Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phương pháp nghiên cứu

1 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

錰R ơᠹ香 U ᠹRᠹR 香䧐㌳娐R ᠹR 䁩J 娐o R䧐MV ô hình䧐 ᠹ ổ䧐耀E䁫 E䁫 [ E  E䁫  r ( E䁫  D䁫 )]

r

r

E䁫

r  (  䁫)J ùᠹ香 ểoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,Uú U娐 ᠹR娐o耀

E䁫

[ g  (  䁫)]

MVr  A A 

trong đó A  [(  䁫) 

Re 댳

ᠹR ᠹ香e 䁮R娐ᠹU娐(ơᠹ ᠹ 娐,R ᠹR 䁩Jᠹ香R䧐 ᠹ

ᠹR Uo U(E娐oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

e 䁮R娐ᠹU娐(e 䁮ᠹ 䁮댳 錰䧐 ᠹR ; rf 䁮

D䁫䧐 o䁮 ᠹằᠹ香 ổ

R䧐 U

ᠹR ᠹU㌳䧐 Uơᠹ香 qo娐ᠹ m o5)ӯ

R ᠹR 䁩JᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 ᠹ

oᠹR ừ ᠹ䁫99䁟, R娐m RU 䧐 pR䧐 o RoᠹR pR㌳o Ro ᠹR p ᠹ

R䧐娐 Rp ụᠹ香䁫ӯ ỷR䧐娐 RpR ӯ 6ӯ6㌳% 䁮

䁫9 6䁫6 ᠹR ừ Rỉᠹ香 U ởᠹ香ᠹR 䧐 ᠹӯ

R䧐 Uơᠹ香 R ỷRo ᠹR p ᠹ

RRᠹᠹ 䁫 ᠹR ᠹằᠹ香 ổp㌳), U ᠹ香 ó耀䁮 ᠹӯoᠹRӯR ᠹR 䁩J oᠹ香㌳), 䁮 óᠹ R㌳ ở R o U ᠹ香䁮 ổᠹ香 ổR䧐 UR娐ᠹU娐 ,䁮䧐 Rᠹᠹ ㌳娐 V䧐Reơᠹ香 qo娐ᠹ 娐ᠹ娐R娐ᠹ,-   䁫  rf  6ӯ6㌳% 香䧐 䧐 Ro R R

ᠹ香 U ởᠹ香 䧐ᠹR䁮 Rắ䧐 om 香R䧐 ᠹR ᠹ Uằᠹ香 U ᠹ香 R䧐m U娐 (댳䧐 Rý Rom香䧐 䧐 pR p ᠹᠹ香 óᠹ香 ơᠹ 香䧐 ᠹ Rᠹ R㌳ ở R o óR䧐䧐ᠹRpᠹ R㌳ ở R o, ó ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香Re 댳)娐ᠹ香 oᠹR pR ᠹ o R, 䁮 oᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 ỷ oD䁫

E  E䁫

] và g 

MV

E䁫䁮 ᠹ

R䧐 U; ᠹ o Ro ᠹR p ᠹ

ằᠹ香 ỷ

Ro ᠹR p R ᠹ香 R ờᠹ香 ,

R ỷ

䧐 Ro5ᠹR p R ᠹ香 R ờᠹ香香䧐ᠹR 香䧐 ᠹằ

R娐mᠹR ằᠹ香 6ӯ㌳% ổᠹ香 䁮䧐香䧐 娐ử ụᠹ香 g ᠹRpᠹ香 U ởᠹ香 ᠹ香ắᠹ Rᠹᠹ, R

oᠹR R p ý Rơᠹ RE䁫  , E  , E㌳ ӯ ỷR䧐 U䁮 䁫ӯᠹ香 ㌳娐 ᠹ香 U ởᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香

oᠹ香ᠹᠹ䧐 R ᠹử ụᠹ香 Uoᠹ香䁫 䁮ᠹᠹRӯ Đ䧐 o ᠹ䁮mᠹ香 U ởᠹ香 ᠹ香ắᠹ Rᠹᠹӯ香䧐 Uᠹ香 U ởᠹ香 oᠹRó ý ᠹ香R 娐ӯơ hình định giá của Easton (2004)

R ᠹRᠹR 香䧐mR 香䧐 ,䧐 pR ơᠹ香 U ᠹR娐ᠹR R ᠹRᠹ香娐 U ᠹ 香䧐ᠹR 娐ᠹ ầo 䁮 R ᠹ香 ó 䧐ᠹRᠹR 香䧐 耀MV MV䁫  D䁫

䁫 rU ᠹ香 ó耀

MV 耀香䧐 Uᠹ Ró娐 R U ờᠹ香 䁮 ᠹ香䁮m =MV䁫 耀香䧐 Uᠹ Ró娐 R U ờᠹ香D䁫 耀ổᠹ香 ổr耀ỷ o錰R ơᠹ香 U ᠹRọᠹ香 䁮 ᠹ香䁮m = 䁫ọᠹ香 䁮 ᠹ香䁮m = 䁫

