Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

㌳7Ơ

B䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹ

ụᠹ香QUẢR 䧐 pᠹ R䁮o ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o, ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹR錰R ơᠹ香 U ᠹR

(4:䁫㌳) ởR ᠹR㌳娐娐UU䧐䁮 W娐ᠹ香R pR ơᠹ香 U ᠹRRo ᠹR p ừ 䁫 ㌳ ᠹ䧐 ㌳娐 娐UU䧐20152016FY1FY2FY3FY1FY2FY3FY1FY2FY3ӯ 䁟9ӯ ㌳ӯ 5䁟ӯ 䁟䁟ӯ ㌳5ӯ ㌳䁫ӯ 䁟5ӯ 䁟㌳ӯ 6(7ӯ97 )( ӯ 7)( 䁟ӯ ㌳)(6ӯ7 )(㌳ӯ7䁟)( ӯ )(7ӯ97)(5ӯ䁟6)ӯ5㌳5ӯ䁟 ㌳ӯ7 ㌳ӯ5䁟䁫ӯ䁟77ӯ7 䁫ӯ6 9(䁫 ӯ 䁟)( ӯ䁫7)(㌳䁫ӯ䁟䁟)(䁫7ӯ5 )(䁫㌳ӯ䁫)(㌳5ӯ䁟 )ӯ 䁫ӯ 䁟ӯ 䁫ӯ ㌳ӯ 䁟( ӯ ㌳)( ӯ9䁫)( ӯ )( 䁫ӯ㌳㌳)ӯ 䁫㌳ӯ 䁟䁟ӯ 䁫㌳( ӯ7䁫)(䁫ӯ ㌳)( ӯ䁟 )ӯ 5䁟ӯ 䁟7( 6ӯ䁟6)ӯ66

(ӯ6䁟)(ӯ9)ӯ5 6

(䁫5ӯ ㌳)ӯ ㌳5( 䁫ӯ76)( 䁫ӯ䁟䁫)( ӯ55)( ӯ7䁫)( 䁫ӯ㌳6)ӯ 5䁟ӯ 5ӯ 䁟5ӯ 6㌳ӯ 䁟9(䁫ӯ75)( ӯ5 )( ӯ 9)(㌳ӯ䁟5)(㌳ӯ7䁫)( ӯ䁟 )ӯ 䁫ӯ 䁟㌳ӯ 5䁟ӯ 9ӯ ㌳6( 䁟ӯ 9)( ӯ 9)( 6ӯ )( 5ӯ7䁫)( ӯ ㌳)( 5ӯ )( 6ӯ 䁫)( ㌳ӯ䁫 )㌳ ӯ7㌳77䁟ӯ 9䁫 䁟7ӯ6㌳65ӯ7 ӯ䁟975ӯ㌳㌳79ӯ56 ӯ99㌳6ӯ 9(㌳ӯ67)(5ӯ 5)(5ӯ55)(䁟ӯ㌳5)(6ӯ 9)(6ӯ9䁫)(㌳ӯ9)(5ӯ95)ӯ䁫7䁟ӯ5㌳ӯ㌳㌳ 9,䁟65, 7pt 䁫ӯ5㌳㌳9

9ӯ 57

7 䁟ӯ䁫㌳䁫6

5ӯӯ5䁟㌳5

䁫,666ӯ 9䁟䁫

䁫,㌳7䁫, 7ӯ 5( ӯ6)ӯ ㌳6btNRo ᠹR pӯ䁫㌳)etAdj  RoᠹR R䧐 pRo ửᠹ香 䁟ӯ䁫ӯptCý ể 䧐 ᠹ R䁮ᠹR2014bt 䁫ỨUoᠹR m o ầo pR 䧐 óRo ᠹR p ᠹảng 4ᠹ1ӯ

W娐ᠹ香 (䢐Êӯ 5ӯ 9ӯ ㌳䁫(7ӯ 9)

