Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3 Kết quả sản xuất của xã 3 năm (2014-2016)

Bảng 3.3 Kết quả sản xuất của xã 3 năm (2014-2016)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PP NC

3.1. Đặc điểm địa bàn

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã

ảnh hưởng đến sự tham gia bảo vệ rừng của xã Mường KhoaThuận

lợiKhó

khăn9

Địa bàn vùng núi cao có khí hậu nhiệt đới núi cao

Ít chịu ảnh hưởng bão, lụt, nguồn nước dồi dào

Đất đai phù xa sông suốt, feralit trồng nhiều loại cây

Nguồn lao động dồi dào, phần lớn là lao động nơng

nghiệp.• Địa hình đồi núi chia cắt, đường đi lại khó khăn

• Cơ sở hạ tầng chưa phát triển,

• Người dân dân trí thấp, gây khó khăn trong việc quản lí

rừng, và phát triển kinh tế - xã hội3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PP NC

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Thu

Thuthập

thập

số

sốliệu

liệuChọn

Chọnđiểm

điểmnghiên

nghiêncứu

cứuXãMường

MườngKhoa

KhoaSố

Sốliệu

liệusơ

sơcấp

cấp--Điều

Điềutra,

tra,phỏng

phỏngvấn

vấnHệ

Hệthống

thốngchỉ

chỉtiêu

tiêunghiên

nghiêncứu

cứu

--Đánh

Đánhgiá

giásự

sựtham

thamgia

giacủa

củacộng

cộngđồng

đồng-- Chỉ

Chỉtiêu

tiêukết

kếtquả

quảhiệu

hiệuquả

quảcủa

củacộng

cộng

đồng

đồngnghiên

nghiêncứu

cứu10PP

PPxử

xửlýlýsố

sốliệu

liệuSố

Sốliệuthứ

liệuthứcấp

cấp

--Sách,

Sách,báo,

báo,internet

internet

--Số

liệu

tại

các

Số liệu tại cácphòng

phòng

ban

của

xã,

huyện

ban của xã, huyệnPhương

Phươngpháp

phápphân

phântích

tích

--Phương

Phươngpháp

phápthống

thốngkê

kêmơ

mơtả,

tả,so

sosánh,

sánh,

phân

phântích

tíchđịnh

địnhtính

tính

--Phương

Phươngpháp

phápPRA

PRA

--Phương

Phươngpháp

phápphân

phântích

tíchSWOT

SWOT4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Khái qt hiện trạng rừng và các mơ hình cộng

đồng tham gia quản lí rừng trên địa bàn xã

4.1.1 Hiện trạng rừng trên địa bàn xã

*Hiện trang rừng

Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất rừng xã Mường Khoa 2014 - 2016

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

đất tự nhiênI.Đất lâm nghiệp1.Đất rừng phòng

hộ1.Đất rừng sản

xuấtNăm 2014

SL (ha)Năm 2015

%SL (ha)Năm 2016

%SL (ha)So sánh (%)

%15/1416/158.457,901008.457,901008.457,901001001001003.351,4339,623.367,1839,813.449,7240,79100,47102,45101,46997,8729,771.002,4129,771.026,2429,75100,45102,38101,412.353,5670,232.364,7770,232.423,4870,25100,48102,48101,47Nguồn: Ban địa chính xã Mường Khoa11BQ4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4.2 Độ che phủ rừng trên địa bàn xã Mường Khoa

STTĐịa phươngĐVTNăm 2005Năm 2015Tốc độ (%)1Toàn xã%4364148,832Hô So%4771151,223Hô Tra%4567148,894Nậm Cung 1%4162151,06Nguồn: báo cáo tổng kết năm xã Mường Khoa 2010, 201612Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3 Kết quả sản xuất của xã 3 năm (2014-2016)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×