䧐ᠹR

ᠹR 香䧐ọᠹ香,䧐U>E䁫 䁫  agrt

 

r r t 䁫 (䁫  r ) tU ᠹ香 ó耀 agrt  [ Et 䁫  rDt  (䁫  r ) Et ]R䧐 e

agr éᠹR娐ᠹ ầo 娐o R䧐 䧐 ᠹ ổ䧐

MV ọᠹ香 U ᠹ香 Ro ᠹR pRằᠹ香Rể R䧐 ᠹᠹ香 U ởᠹ香 RR ờᠹ香ᠹӯᠹ香 U ởᠹ香 RR ờᠹ香 U ᠹ香 Ro ᠹR pagrt 䁫

 䁫 R pR ơᠹ香 U ᠹR

agrtᠹR 香䧐MV ㌳娐 E娐ᠹ(E䁫

agr䁫r r (r  agr )ᠹ 䁮 R ᠹ香 ổ䧐

䁟) ᠹR娐o耀6V 䧐 香䧐ᠹRᠹ香 U ởᠹ香 RR ờᠹ香 U ᠹ香 Ro ᠹR pᠹ䁮m ó ᠹ香R 娐 䁮 agr䁫  agr  ӯӯӯ , 䁮

U ᠹ香 Ro ᠹR p ở 香䧐娐䧐ơᠹ香 ᠹ香䧐 oᠹ香pR ờᠹ香 U ᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香ᠹRùᠹ香 ểᠹ香 U ởᠹ香R ờᠹ香oᠹR R ᠹ香 R R香䧐娐䧐

MV ơ hình 䧐Eᠹ agr  , 䧐 o

ọᠹ香ᠹ香 U ởᠹ香ᠹᠹ 䧐 p Re , R䧐 ó耀[ E  rD䁫  E䁫 ]

roᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,Uú U娐娐o耀

r r䧐 Rᠹᠹ RD䁫

E  E䁫

MV

MVặ U娐 䁮 E  E䁫  , ể R䧐 pRo ử ụᠹ香oᠹR ó R娐䧐 香䧐Uơᠹ香,䧐 香䧐Uᠹ R㌳ ở R o

ᠹ䧐 ỏR ᠹ香ó ý ᠹ香R 娐ӯ

oᠹR ReD䁫ơ hình䧐ER oᠹR R

R ᠹR 䁩JR ᠹR 錰E댳ᠹ R㌳ ở R ooᠹR䧐 香䧐娐 U ᠹ pR ơᠹ香 U ᠹR 娐o耀

rB娐ᠹ 䁮 錰 o

ᠹ 䧐 om ừ ᠹee (ơ ở ểᠹR 香䧐 ӯR ᠹR 錰E댳 䁮

ᠹR娐o ᠹR 耀 U㌳䧐 Uqo錰E댳RR U ờᠹ香, U㌳䧐 Uó,

ử ụᠹ香ӯE  E䁫

MVᠹR 香䧐ᠹ U㌳䧐 U錰E댳 䁮 ᠹRờᠹ香 ở䧐 qom

U ởᠹ香ӯ5)pR ơᠹ香 pR pᠹ R㌳ ở R o 䧐 ᠹ qo娐ᠹᠹR D䁫  , R䧐 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹR 香䧐R㌳娐ᠹ香 mR mᠹR娐o,òᠹ ẩm, U㌳䧐 Uᠹ香 m 䁮/R ặ 香䧐

oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香R ổᠹᠹR 䁮 ó ý ᠹ香R 娐 䁮oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香qo ᠹ 䁮 䧐 ᠹ qo娐ᠹ

U ổᠹ R㌳ ở R oờᠹ香 U㌳䧐 UR ᠹ香 䧐ᠹ, U㌳䧐 U

R U ᠹ 香䧐ᠹ R㌳ ở R o Re

òᠹ ᠹ䧐 (ᠹRU R U ờᠹ香), 䁮ᠹ R㌳ ở R o ReR

ᠹ香R ᠹR 錰E댳 䁮7䧐 ᠹ U ᠹ香

䧐 ᠹ U ᠹ香9;錰E댳oᠹR娐 U ᠹR oᠹR ㌳娐R ᠹR 䁩Jӯ錰Rù R p

,R ᠹR 錰E댳 䁮ᠹ香R䧐 ᠹo 䁮Ro Uᠹ香,m ( 娐䧐䁫 ), 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香R䧐 oᠹ香 Ro ᠹở R o R䁮䁮 eoz,6;o ử ụᠹ香 Uoᠹ香ᠹ R㌳ ở R o ReRoᠹRReᠹ 䁮㌳娐 䧐ᠹ香ᠹRᠹ香 ㌳娐R ᠹR 䁩J, 錰E댳,錰E댳oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ýӯ3ᠹ1ᠹ2 ự báo thu nhập

oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

Ro ᠹR p U ᠹ香

䧐 o Réᠹ R㌳ ở R o Reơᠹ香 娐䧐ӯo, V娐ᠹ 䧐jRo ᠹR p ừụᠹ香 U ᠹ香ᠹᠹR ᠹR, 娐 香R ᠹ香 R䧐 U䧐 ᠹR ᠹR䧐 ᠹ䧐 o ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹR香䧐 䧐 Rᠹᠹ娐UU䧐ᠹ耀 ổᠹ香 䁮䧐ᠹ香

pᠹӯ om ᠹR䧐 ᠹ,ử ụᠹ香ᠹ 娐ᠹ䧐,m, Ro ᠹR p, ᠹR R ᠹR R䧐 ỗ, o R ũm Ro ᠹR pR ᠹ香

䁫 )ý m o ầoR䧐 U , ó R娐mᠹ䁮m m o ầo 䁫 ᠹpRầᠹ,䁮 ZR娐ᠹ香 (ᠹ R䁮ᠹ, ổR ᠹRRo ᠹR p ㌳娐R 䧐 p䧐 oӯ B䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䁮 W娐ᠹ香 (䧐 omo ử ụᠹ香䁫㌳) ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹR䧐 R䧐ểo ể䧐 䁮7ᠹR,ᠹ ᠹ

R ᠹRRo ᠹR p U ᠹᠹ香 pR ơᠹ香 U ᠹRỗ䧐 ổRo ᠹR p ừ䧐 o耀e j ,t 䁫    䁫 Pj ,t   e j ,t   ㌳b j ,t   䁟b j ,t 䁫   5 Pj ,t 䁫   j ,t 䁫

U ᠹ香 ó耀

e j ,t 耀Ro ᠹR p U ᠹỗ䧐 ổ pRầᠹ ㌳娐ᠹ香 m j 䁮 ᠹổ pR䧐 o R 䧐 o RỉᠹR ㌳娐ᠹ香 m j 䁮 ᠹPj ,t 耀香䧐b j ,t 耀香䧐 U ổ

䧐 ᠹ ầo 䁮댳䧐R U ᠹ

U ᠹ香ử ụᠹ香 䁮 香䧐

䧐 ᠹᠹ香 ổ pR䧐 o 娐ᠹ香ỗ䧐 ổ pRầᠹ ㌳娐

R ᠹRᠹ香 m j 䁮 ᠹm o ầo ᠹR娐o耀óᠹ香 ử娐 R 䧐 o RỉᠹR 䁮 ᠹ香䁮m 香䧐娐

ử ụᠹ香 U ᠹ香R ᠹRo R䁮ᠹR R 䧐 o RỉᠹR ể 香䧐R o 䧐ᠹ

ooᠹR R ᠹ香ӯ

R䧐娐 Rᠹ香 ᠹRᠹ香 R ᠹ ᠹ香ᠹR qo娐 Rờ䧐 香䧐娐ᠹӯRỉᠹR R䧐 ᠹ耀 pRổ pR䧐 o Rᠹ香 R䧐 ᠹ R o, R䧐娐o R䁮ᠹR䧐 oR ổ pR䧐 o, R ởᠹ香ᠹ香 R䧐 ᠹ R oӯBỏ qo娐

ᠹR p U ᠹR䁮ᠹR Rᠹ香 ổ pR䧐 o 娐ᠹ香ᠹ香 m ó 香䧐ỗ䧐 ổ pRầᠹ, 香䧐UU ổ娐ᠹ U ᠹ香耀 香䧐

R U ᠹóᠹ香 ử娐 R 䧐 o RỉᠹR, Roỗ䧐 ổ pRầᠹ ể 香䧐ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐ᠹ香 ᠹ䧐 ӯ

Ro ᠹR p U ᠹ

䁮 W娐ᠹ香 (ỗ䧐 ổ pRầᠹ䁫㌳)ᠹR ᠹơᠹ香 ᠹ香 ể ó

R ᠹRRo ᠹR p ㌳娐ᠹ香 ổ pR䧐 o 娐ᠹ香ổᠹ香 Ro ᠹR p娐UU䧐o R䁮ᠹR R 䧐 o RỉᠹRӯ3ᠹ1ᠹ3 Xác định giai đoạn trong chu kỳ sống của công ty

