Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng

Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm hoạch định COQ được thành lập. Nhóm này

bao gồm những thành viên của mọi phòng ban,bởi vì tất cả

các phòng ban ngoại trừ phòng kế tốn và tài chính, đều có

liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên hai

phòng này lại hỗ trợ trong báo cáo những dữ liệu COQ.

Thành viên của phòng Đảm bảo chất lượng đóng vai trò

chính và thành viên của các phòng ban khác đóng vai trò hỗ

trợ. Trong giai đoạn thứ nhất họ phải đối mặt với rất nhiều

khó khăn trong việc : định nghĩa chất lượng sản phẩm, tiêu

chuẩn đo lường.

* Các loại chi phí chất lượng:

Sau khi nhóm hoạch định chất lượng định nghĩa chất

lượng sản phẩm là sự thoả mãn khách hàng 100%. Họ phân

COQ ra làm 4 nhóm:

1- Chi phí phòng ngừa - Những chi phí liên quan đến

tất cả các công việc thiết kế để ngăn ngừa những khuyết tật

có thể xảy ra đối với sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng bao

gồm những chi phí trực tiếp liên quan đến lập kế hoạch chất

lượng, nghiên cứu và phân tích q trình sản xuất, nhuộm

thử, huấn luyện nhân viên, và một vài chi phí khác như là

văn phòng phẩm, điện thoại, fax…

- Chi phí lập kế hoạch chất lượng: chi phí liên quan đến

thời gian làm việc của nhân viên lập kế hoạch chất lượng.

- Chi phí nghiên cứu và phân tích q trình sản xuất :

chi phí liên quan đến thời gian làm việc của các nhân

viên,nguyên liệu, điện nước, hơi, khấu hao thiết bị cho

nhuộm thử.23- Huấn luyện : chi phí cho giảng viên mời về cơng ty

họăc học phícho nhân viên tham dự các khố học bênngồi.

- Chi phí khác : chi phí về văn phòng phẩm, điện thoại ,

fax, sách vở, tài liệu….

2- Chi phí thẩm định – những chi phí liên quan đến việc

đo lường và đánh giá để đảm bảo tính phù hợp của sản

phẩm và dịch vụ. Chúng bao gồm các chi phí thử và kiểm

tra nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra quá trình, kiểm tra

cuối cùng,bảo hành và hiệu chỉnh độ chính xác của thiết bị

thử và kiểm tra, kiểm tra bởi các cơ quan bên ngoài , và

một số chi phí khác như văn phòng phẩm, điện thoại , fax,

phương tiện đi lại khi đưa mẫu ra cơ quan bên ngồi để

kiểm tra ….

- Chi phí thử và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào: chi

phí liên qua đến nguyên liệu sử dụng và thời gian làm việc

của nhân viên để thử và kiểm tra nguyên liệu đầu vào như

sợi mộc , hoá chất, nhuộm thử và hồ

- Chi phí kiểm tra q trình : chi phí liên quan đến thời

gian làm việc của nhân viên , các mẫu kiểm tra và khấu hao

thiết bị để kiểm tra chất lượng của :

Các mẻ nhuộmQuá trình pha chế hồHồQuá trình hồQuá trình đánh conesoftQuá trình vắtQuá trình chuẩn bị sợi mộc trước khi nhuộm

Quá trình sấyQuá trình nhuộmQuá trình đánh cone,copĐộ bền mầu của các mẻnhuộm24Q trình đóng gói thành phẩmQ trình pha chếthuốc nhuộm

- chi phí kiểm tra cuối cùng : chi phí liên quan tới thời

gian làm việc của nhân viên để kiểm tra sản phẩm trước khi

nhập kho hay giao cho khách hàng

- Chi phí bảo hành và hiệu chỉnh độ chính xác của thiết

bị thử và kiểm tra: chi phí trả cho trung tâm giám định và

kiểm tra độ chính xác của các thiết bị thử và kiểm tra.

- Chi phí chứng thực bởi cơ quan bên ngồi: chi phí

cho việc gửi mẫu và trả cho cơ quan chứng thực bên ngoài

như trung tâm Tiêu chuẩn Đo lườngchất lượng, viện Pasteur.- Các chi phí khác: các chi phí về văn phòng phẩm,

điện thoại, fax, chi phí đi lại để đem mẫu đi thử.

3- chi phí hư hỏng bên trong-Những chi phí xảy ra trước

khi phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng gồm các chi phí

liên quan tới những hư hỏng được phát hiện ra trước khi phân

phối sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng. các chi phí này

thường là phế phẩm, làm lại, kiểm tra và thử nghiệm lại, giảm

giá,…

- Chi phí phế phẩm: chi phí do loại bỏ phế phẩm. Phế

phẩm do phát sinh khi chỉ thành phẩm không đủ cường lực

hay chiều dài hay bị cháy ở công đoạn sấy…

- Chi phí làm lại. chi phí liên quan tới việc làm lại các

mẻ nhuộm, hồ,…do chưa đạt chất lượng yêu cầu nhưng vẫn

còn có thể sửa chữa lại được.

- Chi phí kiểm tra lại và thử lại : chi phí liên quan đến

thời gian làm việc của nhân viên kiểm tra và thử lại quá trình

và sản phẩm làm lại. thực tế các cơng việc này khơng thường25xun, vì vậy việc ước đoán dựa trên khối lượng chỉ phải làm

lại.

