Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí chất lượng

Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

đạo.Điều này là một yếu tố quan trọng giúp việc triển khai

được thành cơng.Và tồn bộ hoạt động thu thập dữ liệu do

nhóm Đảm bảo chất lượng thực hiện.

Hệ thống thu thập số liệu đòi hỏi phải có sự liên kết

chặt chẽ với phòng kế tốn. Hầu như hệ thống kế tốn có

thể cung cấp những chi phí phù hợp( chi phí phòng ngừa và

chi phí thẩm định ) và chi phí khơng phù hợp trong trường

hợp hư hỏng bên trong( nghĩa là có thể khắc phục những

vấn đề trước khi đến tay khách hàng). Một vài loại chi phí có

thể lấy trực tiếp từ hệ thống kế tốn, chẳng hạn như “chi

phí lập kế hoạch chất lượng” có thể lấy từ “ tài khoản

lương”. Nếu chỉ có một nhân viên chuyên thực hiện nhiệm

vụ này thì COQ trong trường hợp này chính bằng tiền lương

của người nhân viên này( 300$/tháng).

Một số loại chi phí khác phải được ước đốn từ những

thơng tin của bộ phận kế tốn và cung ứng vật tư, chẳng

hạn như “chi phí nhuộm thử” có thể được tính như sau:

(1). Lương của nhân viên nhuộm lấy từ tài khoản lương

của nhân viên này

(2). Chi phí nguyên vật liệu sử dụng:

Nguyênliệusửdụngtrongmộttháng²(kg/tháng)*giá($/kg)

(²):Số ngày làm việc trung bình trong một tháng là 24

ngày

(3). Chi phí hố chất, điện, nước, hơi cho nhuộm thử:

Hoáchấtsửtháng²(kg/tháng)*giá($/kg)28dụngtrongmột(4). Khấu hao thiết bị liên quan đến công đoạn nhuộm

thử

Tổng COQ của nhuộm thử=(1)+(2)+(3)+(4)

Tuy nhiên hệ thống này cũng gặp khó khăn khi ước

đốn chi phí hư hỏng bên ngồi. Ngồi ra có một vài loại chi

phí chất lượng bị bỏ qua bởi vì trong hệ thống kế tóan họ

gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định cũng như việc

thiết kế biểu mẫu để thu thập và xử lý chúng,chẳng hạn

như chi phí kiểm định nhà cung ứng, tổn thất doanh thu,

….Trưởng phòng đảm bảo chất lượng rất quan tâm đến

những vấn đề này, bởi vì việc thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu

khơng chính xác sẽ làm cho việc phân tích chi phí khơng

đúng và có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.

Sau nhiều tháng điều tra COQ,các số liệu về chi phí

chất lượng thu thập được ghi trong bảng báo cáo chi phí

chất lượng của cơng ty29(Bảng báo cáo chi phí chất lượng của cơng ty Vetco)(đv:USD)