䧐 䧐ᠹ ᠹ (

Rể䁫 ) RᠹRo U娐 U ᠹm 䁮R m 香䧐娐䧐o R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ ㌳娐p o ᠹ Uằᠹ香 ᠹ䧐o R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹRᠹ香 U ởᠹ香 䁮 U㌳䧐 U㌳娐ảng 3ᠹ1耀 댳䧐娐䧐ᠹᠹ R䧐 ᠹ ᠹ䧐 U ᠹ香 Ro

ỗ䧐 香䧐娐䧐ᠹ香 mӯ B䁮ᠹᠹ RᠹR娐o ể 䧐ểo R䧐 ᠹ Rᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m ó娐 U ᠹᠹ香R䧐 ᠹᠹR娐o U ᠹ香 Ro

Rᠹ香 RR ᠹ ᠹ香 䧐ᠹR䧐,ᠹ香 mӯᠹᠹ R䧐 ᠹ ᠹ䧐 U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mᠹR ᠹR娐o耀

ᠹ䧐 òᠹ香

䧐 ᠹ댳䧐娐䧐

Rở䧐ᠹᠹ댳䧐娐䧐ᠹᠹᠹ香 U ởᠹ香댳䧐娐䧐ᠹᠹU ởᠹ香댳䧐娐䧐ᠹᠹ댳䧐娐䧐om m oom R 䧐(+/-)(-)R䁮ᠹR

òᠹ香

䧐 ᠹ

R ᠹᠹ香

娐ᠹR䧐ᠹR(-)(+)(+)ᠹᠹ9òᠹ香(-)(-)(-)(+/-)(+)(+)(+)(-)(+/-)(+/-)䧐 ᠹR ᠹ

ᠹ香 ầoòᠹ香䧐 ᠹR ᠹ

ᠹ香䁮䧐RoᠹR

V 䧐 娐ᠹ䧐 òᠹ香 䧐 ᠹ ó Rể ᠹR ᠹR pR 䧐 R p 娐ᠹ香 m Rể R䧐 ᠹ/ơᠹ香ơᠹ香 ᠹ香, Rᠹᠹ om m oᠹ香 m R ᠹ香 ᠹằóᠹR R䧐U ᠹ香香䧐娐䧐oᠹᠹ R ,ᠹ香 ㌳ӯ䁫ӯ

Reemᠹ香eRể R䧐 ᠹR䧐 UR䧐 ᠹ

ầoUᠹ䧐 òᠹ香 䧐 ᠹ ᠹ䁮mӯ V 䧐 香䧐娐䧐R ᠹR òᠹ香 䧐 ᠹ ㌳娐

ᠹR香䧐ᠹ香 mᠹ香

ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐娐 , U ᠹ香 R䧐 óᠹ香 m Uẻ R ặ娐ᠹ香ӯ R娐m ổ䧐 U ᠹ香 ỷ䧐 ᠹ U ᠹ香 Ro(ᠹ香 ㌳娐6) R ỷRo ᠹR p 香䧐ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ᠹᠹ R Rò娐 R ặ 香䧐䁮 Rơᠹ U ᠹ香 Ro

䧐 ỷ䧐 ᠹRo ᠹ 香䧐ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ᠹ香 U ởᠹ香䧐 ᠹRo ầoᠹ 娐Ro ᠹR p 香䧐ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ᠹ香ᠹ R p Rểử ụᠹ香 R R ᠹ

ᠹ Rể R䧐 ᠹ Rᠹ香

Romểᠹᠹ香 mӯ3ᠹ1ᠹ4 ác biến có ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu

Quy mơ (S䢐ZE)

Qomóᠹ香 娐䧐 ᠹR R ởᠹ香ᠹ香 m

qomó R ᠹ ᠹ香 pRᠹ ó R ᠹ ᠹ香 䧐 pRơᠹRᠹ R U ờᠹ香 䁮䧐 RoᠹR

ᠹ香 m qomᠹ (錰eUez‐Qo䧐Uᠹᠹ om R 䧐 ㌳娐

䁮 䧐eU 娐ᠹᠹ,ᠹ ㌳娐ᠹ香 m, ở䧐ᠹ香 m ᠹRỏӯRơᠹᠹ香 m qomᠹ 䁮Ró R ᠹ U ᠹ香 R ᠹ ᠹ香 䧐 pR ᠹ ᠹ香 R 䧐 pRụ ở 香䧐娐䧐

ᠹ香 m qomᠹ R p Rơᠹᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ 香䧐 娐(BeU香eU 䁮 U e , 䁫995)ӯ V䧐ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 m qomᠹ香 m

