Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mối liên hệ giữa chu kỳ sống của công ty và ch

3 Mối liên hệ giữa chu kỳ sống của công ty và ch

Tải bản đầy đủ - 0trang

䁫7ᠹ香R䧐 ᠹo RR mRú ý ㌳娐ᠹR䁮 ầoReRoᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m耀

娐o香 (䁫) RᠹR R ởᠹ香

RomR m 香䧐娐䧐ᠹ 䧐qo pR

ᠹRR䁮ᠹ ổ pRầᠹ ầᠹ ầo U娐R䁮ᠹR Uở ᠹ ᠹ

ᠹ香䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 香䧐娐䧐

ӯ(娐 Ro R ổᠹ香ᠹ香 mӯụᠹ香Rể R䧐 ᠹ 香䧐娐䧐

ᠹR 香䧐ᠹ ᠹ香 䁮䧐 ó䧐 Rᠹ 䁮 Ro(ᠹ香 m 䁮 RoᠹR㌳娐ᠹR䁮 ầo,ᠹᠹ pRᠹᠹ pRᠹR䁮 ầoờᠹ香 R䧐 oU䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

ᠹ香 ㌳娐, R䁮ᠹ ᠹ䧐7)U䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 m ㌳娐o RᠹR ᠹ R6; J娐䧐ᠹ,㌳娐 香䧐娐䧐R mR R䧐 URể R䧐 ᠹ R䧐 ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹR m R U ờᠹ香 pR ᠹ ᠹ香

R䁮䁫䁫) Rᠹ香ᠹ香 m ó ᠹRý ᠹR R ởᠹ香ᠹ R䧐 pRo ửᠹ R㌳ ở R oӯᠹ香 䁮 qom

ᠹᠹ pRU䧐ểᠹ U ᠹ香 RoᠹR娐o U ᠹ香 Ro

R ờᠹ香 ùᠹ香

R㌳ m o

ᠹ香娐 䁮

(R m ó

ᠹ香 ㌳娐ᠹ 䁮䧐 Uᠹ香

R6)

䧐 RoᠹRU ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香R䧐RR mᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹR娐oo Uú娐ᠹR ᠹ香R䧐 pӯ V 䧐R ổӯᠹ 䁮ᠹᠹ pR

emᠹ香eᠹ香 m ᠹR R ởᠹ香ᠹ ổ pR䧐 o 娐o ầᠹ ầo R䁮ý ᠹR R ởᠹ香 ㌳娐ᠹ R㌳ ở R oӯ BeU香eU

䧐 o ᠹ䧐p o ᠹ Uằᠹ香ᠹR ᠹ 䁮 R U ờᠹ香 ᠹ , òᠹ

R m R m 香䧐娐䧐䧐 qo娐ᠹ R 香䧐 娐 Roᠹ香 m, 䧐 o ᠹ䁮m ũᠹ香 R䁮R U ờᠹ香 ᠹ䧐 Rúᠹ香ӯ 댳Uoó ᠹR R ởᠹ香

R䧐 ᠹ R䁮o RᠹR 䁮䧐 RoᠹR ㌳娐䁮 U e (䁫99 ) RRo䁮 o 娐U,香 䁮䧐 U娐, ũᠹ香 ó ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹ

香䧐娐䧐ᠹ香 mᠹ香 Rúᠹ香 ( 錰䁩)ӯ V 䧐 香䧐ᠹ香 ㌳娐(댳U娐R娐ᠹ, ᠹR6), 䁮䁮 ổmᠹ R ᠹm 䁮 R娐 e R (䁫99 ) RR ởᠹ香ᠹ香 ㌳娐ᠹR䁮 ầoᠹR䁮 ầo㌳娐 R R R䁮ᠹ香 ổ㌳娐䧐 o, R䧐ᠹᠹ U ᠹ香 RoRú ý ㌳娐R mqo R ᠹU䧐ểᠹ U ᠹ香 RoRo R p R ᠹ香 䧐ᠹӯemᠹ香e

