᠹR óý ᠹ香R 娐 䁫%) 䁮 pRù R pᠹ䧐 䁮 ổᠹ香 䁮䧐ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香

Ro ᠹR p 香䧐U ᠹ香U ᠹ香香䧐 娐 Ro ᠹR p 香䧐ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐U ᠹ香U ᠹ香ᠹ (RE/ m) óý ᠹ香R 娐 䁫 %), 䁮 óý ᠹ香R 娐 䁫 %)ӯơᠹ香 qo娐ᠹơᠹ香 qo娐ᠹ䧐 qo娐ᠹ R ᠹ䁮m Rơᠹ香

䧐 香䧐娐䧐䧐 香䧐娐䧐

ᠹᠹ omR m ý ᠹ香R 娐 R ᠹ香R pӯ

Qom

ᠹằ( ZE) óU ᠹ香( o ᠹằơᠹ香 qo娐ᠹý ᠹ香R 娐 䁫%), ó

U ᠹ香ᠹᠹ Rở䧐

R Rò娐 (ᠹằU ᠹ香䧐 香䧐娐䧐ơᠹ香 qo娐ᠹý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯ Đ䧐 o ᠹ䁮m R䁮 ᠹ香 U ởᠹ香, 香䧐

香䧐 U ổơᠹ香R䧐ᠹᠹ Rở䧐

䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m o 䁮 om R 䧐R m qomᠹ香 m ᠹ香 R䧐 ở 香䧐娐䧐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m o 䁮 om R 䧐ӯR U ᠹ 香䧐 U R U ờᠹ香 (B ) ó

ý ᠹ香R 娐 䁫 %) 䁮ý ᠹ香R 娐 5%)ӯ Rể R䧐 ᠹ 香䧐娐䧐

ᠹR p 娐 , U ᠹ香 Ro ó 香䧐娐䧐ơᠹ香䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐 ó o Rᠹᠹ om R 䧐 ó䁮 ᠹ香 U ởᠹ香 ( oơᠹ香 qo娐ᠹ䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om R 䧐 (ᠹằ

ᠹ香 om Uo R䧐 o om U Ro ᠹR p R pӯᠹᠹ

U ᠹ香

Ro䁟9Be 娐 (BE m) ó

䁫 %), Rể R䧐 ᠹơᠹ香 qo娐ᠹᠹ香 m ở 香䧐娐䧐Đòᠹ ẩm ( EV) ó

ᠹ香R 娐 䁫%), U 䧐

Rở䧐ᠹ香 m U ᠹ香

ó䁮䧐 Uơᠹ香 qo娐ᠹR ửᠹᠹ Rở䧐ᠹᠹ om m o (ᠹằᠹᠹ U ᠹ香 Ro

o 䧐 p ụ香 䁮䧐 U娐, ể

㌳娐 V Fᠹ香 m R䧐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐U ᠹ香ý

ᠹᠹó Rể 香䧐 䧐 Ro R ó 䁮

ᠹ香 m䁮ᠹ香 娐m ᠹ香 ᠹ R䁮ᠹ香ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ (BeU香eU 䁮 U e ,ᠹ香 R 娐 ᠹắRắ ӯU ᠹ香ơᠹ香 qo娐ᠹᠹ香 m ầo香 䁮䧐 U娐, òᠹ ẩm óý ᠹ香R 娐 䁫%) 䁮 om R 䧐䧐 香䧐娐䧐

ᠹ香 ở 香䧐娐䧐U ᠹ香ơᠹ香 qo娐ᠹ oᠹ香䧐 ᠹ, om ᠹR䧐 ᠹ R 娐 ㌳ ơ ở ểụᠹ香 ᠹR ᠹ(ᠹằo R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ)ᠹᠹ om m o (ᠹằ

ᠹ óᠹ香 pR ᠹ o Rᠹ香R䧐 ᠹᠹᠹ Rở䧐ó,( Reý ᠹ香R 娐ᠹ香 香䧐 R p Rơᠹӯý

U ᠹ香ý ᠹ香R 娐 5%)ӯ䧐 香䧐娐䧐香䧐 娐ӯᠹ ᠹ䧐 ừ Uý ᠹ香R 娐 5%) Rể R䧐 ᠹ ᠹ香om ơ pR

ᠹ香 ㌳娐䧐 R ᠹ ᠹ香 R䁮ᠹRᠹ香om ơ pR

ơᠹ香䧐 香䧐娐䧐ó 香䧐úp 香䧐䧐 香䧐娐䧐U ᠹ香䧐 ᠹở䧐 ᠹ香o ᠹ ᠹ 䧐ó ở 香䧐娐䧐ᠹ U㌳䧐 Uơᠹ香RoR ử oᠹ ụᠹ香 U䁫995), R(ᠹằơᠹ香 qo娐ᠹo R óᠹᠹ R Rò娐 (ᠹằᠹᠹ R Rò娐 ó䧐 ý RomR㌳ m o䧐 香䧐娐䧐(ᠹằU ᠹ香ᠹᠹ Rở䧐, 䁮ơᠹ香 qo娐ᠹơᠹ香 qo娐ᠹý ᠹ香R 娐 䁫%)ӯ

p䧐 ᠹR ᠹ 娐ᠹ ầo娐 U娐 ᠹR ᠹᠹ香 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹRpRóᠹ香 ᠹ䧐 pR ơᠹ香 娐䧐 (V F) R

o ᠹRỏ RơᠹR

R m R ᠹ香 ó 娐䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐䧐 ᠹ R䁮ᠹR pR ᠹ o R R 䧐 qom ể 䁮

Uằᠹ香 R ᠹ香 ó R䧐 ᠹR ᠹR ᠹ香R䧐 ᠹᠹᠹ Rở䧐ᠹ香 娐ᠹ香 mӯó 䁮䧐䧐 qo娐ᠹ R ᠹ䁮mӯᠹ香 om ᠹ, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹừᠹ香 䧐 ᠹ

ᠹ香 om ᠹp,

m U娐 香䧐 娐o ử

香䧐U䧐 ᠹ U ᠹ香Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiểm định sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×