ᠹRỏ

ᠹRỏᠹ R U ờᠹ香 䁮䧐 RoᠹRᠹ香 m qom

ᠹRỏ Ró R ᠹᠹ香 m ó qom

mᠹ R ờᠹ香香䧐úpᠹ香 ó ẵᠹ ᠹR䧐 o R ᠹ香 䧐ᠹ Rơᠹ,䧐ᠹR ᠹ R Rơᠹ 䁮ᠹR䁮 ầoRo ᠹR p ㌳娐

ơᠹ香 ᠹ香ᠹ ó oRRe香䧐䧐 香䧐娐o ở䧐 ᠹR䧐 o ᠹR䁮 pR ᠹ o R, 䧐 o ᠹ䁮mR ᠹ香 Rắᠹ香 mӯóRắᠹᠹR䁮 ầoR䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香ᠹ香qo ᠹ ý 䁮 䧐m o ầo ỷ o䧐ᠹRᠹ ᠹ香䧐 R p Rơᠹ,ᠹ R㌳ ở R o (W䧐eU 娐ᠹ Z Uᠹ,7; B娐ᠹz,ᠹ香 m qom䧐 ổ pR䧐 o ㌳娐ᠹ香 m ó䁫9 䁫)

W䧐eU 䁮 Z Uᠹ (oᠹR R娐ᠹR R ᠹ

ơᠹ香 ᠹ香

RRơᠹᠹ香 m qom䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香R mụᠹ香7) p o ᠹᠹ香

䧐娐錰eUez‐Qo䧐U

䁮 ỷ oᠹ香䧐ᠹR䧐ᠹRU ᠹ香,䧐 U㌳䧐 Uᠹ香 m qom

錰Rù R pY娐w ᠹ,娐 U ᠹ ỷ oeU 娐ᠹᠹ (䧐ᠹRᠹ 䁮 䧐 ᠹ

ᠹ香R䧐 ᠹ䁫 ) ểᠹR䧐 ᠹ ㌳娐 ổᠹ香 䁮䧐䧐ᠹR䁫 ) ᠹ香R䧐 ᠹ

ReRo䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 R䧐 pRo ửRo㌳娐 ổ pR䧐 o Rổ pR䧐 oӯ䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 qomᠹ香 m, RR m pR ᠹ pR 䧐 ó 䧐 oᠹR娐o 香䧐 娐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om R 䧐 䁮ᠹ香 m qomᠹ香ᠹᠹR ᠹR ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ om R 䧐ӯm (FU娐ᠹ 䧐ᠹ香o UᠹRỏ 䧐 ᠹ

ᠹ香 m, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹᠹ香 m, 䁮R m㌳娐䧐ᠹR䧐ᠹR䧐 ㌳娐ờᠹ香 R qom

ᠹ ㌳娐oo娐ᠹ (䁫997)ӯ䧐 qo䁮 ỷ䧐 ㌳娐 ổ pR䧐 o 䁮 R䁮 ỷ oơᠹ香 ᠹ香䁮 VeUUe R䧐娐 (䁫99䁫), B䧐 ㌳娐 ổ pR䧐 o ọ䧐 ᠹ ㌳娐 ỷ oᠹ香 m 娐R䧐 o 香䧐 娐 qom䁮 䧐R ᠹ香 䧐ᠹ ẵᠹ ó ᠹR䧐 o Rơᠹ,ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹӯ 香 䁮䧐 U娐, ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹF娐 娐 䁮 FUeᠹ R (䁫99 )

䧐 qo娐ᠹ RᠹRỏR ᠹ香 䧐ᠹ ㌳娐ᠹ R p Rơᠹ ᠹRọᠹ香 qomᠹ香

,ᠹᠹR Rơᠹ

5; 䁩weᠹ 䁮o ử ụᠹ香ᠹ香 mó香娐U䧐

䧐 qo娐ᠹ Rᠹ R㌳ ở R oӯeta ( E A)

R ᠹR

㌳娐䧐 qo娐ᠹ Rơᠹ香 香䧐 娐 U㌳䧐 U Rᠹ香 m 䁮 pRầᠹ ù U㌳䧐 U ( R娐Up, 䁫96䁟; 䧐ᠹ ᠹeU, 䁫965;ᠹ香R䧐 ᠹ

娐UU䧐m錰o Rỉ U娐

娐U䧐 䧐 ᠹ R 香䧐 娐 U㌳䧐 U Rᠹ (䁫99 ),娐UR ᠹ香 ( e 娐)䧐ᠹ, 䁫966)ӯ ó ᠹR䧐 oR ᠹ香 ( e 娐) 䁮 pRầᠹ ù U㌳䧐 U , ᠹRᠹ 䁮 娐UU䧐 (䁫99㌳)ӯ㌳䁫Đểờᠹ香 U㌳䧐 U RReᠹ香 RR ᠹ香 ( e 娐) ㌳娐m,ᠹ香 m, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䧐 R ᠹ香 Rờ䧐 香䧐娐ᠹ

o oᠹRử ụᠹ香 䁮 6ᠹ e娐R ᠹ香耀Co 娐U( Ri , Rm )