ӯ䁫997

䁫,6754ᠹ1 hống kê mô tả

ảng 4ᠹ2ӯ R ᠹ香

iếnrungộ lệchbình

RaverageӯRPEG䁟 䁫RMPEG25%rung vị75%ӯ䁫75㌳5 5ӯ 䁟6䁟䁫7chuẩn

ӯ䁫 䁫䁫㌳䁫9ӯ䁫ӯ䁫977 䁟䁟ӯ 9䁫955㌳ӯ䁫㌳5䁫7 7ӯ䁫 9㌳㌳9ӯ 䁟6䁟 䁫ӯ䁫67ӯ䁫ӯ 9䁫 5㌳ӯ䁫55ӯROJ䁟䁫9ӯ 䁟7䁟9䁫7ӯ 䁫 ㌳5䁫ӯ䁫㌳㌳䁟䁟 䁟ӯ䁫99㌳䁟 6ӯ 7 6 5RETAӯ 䁫 799䁫ӯ97ӯӯӯ 䁟SIZE6ӯ 67䁫䁫䁫ӯ䁟55㌳BM䁫ӯ 759 7䁫ӯ䁫ӯBETAӯ77 䁫 7ӯ57䁫6ӯ㌳79LOSS t 䁫ӯ 7ӯ 56 䁫㌳9LEVӯ975995Z

B ᠹ香 䁟ӯᠹR ( Uoᠹ香ᠹR䁮耀Rӯ7䁟6㌳䁟 䁟䁫ӯ䁫䁫䁫7㌳㌳䁫ӯ 5955㌳ӯ䁫5䁫 7 9ӯ66䁫 7 9䁫ӯ㌳䁫㌳ӯ㌳97 7㌳䁫ӯ䁫㌳ 7 䁫䁫ӯ7䁟䁫㌳ 䁟R ᠹR 錰E댳,ᠹ ᠹRm , 香䧐娐䧐ᠹᠹ ừ ᠹ䁫䁟) ㌳娐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ơᠹ香 ᠹ香 Re

䁟9%ᠹᠹᠹ R㌳ ở R oᠹ R㌳ ở R o) ㌳娐

ᠹR ( Uoᠹ香R ᠹR 錰E댳,

(䁫5ӯ5o5䁟%),錰E댳,䁟ӯ7䁟9䁫7%ơᠹ香 ᠹ香 䁮耀 9ӯ䁫955㌳%, 䁫 ӯ 6 ㌳ %, 䁫ӯ ㌳5䁫 %ӯᠹ R㌳ ở R o Re䁮 Reӯ9 676R Roẩᠹ 䁮 䁫 ӯ䁫䁫㌳䁫9%ӯ Uoᠹ香

䁫6ӯ7䁫7䧐 ᠹ ử ụᠹ香 U ᠹ香 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R oR m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ ᠹR , 䁮 ᠹRỏ ᠹR

㌳5R Roẩᠹ9䁟ӯ㌳ ㌳9 ㌳(䁫 ӯ9㌳㌳9 %),(䁫9ӯ9㌳䁟 6%)ӯ V䁮5ӯ9 667䁟 5㌳䁟䁫ӯ65䁫6䁟9ᠹ香 ㌳娐 娐䁫9ӯ77 䁟䁟%5䁫䁟95䁟6ᠹR ( Uoᠹ香ӯ ㌳ 䁫% (䁫7ӯ5㌳5 5%)65䁟97ӯ 7䁟 7㌳娐R m Uoᠹ香䁫䁟 56ӯ9 ㌳7ᠹ香 m pR䧐 䁮䧐 RoᠹR ᠹ䧐) ㌳娐 R䧐 pRo ử ụᠹ香

䁩J㌳㌳㌳6 ㌳U ᠹR 䁮m R ᠹ香䁫6ӯ B ᠹ香 U ᠹ R

o 䁮䁟9ӯ6 9䁟 7Ro R p ừ 䁟

Uoᠹ香㌳ 䁫R ᠹRR ᠹR 䁩J ó Uoᠹ香錰E댳ӯ U ᠹ香 R䧐 ó,R ᠹR 䁩JӯᠹR 䁮 Uoᠹ香R Roẩᠹ ᠹRỏ ᠹR㌳9B ᠹ香 䁟ӯ

( ӯũᠹ香䁟 5㌳䁟),Uoᠹ香RR m Uoᠹ香R Roẩᠹ 䁮 ӯ(䁫ӯ65䁫6䁟9) ㌳娐 BU ởᠹ香, R

ᠹ香 䁟ӯᠹR ( Uoᠹ香R m97ӯR香 䁮䧐 U娐, 香䧐R m Uằᠹ香R m Uoᠹ香ᠹR, Uoᠹ香ᠹ香 m U ᠹ香

,ảng 4ᠹ3 R䧐 pRo ử ụᠹ香

香䧐娐䧐ᠹᠹ pRô hìnhᠹ (Zᠹ香 ㌳娐

hởi sựUoᠹ香ᠹR䁟)Uoᠹ香

ĐơR 䧐ᠹ香óRӯ R䧐 ᠹ qomU( LOSS t 䁫 ), òᠹoᠹR RᠹR娐o, ọ Reᠹ香 m

ăngthống kêRPEG (E娐ᠹ U ᠹ香 ᠹᠹ R㌳ ở R o Reộp lạio óo䁩RE)ӯU䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

