Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco

Tải bản đầy đủ - 0trang

sót các dữ liệu và đưa các chi phí khơng cần thiết vào hệ

thống trước khi triển khai giai đoạn hai.

Việc triển khai chương trình COQ phải đi cùng với các

chương trình cải tiến chất lượng trên phạm vi tồn doanh

nghiệp . Khi triển khai chương trình COQ,cơng ty nên tăng

nhẹ hoặc giữ ổn định các khoản ngân cho hoạt động phòng

ngừa ,thẩm định /đánh giá. Đặc biệt trong giai đoạn đầu này

chi phí đánh giá /thẩm định có thể cao hơn so với chi phí

phòng ngừa. Giai đoạn sau chi phí phòng ngừa có thể cao

hơn chi phí đánh giá/ thẩm định . Songviệc này lại làmgiảm mạnh chi phí hư hỏng bên trong,bên ngồi, nâng cao

chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh cho

công ty trong tương lai khi thị trường chỉ khâu có cường độ

cạnh tranh lớn.

Để phát hiện được những khu vực có vấn đề về chất

lượng, cơng ty nên hồn thiện hệ thống kế toán. Việc thu

thập COQ nên thu thập theo từng bộ phận phòng ban chức

năng và theo q trình sản xuất. Các loại chi phí chất lượng

nên được thống kê rõ ràng trong bảng báo cáo của các

phòng ban qua đó giúp cho việc phân tích và điều chỉnh

chương trình hoàn thiện, hiệu quả hơn (chẳng hạn như dễ

loại bỏ các khoản mục chi phí khơng cần thiết, tính trùng

lặp…)

Cơng tác đào tạo tính chi phí chất lượng cho nhân viên

là vấn đề công ty cần phải quan tâm.Công tác này cần phải

được đưa vào kế hoạch huấn luyện làm cho mỗi người đều

hiểu được những liên can tài chính.Việc đào tạo này không

những chỉ thực hiện đối với các nhân viên trong nhóm36hoạch định chi phí chất lượng mà cho tất cả mọi người trong

cơng ty như một hình thức tuyên truyền chất lượng. Điều

này giúp cho mọi người nâng cao nhận thức về chất lượng

và cam kết thực hiện. Việc này giúp triển khai COQ thuận lợi

và có hiệu quả do thu thập các dữ liệu chính xác hơn.

Xong để thực hiện các việc trên cần phải có sự cam kết của

lãnh đạo cấp cao và toàn thể cán bộ cơng nhân viên các bộ

phận các phòng ban trong việc tìm ra cái giá đúng của chất

lượng và phải được nêu rõ trong chính sách chất lượng của

cơng ty. Các mục tiêu về chi phí chất lượng phải được nêu rõ

trước khi triển khai từng giai đoạn của chương trình tránh

các mục tiêu khơng rõ ràng và gây ảnh hưởng đến quyền lợi

và lợi ích của bất cứ ai bởi điều này sẽ gây rủi ro cho

chương trình và ảnh hưởng đến việc quản lý và cải tiến chất

lượng trong cơng ty.37Kết luận

Chi phí chất lượng là một cơng cụ giúp doanh nghiệp

đánh giá hiệu quả chương trình chất lượng. Chi phí chất

lượng cung cấp các con số về các loại chi phí phòng ngừa,

đánh giá, thiệt hại . Các con số này giúp ban lãnh đạo và

cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhận thức được

vai trò và tầm quan trọng của chất lượng, việc làm đúng

ngay từ đầu và cam kết nỗ lực cải tiến chất lượng.

Để triển khai chương trình chi phí chất lượng (COQ),

doanh nghiệp cần nêu rõ mục tiêu của chương trình và phải

được nêu trong chính sách chất lượng để tránh hiểu lầm,

cạnh tranh giữa các phòng ban, cán bộ cơng nhân

viên.Doanh nghiệp cũng cần phải thiết lập hệ thống tính

COQ trong tồn doanh nghiệp để thống nhất cách tính cho

đồng bộ và thuận lợi trong quá trình thu thập số liệu. Song

yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của chương trình

COQ đó là sự cam kết của ban lãnh đạo và tồn thể cán bộ

cơng nhân viên trong doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện

để đạt được những mục tiêu đã đề ra.38Tài liệu tham khảo

Quản lý chất lượng đồng bộ – John s. Oakland (sách dịch

của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân-1994)

Chất lượng là thứ cho không –Philip B. Crosby (dịch giả

Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Viện-1989)

Giáo trình Quản lý chất lượng trong các tổ chức(Trường

Đại học Kinh Tế Quốc Dân)

Tài liệu giảng của thầy giáo Nguyễn Việt Hưng

http://www.adoptandadopt.com/quality%20 costing.htm

http://www.g-dennis-beecroft.ca

http://www.dti.gov.uk/quality/performance

http://www. Measuring and managing quality costs39Mục lục

Trang

Lời nói đầu.............................................................................1

Phần một : Tổng quan về chi phí chất lượng.............2

1. Khái niệm chi phí chất lượng......................................2

2. Phân loại chi phí chất lượng.......................................3

3. Các mơ hình chi phí chất lượng .................................4

4. Vai trò việc áp dụng COQ...........................................6

5. Hệ thống chi phí chất lượng.......................................9

6. rủi ro và yêu cầu khi áp dụng chi phí chất lượng.....10

Phần hai : Thực trạng quản lý chi phí chất lượng tại

cơng ty Vetco........................................................12

1. Giới thiệu..................................................................12

2. Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng 16

3. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí chất

lượng.............................................................................21

4. Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động

quản lý chất lượng........................................................24

5. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco.................26

Kết luận...............................................................29

Tài liệu tham khảo.................................................3040Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×