ᠹᠹ pRᠹ香

ᠹ香䁫 ) Rᠹ香 ểᠹ 䁮 U ởᠹ香 R䁮ᠹR(),emᠹ香eᠹ香 ㌳娐R m 香䧐娐䧐ᠹ R ᠹ ᠹ香ᠹ ổ pRầᠹ U娐Rᠹ香 m ᠹRỏ 䁮 UẻU䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

(ỗ䧐 䧐ểᠹᠹ pR

ᠹ香 Rúᠹ香ӯᠹ香 m

U䧐ểᠹ

ᠹ香 m2ᠹ3ᠹ2 䧐hát triển giả thiết

댳䧐R䧐mở ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹR

ᠹ香䧐 香䧐娐䧐ᠹR 䁮耀 䧐ᠹ ᠹ香ᠹᠹ om m o香䧐娐䧐òᠹ香 䧐 ᠹ ᠹR ᠹᠹᠹ䁮 U㌳䧐 UᠹRӯ ơ

㌳娐 ᠹó,ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹӯV 䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m oử ụᠹ香 䁮香䧐娐䧐ᠹᠹᠹR,ᠹRᠹ香 mVề dòng tiền kỳ vọng nhận được trong tương lai và rủi ro tương ứng,

U ᠹ香 香䧐娐䧐

ᠹ pRẩ

Rᠹᠹ ᠹ䁮moổ䧐 R U ờᠹ香U ᠹ ᠹR䧐 o R U ờᠹ香, R香ắᠹ香䧐 o Uᠹ䧐 R U ờᠹ香R U ờᠹ香 R香 䁮䧐 U娐,ọᠹ香䧐 ể ᠹ䧐 o URể R䧐 ᠹ U㌳䧐 Um,Rm, 娐 ᠹᠹ香 Ró娐ở U ᠹ香 R U ờᠹ香䧐 R㌳ ᠹᠹR U娐ᠹR, R娐m ổ䧐R ᠹ ᠹ香 R

ᠹ香 mӯRo䧐 R䧐 ᠹ òᠹ香 Ro ᠹR pӯ R䧐 ᠹpRỏᠹ香

香ắᠹ香 Re䧐 o 娐ᠹ香 ᠹ香䁮ᠹRᠹ香 m ử ụᠹ香 ó Rể 䁮䧐 RᠹᠹR U娐ᠹR U䧐 ᠹ香ӯR ᠹ香 RắRắᠹ R䧐 Ròᠹ香 䧐 ᠹ ᠹR ᠹòᠹ香 䧐 ᠹ U ᠹ香娐o耀U ᠹ香ơᠹ香 娐䧐 ㌳娐

ᠹR pơᠹ香 娐䧐 ㌳娐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ ᠹ䁮mᠹᠹ om m o R óR䁮 R ᠹ香 娐 ӯ

ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐Về vấn đề bất cân xứng thông tin,

ửR ᠹᠹ香 䁮䧐 URoᠹRóR ᠹ香 䧐ᠹᠹ香 m(E娐 em 䁮 䁩’R娐U娐,

pR ᠹ o R 䁮䁟)ӯ

ᠹR, R䧐

䧐 ổ䧐 香䧐娐䧐Giả thiết 1:ơᠹ香 ᠹ香ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹR䁮 ầoòᠹ香 Ro ᠹR p ổᠹụᠹ香ᠹR䁮 ầo䧐 䧐ᠹ ᠹR䧐 o Rơᠹ,

香䧐ᠹᠹ ᠹ䁮m o 香 mᠹ香 m R ᠹ香 ó

R䧐 U䧐 R䧐 ᠹ

ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹRú ý RᠹR䁮ᠹ香 U ởᠹ香 ᠹR娐ᠹR Róᠹ香 R娐m娐 ӯᠹᠹ om m o U ᠹ香 Roᠹ R㌳ ở R o 䁮 R p Rơᠹ 䁮 香䧐娐䧐ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m, R䧐 pRo ửᠹᠹ R Rò娐 U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香