hỉ sốUӯ 䁫 799䁫ᠹR (䁫ӯ 759 7) 䁮R Roẩᠹ ㌳娐( ZE), e 娐 (BE m), R䧐 ỗ U ᠹ香 Ro ᠹR p

ᠹ香om ơ pR㌳娐 RE/ m 䁮

U Uoᠹ香o R䧐 o om U Ro ᠹR p R p U ᠹ 香䧐òᠹ Rẩm ( EV), R)ão hòaSuy yếuSuytrưởngthốiӯ䁫977 䁟䁟ӯ䁫9㌳䁫䁫59ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ䁫 6 䁟 5ӯ 965 9ӯ 76 5䁫ӯ䁫 9㌳㌳9ӯ 6ӯ䁫 ㌳7 9ӯ䁫7䁫9㌳䁟䁟ӯ䁫9䁟 䁟 䁟ӯ䁫9䁟9765ӯ ㌳㌳䁫㌳9ӯ䁫䁫666 䁟ӯ5R ӯ 9䁫955㌳ӯ 6 5䁫ӯ䁫 956ӯ䁫67 䁟9ӯ䁫69676ӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫䁟59䁟 6ӯ䁫79㌳6䁟ӯ䁫 96 5ӯ䁫55 5䁟ӯ䁫6997䁟ӯ䁫566 79ӯ䁫 5 79ӯ䁫57 䁫99ӯ䁫7䁟䁟ӯ 79 䁟ӯ 97 ㌳ 䁫ӯ 97 ㌳䁟䁟ӯ䁫 7䁟9䁟5ӯ 9ӯ 䁟7䁟9䁫7ӯ 䁟㌳7ӯ 䁟99ӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ 䁟6䁟 6ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ䁫99㌳䁟 6ӯӯ䁫966䁟6ӯ䁫7666㌳6ӯ䁫9 䁫䁟9ӯ ㌳656䁟6ӯ 79㌳䁫6ӯ䁫䁟 6䁫䁟ӯ䁫 7676ӯ 䁫 99䁟6ӯ ㌳㌳96䁫ӯ䁫9䁟 9ӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ䁫 55 9ӯ7 6ӯ 䁟 6㌳55ӯ䁫75㌳5 5ӯ䁫 6 7䁫㌳ӯ䁫7㌳㌳675ӯ䁫䁟99 55ӯ䁫7䁫7ӯ䁫976㌳ 9R ӯ䁫 䁫䁫㌳䁫9ӯ䁫 䁫 9䁟ӯ 97 655ӯ䁫 䁟65䁫ӯ䁫㌳67 䁫9Roẩᠹ

Uoᠹ香RMPEG (E娐

ᠹRUoᠹ香

ĐR ӯ䁫 6 ㌳5RoẩᠹROJ (䁩R䁮 Joe ᠹeU

娐oU R

5)RaverageUoᠹ香

ᠹR

Uoᠹ香

ĐR ӯ 䁫 ㌳5䁫䁫 7Roẩᠹ

Uoᠹ香ӯ㌳ 䁫ᠹR

Uoᠹ香

Đ

Roẩᠹӯ䁫5䁫䁟 6B ᠹ香 䁟ӯ㌳ RR mR ᠹRᠹ R㌳ ở R o 䁮 R p ᠹR

Uừ

RR ᠹR 錰E댳 䁮 香䧐娐䧐

R m Uoᠹ香p U

香䧐娐䧐ᠹ香 U ởᠹ香ӯ B ᠹ香 䁟ӯ㌳ òᠹ RR p Rơᠹ ở 香䧐娐䧐

Rể R䧐 ᠹ

R o ọ Re香䧐娐䧐iểu đồ 4ᠹ1 B䧐ểo

R ᠹR R

ᠹ香 mqo娐ᠹ Rơᠹ R䧐 eRe香䧐娐䧐ᠹᠹoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ R㌳ ở R o ở 香䧐娐䧐䧐 香䧐ᠹ香 ㌳娐R m Uoᠹ香ᠹᠹ om m o ũᠹ香R mở

