Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố thị trường

Yếu tố thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chính sách

Chính sách hỗ trợ phòng chống rủi ro: hỗ trợ người sản xuất một

phần khi gặp rủi ro từ dịch bệnh, thiên tai thời tiết gây mất mùa.Chính sách ruộng đất: quy hoạch dồn điền đổi thửa, hình thành các

khu sản xuất tập trung.Chính sách đầu tư: đầu tư cho cơ sở hạ tầng, bêtơng hóa các con đường

nội đồng để thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển của người dân4.4 GIẢI PHÁP

4.4.1

4.4.2

4.4.3Nâng cao trình độ sản xuất và kiến thức

thị trường cho người nông dânTăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng vào trong quá

trình sản xuất

Tăng cường công tác ứng dụng các tiến bộ khoa

học kỹ thuật và công tác khuyến nông4.4.4Giải pháp cho vấn đề mơi trường4.4.5Tăng cường thực hiện các chính sách

và sự quản lý của nhà nước4.4.1 Nâng cao trình

độ sản xuất và kiến

thức thị trường cho

người nông dân4.4.2 Tăng cường đầu

tư cơ sở hạ tầng vào

trong quá trình sản

xuất4.4.3 Tăng cường ứng

dụng các tiến bộ khoa

học kỹ thuật và cơng

tác khuyến nơng• Cần có kế hoạch đào

tạo và đào tạo lại đội

ngũ cán bộ quản lý,

cán bộ KHKT• Xây dựng, nâng cấp

các tuyến đường nội

đồng trong xã.• Sử dụng quy trình kỹ

thuật sản xuất lúa

đảm bảo được các

yêu cầu của sản phẩm

chất lượng cao.• Tăng cường cơng tác

nghiên cứu khoa học,

khuyến nơng tập huấn

kỹ thuật cho người

nơng dân.• Củng cố hệ thống

kênh mương để

đảm bảo cung cấp

nước đáp ứng cho

nhu cầu tưới tiêu• Giúp người dân hiểu

hết tác dụng của

thuốc BVTV, cách

dùng an tồn và hiệu

quả.4.4.4 Giải pháp cho vấn đề

mơi trường

- Thu gom bao bì, chai lọ về

đúng các vị trí của địa

phương quay định.

-Đối với rơm rạ và chất thải

sau thu hoạch tuyệt đối

không đốt bừa bãi trên đồng.

- Chất thải có thể làm nguyên

liệu trong sản xuất phân bón

hữu cơ sinh học.4.4.5 Tăng cường thực hiện

các chính sách và sự quản

lý của nhà nước

- Tăng cường công tác

quản lý vật tư hàng hóa

nơng nghiệp và chất

lượng vệ sinh an tồn

thực phẩm.

- Thực hiện các chính

sách về phát triển nơng

nghiệp và nông thônPHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN

Người nơng dân

phải nâng cao trình

độ sản xuất, áp

dụngKHKTđểtăng chất lượng,

tăngnăngsuất,nâng cao thu nhập- Năng suất của

vụ Chiêm cao hơn

vụ Mùa. Đồng

thời so sánh chi

phí sản xuất của

hai vụ lúa, qua đó

cho

thấy

vụ

Chiêm đạt hiệu

quả kinh tế cũng

cao hơn.Các cán bộ khuyến

nông cần mở thêm

nhiều lớp tập huấn

cho người nông

dân

Nhà nước cần hỗ

trợ chi phí đầu tư

để khuyến khích

người dân sử dụng

khoa học kỹ thuật

vào sản xuất, góp

phần làm giảm bớt

cơng lao động cho

các hộ nông dân.- Các yếu tố ảnh

hưởng đến phát

triển sản xuất lúa

có thể thấy được

những tác động

tích cực và tiêu

cực, từ đó phát

huy điểm mạnh,

tận dụng những

cơ hội để vượt

qua điểm yếu,

ngăn chặn các

thách thức để

giảm bớt thiệt hại.5.2 KIẾN NGHỊ

Đối với Nhà nước-Tăng cường chương

trình hỗ trợ hay trợ

giống, phân bón, vật

tư sản xuất nơng

nghiệp, tăng cường

đầu tư cơ sở hạ tầng

kỹ thuật- Cần đổi mới mạnh mẽ

các phương thức cho

vay

- Thành lập các trung

tâm tư vấn, tạo lòng

tin cho nơng dânĐối với hộ nơng

dânĐối với các chính

quyền địa phương- Duy trì các cơng tác

khuyến nơng, tập

huấn chuyển giao

KHKT

- Đẩy mạnh các cơng

tác dự báo dự

phòng, định hướng

thông tin thị trường

- Xây dựng các mối

liên kết trong sản

xuất và tiêu thụ lúa

gạo-Học hỏi nâng cao kiến

thức và ứng dụng

KHKT vào sản xuất lúa

- Phải thường xuyên

tham gia các buổi tập

huấn do cán bộ địa

phương tổ chức

- Cần thường xuyên theo

dõi ruộng đồng để kịp

thời phát hiện bệnh có

thể xảy ra làm thiệt hại

kinh tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×