Var ( Rm )U ᠹ香 ó耀

䁮 ỷ oRi䧐ᠹRX, 香䧐䧐 ㌳娐 ổ pR䧐 o ㌳娐 ừᠹ香ử ụᠹ香 䁮 香䧐R ᠹ香ӯ ĐoᠹR ᠹR䁮 ỷ o㌳娐 Uọᠹ香䧐 ㌳娐 娐ᠹRᠹ香 m ᠹ䧐

ỷ oU ᠹ R娐䧐 䁮ᠹ 䁩 E

ỗ䧐娐o耀䧐ᠹR䧐 䁮 娐 香móᠹ香 ử娐 R 䧐 o RỉᠹR ᠹ䧐 ᠹ香䁮m ầo 䧐 ᠹ ㌳娐Ri 

Rmᠹ香 m ᠹ䧐䧐ᠹRm䧐 ㌳娐Pi ,t 䁫䁫Pi ,tR U ờᠹ香 (U ᠹ R娐䧐 䁮ᠹ䧐 娐ᠹR䁩 E 䁮R U ờᠹ香X), ằᠹ香 Uoᠹ香ổ pR䧐 o R䁮ᠹR pRầᠹӯ ĐoᠹR ᠹRᠹR娐o耀Rm   wi Ri䁮 ỷ o䧐ᠹRR U ờᠹ香,ỗ䧐 ổ pR䧐 o óᠹ香 香ópoᠹR ừ 香䧐URó娐 ㌳娐 R U ờᠹ香 ᠹ䧐 Rờ䧐 䧐ểỷ oᠹ R U ờᠹ香 ㌳娐

ỷ o䧐ᠹR䧐ᠹR䧐 ㌳娐 娐ᠹRỗ䧐 ổ pR䧐 o 䁮 ổᠹ香 香䧐䧐 ㌳娐 娐ᠹRUR U ờᠹ香oᠹRᠹӯ

B䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ

pRo ử ụᠹ香oọᠹ香䧐 qo娐ᠹ Rơᠹ香 香䧐 娐 U㌳䧐 U Rᠹ R㌳ ở R oӯệ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường (

B

ᠹR 香䧐

R mpR䧐 oRể R䧐 ᠹ䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 香䧐ở䧐 R U ờᠹ香ӯ V 䧐 RU ᠹ 香䧐 U ổ

RR ᠹ香 ( e 娐) 䁮 R䧐R ㌳娐BRR mR 䁮 香䧐ơᠹ香 ᠹ香U ᠹ 香䧐U ổ

㌳娐 RUổ pR䧐 oo R䧐 o om U Ro ᠹR p R pᠹ R㌳ ở R o ( ổ pR䧐 o 香䧐 U ) 䁮 ᠹ香o R䧐 o om U Ro ᠹR p 娐ᠹ香 U ởᠹ香),U)R ㌳娐

Bᠹ䧐 RBR pᠹ R㌳ ở R o ( ổ

Rể R䧐 ᠹ ơ R 䧐ᠹ香U ởᠹ香 R娐mọᠹ香òᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香ơᠹ香 娐䧐 ㌳娐ᠹ香 m (F娐 娐 䁮 FUeᠹ R,䁫995)ӯ

ĐểᠹR 香䧐ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 Rầo pR 䧐 ó p o ᠹ 䧐 ᠹ qo娐ᠹ

ᠹ, ᠹR ᠹ RU㌳䧐 U香ặp Ró R ᠹ U ᠹ香 䧐

R㌳ ở R o, ᠹR ᠹ香B

m o

㌳娐娐 U ᠹᠹ香 m (댳ᠹ香R䧐 ᠹ䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香R

UR m

娐䧐ᠹR R ởᠹ香R mR,qoᠹ ᠹR ᠹ Rᠹ香 mỗ,ᠹR䁮 ầo香䧐U R娐ᠹR ý 䁮䧐ùᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香䧐 qo娐ᠹ R䧐ᠹRU ổ, 䁫99䁫;ơᠹ香 香䧐 娐 Rᠹ ㌳娐U㌳䧐 U

o ᠹ Rᠹ香 m,ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m ᠹ ᠹ ó ᠹR R ởᠹ香䧐 U ᠹ香 ᠹ䧐ᠹR娐ᠹR ㌳娐ó

䧐ᠹR ᠹ ᠹ香 娐ᠹ香 䧐ᠹRR䧐 ᠹ qom ᠹ Rọᠹ ừ ỏ娐ᠹR Ro娐ᠹ香 m ể ᠹR ᠹ䁮 RoᠹRRọᠹ香 䁮 香䧐 U R娐ᠹR ý 䁮䧐U R U ờᠹ香 ㌳娐ӯUᠹ香 mӯᠹR 香䧐qo R ᠹUᠹ香 m U ᠹ香 ᠹó qom ᠹ Rọᠹ ừ ỏ ᠹRᠹ香 m