R䧐é Uoᠹ香ᠹᠹ U ᠹ香 RoᠹR娐o, ọ㌳ӯ 댳䧐娐䧐ᠹᠹ Rở䧐ᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香RR䧐ᠹᠹ om R 䧐ᠹ R㌳ ở R o ở 香䧐娐䧐ᠹᠹ om m o, 䧐 o ᠹ䁮m U 䧐

R U䧐 香䧐ᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䁮 香䧐娐䧐ᠹ R㌳ ở R o 䁮 娐 RơᠹᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o R Uoᠹ香R m Uoᠹ香ᠹᠹ R Rò娐, 娐 ᠹRᠹᠹ om m o, U 䧐ᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香ӯ Uoᠹ香

ᠹᠹ䁮 香䧐娐䧐o R㌳ R pRᠹᠹ Rở䧐U䧐ểᠹӯ B䧐ểoᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香䁟ӯ䁫ᠹ R㌳ ởᠹ香 mӯᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香香䧐娐䧐娐 Rơᠹᠹᠹ pRᠹ R㌳ ở R o ReU䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐䁟䁫ảng 4ᠹ4ӯ R ᠹ香

㌳娐䧐 ᠹ ọRe香䧐娐䧐ᠹᠹ U ᠹ香 Roᠹ香ᠹ香 m

iếnhỉ sốhởi sựăngthống kê

RE/ mUoᠹ香ão hòaSuy yếuSuy thốitrưởng

ӯ9䁟ӯ 䁫99䁟䁟䁟ӯ ㌳䁫 6 9ӯ5䁟9ӯ 䁫 9 ㌳ӯӯ䁟䁫 6ӯ7 76ӯӯ䁫6779ӯ䁫ᠹR

Uoᠹ香

Đӯ 䁫 67䁫7

R ӯ6695㌳䁫97䁟9㌳969ӯ 7 7䁟7䁟ӯ 7䁟5䁫757ӯ 77597ӯ 67 56ӯ97 96ӯ㌳5666ӯ䁟䁟5777ӯ䁟66䁟7ӯ䁫9䁟6䁟6ӯ䁟5 ㌳䁟6ӯ55䁟䁟R 䁫ӯ ㌳5 99䁫ӯ㌳969㌳㌳䁫ӯ6 6 67䁫ӯ5䁫6䁫ӯ 5569䁫䁫ӯ 56㌳䁟䁫䁫ӯ7䁫ӯ 9969㌳ӯ䁫䁫9 76䁫ӯ6䁟䁫 䁟6䁫ӯ5765䁫䁫䁫ӯ57 6 䁫䁫ӯ6 999䁫ӯ959 ㌳6ӯ9 ㌳5ӯ9䁫㌳㌳ 9䁫ӯ䁫 ㌳ 䁫䁟䁫ӯӯ ㌳㌳ 䁫 ㌳ӯ69 95ӯ 䁫䁫䁫䁫56ӯ7 5䁫5㌳9ӯӯ6 6 6ӯ76ӯ6696 9ӯ596 976ӯ6 95 97ӯ5䁟 䁫56ӯ55 䁟775ӯ 6 9756ӯ 775 6ӯ䁫 5769ӯ 5䁫ӯ 䁟 75 䁫ӯ 6 6799ӯ㌳ 9 ㌳䁫㌳ӯRoẩᠹ

ZEUoᠹ香

ᠹR

Uoᠹ香

Đ95䁫ӯ㌳㌳6 7Roẩᠹ

BUoᠹ香䁫99ᠹR

Uoᠹ香

ĐR 䁫ӯ 9 䁫 ㌳55Roẩᠹ

BE mUoᠹ香ӯ997 9ᠹR

Uoᠹ香

Đӯ 䁟㌳65 ㌳

R ӯ59 䁟7757Roẩᠹ

LOSS t 䁫Uoᠹ香ӯ 5ᠹR

Uoᠹ香

ĐR ӯ 䁫9 䁟 9Roẩᠹ

EVUoᠹ香䁫ӯ5䁫597䁫䁫ӯ䁫㌳6㌳䁫ӯ956䁫6䁫䁫ӯ5799㌳ӯ67 75 ㌳䁫ӯ䁫ӯ795䁫56䁟ӯ6 79 59ӯӯ㌳㌳5䁫7䁫6䁫ӯ㌳䁟567䁫䁫ӯ 6ӯ 957 5ᠹR