STT

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6Loại chi phí

chi phí phòng ngừa

chi phí lập kế hoạch chất lượng

chi phí nghiên cứu và phân tích q trình sản xuất

chi phí nhuộm thử

chi phí huấn luyện

chi phí khác

Tổng

chi phí thẩm định

chi phí thử và kiểm tra nguyên liệu đầu vào

chi phí kiểm tra quá trình

chi phí kiểm tra cuối cùng

chi phí bảo hành và hiệu chỉnh độ chính xác của thiết bị thử

và kiểm tra

chi phí chứng thực bởi cơ quan bên ngồi

chi phí khác

Tổng

chi phí hư hỏng bên trong

chi phí phế phẩm

chi phí làm lại

chi phí kiểm tra lại và thử lại

chi phí giảm giá

chi phí khác

Tổng

chi phí hư hỏng bên ngồi

chi phí khảo sát và giải quyết khiếu nại của khách hàng

chi phí sản phẩm bị trả lại

chi phí bị phạt

chi phí trách nhiệm sản phẩm*

tổn thất doanh thu*

chi phí khác

TổngOct-96Dec-96Feb-97Apr-97Jun-97Aug-97Oct-97300

200

673

27

1200300

200

673

100

37

1310300

200

673

100

37

1310300

200

673

393

1566300

200

673

393

1566300

200

673

27

1200300

200

673

393

1566364

1038

507364

1038

507364

1038

507364

1038

507364

1038

507364

1038

507364

1038

50715

192415

192415

192415

192415

1924381

229015

19248442

6412

70

58

2

1498415883

8961

70

58

2

249743239

3895

70

58

2

72643694

7843

70

58

2

116677758

6107

70

58

2

139953248

3056

70

58

2

64343261

3351

70

58

2

6742375

317

27

719357

314

27

698232

275

507398

278

676372

245

617381

243

624195

215

41030Tổng cộng(chú ý: “ *”chi phí này chưa ước đốn được188272890611005158331810210548“ –“ chi phí này khơng xảy ra trong tháng đó)3110642Thứ tự

14. Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt1.1động quản lý chất lượng1.2

1.3

1.4Việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý1.5chất lượng do Phòng chất lượng và nhóm hoạch định chi phí2chất lượng thực hiện với cứ liệu nguồn chủ yếu từ các báo2.1

2.2

2.3cáo tài chính, kế tốn cung cấp. Nhiều khoản chi phí hư2.4

2.5hỏng bên ngồi phải ước đốn. Điều này làm cho việc đánh2.6giá gặp khó khăn. Xong qua bảng báo trên và biểu đồ COQ3

3.

1

3.2

3.3

3.4

3.5ta có thể đánh giá sơ bộ về hiệu quả hoạt động quản lý

chất lượng của cơng ty4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6P:chi phí ngăn ngừa

thẩm địnhA: chi phí dánh giá/Chi phí chất lượng 4 tháng trước khi nhận được giấy

chứng nhận ISO 9002 (trước tháng 1/97) cao hơn so với chi

phí chất lượng sau khi nhận nhận giấy chứng nhận. Cụ thể

là chi phí chất lượng tháng 10/96 là 18827$, 12/96

là28906$; trong khi đó chi phí chất lượng các tháng sau khi

nhận chứng chỉ tháng 2/97 là11005$, 4/97 là15833$, 6/97

32là 18102$,8/97 là 10548$, 10/97 là 10642$. Điều này chứng

tỏ doanh nghiệp đã thực hiện cắt giảm chi phí chất lượng.

Việc cắt giảm chi phí này chủ yếu là cắt giảm chi phí thiệt

hại bên trong. Chi phí hư hỏng bên trong 10/96 là14984$,

12/96 là 24974$, 2/97 là7274$, 4/97 là 11677$, 6/97 là

13395$, 8/97 là 6463$, 10/97 là 6742$. Như vậy chi phí hư

hỏng bên trong các tháng trước khi nhận chứng chỉ lớn hơn

các tháng sau khi nhận chứng chỉ. Trong khi đó các chi phí

ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định, chi phí hư hỏng bên

ngoài tương đối ổn định hay xu hướng của các chi phí này là

ít thay đổi. Qua đây cho thấy cơng ty đã kiểm sốt tốt các

chi phí ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định. Xong nhiều

khoản chi phí hư hỏng bên ngồi cơng ty chưa xác định

được nên chưa phản ánh chính xác các khoản chi phí này

đòi hỏi cần phải thu thập và ước đốn. Để thực hiện việc

này cần có sự tham gia của phòng khách hàng, marketing,

kinh doanh, tài chính, kế tốn cung cấp tài liệu phản ánh

nhu cầu, phàn nàn, khiếu nại, sự giảm sút doanh thu do sản

phẩm, dịch vụ chất lượng kém mang lại.

Xét về cơ cấu các loại chi phí chất lượng trong cơng ty

qua các tháng trước và sau khi nhận chứng chỉ33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×