䧐 香䧐ᠹ香 m Ro娐 ỗ U ᠹ香ᠹ香 m 䧐ᠹRᠹR䁮 ầo㌳娐 ᠹóӯ Đ 䧐ᠹ Ró娐 Ro ᠹR pᠹ R㌳ ở R oӯ ụ Rể,娐ᠹR ㌳娐娐ᠹR 䁮 R䧐 R娐m ỗ ㌳娐

ᠹ香R ᠹRR ㌳娐娐ᠹR ㌳娐㌳娐 ᠹR䁮 ầoó Rể娐 U ᠹᠹ香 䧐ᠹRᠹ香 䧐ᠹRừ ỏ ᠹ香o ᠹᠹ o R䧐 o qo R ᠹ

㌳娐m ( R娐ᠹ 䁮ổ pR䧐 oỏ qo娐 香䧐(䁫999) p o ᠹ Uằᠹ香 Ro ᠹR p

Uằᠹ香㌳)ӯSS)ᠹR 香䧐, R R ᠹ R䧐 R ᠹĐ䧐 o ᠹ䁮m RBọᠹ香 óRo ᠹR p R R o ᠹ香 R䧐 R ᠹR娐ᠹU娐 ,ᠹ R㌳ ở R oӯ䧐ᠹ (䁫999) R

qoe 䁮o Uoãi lỗ trong thu nhập kế toán (

ơᠹ 香䧐 ᠹ Rᠹ R㌳ ở R o m oơ R 䧐 ᠹ香 U ởᠹ香, p ụᠹ香 ᠹ香om ᠹp o ᠹ ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 RF娐 娐 䁮 FUeᠹ R, 䁫99 ) 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ

Bᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 m (BeU香eU 䁮

ᠹ香, 䁫996)ӯ

Đ 䧐qo䧐ᠹR( LOSS t 䁫 ) ằᠹ香 䁫, 䁮 ᠹ香

LOSS t 䁫ӯ娐ᠹR ㌳娐ᠹ香 m U ᠹ香 ᠹᠹ䧐 ằᠹ香 ӯ B䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹơᠹ香, ể pR ᠹ ᠹR U㌳䧐 U䧐ᠹR娐ᠹRU

o䁮 ỗ R Rỉ㌳娐 䧐 ᠹọᠹ香 R㌳娐 䧐 ᠹᠹR ᠹ Rở䧐ᠹR䁮 ầo㌳㌳òn bẩy tài chính ( E )

Re䧐香 䧐娐ᠹ䧐 娐ᠹᠹRR䁮㌳娐 ᠹ 香䧐娐ᠹR䁮 ầo

R㌳䧐 U㌳娐 ổ娐o R㌳ ᠹᠹ香 U ᠹ香䧐 U㌳䧐 Uo R(ᠹ䧐R mUR ㌳娐RUemR ᠹ ᠹ香oᠹR Re㌳娐

ᠹ香 mӯᠹ香 ó Ro 䧐 ᠹ

7)ӯóòᠹ ẩm 䁮 R䧐 pRo ửᠹ香(oᠹR ằᠹ香 ổᠹ香 ㌳娐 ᠹ

ᠹ R㌳ ở R oӯ B䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䁫),R娐 䧐w娐娐m ᠹ香ắᠹ Rᠹᠹ 䁮

oọᠹ香ᠹ R㌳ ở R oӯ䢐E)娐ᠹmᠹ香 RᠹR娐o ㌳娐eU 娐ᠹ Z Uᠹ,ơᠹ香 香䧐 娐òᠹ ẩm 䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香ệ số nguy cơ phá sản (ZSᠹ香ᠹ香 m, Rể R䧐 ᠹ ᠹR ᠹ RU R娐ᠹR ý (W䧐ᠹ香 m ᠹR 댳e R娐U

ᠹ R㌳ ở R oử ụᠹ香 òᠹ ẩm R䧐 qo娐ᠹ Rơᠹ香 香䧐 娐Zᠹ ㌳娐6)ӯ Đòᠹ ẩm 䁮䧐 RoᠹR䁮䧐 Rᠹᠹ R䧐娐 R 香䧐

qo娐ᠹ Ro Uú䧐 Ro ᠹR p R ặ 香䧐ᠹ R㌳ ở R o ㌳娐

ᠹ香R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 ᠹ香 R䧐 香䧐娐 ᠹ香 òᠹ ẩm 䁮䧐 RoᠹR,ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹ

ụᠹ香䧐 eU (䁫95 ) Rᠹ香 䁮 ᠹᠹ香 m䁫96 ,Uơ䧐 䁮娐 䁮ᠹR Uᠹᠹ香 pRR ᠹ香 䧐ᠹ qo

ᠹӯZUeᠹ香 m 䁮ᠹ香 䁮ᠹRᠹᠹR䁮䧐 RoᠹR R p Rơᠹ, ụ Rể Re m娐ᠹ娐o耀

Z  䁫ӯ X 䁫  䁫ӯ䁟 X  ㌳ӯ㌳ X ㌳  ӯ6 X 䁟  ӯ999 X 5U ᠹ香 ó耀

X䁫ằᠹ香oᠹ香 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐Xằᠹ香 Ro ᠹR p 香䧐X㌳ằᠹ香 Ro ᠹR p UX䁟ằᠹ香 香䧐 U R U ờᠹ香 ㌳娐X5ằᠹ香ᠹ䧐 U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐

Ro䁮 R䧐 娐m U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐ZUe 䁮ᠹ香䁮 R ᠹ ᠹ香ᠹ香 mᠹ R

Rỏe 䁮䧐 RoᠹR ㌳娐

qo(䁫96 )耀

Z > ӯ99耀ᠹ R㌳ ở R o U ᠹ ổᠹ香 ᠹ香R 娐 ụ ᠹ娐ᠹR Ro Roầᠹ U ᠹ ổᠹ香 䁮䧐V 䧐Rᠹ香 m ó ᠹR R ᠹR 䁮䧐 RoᠹR 䁮ᠹRᠹᠹR㌳䁟䁫ӯ 䁫 < Z < ӯ99耀ᠹ香 m ᠹằU ᠹ香 ùᠹ香ᠹR, ó Rể ó ᠹ香om ơ pR

Z < 䁫ӯ 䁫耀

Re

ᠹ香 m ᠹằ䧐 Re (䁫99 ) R U㌳䧐 U pR䧐 ᠹR ᠹở R o, R䧐

RoᠹR ㌳娐qom䁮 ᠹR ᠹ䁮 ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹᠹ 䁮 pR䧐 R香䧐U ổo UB䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹᠹ 娐R ᠹ香, 䁮 U㌳䧐 U pRR U ᠹ 香䧐 U R U ờᠹ香 ㌳娐mᠹ香R Uằᠹ香 ᠹR ᠹᠹ香 m ó Rể ẩᠹ 娐o R䧐 o ᠹ香 qomU R U ờᠹ香 ㌳娐ụᠹ香U ᠹ香 ùᠹ香 ᠹ香om R䧐ể , ᠹ香om ơ pRU㌳䧐 U䁮 R䧐 o ᠹ香 香䧐 U ổRᠹ R㌳qo䁮䧐R U ᠹ 香䧐ᠹ R㌳ ở R oӯ

oọᠹ香䧐 qo娐ᠹ Rơᠹ香 香䧐 娐 RZUe 䁮 R䧐 pRo ửᠹ R㌳ ở R oӯ

3ᠹ1ᠹ5ô hình thực nghiệmĐể 䧐ể

R ᠹR

㌳娐香䧐娐䧐R㌳ ở R o,RR ᠹ香ᠹ香 ᠹRᠹ香ᠹRӯ V 䧐ᠹᠹ pRU䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro䧐 香䧐娐䧐香䧐 娐ᠹ香 m, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹᠹ 䧐 ᠹ 香䧐ử ụᠹ香 ể

ᠹ香 ㌳娐ᠹᠹ om m oùᠹ香 䁮ᠹ香 m香䧐娐䧐ᠹR 香䧐o ử ụᠹ香

ᠹR R ởᠹ香ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹᠹR耀Ri ,t      j CLC _ DUM i ,t   5 SIZEi ,t   6 BM i ,t   7 BETAi ,t   LOSS i ,t 䁫   9 LEVi ,t

j 䁫 䁫 ZSCORE i ,t  t  tYEARt  ai   i ,t(B䧐 ᠹ ầᠹp Uoᠹ香䁫䁫),U j Rᠹm ừ 䁫䧐 香䧐ᠹR 香䧐ᠹ䁟_ U ,

ơᠹ香 ᠹ香ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om R 䧐ӯ Re

䁫 䁮  䁟 ᠹR ᠹ 香䧐R䧐 䁫 䁮 香䧐 R䧐ᠹ香 mRe 香䧐R䧐R䧐㌳, ᠹ香 m ở

R pR香䧐娐䧐䧐 䧐ᠹ ᠹ

ᠹᠹ耀 Rở䧐U䧐ểᠹ, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ䁮  ㌳ ᠹR ᠹ 香䧐U,oơᠹ香 Re 香䧐ӯ香 䁮䧐 U娐, ể ᠹ香R䧐 ᠹ

㌳娐U香䧐ᠹR Reo ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 香䧐娐䧐ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹᠹ pRU䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ R㌳ ở R o, 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹo òᠹ ử ụᠹ香ᠹ香Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×