Uoᠹ香

Đ6R 䁫ӯ557 䁫775 9䁟ӯ䁟 797Roẩᠹ

ZUoᠹ香䁫ӯ97 䁟 7ӯ5 䁟9䁫䁫ӯ557䁫 䁫㌳ӯ59䁫ӯ㌳9 ㌳䁫䁫ᠹR

Uoᠹ香

Đ䁫ӯ5䁟㌳667

R 䁫ӯ6䁫ӯ6㌳6 97䁫ӯ 57995ӯ 7595ӯӯ䁫䁫㌳䁫䁫5䁫ӯ57 5 9䁟ӯ57 䁫 5ӯ䁫97 5䁟RoẩᠹB ᠹ香 䁟ӯ䁟 R ᠹ香 R

RR mᠹR娐o U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐R ᠹ香 ㌳ ể R m

㌳娐ᠹ香 m, ể 䧐 ᠹ RRý䁫㌳),Rể R䧐 ᠹ U ᠹ香hỉ sốo香

hởi sựthống kê

RE/ mUoᠹ香香䧐娐䧐ể 香䧐 䧐 Ro R ó 䁮䧐 ᠹ qo娐 ᠹ香䧐娐䧐ᠹᠹo ᠹRỏᠹᠹ U ᠹ香 Roo ử ụᠹ香ᠹ香o香R ᠹR ㌳娐ᠹ香 m

娐UU䧐䁮 W娐ᠹ香ᠹ香 䁟ӯ5ӯR ᠹR ㌳娐 娐UU䧐iếný䧐 ᠹ ọᠹ香 mRo ᠹR p Reᠹ香 mӯ7䧐 ᠹ qo娐Ro ᠹR p Reảng 4ᠹ5 R ᠹ香

ᠹ香 ㌳娐Rù ㌳娐ᠹ䁮m 䁮䧐 ᠹ香R䧐 ᠹùᠹ香 ể䁫 䁟o R ᠹR ặRomểᠹ 䧐 ᠹ ㌳娐pR䧐 䁮䧐 RoᠹR

(䁫䁫6Re香䧐娐䧐ᠹᠹ pRᠹ香 m pR䧐 䁮䧐 RoᠹR

䁮 W娐ᠹ香 (

ăngU䧐ểᠹ U ᠹ香 Ro

ùᠹ香 ể䁫㌳)

ão hòaSuy yếuSuy thốitrưởng

ӯ 䁟 ㌳ 56ӯ 599㌳䁫6ӯ 79 䁫㌳6ӯ 65䁫䁟 ㌳ӯ 䁟 96ӯ ㌳㌳6䁫9ӯ 䁟 ㌳66䁟ӯ 6㌳9䁟5ӯ 䁟 6 䁟ӯ ㌳9 䁟9㌳ӯ 7䁫7䁫9ӯ 9 59䁟5ӯ䁫 6䁫㌳䁟6ӯ 9㌳77 9ᠹR

Uoᠹ香

ĐR ӯ 5䁫㌳667䁟㌳Roẩᠹ

ZEUoᠹ香䁫㌳55 ㌳6ӯ75䁟 66ӯ䁟6䁟䁟56ӯ㌳9㌳䁫5㌳ 66ӯ6 7㌳66ӯ㌳9䁫 96ӯ㌳57䁟㌳䁫ӯ䁟7㌳659䁫ӯ䁟 䁟 䁫䁫ӯ 7㌳ 7䁫䁫ӯ㌳䁫䁫ӯ5䁟䁫㌳䁟6䁫ӯ76㌳ᠹR