Về dòng tiền kỳ vọng nhận được trong tương lai và rủi ro tương ứng, ở 香䧐娐䧐

ᠹᠹ R Rò娐

R ᠹᠹ香 mᠹ香 䁮 香䧐䧐 R pRầᠹ RR䧐ểo R䧐 pRo ᠹRằRo ᠹR p o R ũm qo娐 ᠹR䧐 o ᠹ

R䧐 Uӯ 댳Uoᠹ 䁮香ặ R 䧐 R䁮ᠹR qo䧐o

ᠹ香ᠹR,(ơ R 䧐 ầo

) RR p香ắᠹ香 ᠹ ᠹ香 娐 R䧐 o qo

香䧐娐䧐

R m ᠹ香 R䧐 Uᠹᠹ U

ᠹ香 m

Rể R䧐 ᠹóӯ

ᠹ香䁫9Romểᠹ 香䧐娐㌳娐䧐 ó 䁮ᠹ香 m ừ 香䧐娐䧐om 香䧐ᠹᠹ ᠹ香 U ởᠹ香 娐ᠹ香 香䧐娐䧐U ᠹ香 R ᠹ ᠹ香 䧐ᠹR䧐 䁮 U㌳䧐 Uᠹᠹ R Rò娐,R䧐 ầoơᠹ香 ᠹ香ổ pR䧐 o ㌳娐ᠹ香 mӯ

ᠹ䧐Về vấn đề bất cân xứng thông tin,ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐o U ᠹ R U ờᠹ香, 䁮ở䧐R䧐 URe娐 ӯ V䧐ReRể R䧐 ᠹ R䧐 ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹ

ầo,o RᠹR ᠹ RJ娐䧐ᠹ,ᠹᠹ R Rò娐 ó Rờ䧐 香䧐娐ᠹᠹR䁮 pR ᠹ o R 䁮ở䧐ᠹR䁮 ầoᠹR䁮 pR ᠹ o R 䁮R m娐 Ro R ổᠹR䁮 ầo䁮 ổᠹ ᠹ䧐 ㌳娐 R R R䁮ᠹ香 ổ(댳U娐R娐㌳娐ᠹR䁮o 娐U,6;7)ӯ댳䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香m oӯU ᠹ香 香䧐娐䧐ᠹR䧐 o R ᠹ ᠹ香 R

䧐 oᠹᠹ om R 䧐ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹ 香䧐娐䧐ᠹ香 m 香ặp ᠹR䧐 o U㌳䧐 Uᠹ䧐 ở R U ờᠹ香 R䧐 ᠹ ᠹ䧐, R ᠹ ᠹ香 R䁮ᠹR䧐 R 娐 Uõ U䁮ᠹ香ӯ U ᠹ香 R䧐 ó ở 香䧐娐䧐

pRòᠹ香 ᠹ香 , 香ặ R 䧐 R䁮ᠹR qo ở香 䁮䧐 U娐,ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹR ᠹụᠹ香ᠹᠹ R Rò娐香䧐娐䧐䧐 香䧐娐䧐RR䧐 óᠹ香 ở R U ờᠹ香

ᠹ香 m Reᠹᠹ U䧐 U㌳䧐 Uᠹᠹ R Rò娐 óRú ý ㌳娐 R R R䁮ᠹ香 ổGiả thiết 2:䁮 R R Rᠹᠹ omoổ䧐 R䧐 ᠹ

Rᠹ䧐 R pӯᠹ香 R p Rơᠹӯᠹᠹ om m o U ᠹ香 Roᠹ R㌳ ở R o 䁮 R p Rơᠹ 䁮 香䧐娐䧐ᠹᠹᠹ香 ㌳娐ᠹ香 m, R䧐 pRo ửᠹ香 U ởᠹ香 U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mӯ

Về dòng tiền kỳ vọng nhận được trong tương lai và rủi ro tương ứng, ở 香䧐娐䧐

ᠹᠹ

ᠹ香ᠹ香 U ởᠹ香

ᠹ pRẩᠹ ᠹ香R 䁮ᠹ RỉᠹR Rơᠹ Ròᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香pR 䧐 ầo