- Chi phí giảm giá: chi phí tổn thất do giá của sản phẩm

có vấn đề về chất lượng thấp hơn giá dự kiến.

4. Chi phí hư hỏng bên ngồi-chi phí do những sai sót bị

phát hiện ra sau khi sản phẩm được phân phối hoặc dịch vụ

đã được thực hiện. Chúng bao gồm các chi phí cho khảo sát

và giải quyết các khiếu nại của khách hàng, sản phẩm bị trả

lại, bị phạt, trách nhiệm, tổn thất doanh thu.

- Chi phí cho khảo sát và giải quyết khiếu nại của

khách hàng: chi phí liên quan tới cơng việc điều tra những

khiếu nại của khách hàng, đổi hàng, bù hàng, nhuộm mới,

giao hàng lại cho khách hàng,..

- Chi phí do sản phẩm bị trả lại: chi phí liên quan tới

việc khách hàng trả lại hàng do vấn đề về chất lượng và từ

chối đổi hàng mới.

- Chi phí do bị phạt: chi phí do cơng ti khơng đáp ứng

đúng các u cầu về thời gian giao hàng, số lượng và chất

lượng.

- Chi phí trách nhiệm sản phẩm: chi phí bồi thường

cho khách hàng khi sản phẩm chỉ kém chất lượng của công

ti gây thiệt hại cho sản phẩm của khách hàng.

- Tổn thất doanh thu: chi phí liên quan tới việc khách

hàng phát hiện ra sản phẩm kém chất lượng trong quá trình

sử dụng và sau đó họ mua ít đi hoặc khơng mua sản phẩm

của cơng ti nữa.

- Chi phí khác: chi phí về văn phòng phẩm, điện

thoại, fax.26Việc phân loại và định nghĩa rõ ràng rất thuận lợi trong

việc ghi chép những dữ liệu về COQ. Trong đó chi phí phù

hợp là các khoản chi phí liên quan đến chi phí ngăn ngừa và

chi phí đánh giá thẩm định, chi phí khơng phù hợp là các chi

phí hư hỏng bên trong và chi phí hư hỏng bên ngồi.

Trong việc lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng

cơng ty Vetco đã chỉ rõ mục tiêu của chương trình COQ.

Điều này đã đem lại nhận thức về tầm quan trọng của COQ

đối với các chương trình chất lượng đồng thời đem lại sự

cam kết,ủng hộ của ban lãnh đạo và các thành viên trong

công ty.Lập kế hoạch theo hai giai doạn sẽ góp phần củng

cố cải tiến chương trình COQ được hồn thiện hơn, giúp việc

đánh giá chương trình chất lượng xác thực hơn. Tuy nhiên

trong phần lập kế hoạch này, công ty nên chú ý hoạt động

đào tạo việc thu thập chi phí chất lượng, xác định các khoản

chi phí cho hoạt động này, chi phí cho các loại chi phí chất

lượng trong q trình triển khai chương trình chất lượng.

Đối với việc phân loại các loại chi phí chất lượng của

cơng ty mới chỉ sử dụng trong q trình sản xuất chứ chưa

chú ý đến chất lượng của các phòng ban. Điều này tạo nên

sự hạn chế của hệ thống tính chi phí chất lượng trong cơng

ty.

3. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí

chất lượng

Sau khi lập kế hoạch cho chương trình COQ, cơng ty

tiến hành thu thập các dữ liệu theo các loại chi phí chất

lượng đã được liệt kê. Một trong những thuận lợi của cơng ty

khi triển khai chương trình là sự ủng hộ của ban lãnh

27đạo.Điều này là một yếu tố quan trọng giúp việc triển khai

được thành cơng.Và tồn bộ hoạt động thu thập dữ liệu do

nhóm Đảm bảo chất lượng thực hiện.

Hệ thống thu thập số liệu đòi hỏi phải có sự liên kết

chặt chẽ với phòng kế tốn. Hầu như hệ thống kế tốn có

thể cung cấp những chi phí phù hợp( chi phí phòng ngừa và

chi phí thẩm định ) và chi phí khơng phù hợp trong trường

hợp hư hỏng bên trong( nghĩa là có thể khắc phục những

vấn đề trước khi đến tay khách hàng). Một vài loại chi phí có

thể lấy trực tiếp từ hệ thống kế tốn, chẳng hạn như “chi

phí lập kế hoạch chất lượng” có thể lấy từ “ tài khoản

lương”. Nếu chỉ có một nhân viên chun thực hiện nhiệm

vụ này thì COQ trong trường hợp này chính bằng tiền lương

của người nhân viên này( 300$/tháng).

Một số loại chi phí khác phải được ước đốn từ những

thơng tin của bộ phận kế tốn và cung ứng vật tư, chẳng

hạn như “chi phí nhuộm thử” có thể được tính như sau:

(1). Lương của nhân viên nhuộm lấy từ tài khoản lương

của nhân viên này

(2). Chi phí nguyên vật liệu sử dụng:

Nguyênliệusửdụngtrongmộttháng²(kg/tháng)*giá($/kg)

(²):Số ngày làm việc trung bình trong một tháng là 24

ngày

(3). Chi phí hoá chất, điện, nước, hơi cho nhuộm thử:

Hoáchấtsửtháng²(kg/tháng)*giá($/kg)28dụngtrongmộtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×