Uoᠹ香

Đ7ӯ䁫㌳7䁟

R 䁫ӯ 䁟756䁫ӯ䁟77䁫ӯ5䁫䁫ӯ 9Roẩᠹ

BUoᠹ香9䁟ᠹR

Uoᠹ香

Đ䁫ӯ 䁟㌳7䁫ӯ 7 䁫䁫ӯ 977㌳6䁫ӯ 7䁫䁟䁟䁫ӯ5㌳䁫㌳䁟䁫6ӯ76䁫 9ӯ 䁟ӯ97 䁟 55ӯ99䁫9566㌳ӯ䁟 56㌳ӯ7㌳䁟7669ӯӯ796䁟9 䁫ӯ7595 69ӯ6 65 97ӯ7ӯ57䁫㌳9䁫ӯ䁟997䁟69ӯ6 67ӯ ㌳ 66䁟䁟ӯ 䁟䁫䁫9䁟6ӯ 6R ӯ䁫7㌳ 7䁫䁫ӯ䁫7 55㌳ӯ䁫9䁟 6ӯ 5 ㌳㌳ 䁟ӯ 7䁟䁟㌳ 䁫䁫ӯ㌳䁫 䁫95䁫ӯ䁫䁫697ӯ6㌳䁟㌳㌳䁫㌳ӯ5䁫 76㌳5ӯ6 䁫䁟䁟䁟䁫ӯ䁫ӯ76ӯ㌳䁫7䁫 ㌳㌳ӯ 䁫㌳㌳97䁫ӯ 9 ㌳565ӯӯ75㌳7㌳䁟䁫ӯ ㌳ 䁫ӯ796㌳R ӯ9䁫5999Roẩᠹ

BE mUoᠹ香ӯ 䁟7 ㌳ᠹR

Uoᠹ香

Đӯ6䁟㌳5R ӯ5䁫䁫796㌳㌳㌳

5ӯ77䁫 699

ӯ597Roẩᠹ

LOSS t 䁫Uoᠹ香ӯ ㌳ 9 7䁫96ӯ䁫76䁫ᠹR

Uoᠹ香

Đ

Roẩᠹ

EVUoᠹ香

ᠹR

Uoᠹ香

ĐR 䁫ӯ䁫䁫599

䁟6㌳䁟䁫ӯ䁫7 59䁟6䁟5Roẩᠹ

Z䁩REUoᠹ香

ᠹRӯ䁫7699䁟ӯ5䁫6䁟㌳ӯ95 9 ㌳㌳ӯ6 6䁟䁟Uoᠹ香䁫ӯĐR 䁫ӯ59 ㌳ӯ䁫6695㌳ӯ䁟䁫 7ӯ96䁟䁟ӯ55䁟䁫5ӯ 655 6㌳ӯ6䁫 9 䁫䁫 ㌳㌳6 ㌳ӯ䁫 9䁟7

ӯ55䁫5㌳7Roẩᠹ

6 7

B ᠹ香 䁟ӯ5 R

ừ 香䧐娐䧐

(R m RE/ mᠹ香 ừ 香䧐娐䧐ᠹᠹ R Rò娐 娐ᠹ香 om R 䧐,ᠹᠹ Rở䧐㌳㌳5ᠹ R Rò娐 䁮 娐o ó 香䧐qo ᠹ䁮m pRù R p䧐 emᠹ香eᠹ香6)ӯ

BR p ᠹRᠹᠹ Rở䧐

香䧐娐䧐䁮 香䧐娐䧐ᠹᠹ U ᠹ香 RoRR mR mᠹ香 ㌳娐香䧐娐䧐ᠹᠹ Rở䧐ᠹᠹ U ᠹ香 Roọᠹ香 qo娐ᠹᠹ ᠹ香 U ởᠹ香 䁮 R Rò娐ᠹ香 m qo娐

m ở 香䧐娐䧐香䧐娐䧐ᠹᠹ Rᠹᠹ om m oӯqo ở

ᠹR娐o U ᠹ香 Roᠹᠹ om R 䧐ᠹᠹ R Rò娐,ᠹ香 mӯ EV RᠹR娐o U ᠹ香 Ro

ᠹ香om ơ pR

䧐 ỉᠹR ở 香䧐娐䧐ᠹ香 䁟ӯ5 R 香 䧐 ý

ᠹ香 ㌳娐䁮 香䧐娐䧐

ᠹ om m o Rᠹ香 ㌳娐o R ᠹR ụ Rể R ᠹR R U ᠹ香RơᠹӯRo ᠹR pơᠹ香 娐䧐, U ᠹ香 R䧐 ó 香䧐娐䧐R ᠹ香 BE m R p ᠹRR ᠹR R䁮ᠹR ừ 香䧐娐䧐R U óᠹ香 mӯ V 䧐 香䧐娐䧐R ᠹR R䁮ᠹR ừ 香䧐娐䧐o R䧐 o om U Ro ᠹR p R p ᠹR ӯR U