ᠹ香ᠹ香 m ó ᠹR䧐 o ơ R 䧐 ầoᠹR䧐 o R R ᠹ䧐 ᠹR䧐 oUoᠹ香 䁮ơᠹ香 娐䧐 ㌳娐

ᠹ香 ᠹ香R䧐 ᠹᠹ pRẩ(䧐 Re RR U ờᠹ香 ᠹR

o 䁮 pR

ᠹ香ᠹR,ᠹ香 mӯ U ᠹ香 香䧐娐䧐䧐 R㌳ 香䧐娐 ᠹR p ᠹ香䁮ᠹR (댳 U

ổ䧐䧐ᠹRơᠹ香 ᠹ香

ᠹᠹ ᠹ䁮mU䧐ểᠹ,

䧐 䧐

ᠹ香 m ầᠹᠹᠹR U娐ᠹR 香䧐娐eppeU, 䁫9eppeU, 䁫996)ӯở U ᠹ香ù) 䁮ᠹᠹR U娐ᠹRpᠹᠹR U娐ᠹR 香䧐娐ᠹ香, ᠹR ᠹ香

ᠹ䧐 R pᠹ香 m o ᠹR

R ᠹR p ᠹR ᠹ ㌳娐 R R R䁮ᠹ香 ᠹ ᠹ U㌳䧐 Uổ䧐 R㌳ ᠹᠹR U娐ᠹR䧐 香䧐娐 ᠹR p R U ờᠹ香ӯVề vấn đề bất cân xứng thông tin, ở 香䧐娐䧐

ᠹ ᠹ香R䧐 ᠹo 䁮 pRU䧐ểᠹR ᠹ香 ó R ᠹ香 䧐ᠹ R ặ

㌳娐m 䁮 e ,om ᠹR䧐 ᠹ,ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐䧐o R 䧐

䁫䁫)ӯ V䧐ᠹR 香䧐 R ᠹReở䧐䧐 ᠹR䧐 oᠹR䁮 ầoᠹ香 ᠹ香R䧐 ᠹᠹ香,o 䁮 pRRú ý ở䧐ᠹ香ᠹR䁮 pR ᠹ o RᠹR ᠹ ᠹRo,U䧐ểᠹ䁫)ӯᠹ R ᠹ香 䧐ᠹ(B娐U R 䁮ᠹ香 mᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹᠹᠹ ᠹ䁮m ᠹ䧐 ᠹR ᠹ

ừ 䧐ᠹR䁮 ầoᠹ香 U ởᠹ香; B娐U R 䁮ᠹ ᠹ香 ᠹR ᠹR ᠹ香 䧐ᠹ RᠹᠹóR ᠹ ᠹ香ᠹ香 m (mR䁮 Uoᠹ香 香䧐娐ᠹ䁫; eR娐 m 䁮ᠹR䁮 pR ᠹ o R 香䧐úp 香䧐ᠹ香,ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ(BUe 娐ᠹ 䁮 o U娐R 娐ᠹm娐 , 䁫995)ӯ

ᠹ香 m U ᠹ香 香䧐娐䧐

Ro (Beᠹ em 䁮

Rú ý ㌳娐Roᠹᠹ ᠹ䁮m ó Rể ó ᠹR䧐 o R ᠹ ᠹ香 ᠹR ᠹRú ý ㌳娐ᠹ香ᠹ香 mᠹ香Ở 香䧐娐䧐ᠹ香 U ởᠹ香ᠹ香o ᠹ 䁮䧐 U ᠹ ᠹ

ᠹR䁮 ầo

m,ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹR䧐 o 䁮 R ᠹ

Rú ý ㌳娐e,ᠹᠹᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ R p䁫 )ӯᠹ香 香䧐娐ᠹ香ᠹ香䧐 o R ừ R䁮ᠹR䧐ᠹR䧐, ᠹR ᠹ香 R䧐 oR ᠹ香 䧐ᠹ, ᠹRằ

