Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Ma trận các yếu tố bên trong của FAHASA

3 Ma trận các yếu tố bên trong của FAHASA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản Trị Chiến Lược

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Với mục đích nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu

của sinh viên Kinh Tế TP.HCM

"Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty FAHASA đến năm

2020"

Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về cơ hội/đe dọa của các yếu tố bên trong

của công ty FAHASA.

1 điểm: Yếu nhiều nhất; 2 điểm: Yếu; 3 điểm: Mạnh

4 điểm:Mạnh nhất

Anh ( Chị ) vui lòng đánh dấu (X) vào ô đươc chọn.

STT1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Các yếu tố bên trong1234Khả năng sản xuất

Thái độ của nhân viên khi làm việc.

Quan hệ với các đơn vị trực thuộc.

Chiến lược marketing của Fahasa ở các thị

trường khác nhau.

Hệ thống lưu trữ và xử lý thơng tin của Fahasa

trong quản lí nhân sự và sản phẩm.

Phương pháp, chiến lược và mục tiêu của

Fahasa.

Sản phẩm đa dạng

Năng lực tài chính

Năng lực nghiên cứu- phát triển sản phẩm

Chất lượng sản phẩm (bìa, giấy, mực in)

Trình độ nhân viên

Hoạt động bán hàng

Hình thức, cách bố trí trưng bày các loại sản

phẩm tại các nhà sách

Trang 17Quản Trị Chiến Lược14

15

16

17

18

19

20Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, quản lý hàng hóa,

tồn kho.

Các hoạt động khuyến mãi, trợ giá.

Hoạt động phân phối sản phẩm.

Các dịch vụ đi kèm

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất

Khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng

Mối quan hệ với nhà cung cấp trong và ngồi

nướcTrang 18Quản Trị Chiến Lược

PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Với mục đích nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu

của sinh viên Kinh Tế TP.HCM

"Xây dựng chiến lược kinh doanh của Cơng ty FAHASA đến năm 2020"

Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về cơ hội/đe dọa của các yếu tố bên trong

của công ty FAHASA.

1 điểm:Không quan trọng; 2 điểm: Hơi quan trọng ; 3 điểm: không ý kiến;

4 điểm: Quan trọng và 5 điểm : Rất quan trọng

Ơng(bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ơ đươc chọn.

STTCác yếu tố bên ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141234Khả năng sản xuất

Thái độ của nhân viên khi làm việc.

Quan hệ với các đơn vị trực thuộc.

Chiến lược marketing của Fahasa ở các thị trường khác

nhau.

Hệ thống lưu trữ và xử lý thông tin của Fahasa trong

quản lí nhân sự và sản phẩm.

Phương pháp, chiến lược và mục tiêu của Fahasa.

Sản phẩm đa dạng

Năng lực tài chính

Năng lực nghiên cứu- phát triển sản phẩm

Chất lượng sản phẩm (bìa, giấy, mực in)

Trình độ nhân viên

Hoạt động bán hàng

Hình thức, cách bố trí trưng bày các loại sản phẩm tại các

nhà sách

Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, quản lý hàng hóa, tồn kho.Các hoạt động khuyến mãi, trợ giá.

15

16 Hoạt động phân phối sản phẩm.

Trang 195Quản Trị Chiến Lược17

18

19

20Các dịch vụ đi kèm

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất

Khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng

Mối quan hệ với nhà cung cấp trong và ngoài nướcBảng ma trận các yếu tố bên trong của công ty cổ phần phát hành sách Sài Gòn:

STTCác yếu tố chủ yếu bên

trong

(1)

(2)

1 Khả năng sản xuất

2 Thái độ của nhân viên

khi làm việc.

3 Quan hệ với các đơn vị

trực thuộc.

4 Chiến lược marketing

của Fahasa ở các thị

trường khác nhau.

5 Hệ thống lưu trữ và xử

lý thông tin của Fahasa

trong quản lí nhân sự và

sản phẩm.

6 Phương pháp, chiến

lược và mục tiêu của

Fahasa.

7 Sản phẩm đa dạng

8 Năng lực tài chính

9 Năng lực nghiên cứuphát triển sản phẩm

10 Chất lượng sản phẩm

(bìa, giấy, mực in)

11 Trình độ nhân viên

12 Hoạt động bán hàngMức độ

quan trọng

(3)

0.05Phân

loại

(4)

3Số điểm

quan trong

(5)

0.15Tính

chất

mạnh0.0630.18mạnh0.0530.15mạnh0.0530.15mạnh0.0530.15mạnh0.0630.18mạnh0.05

0.06

0.053

3

20.15

0.18

0.10mạnh

mạnh

yếu0.0530.15mạnh0.05

0.053

30.15

0.15mạnh

mạnh

Trang 20Quản Trị Chiến Lược

13 Hình thức, cách bố trí

trưng bày các loại sản

phẩm tại các nhà sách

14 Cơng tác kiểm tra, kiểm

sốt, quản lý hàng hóa,

tồn kho.

15 Các hoạt động khuyến

mãi, trợ giá.

16 Hoạt động phân phối

sản phẩm.

17 Các dịch vụ đi kèm0.0530.15mạnh0.0430.12mạnh0.0430.12mạnh0.0530.15mạnh0.0520.10yếu18 Sự chênh lệch về cơ sở

vật chất

19 Khả năng tiếp cận với

thị hiếu khách hàng

20 Mối quan hệ với nhà

cung cấp trong và ngoài

nước0.0420.08yếu0.0520.10yếu0.0540.20mạnh1.4 Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh

Khả năng sản xuất tốt

Thái độ làm việc nhiệt tình của nhân viên.

Có mối quan hệ thân thiết với các đơn vị

trực thuộc.

Chiến lược marketing đa dạng và phù hợp

của Fahasa ở các thị trường khác nhau.

Hệ thống lưu trữ và xử lý thơng tin tốt của

Fahasa trong quản lí nhân sự và sản phẩm.

Phương pháp, chiến lược và mục tiêu của

Fahasa rõ ràng.

Sản phẩm đa dạng

Năng lực tài chính vững mạnh.

Chất lượng sản phẩm cao (bìa, giấy, mực

in)

Trình độ nhân viên có chun mơn cao

Hoạt động bán hàng mạnh

Hình thức, cách bố trí trưng bày các loại

sản phẩm tại các nhà sách tiện lợi choĐiểm yếu

Năng lực nghiên cứu- phát triển sản phẩm

chưa được chuyên sâu

Các dịch vụ đi kèm (giao hàng, bán hàng

online..) còn chưa được triển khai

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các

chi nhánh còn xa

Khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng

còn chưa được quan tâmTrang 21Quản Trị Chiến Lược

khách hàng.

Công tác kiểm tra, kiểm sốt, quản lý hàng

hóa, tồn kho tốt.

Các hoạt động khuyến mãi, trợ giá phù hợp

và thu hút.

Hoạt động phân phối sản phẩm mạnh và

phát triển.

Mối quan hệ với nhà cung cấp trong và

ngoài nước tốtTrang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Ma trận các yếu tố bên trong của FAHASA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×