Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mô hình chi phí chất lượng .

Các mô hình chi phí chất lượng .

Tải bản đầy đủ - 0trang

được sử dụng phổ biến ,đó là mơ hình COQ truyền thống và

mơ hình COQ hiện đại.Chi phíChi phíCOQ

COQ

P&AP&AFF100%

Mức chất lượngphù

Mơ hình truyền

hợp100%thống cho thấy

mứclượng

chất

Mức chất

phù lượng phù

hợpHìnhở1:0%

Mơ hình

COQphí

truyền

hợp

thì chi

thiệt hại F là

100%

nghiệp

Hình

2:Mơ.Khi

hìnhdoanh

COQ hiện

đại

thống

chú ý đến hoạt động phòng ngừa P và thẩm định A thì mứcchất lượng phù hợp tăng và COQ giảm đến mức tối ưu

(Min).Nếu doanh nghiệp tiếp tục tăng chi phí phòng ngừa và

thẩm định q mức thì chi phí thiệt hại giảm dần về lỗi zero

và mức chất lượng phù hợp tăng dần đến 100% nhưng COQ

tăng mạnh .Như vậy ,trong mơ hình tồn tại điểm chất lượng

tối ưu, và ln có qui luật đánh đổi giữa chi phí thiệt hại và

chi phí phòng ngừa ,thẩm định .

Mơ hình truyền thống gợi ý rằng muốn có mức chất

lượng thì doanh nghiệp phải chi cho các hoạt động phòng

ngừa ,đánh giá /thẩm định.Song hạn chế của mơ hình là

khơng khuyến khích các doanh nghiệp nỗ lực cải tiến chất

lượng .Một trong những mục tiêu quan trọng của doanh7nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận . COQ là một khoản chi phí

nên doanh nghiệp ln có xu hướng tối thiểu hố chi phí để

tăng lợi nhuận .Do đó doanh nghiệp chỉ cố gắng đến mức

COQ tối ưu.

Mơ hình truyền thống chỉ mang tính lý thuyết , phù

hợp trong môi trường sản xuất kinh doanh tĩnh với một mơ

hình sản xuất cố định theo thời gian .Trong thực tế cùng với

sự phát triển mạnh mẽ của khoa học cơng nghệ,qui trình

sản xuất và phát triển của lực lượng sản xuất mối quan hệ

giữa các COQ mang tính động . Do vậy các nhà nghiên cứu

COQ đã dưa ra mơ hình COQ hiện đại .

Mơ hình COQ hiện đại phản ánh hiệu ứng của đường

cong kinh nghiệm.Mơ hình cho thấy doanh nghiệp chỉ đạt

COQ tối ưu khi mức chất lượng phù hợp 100%.Tại mức chất

lượng phù hợp 0% chi phí thiệt hại tối đa làm COQ cực đại

,xong khi doanh nghiệp chú ý đến hoạt động phòng

ngừa,đánh giá thì chi phí thiệt hại giảm mạnh làm COQ

giảm.Và một sự thực rằng khi doanh nghiệp tiến hành các

hoạt động phòng ngừa và đánh giá /thẩm định thì lúc đầu

chi phí đánh giá /thẩm định tăng ,xong cùng với sự cải tiến

và đào tạo chất lượng thì chi phí đánh giá /thẩm định giảm

dần,chi phí phòng ngừa tăng nhẹ .Nếu doanh nghiệp giữ ổn

định và duy trì các hoạt động phòng ngừa ,đánh giá ổn định

trong thời gian dài thì COQ giảm xuống mức tối ưu .Điều

này khuyến khích các doanh nghiệp nỗ lực cải tiến chất

lượng toàn diện và thực thi chương trình COQ nhằm đem lại

lợi ích lâu dài trong tương lai. Mơ hình COQ hiện đại phù hợp

với nền kinh tế thị trường ngày nay.84. Vai trò việc áp dụng COQ

COQ là một phương pháp đánh giá hiệu suất tổng hợp

của quản lý chất lượng

Trong các hệ thống kế tốn tài chính truyền thống ,

COQ thường lẩn khuất đâu đó trong các chi phíkhác.Chẳng hạn chi phí chứng nhận thiết kế thường trong chi phí

quản lí chung , hàng tồn kho bao gồm cả chi phí làm lại , chi

phí bảo hành trong chi phí dịch vụ …Do đó việc đo lường

hiệu quả quản lí chất lượng trở nên khó thực hiện.