ᠹ香 U ᠹ香Ro Rúơᠹ香 娐䧐 ㌳娐ᠹ香ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹӯ

ᠹ香 U ởᠹ香 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香

R mR䁮ᠹRᠹ香 ㌳娐ọᠹ香 娐ᠹ香 U ởᠹ香 óᠹ香 ᠹ香R䧐 ᠹ

óo Rỉ U娐 Uằᠹ香ᠹ香 m ó ᠹR䧐 o ơ R 䧐 ầo

ó oRᠹR䁮 pR ᠹ o R,

ọᠹ香䁫 ;䧐 R ᠹ ᠹ香 䧐ᠹRᠹ香 m ở 香䧐娐䧐m oӯᠹᠹᠹ香 m R R

ở U ᠹ香ơᠹ香 ᠹ香ụ 䧐 o Roᠹ 香䧐m oӯ,ᠹ香 m

䁫㌳), ó ᠹR䧐 o ᠹ香R䧐 ᠹᠹ RơᠹRơᠹ (Bo Ree 䁮

ᠹᠹ,o 䁮 pRᠹᠹ omᠹR U ᠹ R U ờᠹ香, 䁮 娐ᠹ香 ừᠹ香

ó ᠹR䧐 o ơ R 䧐 ầo

ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ 娐U䧐ểᠹ, ᠹR ᠹ香 ổ䧐 ᠹ䧐Ro 䁮 ó o R

ᠹ R p Rơᠹ 香䧐娐䧐ᠹ香 香䧐娐ᠹ香ᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ R p Rơᠹ䧐ᠹR䧐ӯầoᠹ香 m ᠹR ᠹ

ᠹ香R ᠹ香 䧐ᠹ ᠹ ᠹ

䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om䧐 香䧐娐䧐Giả thiết 3:

ụᠹ香ᠹᠹ om m o U ᠹ香 Roᠹ R㌳ ở R o 䁮 娐 Rơᠹ 䁮 香䧐娐䧐ᠹ香 ㌳娐ᠹ香 ㌳娐ᠹᠹ Rở䧐ᠹ香 m, R䧐 pRo ử䁮 om R 䧐 U ᠹ香 Roᠹ香 mӯVề dòng tiền kỳ vọng nhận được trong tương lai và rủi ro tương ứng, ở 香䧐娐䧐

ᠹᠹ Rở䧐

ᠹ香o ᠹ

R ᠹ ᠹ香 R䁮ᠹRᠹ香 ㌳娐Rᠹᠹ R䁮 娐ᠹ香R䁮ᠹRᠹ香 ㌳娐ᠹ香 mӯRᠹ香 m 䁮 R 娐 Uõ U䁮ᠹ香, R䧐

RRVề vấn đề bất cân xứng thông tin, ở 香䧐娐䧐

ᠹ ᠹó

䧐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m oR ᠹR ᠹ ᠹ香 R䁮ᠹRᠹ香 Uóᠹ香 R䧐 䧐 pᠹ香 m R ó댳䧐娐䧐om R 䧐RR U ờᠹ香䧐 香䧐娐䧐ᠹRRầo R Re香䧐R䧐䧐 香䧐娐䧐ᠹ R p Rơᠹӯ R㌳䧐 Um R R䁮ᠹRᠹ香, òᠹ 香䧐娐䧐Ro ᠹR pọᠹ香ӯ Bó R 香䧐娐䧐䧐 香䧐娐䧐o R䧐 R䧐 pRo Uẻᠹᠹ Rở䧐ᠹᠹ om

ӯᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹR U娐ᠹR U ᠹ R U ờᠹ香 R䧐 ᠹ ᠹ䧐 䁮 Rᠹᠹ ᠹ香 U ởᠹ香 R ó U㌳䧐 URơᠹ, ᠹ ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香óӯ V 䧐ᠹR U ᠹ香 ᠹ ᠹ香ᠹ香 U

ᠹ䧐 ㌳娐ᠹᠹ om

ᠹ䧐 U ᠹ香ᠹ R㌳ ở R o ở 香䧐娐䧐ᠹᠹᠹᠹ om m oӯᠹ香 U ởᠹ香 䁮 R Rò娐 R p Rơᠹ

Rò娐R ửR ᠹ

eᠹ香 Uᠹ香o ᠹ 䁮䧐 U ᠹ䧐, R ᠹ ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香娐 Rơᠹ ở 香䧐娐䧐Re qo娐ᠹ R䧐 R p Rơᠹ,ᠹ R o qo娐ᠹ, ᠹ香o ᠹᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ R p Rơᠹᠹᠹ om R 䧐 ó Rểm o, R䧐 R ᠹ香 香䧐ᠹ R U ờᠹ香R 䁮ᠹ R䧐 ᠹ ᠹR䁮 ᠹ香 pRóRơᠹ (BeU香eU 䁮 U e , 䁫995)ӯ V 䧐