㌳娐䧐 R ᠹR R U

o R ᠹRòᠹ香 Ro ᠹR p U ᠹ香R䁮ᠹR pRầᠹ U㌳䧐 U R

qo娐ᠹᠹ ᠹ香 U ởᠹ香,ᠹ om R 䧐, Rọᠹ香 ᠹR䧐 o6㌳7䁟ӯᠹ香 ㌳娐o R ᠹR ử ụᠹ香

ᠹ香 m,䧐 R ᠹR䁩RE ũᠹ香 Rᠹᠹ R Rò娐ӯo R ᠹR ㌳娐ᠹ香 mӯ B䧐ểoR m R娐m ổ䧐 U㌳䧐 UR mᠹZ䧐 R ᠹR䧐 ᠹ qo娐

RR m香䧐娐䧐

䧐 ᠹR ᠹ Uᠹᠹ R

qo娐ᠹ䁟5pRiểu đồ 4ᠹ2ӯ B䧐ểoRU䧐ểᠹ U ᠹ香 Roᠹ香 ㌳娐ùᠹ香 ể4ᠹ2ᠹᠹ pR

ơ hìnhᠹ香 mRo ᠹR p Re䧐 ᠹ ọo香R ᠹR ㌳娐 娐UU䧐䧐ểᠹRRU䧐ểᠹ U ᠹ香 RoRe香䧐娐䧐hi phí sử䁮 W娐ᠹ香 (䁫㌳)ᠹ R㌳ ở R o 香䧐 娐ᠹ香 mhi phí sửhống kê tdụng vốn chủdụng vốn chủcho sự khácsở hữu ( iaisở hữu ( iaibiệtđoạn 1)đoạn 2)

ăng trưởng䧐-valuea: diff < 0ӯ䁫9㌳䁫䁫59ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ 9 9ӯ䁟6 7ӯ䁫69676ӯ䁫59䁫㌳ӯ6 56ӯ 䁟7䁫䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ䁟99ӯ665䁫ӯ 5㌳5m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ䁟7 䁫ӯ㌳䁫 7錰E댳錰E댳hởi sựão hòaӯ䁫9㌳䁫䁫59ӯ䁫 6 䁟 5ᠹᠹᠹ香 m pR䧐 䁮䧐 RoᠹR㌳娐 R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ香 ㌳娐hởi sự

錰E댳R娐m ổ䧐 ㌳娐iểm định sự khác biệt về chi phí sử dụng vốn chủ sở hữuảng 4ᠹ6

香䧐娐䧐R ma: diff < 0

ӯ䁟 56ӯ㌳䁫㌳9䁟6錰E댳ӯ䁫69676ӯ䁫䁟59䁟 6䁫ӯ6 76䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ979ӯ䁫6䁟5m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ䁫ӯ95㌳䁟ӯ䁫7 7hởi sự

錰E댳55 9Suy yếuӯ䁫9㌳䁫䁫59ӯӯ䁫69676ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ錰E댳hởi sự

錰E댳965 9

6

7 6a: diff < 0

䁫ӯ 5 ㌳ӯ 5䁟㌳ӯ5 䁫ӯ7䁫9ӯӯ5㌳㌳䁟9ӯ 䁫 䁫a: diff > 0ӯ76 5䁫䁫ӯ 65ӯ䁫69676ӯ䁫96 5ӯ9 9䁩Jӯ 䁟㌳7ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ 䁫m eU娐香eӯ䁫9䁟 9ӯ 䁟 6㌳55ӯăng trưởng

錰E댳ӯ79䁫䁫Suy thoáiӯ䁫9㌳䁫䁫59錰E댳ӯ 䁟67**ӯ䁫䁟䁟䁫

**6㌳**ӯ䁫ӯ9**ӯ 䁫䁫9**ão hòaa: diff < 0ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ䁫 6 䁟 5ӯ㌳69㌳ӯ㌳56ӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫䁟59䁟 6ӯ 䁟5㌳ӯ䁫997䁩Jӯӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ㌳7ӯ㌳55m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ䁫ӯ䁟5 䁟ӯ㌳ 5錰E댳䁟99

ăng trưởng錰E댳55 9Suy yếuӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫錰E댳䁟99

ăng trưởng錰E댳ӯ965 9a: diff > 0

䁫ӯ䁫 䁟6ӯ䁫㌳䁫㌳䁫ӯ䁫 䁟5ӯ䁫㌳䁫㌳6ӯ7䁟677 6䁫ӯ ㌳䁫䁟ӯ

ӯ䁫 99Suy thoáia: diff > 0ӯ䁫9䁫7䁟5㌳ӯ76 5䁫䁫ӯ䁫㌳ӯ䁫ӯ䁫59䁫㌳ӯ䁫96 5䁫ӯ䁟ӯ 7 6*䁩Jӯ䁟99ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ6 69ӯ5 ***m eU娐香eӯ䁫 7 7㌳䁫ӯ 䁟 6㌳55ӯ6䁟ӯ䁟6***錰E댳6䁟7ão hòa

