Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tình hình chăn nuôi lợn thịt của xã Ngọc Liên

1 Tình hình chăn nuôi lợn thịt của xã Ngọc Liên

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.1 Thông tin cơ bản của các hộ điều tra

Bảng 4.4 Tình hình cơ bản của các hộ điều tra

Chỉ tiêuĐVTSL1. Tổng số hộhộ39- QMVhộ24- QMLhộ15- Namngười30- Nữngười9tuổi50,79- Cấp II, III%92,31- Khác%7,69Khẩu3,92Lao động2,72Con41,722. Giới tính3. Tuổi BQ

4. Trình độ học vấn5. Một số chỉ tiêu BQ

- BQ nhân khẩu/hộ

- BQ lao động/hộ

- BQ lợn thịt/hộ/năm(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.2 Hoạt động chính của hộ điều tra

Bảng 4.5 Hoạt động chính của hộ điều tra

ĐVT: hộ

Nhóm hộ

Chỉ tiêuTổng sốQMV

(n=24)QML

(n=15)SL

(n=39)CC

(%)1. Chăn ni là hoạt động chính1692564,1- Nguồn thu nhập chính861456,0- Vai trò khác831144,02. Hoạt động khác861435,9(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Chăn nuôi là hoạt động chính của người trả lời phỏng vấn chiếm

64,10% và mang lại nguồn thu nhập chính cho 56% số hộ4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.3 Loại hình chăn ni của các hộ điều tra

Bảng 4.6 Loại hình chăn ni lợn tai các hộ điều tra

QMV

Chỉ tiêuSL(n=24)

Thuần túy lợn thịt

8

Cả thịt và nái

16QML

CCSLTổng

CC(%)

(n=15)

33,33

5

66,67

10(%)

33,33

66,67SL

(n=39)

13

26CC

(%)

33,33

66,67(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Các hộ ở cả QMV và QML đều có xu hướng ni kết hợp cả nái và thịt

nhằm chủ động con giống cho chăn nuôi và tiết kiệm chi phí.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.4 Điều kiện sản xuất của hộ

Bảng 4.7 Tình hình sử dụng chuồng trại tại các hộ điều tra

Chỉ tiêu

Số ngăn chuồng BQ

Diện tích BQ/ngăn

Diện tích BQ/hộNhóm hộ

QMV

QMLĐVT

ngăn

m2

m2(n=24)

2,67

13,70

36,54(n=15)

4,20

17,06

71,67(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)100% chuồng trại được xây dựng kiên cố.

Các chỉ tiêu BQ đều tăng theo quy mơ chăn ni của hộ4.1.2 Tình hình chăn nuôi lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.4 Điều kiện sản xuất của hộ

Bảng 4.8 Tài sản phục vụ cho chăn ni

QMV

Tên

Máy bơm

Bóng điện

Quạt

Màn

Máng ăn

Vòi uống

Bể chứa biogasSL

(n=24)

19

22

11

5

15

4

9QML

CC

(%)

79,17

91,67

45,83

20,83

62,50

16,67

37,50SL

(n=15)

13

13

10

3

10

3

6Tổng

CC

(%)

86,67

86,67

66,67

20,00

66,67

20,00

40,00SL

(n=39)

32

35

21

8

25

7

15CC

(%)

82,05

89,74

53,85

20,51

64,10

17,95

38,46(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Các hộ nuôi hầu như đều có các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho

chăn ni lợn.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.4 Điều kiện sản xuất của hộ

Bảng 4.9 Tình hình sử dụng lao động của các hộ điều tra

ĐVT: %

Chỉ tiêu

1. NamNhóm hộ

QMV

QML

47,76

51,28Tính chung

49,06- Chỉ chăn ni lợn

- Có tham gia chăn ni lợn6,25

81,2515,00

75,009,62

78,85- Khác12,5010,0011,542. Nữ52,2448,7250,94- Chỉ chăn ni lợn5,71

71,43

22,860,00

78,95

21,053,70

74,07

22,22- Có tham gia chăn ni lợn

- Khác(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Tỉ lệ lao động nam tham gia chăn nuôi lợn tăng theo quy mô

và lao động nữ giảm theo quy mơ.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.4 Điều kiện sản xuất của hộ

Bảng 4.10 Tình hình vay vốn tại các hộ điều tra

ĐVT: hộ

Nhóm hộ

Chỉ tiêu

Có vay vốn

Khơng vayQMV

(n=24)QML

(n=15)20

14(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)100% hộ ni có vốn tự có, trong đó 12,82% hộ vay thêm.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.5 Tình hình sử dụng giống của các hộ điều tra

Bảng 4.11 Nguồn cung cấp giống lợn

Tổng số

Chỉ tiêuSL

(n=39)CC

(%)Nhóm hộ

QMV

SL

(n=24)QML

CC

(%)SL

(n=15)CC (%)1. Tự có2864,101875,001066,672. Mua thêm1128,21625,00533,33- Hộ trong xã725,64520,83213,33- Khác410,2614,17320,00(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Các hộ đều nuôi từ nái nhà là chủ yếu. Những hộ mua thêm giống ở

QMV chủ yếu là mua từ các hộ trong xã và những hộ QML mua ở bên

ngồi nhiều hơn.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.6 Tình hình kiểm soát dịch bệnh của các hộ điều tra

Bảng 4.12.Tần suất phun thuốc khử trùng chuồng trại

của các hộ điều tra

ĐVT: hộ

Chỉ tiêu

Hàng tuần

Hai tuần một lần

Hàng tháng

Chỉ sau khi bán lợnNhóm hộ

QMV

QML

(n=24)

4

2

12

6(n=15)

3

5

5

2Tổng số

(n=39)

7

7

17

8(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Chủ yếu phun hàng tháng và tần suất phun khử trùng chuồng trại tăng

theo quy mơ.4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.7 Thị trường tiêu thụ

Bảng 4.13 Tình hình tiêu thụ lợn thịt của các hộ điều tra

Nhóm hộ

Chỉ tiêu

1. Tổng số lợn tiêu thụ

- Bán cho thương lái

- Bán cho người thu gom

- Bán cho giết mổ địa phương

- Bán cho hộ tiêu dùng

2. Giá tiêu thụ/kg thịt hơiQMVQMLSLCCSLCC(con)(%)(con)(%)712100,00915100,0040556,8845749,9521830,3231033,88709,8310010,93192,67485,2530,13-31,20-(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Hình thức tiêu thụ hồn tồn là lợn hơi và chủ yếu bán cho

thương lái4.1.2 Tình hình chăn ni lợn thịt tại các hộ điều tra

4.1.2.8 Kết quả và hiệu quả trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ điều tra

Bảng 4.14 Chi phí trung gian trong chăn ni lợn thịt

tại các hộ điều tra

(Tính BQ/100kg lợn hơi xuất chuồng)

Nhóm hộ

Chỉ tiêuĐVTQMVQML(n=24)(n=15)CP trung gian (IC)Tr.đ2,672,74CP giốngTr.đ0,440,46CP thức ănTr.đ2,002,05CP thú yTr.đ0,220,23(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)Tất cả các chi phí đều tăng theo quy mơ. Trong đó chi phí cho thức ăn

chiếm phần lớn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tình hình chăn nuôi lợn thịt của xã Ngọc Liên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×