Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần iii. Đặc điểm địa bàn và ppnc

Phần iii. Đặc điểm địa bàn và ppnc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.2: Tình hình dân số - lao động thị trấn Hương Canh giai đoạn 2014 - 2016Năm 2014Chỉ tiêuNăm 2015CCĐVTNăm 2016CCSLSLSo sánhCC15/1416/15BQ(%)   SL(%)(%)1.Tổng số hộHộ4335100,004418100,004525100,00101,91Hộ nông nghiệpHộ236254,49241354,62231951,25102,1696,1099,13Hộ phi nông nghiệpHộ197345,51200545,38220648,75101,62110,02105,822.Tổng số nhân khẩuKhẩu15985 16198 16547 101,33102,15101,743.Tổng số lao động7569100,007679100,007796100,00101,45101,52101,49LĐ nông nghiệp426356,32412553,72398651,1396,7696,6396,70LĐ phi nông nghiệp330643,68355446,28381048,87107,50107,20107,354.Chỉ tiêu BQ BQ khẩu/ hộ BQ LĐ/ hộ 3,691,75  102,42102,17      3,66 99,4399,7499,58 99,5599,1299,34 3,67  1,74 1,72(Nguồn: UBND thị trấn Hương Canh,

9 2016)Biểu đồ 3.3: Kết quả phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Hương Canh giai đoạn 2014 - 2016

Nông nghiệpCông nghiệp, TTCN102.1698.16Năm 2014106.2573.5669.9967.9940.12TMDV38.25Năm 201537.03Năm 2016103.2 Phương pháp nghiên cứuChọn điểm nghiên cứuPhương pháp thu thập thông

tin

+ Thông tin thứ cấp: các tài liệu, báo cáo,

sách...

+ Thông tin sơ cấp: Điều tra ngẫu nhiênChọn điểm: chọn địa bàn thị trấn

Hương CanhPhương pháp phân tích thơng tin+ Phương pháp thống

kê mô tả

+ Phương pháp thống60 hộ thuộc 3 nhóm nhỏ, trung bình, lớn

và 2 cán bộPhương pháp xử lý số liệuCác số liệu điều tra phân theo nhóm

được tính tốn bằng máy tính tay và

excel,…kê so sánh113.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu12PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU4.14.24.3Các yếu tố ảnh hưởng đến

Khái quát về tình hình,

quy trình cho vay của các

tổ chức tín dụng trên địa

bàn thị trấn Hương CanhThực vay và sử dụng vốn vay

của các hộ nông dân trên địa

bàn thị trấn Hương Canhthực trạng vay vốn và sử

dụng vốn vay tín dụng

chính thức của các hộ nông

dân tại thị trấn Hương

Canh4.4Giải pháp nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn vay tín

dụng của hộ nơng dân

trên địa bàn thị trấn

Hương Canh134.1. Khái quát tình hình, quy trình cho vay của các tổ chức tín dụng

Chỉ tiêu

Giống nhauNHNN&PTNT-NHCSXHĐối tượng vay: hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn, cá nhân, chủ trang trại, hộ nghèo và cận nghèo.

Mục đích cho vay: Hỗ trợ nguồn vốn thiếu hụt cho người dân để họ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Phát

triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân.Khác nhau-Nguyên tắc cho vay: Sử dụng vốn đúng mục đích trong thỏa thuận. Hồn trả gốc và lãi đúng hạn-Lãi suất không vượt quá 150%-Lãi suất phụ thuộc vào mục đích vay như: hộ nghèo,

cận nghèo, HSSV, nước sạch vệ sinh môi trường.-Thời hạn cho vay:Thời hạn cho vay:+ Cho vay ngắn hạn: 12 tháng+ Cho vay ngắn hạn: 12 tháng+ Cho vay trung hạn: từ trên 12 tháng đến 60 tháng+ Cho vay trung hạn: từ trên 12 tháng đến 36 tháng+ Cho vay dài hạn: trên 60 tháng+ Cho vay dài hạn: trên 36 tháng14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần iii. Đặc điểm địa bàn và ppnc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×