óR o R䧐 pRo ử ụᠹ香R ửR ᠹó, 䁮 ᠹ香 䁮䧐 U娐 ó 䁮 R ᠹ ᠹ香 ᠹR ᠹR 䧐ᠹ香 m oᠹᠹ Rở䧐ᠹ香 m Rể R䧐 ᠹᠹ香 ể 香䧐 䧐 qomũm UR䧐 U ᠹ R U ờᠹ香, Rể R䧐 ᠹ U㌳䧐 U

ᠹᠹ Rở䧐ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m o Rể R䧐 ᠹR ửR ᠹᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ 娐 ӯR㌳ ở R o 娐 Rơᠹ,

ở 香䧐娐䧐ᠹ香 mᠹᠹ ᠹ香 U ởᠹ香ở U ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹᠹ om m o 䁮 Rở䧐R p Rơᠹ

ᠹ香 mᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ R p Rơᠹ,ᠹ 香䧐娐䧐ӯ 댳䧐娐䧐ᠹᠹᠹᠹ Rᠹ香 R ᠹ香 䧐ᠹ R pở 香䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐ᠹ香䧐 Rể R䧐 ᠹ 䧐ᠹ ᠹ香òᠹ香ᠹ香 m ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐R ᠹ香 ó ầo

o, 䁮 óᠹR䧐 o 䁮 R ᠹᠹ香 ᠹ香R䧐 ᠹo 䁮 pRRú ý ㌳娐 R U ờᠹ香 ở䧐 R R R䁮ᠹ香 ổU䧐ểᠹ, ó

ӯR ửR ᠹᠹ香Ơ3: 䧐Ơ䧐 ᠹ䧐䢐ÊỨU3ᠹ1 䧐hương pháp nghiên cứu

3ᠹ1ᠹ1

RU娐ᠹ香 (R ᠹ V䧐

䧐 ᠹớc tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu

䁫5) ᠹ香R䧐 ᠹ香䧐娐䧐ᠹᠹ ừ R ᠹ香 7 ᠹ䧐ᠹR䧐 ㌳娐 R U ờᠹ香ӯpR䧐 o R ᠹ香 香䧐úp

ᠹ䧐 䁮R 䧐 p

䧐ᠹRᠹ R䁮䧐ᠹ 䧐ᠹR 香䧐RoR ᠹR 䁩Jᠹ香

t 䁫䧐ᠹR䧐 U ᠹ香 qoo ㌳娐 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹӯR 䧐 pᠹ R㌳ ở R oᠹR 香䧐 ,䁮 香䧐䧐 oᠹ香ᠹ R㌳ ở R o R䁮ý娐 U ᠹ R娐䧐 香䧐

㌳娐 ổ

ᠹ R

ᠹ òᠹoᠹR ằᠹ香 ỷUᠹ Ró娐 R U ờᠹ香

䧐 U ᠹR 䁮m

Uú U娐ӯᠹR耀Dt

, với r > 0 là không đổiӯ

(䁫  r ) tᠹ Ró娐 R U ờᠹ香 ᠹ䧐 Rờ䧐 䧐ểằᠹ香 R䧐 ᠹ 香䧐㌳娐 òᠹ香 ổơᠹ香 娐䧐ӯzt 䁫  zt với t = 1,2,…, trong đó 䁫    (䁫  r ) và z䁫  .trong đó:

香䧐 URR 䧐 piả định 2 Lấy zt  [ Et 䁫  Et  r ( Et  Dt )] / r . Chuỗi {zt }t䁫MV 耀R mhlson và Juettner- auroth (2005)

U ᠹ香䁫5, R㌳娐 òᠹ香 䧐 ᠹiả định 1 MV  

Rể R䧐 ᠹ 香䧐 Uᠹ R㌳ ở R o,ừ pR ơᠹ香 U ᠹRmU ᠹ R U ờᠹ香 R ᠹ香U ᠹ香 ổᠹ香 R p R ᠹ香 香䧐úpý ử ụᠹ香 ỷ o䁮 R䧐 pRo ử ụᠹ香mᠹ R ᠹ香䧐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ơ hình định giá củaọᠹ香 ᠹR ᠹᠹ香 ặo ᠹ香R䧐 ᠹý,ᠹ香 m ằᠹ香 R䧐 ᠹ 香䧐