COQ là thước đo chính xác sự cố gắng về chất lượng . “

Chất lượng là điều có thể có được mà khơng mất tiền.

Khơng phải tự nó có được nhưng nó cũng khơng tốn kém gì .

Cái tốn kém chính là cái thiếu chất lượng nghĩa là những

hoạt động do không làm đúng đắn mọi việc ngay từ đầu gây

nên. Không những chất lượng không mất tiền mà còn là một

nguồn lãi chân chính nhất. Mỗi xu không bị chi tiêu để làm

cẩu thả công việc ,để làm những việc ấy hay những gì ngồi

dự kiến sẽ được lãi ròng một nửa . Trong thời đại mà tất cả

mọi người đều tự hỏi ngày mai sẽ do cái gì làm nên thì

khơng còn nhiều phương tiện nữa để tăng tỷ suất lãi. Nếu

bạn tìm mọi cách đảm bảo chất lượng chắc chắn bạn sẽ

tăng tỷ suất lãi được một khoảng tương đương từ 5%-10%

doanh số . Cái đó mang lại nhiều tiền mà khơng tốn kém

gì”(Crosby). Việc khơng làm đúng ngay từ đầu gây lãng phí

các nguồn lực như nguyên vật liệu do sai hỏng , nhân cơng

để làm lại sản phẩm ,thời gian, máy móc …Mặt khác lợi

nhuận =doanh số-(tổng đầu vào + tổng lãng phí) . Việc

khơng làm đúng ngay từ đầu làm tổng lãng phí tăng trong9khi đó chất lượng sản phẩm giảm làm doanh số bán ra giảm

sút do mất uy tín, thị phần. Điều này có thể làm doanh số

giảm từ 35%-40% hay COQ tăng, tổng chi phí tăng dẫn đến

lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh. Việc áp dụng COQ cụ

thể là chi cho các hoạt động phòng ngừa,đánh giá cùng với

các nỗ lực đảm bảo và cải tiến chất lượng góp phần làm

đúng ngay từ đầu trong doanh nghiệp từ nghiên cứu nhu

cầu khách hàng, thiết kế đến đưa sản phẩm,dịch vụ cho

khách hàng và dịch vụ sau bán. Việc thực hiện các chương

trình chẳng hạn Six Sigma, Kaizen, 5 S cũng góp phần làm

giảm thiểu lỗi và lãng phí các nguồn lực. Doanh nghiệp sử

dụng tối đa nguồn lực sẵn có góp phần tăng năng suất, chất

lượng sản phẩm /dịch vụ; giảm chi phí chất lượng và chi phí

nói chung; hạ giá thành. Một sản phẩm hay dịch vụ có sức

cạnh tranh trên thị trường chỉ khi đảm bảo được sự cân

bằng giữa hai yếu tố chất lượng và chi phí. Chất lượng chỉ

có thể chấp nhận được với chi phí thấp nhất. Điều này góp

phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận và thị phần của doanh

nghiệp.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất của quản lý chất lượng

là doanh thu/COQ(1), lợi nhuận/COQ (2),COQ/tổng chi phí

(3). Việc áp dụng COQ cùng với nỗ lực đảm bảo và cải tiến

chất lượng, các chỉ tiêu (1),(2) tăng,chỉ tiêu (3) giảm chứng

tỏ hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả.

COQ là một biện pháp để xác định các khu vực có trục

trặc và các chỉ tiêu hành động.

Việc xác định cụ thể các chi phí phòng ngừa,thẩm

định/đánh giá,thiệt hại trong tổng bộ phận, phòng ban trong10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mô hình chi phí chất lượng .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×