錰E댳Suy yếuӯ䁫 6 䁟 5ӯӯ䁫䁟59䁟 6ӯ䁫79㌳6䁟䁩Jӯ 䁫55䁫䁫䁟ӯ 䁟6䁟m eU娐香eӯ䁫ӯ錰E댳55 9ão hòa

錰E댳965 9

6

7 6ӯ76 5䁫ӯ䁫䁟59䁟 6ӯ䁫96 5䁩Jӯ 䁫55䁫䁫䁟m eU娐香eӯ䁫錰E댳

錰E댳55 9錰E댳 R

香䧐娐䧐6

7 6香䧐娐䧐香䧐 娐 香䧐娐䧐a: diff > 0

ӯ䁫 95

ӯ7㌳ӯ䁟䁫䁫ӯ9㌳䁟 *ӯӯ 䁟 6㌳55䁫ӯ䁟 67ӯ 696*Rᠹᠹ R㌳娐 Uoᠹ香ᠹR R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 ㌳娐ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹ ở 香䧐娐䧐

U ᠹ香 ũᠹ香ᠹ香 mӯ

R ᠹRᠹᠹ R Rò娐ý ᠹ香R 娐 䁫 %ӯ Reơᠹ香 ᠹ香 ᠹằ

R ᠹRᠹᠹ R Rò娐U ᠹ香ý ᠹ香R 娐 5%, 5%,R m R䧐 pRo ử ụᠹ香ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹ香䧐娐䧐ᠹᠹ Rở䧐,ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om m oý ᠹ香R 娐 5%, 䁫%, 䁫%, 5%ӯ

ᠹ香oᠹR ừ 娐ᠹᠹ om R 䧐 ó R䧐 pRo ử ụᠹ香

ᠹ香 U ởᠹ香, R Rò娐, om m o77**ý ᠹ香R 娐 䁫%, 5% 䁮 䁫 %ӯᠹR娐o U ᠹ香 Ro

ᠹRӯ55䁫䁟ӯ㌳ 6㌳䁫7R ᠹR 䁩J RU ᠹ香ᠹ R㌳ ở R o Uoᠹ香

,䁫㌳***ᠹ R㌳ ở R o R p Rơᠹ 香䧐 娐 香䧐娐䧐ᠹᠹ om R 䧐ơᠹ香 ᠹ香 ᠹằ

香䧐娐䧐ӯ, om m o, om R 䧐䁫%ӯ U ᠹ香 R䧐 ó,ӯ 56 *㌳ӯ 6㌳ ***ᠹᠹ om m o 䁮 om R 䧐, ᠹằ

ᠹᠹ Rở䧐䁫ӯ597ӯ 䁟 6㌳55ᠹRR m R䧐 pRo ử ụᠹ香錰E댳 R䧐 pRo ử ụᠹ香

香䧐娐䧐a: diff > 0ý R䧐 o Rể R䧐 ᠹ ó ý ᠹ香R 娐 ᠹ䧐R m 䧐ểR㌳ ở R o Rӯ 䁟67**7***96 5B ᠹ香 䁟ӯ6 R䁫ӯ6 6ӯӯ䁫ӯ䁫79㌳6䁟ӯ䁫䁟6ӯ ㌳ 6***76 5䁫***, **,* ầᠹ䁫ӯ 5㌳6䁟7**ӯ㌳ 6㌳䁫7ӯ965 9ӯӯ69***ӯm eU娐香e䁫ӯ979ӯSuy thoáiӯ 䁟6䁟ӯ 665*ӯ䁟9㌳ **Suy yếu䁩J䁫ӯ5 9Suy thoáiӯ䁫 6 䁟 5錰E댳a: diff > 0娐 U ᠹ R䧐 pRo ử ụᠹ香R ᠹR 錰E댳,ᠹ R㌳ ở R o 娐 Rơᠹơᠹ香 ᠹ香 ᠹằU ᠹ香錰E댳, 䁩J R

䧐 香䧐娐䧐R mᠹᠹ Rở䧐ý ᠹ香R 娐 5%, 䁫%,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×