Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng

Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

là 18102$,8/97 là 10548$, 10/97 là 10642$. Điều này chứng

tỏ doanh nghiệp đã thực hiện cắt giảm chi phí chất lượng.

Việc cắt giảm chi phí này chủ yếu là cắt giảm chi phí thiệt

hại bên trong. Chi phí hư hỏng bên trong 10/96 là14984$,

12/96 là 24974$, 2/97 là7274$, 4/97 là 11677$, 6/97 là

13395$, 8/97 là 6463$, 10/97 là 6742$. Như vậy chi phí hư

hỏng bên trong các tháng trước khi nhận chứng chỉ lớn hơn

các tháng sau khi nhận chứng chỉ. Trong khi đó các chi phí

ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định, chi phí hư hỏng bên

ngồi tương đối ổn định hay xu hướng của các chi phí này là

ít thay đổi. Qua đây cho thấy cơng ty đã kiểm sốt tốt các

chi phí ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định. Xong nhiều

khoản chi phí hư hỏng bên ngồi cơng ty chưa xác định

được nên chưa phản ánh chính xác các khoản chi phí này

đòi hỏi cần phải thu thập và ước đoán. Để thực hiện việc

này cần có sự tham gia của phòng khách hàng, marketing,

kinh doanh, tài chính, kế tốn cung cấp tài liệu phản ánh

nhu cầu, phàn nàn, khiếu nại, sự giảm sút doanh thu do sản

phẩm, dịch vụ chất lượng kém mang lại.

Xét về cơ cấu các loại chi phí chất lượng trong công ty

qua các tháng trước và sau khi nhận chứng chỉ33Qua biểu đồ cơ cấu COQ, ta thấy chi phí ngừa, chi phí đánh

giá/thẩm định các tháng sau khi nhận chứng chỉ đã tăng so

với trước khi nhận chứng chỉ. Điều này góp phần làm giảm

chi phí hư hỏng bên trong rõ rệt. Xong trong giai đoạn đầu

này chi phí đánh giá/thẩm định cao hơn chi phí ngăn ngừa

là phù hợp với quy luật biến đổi của COQ. Qua đây cũng cho

thấy rằng chi phí ngăn ngừa cao cũng có nghĩa là các hoạt

động làm đúng ngay từ đầu được chú ý thì giảm chi phí

thiệt hại do các lỗi gây ra hay chi phí hư hỏng bên trong

giảm thể hiện qua các số liệu tháng 2/97 và tháng 10/97.

Chi phí đánh giá/thẩm định cao cũng góp phần giảm các chi

phí hư hỏng bêntrongchẳnghạnnhư các tháng2/97,8/97,10/97.

Qua phân tích sơ bộ trên cho thấy các tháng sau khi

nhận chứng chỉ ISO9002 các khoản chi phí chất lượng giảm

rõ rệt. Điều này phản ánh hiệu quả của chương trình chất

lượng đem lại mà cụ thể là chương trình COQ.Việc triển khai

COQ trong công ty cung cấp các số liệu về các khoản hư

34hỏng phản ánh chất lượng kém của sản phẩm, quá trình cho

cán bộ cơng nhân viên đặc biệt là ban lãnh đạo nhận thấy

vai trò của việc làm đúng ngay từ đầu và hiệu quả mà

chương trình chất lượng mang lại (ước đốn tiết kiệm chi phí

được 27000$/năm). Qua đó đạt được các mục tiêu mà công

ty đề ra khi triển khai chương trình: làm cho các chỉ tiêu tài

chính trở nên rõ ràng hơn, làm rõ những chi phí không phù

hợp, để mọi người trong công ty chú ý đến vấn đề chất

lượng, cam kết thực hiện các chương trình chất lượng, tạo

văn hố chất lượng trong cơng ty,góp phần nâng cao khả

năng cạnh tranh và uy tín cuả công ty.

Xong việc giám sát và đánh giá hiệu quả chương trình

chất lượng của cơng ty còn nhiều hạn chế do thiếu thông tin

nguồn và thiết kế biểu mẫu thu thập chi phí chất lượng

chưa hồn chỉnh cho tồn cơng ty. Điều này làm hạn chế

việc phát hiện các khu vực trục trặc, các khâu trong q

trình có vấn đề về chất lượng do đó hoạt động phân tích

ngun nhân để cải tiến chất lượng gặp khó khăn đòi hỏi

phải có hệ thống thơng tin chi phí chất lượng và một biểu

mẫu thu thập COQ hồn thiện cho tồn cơng ty.

5. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt

động quản lý chi phí chất lượng tại cơng ty

Vetco

Để chương trình quản lý chi phí chất lượng đạt hiệu quả

cao, công ty nên tiếp tục củng cố lại những phương pháp đã

được sử dụng trong giai đoạn một nhằm hồn thiện hơn nữa

hệ thống tính chi phí chất lượng để việc nhận dạng,thu

thập, phân tích chi phí trở nên dễ dàng hơn tránh việc bỏ

35sót các dữ liệu và đưa các chi phí khơng cần thiết vào hệ

thống trước khi triển khai giai đoạn hai.

Việc triển khai chương trình COQ phải đi cùng với các

chương trình cải tiến chất lượng trên phạm vi toàn doanh

nghiệp . Khi triển khai chương trình COQ,cơng ty nên tăng

nhẹ hoặc giữ ổn định các khoản ngân cho hoạt động phòng

ngừa ,thẩm định /đánh giá. Đặc biệt trong giai đoạn đầu này

chi phí đánh giá /thẩm định có thể cao hơn so với chi phí

phòng ngừa. Giai đoạn sau chi phí phòng ngừa có thể cao

hơn chi phí đánh giá/ thẩm định . Songviệc này lại làmgiảm mạnh chi phí hư hỏng bên trong,bên ngoài, nâng cao

chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh cho

công ty trong tương lai khi thị trường chỉ khâu có cường độ

cạnh tranh lớn.

Để phát hiện được những khu vực có vấn đề về chất

lượng, cơng ty nên hồn thiện hệ thống kế tốn. Việc thu

thập COQ nên thu thập theo từng bộ phận phòng ban chức

năng và theo q trình sản xuất. Các loại chi phí chất lượng

nên được thống kê rõ ràng trong bảng báo cáo của các

phòng ban qua đó giúp cho việc phân tích và điều chỉnh

chương trình hồn thiện, hiệu quả hơn (chẳng hạn như dễ

loại bỏ các khoản mục chi phí khơng cần thiết, tính trùng

lặp…)

Cơng tác đào tạo tính chi phí chất lượng cho nhân viên

là vấn đề cơng ty cần phải quan tâm.Công tác này cần phải

được đưa vào kế hoạch huấn luyện làm cho mỗi người đều

hiểu được những liên can tài chính.Việc đào tạo này khơng

những chỉ thực hiện đối với các nhân viên trong nhóm36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×