R ᠹR7oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香R ᠹ香 Rể ử ụᠹ香㌳娐ᠹ香 m ᠹ䧐ᠹ香 R U ờᠹ香 ổᠹ香 R p 䁮 䧐 ᠹỷ oooᠹ Ró娐 R U ờᠹ香 䁮Dt 耀ổᠹ香 ổọᠹ香 䁮Et 耀ổᠹ香 Ro ᠹR pr耀R䧐 pRoọᠹ香 䁮ᠹ R ặ ᠹR ᠹRờ䧐 香䧐娐ᠹ =Rờ䧐 香䧐娐ᠹ ( t  )

Rờ䧐 香䧐娐ᠹ ( t  )

R䧐R othỏa mãn錰R ơᠹ香 U ᠹRᠹR 香䧐㌳娐R ᠹR 䁩J 娐o R䧐MV ơ hình䧐 ᠹ ổ䧐耀E䁫 E䁫 [ E  E䁫  r ( E䁫  D䁫 )]

r

r

E䁫

r  (  䁫)J ùᠹ香 ểoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o,Uú U娐 ᠹR娐o耀

E䁫

[ g  (  䁫)]

MVr  A A 

trong đó A  [(  䁫) 

Re 댳

ᠹR ᠹ香e 䁮R娐ᠹU娐(ơᠹ ᠹ 娐,R ᠹR 䁩Jᠹ香R䧐 ᠹ

ᠹR Uo U(E娐oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

e 䁮R娐ᠹU娐(e 䁮ᠹ 䁮댳 錰䧐 ᠹR ; rf 䁮

D䁫䧐 o䁮 ᠹằᠹ香 ổ

R䧐 U

ᠹR ᠹU㌳䧐 Uơᠹ香 qo娐ᠹ m o5)ӯ

R ᠹR 䁩JᠹR R ởᠹ香 ㌳娐 ᠹ

oᠹR ừ ᠹ䁫99䁟, R娐m RU 䧐 pR䧐 o RoᠹR pR㌳o Ro ᠹR p ᠹ

R䧐娐 Rp ụᠹ香䁫ӯ ỷR䧐娐 RpR ӯ 6ӯ6㌳% 䁮

䁫9 6䁫6 ᠹR ừ Rỉᠹ香 U ởᠹ香ᠹR 䧐 ᠹӯ

R䧐 Uơᠹ香 R ỷRo ᠹR p ᠹ

RRᠹᠹ 䁫 ᠹR ᠹằᠹ香 ổp㌳), U ᠹ香 ó耀䁮 ᠹӯoᠹRӯR ᠹR 䁩J oᠹ香㌳), 䁮 óᠹ R㌳ ở R o U ᠹ香䁮 ổᠹ香 ổR䧐 UR娐ᠹU娐 ,䁮䧐 Rᠹᠹ ㌳娐 V䧐Reơᠹ香 qo娐ᠹ 娐ᠹ娐R娐ᠹ,-   䁫  rf  6ӯ6㌳% 香䧐 䧐 Ro R R

ᠹ香 U ởᠹ香 䧐ᠹR䁮 Rắ䧐 om 香R䧐 ᠹR ᠹ Uằᠹ香 U ᠹ香 R䧐m U娐 (댳䧐 Rý Rom香䧐 䧐 pR p ᠹᠹ香 óᠹ香 ơᠹ 香䧐 ᠹ Rᠹ R㌳ ở R o óR䧐䧐ᠹRpᠹ R㌳ ở R o, ó ử ụᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香Re 댳)娐ᠹ香 oᠹR pR ᠹ o R, 䁮 oᠹ香oᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䧐 ỷ oD䁫

E  E䁫

] và g 

MV

E䁫䁮 ᠹ

R䧐 U; ᠹ o Ro ᠹR p ᠹ

ằᠹ香 ỷ

Ro ᠹR p R ᠹ香 R ờᠹ香 ,

R ỷ

䧐 RoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mối liên hệ giữa chu kỳ sống của công ty và ch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×